Vijf finalisten in Orgelconcours 1 w Murphy en Nol te imiteren zichzelf Bob van Asperen eert Nederlandse componisten KUNST/RTV ËeidoeSoutotit VRIJDAG 31 AUGUSTUS 1990 PAGINA Satire op Super Channel AMSTERDAM Super Channel brengt vanaf 28 oktober het satirische programma 'Keyhole' op het scherm. Het gaat om een serie van 26 afleverin gen, die speciaal voor het Europese sa telliet-station werden geschreven door de Amerikaanse scenarioschrijver Kriss Meijer en de Nederlanders David Asser en Martijn Landman. Belangrijke rollen in 'Keyhole' zijn weggelegd voor Eddy Becker als Woo Lee en de actrice Kim Green als Daisy Dyke, die beiden een rol vervullen als nieuwslezer. Voor Bec ker betekent het een terugkeer op het scherm. In 1988 was hij voor het laatste te zien in de NCRV-serie 'Wie Kent Ne derland'. Eddy: „Ik raad het iedere pre sentator aan zo nu en dan een adempau ze te nemen. Het motiveert om er bij te rugkeer weer stevig tegenaan te gaan". Eddie Murphy en Nick Nolte brengen opnieuw 48 uur i door op zoek naar een misdadiger. Lido/Studio Leiden: 'Another 48 hour*' met Eddie Murphy en Nick Nolte. Regie: Walter Hill. Walter Hills 'Another 48 hours' is een gemakzuchtige poging te incasseren op het succes van zijn eerdere film, '48 hours'. Dat gebeurt méér, maar in dit geval staan er niet geringe reputaties op het spel: die van Hill zelf en van ac teurs Nick Nolte en - superster - Eddie Murphy. De laatste maakt van zijn nieuwe rol als Reggie Ham mond een bloedeloze imitatie van zichzelf. Het geldt voor de hele film die meer een 're make' is dan een vervolg. Met scènes die letterlijk uit de eer ste '48 hours' komen: Van de 'shoot out' in een miezerig ho telletje tot en met Murphy als held in een duister café. In die eerste harde, maar humoristi sche thriller namen boefje Murphy en politieman Nolte elkaar beurtelins in de houd greep, de een om een misdaad op te lossen, de ander om een hem ontstolen bom duiten. Hun verhouding verschoof voortdurend, van argwaan, naar respect tot uiteindelijk vriendschap. 'Another 48 hours' zit heel wat knulliger in elkaar. Opvallend is daarbij de psychologische blunder aan het beginfin film nummer 1 draait Murphy de gevangenis in en Nolte belooft hem er snel uit te halen; nu blijkt Murphy vijf jaar geze ten te hebben en Nolte zijn be lofte dus niet nagekomen te zijn. Dan moet een scenario schrijver zich in heel wat bochten wringen om ze weer vrindjes te maken. Walter Hill regisseert met veel poeha. Zelden zijn in één film zoveel mensen door ruiten heen geschoten of geslagen. Bovendien ontwikkelt hij een voorliefde voor close-ups van het beeld in lopende of slui pende schoenen. A la Sergio Leone. Met ook nog eens ver traagde geweld-scènes in Pec- kinpah-stijl. Voornamelijk ir ritant. BERT JANSMA De AVRO tekent contract met Concertgebouworkes! AMSTERDAM De AVRO heeft deze week een contract getekend met het Koninklijk Con certgebouworkest. Dit betekent dat komend winterseizoen 21 con certregistraties van dit orkest zullen worden uitgezonden op woens dagavond via Radio 4. In deze uitzendingen zijn elf concerten opge nomen onder leiding van chef-dirigent Ric- ca&lo Chailly. Onderl gastdirigenten bevind] zich Carlo Maria Giulj Nikolaus Harnoncol en Charles Dutoit. Er|f vooral ruimte worij gegeven aan prograjj ma's met grote interi|andf tionale solisten z<Vnerii Murray Perahia, R^00re( Lupu en toppers zcf concertmeesters Lib (TUE man en Van Zweden! N3( mezzosopraan Jard \T e Nes. Lnjrl J N1I ClavecinisI Bob van Asperen met Nederlandse clavecimbelmuziek en Bach in de Daniel Marotzaal van Kasteel Duivenvoorde te Voorscho ten. Na een actief aandeel geleverd te hebben aan het Festival Oude Muziek in Utrecht con certeerde clavecinist Bob van Asperen gisteravond in de Da niel Marotzaal, de concertzaal binnen de onvolprezen schoonheid van kasteel Dui venvoorde. „Er is", zo ver meldt de brochure van het Utrechtse festival, „nauwelijks één instrument met een om7 vangrijker oeuvre dan het cla- vecimbel" en het is dan ook niet toevallig dat deze week in het Instituut voor Kerkmuziek een internationaal clavecim- belsymposium wordt gehou den. Bij een omvangrijk oeuvre past een grote hoeveelheid cla- vecinisten en Bob van Aspe ren is daar één van. Na zijn opleiding bij Gustav Leon- hardt en Albert de Klerk heeft Van Asperen binnen en buiten de landsgrenzen naam ge maakt en tal van prijzen ge wonnen. Hij heeft zich daarbij altijd een