Tnnï •pslagplaatsen van klein hemisch afval puilen uit «v Teleurstelling over misser prof. Buck rjLinderontvoering ipter bestreden tweeds koningspaar ezoekt Nederland NENLAND CeidócSommit VRIJDAG 31 AUGUSTUS 1990 PAGINA 3 HAAG Bij het ministerie van jusititie gaat if morgen een speciale instantie zich bezighou- enfmet gevallen van internationale kinderontvoe- Het gaat daarbij meestal om een kind dat de ene ouder bij de andere is weggehaald en het buitenland is meegenomen zonder toe- ning of in strijd met bestaande afspraken, jf morgen treden in ons land twee verdragen jerking die als doel hebben deze vorm van kin- ntvoering tegen te gaan. Bij die verdragen zijn jveer 25 verschillende landen van zowel bin- als buiten Europa aangesloten, aldus het mi- 1 rie van justitie. Onder de ondertekenaars van jrdagen zijn geen Islamistische landen als Tur en Marokko. Ontvoeringen naar deze landen in vaak de meeste problemen op. Winkels moeten meehelpen in strijd tegen graffiti DEN HAAG In winkels waar verfspuitbussen worden ver kocht moeten betere maatregelen worden genomen ter voorko ming van diefstal van deze spuitbuissen. Daarmee kunnen de winkeliers een belangrijk aandeel leveren aan de vermindering van graffiti. Een werkgroep van het Landelijk Bureau Voorko ming Misdrijven en de 'Halt-bureaus' is tot deze conclusie geko men na een onderzoek naar het verschijnsel graffiti. De schade als gevolg van graffiti bedraagt in Nederland momenteel circa 25 miljoen gulden per jaar. Daarin zit niet alleen het schoonma ken van bekladde muren begrepen maar ook de diefstal van verfspuitbussen. Gebleken is namelijk dat graffiti meestal wordt bedreven met gestolen spuitbussen. Volgens de werkgroep zal het bekladden van muren, deuren en schuttingen dan ook aan zienlijk kunnen afnemen als winkeliers hun verfspuitbussen be ter tegen diefstal beschermen. Tot nu toe heeft nog maar zeven procent van de grootwinkelbedrijven en handelaren in verf en lak iets aan diefstalpreventie gedaan. Twaalf jaar geëist in moordzaak vioolbouwer AMSTERDAM Procureur-generaal mr. C.P.T. Fehmers heeft gisteren in hoger beroep bij het ge rechtshof in Amsterdam gevangenisstraffen van drie tot twaalf jaar geëist tegen vijf mannen wegens hun aandeel in de overval op en het doodschieten van vioolbouwer B.M. Möller. Dat gebeurde juni vorig jaar. De procureur-generaal eiste tegen de 26-jarige B. een gevangenisstraf van twaalf jaar en tbs wegens poging tot doodslag. Eerder dit jaar veroordeelde de rechtbank B. tot vijf jaar cel en tbs. De officier van justitie had ook twaalf jaar en tbs geëist. Tegen een tweede verdachte, de 33-jarige H.J., eiste de procu reur-generaal een gevangenisstraf van twaalf jaar. Ook deze strafmaat is conform de eis van de officier van justitie. De rechtbank in Amsterdam legde de man destijds een gevangenisstraf van tien jaar op. Tegen de drie andere verdachten werd drie, vijf en negen jaar cel geëist. Bestuurskundige kraakt Rotterdams Heijplaatbeleid ROTTERDAM Het College van B en W van Rotterdam had zijn onvermogen op het gebied van beleidsmanagement op de bevol king van Heijplaat afgewenteld, als het had vastgehouden aan zijn voornemen tot sloop. Tot deze conclusie komt de bestuurskundige dr. A.H. Peterse van de Rijksuniversiteit in Leiden in een rapport in opdracht van de be woners van dit tuindorpje. Heijplaat mag blijven, nu het college deze week een ommezwaai maakte van sloop op termijn naar behoud. Peterse vindt het niveau van de politieke oordeelsvorming van het college zo laag, dat hij gelooft dat dat niet op korte termijn ver beterd kan worden. Volgens hem besloot het college tot sloop om te voorkomen dat ambtelijke diensten elkaar in de haren zouden vliegen. Zomer was warm, zonnig en droog DE BILT De zomer van dit jaar tel de maar liefst 27 zomerse dagen van ten minste 25 graden en 3 tropische dagen (ten minste 30 graden). Gemid deld komen in deze periode 13 zomerse en 2 tropische dagen voor, zo blijkt uit een overzicht van het KNMI. De zo mer, -die meteorologisch gezien van juni tot en met augustus loopt, was deze keer nogal droog. Gemiddeld werd over het land iets meer dan 150 millimeter regen afgetapt, de laatste jaren kwam dit gemiddelde uit op cir ca 225 millimeter. Op 4 augustus steeg de thermometer in De Bilt tot 35,3 gra den Celsius, de hoogste waarde sinds de zomer van 1947, toen op 27 juni het kwik 36,8 graden bereikte. ILIEUBEWUSTZIJN OVERVALT AFVALVERWERKING HAAG De inza- Idepots voor klein che- ;h afval puilen uit. Als ministerie niet snel grote opslagplaats ter ;hikking stelt, kunnen inzamelaars geen che- ,'h afval meer aanne- 5 het zo doorgaat, kunnen "e tent over twee maanden zegt G. Kuipers van >eldorp in Lichtenvoorde, seldorp is één van de ze- kien bedrijven die in Fïe- jand chemisch afval inza- van huishoudens, ge- |nten en bedrijven. Alle- van het chemisch afval achterblijft bij het fanatis- jwaarmee huishoudens bat- <jjen, verfresten, medicijnen ipuitbussen inleveren, hadden bij de start van campagne enkele jaren len niet verwacht dat de ms van huishoudens zo jt zou zijn", zegt een [voerder van het minis- van milieu. In anderhalf tijd is de hoeveelheid in gezameld klein chemische af val per huishouden vervijf voudigd. Eind '88 hield een huishouden nog slechts een halve kilo gif apart per jaar, nu 2,5 kilo. Actieve voorlich tingscampagnes van met name gemeenten, doordachte inza melsystemen en een groeiend milieubewustzijn hebben de gescheiden inzameling tot een succes gemaakt. Zo'n groot succes dat de Afval Verwer king Rijnmond (AVR) het aanbod absoluut niet aan kan. Omdat de regering heeft be sloten Nederlands gif niet lan ger in het buitenland (met name het Oostduitse Schön- berg) te dumpen, is Nederland aangewezen op de AVR, die met twee ovens niet meer dan 10.000 ton chemisch afval per jaar kan verbranden. De bouw van een derde oven staat op het programma, maar die is niet voor 1993 gereed. Daar naast wordt volgend jaar in Wierden een fabriek geopend die batterijen verwerkt en wacht de Afvalstoffen Termi nal Moerdijk (ATM) voor toe stemming voor de bouw van een fabriek die verfresten ver werkt. Maar als inzamelaars van che misch afval moeten wachten op het moment dat de schoor stenen roken, dan zijn de op slagplaatsen al lang uit hun voegen gebarsten. De meeste bedrijven hebben de hoeveel heid chemisch afval die zij volgens hun vergunning mo gen opslaan, al lang overschre den. P. Krijger van Eco Tech niek in Rotterdam: „Met 350 ton chemisch afval zitten we nu 80 ton over onze grens. We hebben dat gemeld bij het mi nisterie, maar die gedoogt dat gewoon. Wat moet ze anders?" Krijger spreekt van 'een on aanvaardbare situatie'. „Nog even en we kunnen niets meer aannemen. Dan blijft het che misch afval op honderden plaatsen verspreid over het land staan. Dat is niet alleen onverantwoord maar ook frus trerend. Je loopt het gevaar dat mensen in hun reactie al les weer in de vuilnisbak gaan gooien". Veel particuli'ere in- zamelbedrijven hebben voor een aantal chemische produk- ten al een inname-stop afge kondigd voor bedrijven en ge meenten. De depóts van ge meenten raken daardoor vol ler en voller want zij willen koste wat kost de huishoudens lemocar op pad. Het inzamelen van chemisch afval is een zo groot succes dat de opslagplaat- Iovervol raken. foto: sp blijven bedienen. „We hebben eerst met veel bombarie ge zegd dat iedereen chemisch af val apart moet houden, dan kunnen we nu niet stoppen met inzamelen. Doen we dat wel, dan krijgen we de ge scheiden inzameling nooit meer op gang. Burgers zijn niet gek!", reageert voorzitter Laurijsens van de Nederlandse Vereniging van Reinigingsdi recteuren. Verf De snelheid waarmee opslag plaatsen aan hun plafond zit ten, heeft iedereen verrast. „Vorig jaar is besloten verfres ten tijdelijk op te slaan in loodsen van de ATM in Vlis- singen. Toen,dachten we dat we nog wel een jaar vooruit konden, maar begin dit jaar begon de opslagplaats al vol te raken", aldus secretaris Nij- dam van de vereniging van Nederlandse Chemische Af valverwerkers (NCA). De loodsen van de ATM herber gen inmiddels 7000 ton verf en daar kan over enkele maan den geen blikje meer bij. In afwachting van de nieuwe verbrandingsoven bij de AVR heeft het ministerie beloofd eind dit jaar een tijdelijke op slagruimte te bouwen in Moer dijk, waarmee Nederland tien jaar vooruit zou kunnen. Maar de nood is zo hoog dat de inza melaars hier niet meer op kunnen wachten. „Moerdijk duurt te lang. Iedereen zit bo ven zijn wettelijke tonnage. We moeten een oplossing vin den ter overbrugging", aldus Nijdam. Volgens de secretaris is die oplossing ook al gevon den en zal VROM binnen en kele dagen bekend maken wat die tijdelijke oplossing behelst. Een woordvoerder van het mi nisterie daarentegen zegt dat er geen tijdelijke oplossing klaar ligt. Op langere termijn hoopt het ministerie verlost te zijn van de opslagproblemen. Niet door het bijbouwen van verbran dingsovens, maar door minder gebruik van chemische midde len en meer hergebruik. Zo wil het Rotterdamse Eco Tech niek chemische produkten verder uit elkaar trekken om optimaal gebruik te maken van de recyclingmogelijkhe- den. Verfresten zouden in de toekomst kunnen worden op gewerkt tot brandstof. MONIQUE VAN DE VEN s,r| lai HAAG Koning Carl XVI Gustaf van Zweden brengt op ig 7 tot en met zondag 9 september samen met zijn echtge- koningin Silvia een privé-werkbezoek aan ons land. De ko- 5 opent vrijdag onder meer de manifestatie 'Zweden op de in Den Haag. paar wordt vrijdagmorgen om half fien op het marinevlieg- ip Valkenburg verwelkomd door kóningin Beatrix, 's A- ds vindt ter gelegenheid van het bezoek een galaconcert met jr plaats in het Congresgebouw, waarbij prinses Margriet en eer Pieter van Vollenhoven aanwezig zullen zijn. Zweedse koning bezoekt zaterdag 8 september in gezelschap prins Claus de vrachtwagenfabriek Scania in Zwolle. Daar laat de Zweedse vorst naar Emmen om het nieuwe bedrijfs- fplex van Ericsson Paging Systems te openen. l echtgenote bezoekt die ochtend het Van Goghmuseum in iterdam. De Zweedse koningin woont tevens een seminar bij et SAS Royal Hotel. Koning Gustaf opent zaterdagmiddag in ivezigheid van zijn echtgenote vijf exposities in het kader de genoemde manifestatie in de Grote Kerk in Den Haag. paar maakt zondagmorgen een rondvaart door de Rotter- se havens en woont tevens een dienst bij in de Zweedse Zee- skerk. Het Zweedse koningspaar IAIBAAI door WILLEM RITSTIER Een van de hobby's die in de vakantietijd nu op zijn laatste benen lopend veelvuldig wordt uitgeoefend is fotograferen. Mooie plaat maken met koeien in de wei. Rent daar ineens een heel andere vrijetijdsbesteder door het beeld. Mopgelijk ook op zijn laatste benen. Nog op tempo gehouden door het zoontje op een cross fietsje. Een zwart-op-wit-voorbeeld van hoe meer vormen van vrije tijdsbesteding elkaar kunnen kruisen. FOTO; brand qvereem Aantal tegenstanders kernenergie neemt toe LEIDEN Het aantal tegen standers van kernenergie is in Nederland het afgelopen jaar toegenomen van 55 tot 67 pro cent, zo blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit van Leiden. De resultaten staan gepubliceerd in het jongste nummer van het tijdschrift Nieuwe Bèta. Volgens de onderzoekers zijn een groter milieubewustzijn en gebrek aan vertrouwen in de overheid de belangrijkste re denen voor het grotere aantal tegenstanders. Sinds het onge luk in de Sovjet-centrale van Tsjernobyl, in april 1986, wordt jaarlijks de houding van de Nederlandse bevolking ge peild. Tot 1988 was de weerstand te gen kernenergie vrij stabiel. De stijging van 1989 noemen de onderzoekers fors. Kern energie wordt door velen als milieu-gevaarlijk beschouwd. Voorstanders van deze ener giebron wijzen er juist op dat bij de opwekking van elektri citeit door kernenergie geen kooldioxyde, de belangrijkste veroorzaker van het broeika seffect, vrijkomt. Half september spreekt de Tweede Kamer met minister Andriessen van economische zaken over de veiligheid van kernreactoren. Upjohn wint slag over verkoop van haargroeimiddel AMSTERDAM Het far- maceutische concern Up john lijkt de slag om de verkoop van Minoxidil definitief in zijn voordeel te hebben beslecht. Het gerechtshof in Amsterdam heeft gisteren bepaald dat de bedrijven Farzoo uit Helmond en Makati uit Krommenie het middel niet als cosmetisch haargroeimiddel mogen ver kopen. Het hof bevestigde daarmee het vonnis in kort ge ding dat de president van de rechtbank in Haarlem in no vember vorig jaar uitsprak. Minoxidil, waarvan de effecti viteit overigens omstreden is, is omgeven door een web van juridische procedures. Upjohn brengt het middel als genees middel tegen mannelijke kaal heid onder de naam Regaine op de Nederlandse markt via de apotheek. Farzoo en Makati verkopen hun produkt via drogisten en kappers als cos metisch haargroeimiddel. Up john heeft steeds beweerd daar grote schade door te lijden. „ANDERHALF JAAR WERK VERLOREN GEGAAN" AMSTERDAM „Terug naar af. Anderhalf jaar aan inspanningen van een groot aantal mensen is verloren gegaan". Viro- loog prof.dr. J. Goudsmit van het Academisch Me disch Centrum (AMC) in Amsterdam klinkt afstan delijk, maar zijn teleur stelling is evident. „Het is een droevige situatie en bij wie de schuld ligt is moeilijk te achterhalen. In elk geval is de samenwerking met de Technische Universiteit in Eindhoven niet zo goed verlo pen", aldus Goudsmit in een reactie op het nieuws dat de veelgeprezen 'doorbraak' van de Eindhovense professor Buck in de speurtocht naar een medicijn tegen aids op fout onderzoek was gebaseerd. De samenwerking met Buck dateerde van de zomer van 1988. Het AMC wilde pogingen ondernemen om het aids-virus aan te pakken op DN A-ni veau. Dit in afwijking van de tot dan toe gebruikelijke me thoden die zich voornamelijk richtten op enzymen en eiwit ten. De speurtocht naar een partner voor dit onderzoek, leidde naar Eindhoven. Goud smit: „De produkten van Buck waren het eerst bedrijfsklaar". Het bange vermoeden dat er iets ernstig mis was met de le veranties van de TU ontstond bij Goudsmit pas toen enkele maanden geleden de stoffen voor de dier- en mensproeven maar niet arriveerden. Die stoffen, zo had de Amsterdam se viroloog geëist, moesten aan strenge kwaliteitscontroles voldoen. Het werd al snel dui delijk dat Eindhoven daaraan niet kon voldoen. Had Goudsmit dan niet in eer dere stadia gevraagd om een garantie voor de zuiverheid van de produkten? „Ik heb geen moment gedacht dat ze onzuiver konden zijn. Normaal gesproken krijg je in een der gelijk samenwerkingsverband niet-besmette stoffen. Ik heb nooit de neiging gehad om zelf kwaliteitscontroles uit te voe ren op hetgeen binnen kwam". Eind juni verbrak Goudsmit de samenwerking nadat was gebleken dat medewerkers van Buck reeds tijdens de ex perimentele fase en vóór de publikatie in gezaghebbende Amerikaanse tijdschrift Scien ce op de hoogte waren van het feit dat het syntheseproces niet de bewuste stof fosfaatgemet- hyleerd DNA had opgeleverd. Goudsmit noemt dat „een on begrijpelijke en zeer betreu renswaardige gang van za ken". Het Aids-fonds en de HIV- vereniging zijn zeer teleurge steld. „Hoopgevend onderzoek heeft helaas niet geleid tot be hoorlijk resultaat in de rich ting van klinische toepasbaar heid", aldus het fonds in een reactie. Het fonds stelde des tijds na de enthousiaste uit spraken van prof. Buck een DN A-synthesizer van 210.000 gulden ter beschikking aan de TU in Eindhoven. Daarmee zou het fosfaatgemethyleerde DNA kunnen worden gepro duceerd, dat daarna volgens de methode Buck zou worden veranderd en voor testen doorgestuurd naar Goudsmit. Waarnemend voorzitter P. Zuidervliet van de HIV-vere- niging zegt ondanks het te leurstellende nieuws toch blij te zijn dat de onzekerheid voor mensen met aids slechts vier maanden heeft geduurd. De vereniging reageerde al direct na de eerste uitlatingen van Buck zeer terughoudend. „Wij vonden dat er eerst maar eens bewijzen op tafel moesten ko men. Nu is eens temeer bewe zen dat zowel de pers als on derzoekers voorzichtig met dergelijke berichten moeten omgaan". Prof. Buck is intussen met ziekteverlof gegaan. De resul taten van het interne onder zoek van de TU Eindhoven naar het functioneren van het door hem ontwikkelde aids- middel hebben hem erg aange grepen, aldus een woordvoer der. Volgens hem is Buck op dit moment zelf niet in staat om commentaar te geven. Het faculteitsbestuur heeft Buck inmiddels laten weten ervan uit te gaan dat hij zijn functie als dekaan neerlegt. Prof.dr. H. Buck bij zijn DNA-synthesizer voor aids-onderzoek. Buck is gestruikeld over zijn voor barige uitspraken. foto: anp

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1990 | | pagina 3