voorvechter van de Nederlandse muziek getoond en zijn programma van gister avond was daarvan een klin kend voorbeeld. Met muziek uit het einde van de zestiende eeuw van anonieme Zuid-ne- derlandse componisten koos hij ter opening een uitbundig .Brande Champagne' bekroond met een Brabantschen ronden Dans. Sweelinck mocht op dit programma niet ontbreken en met de weergave van Pavane Lachrimae, in muziek gevan gen droefheid en emotie, be reikte de interpreet een ont roerend hoogtepunt. Sybrandt van Noordt, die leef de van 1660-1705, verdient zijn plaats in de muziekencyclope- die als componist van de eerste Nederlandse sonate voor cla- vecimbel. Bob van Asperen maakte van deze .onspeelbare' sonate uit 1702 een reconstruc tie en dat werd een plaatje van een compositie. Om zo in een gouden lijstje te zetten. In tal van Nederlandse plaat sen, ook in Den Haag, is een straat vernoemd naar Jan Adams Reincken of Reinken. Maar wie kent de goede man? Hij was organist in Deventer, vertrok van daar naar Ham burg en werd zo beroemd, dat Bob van Asperen de grote Bach vele malen van Lüneburg naar Hamburg reis de om hem te beluisteren en zijn improvisaties te bewonde ren. Reincken werd bijna hon derd jaar en had op zijn beurt veel respect voor Bach. In zijn sonate in a, BWV 965, bedient Bach zich van Reinckens sona te I uit .Hortus Musicus' en zo reikten beide grootmeesters el kaar gisteravond dank zij Bob van Asperen de hand. Het vijfde Duivenvoorde-concert wordt 13 september gegeven door fluitiste Abbie de Quant LEIDEN Sinds afgelo pen dinsdag hebben veer tien deelnemers aan het derde Nationale Orgelcon cours in Leiden gestreden voor een plaats in de fina les van morgen. Ieder van hen moest in de ca tegorie waarvoor was inge schreven een verplicht werk en een werk naar keuze laten horen. In totaal zijn vijf deel nemers toegelaten tot de fina les: Joke de Graaf, Matteo Im- bruno en Merk Heerink in de categorie renaissance/barok- /rococo, Jaco Simons in de ro mantiek en Corinne Rieske in de twintigste eeuw. De kwali teit heeft voor de jury, be staande uit Folkert Grondsma, Nico van den Hooven en An- dré Verwoerd, heel zwaar ge teld "bij de beoordeling van de kandidaten. Gelet is uiteraard op de techniek maar ook op de gekozen interpretatie. In elke categorie waren er drie finale plaatsen te vergeven. De jury heeft echter een juiste beslis sing genomen door zowel in de categorie romantiek als de twintigste eeuw slechts één deelnemer tot de finale toe te laten. Wil het concours serieus genomen worden dan moeten er wat de kwaliteit betreft be slist geen concessies gedaan worden. Slechts voor de renaissance- barok /rococo lijkt het nog spannend wie de winnaar wordt, omdat in deze categorie nog drie deelnemers in de strijd zijn. Niets is echter min der waar. Ook de finalisten van de twee overige catego rieën zullen zich morgen waar moeten maken, want als de kwaliteit te wensen overlaat wordt er geen prijs uitgereikt. De finalisten krijgen het niet gemakkelijk, omdat in de fina les een ander, moeilijker ver plicht en vrij werk gespeeld zal moeten worden. De finales spelen zich af in de Hooglandse Kerk (van tien uur tot half twaalf renaissan ce/barok/rococo met als ver plicht werk het 'Sanctuorum Meritis' van Jean Titelouze) en in de Hartebrugkerk (van één uur tot half drie de romantiek met als verplicht werk 'Choral III van César Franck en van half vier tot vijf uur de twin tigste eeuw met als verplicht werk 'Sonate II' van Paul Hin- demith). De toegang is gratis. Een half uur na afloop van elke categorie maakt de jury de winnaar bekend, 's Avonds volgt de slotmanifestatie met een toelichting op de uitslag door de jury, de prijsuitreiking door oud-president van de Ne derlandse Bank, dr. J. Zijlstra, en het concert door de win- De hele week al zijn er miLg, kale activiteiten rondom I 0Qf orgelconcours georganisetj N3, Gisteravond was er een cl b cert van het Nederlands j BB( taarkwartet in de Burgera RTL van het Leidse Stadhuis. ib was voor het eerst sinds tw| ZDp jaar dat deze zaal voor dat <^nd f werd gebruikt. Wat mij bet^ N-j j kunnen er hiér in de toeko(,rHo, vaker concerten door klej AR[ ensembles gegeven wordeni, Qri ambiance is prachtig en d^ RTL koestiek is heel behoorlijk, vier leden van het kwar gg( Edith Leekes, Willem LoL^. Aldo Druif en Leon de Kn rtl lieten zich gisteren van beste zijde zien. In een p gramma met werken van lemann, Widor, GliiwIO Brahms en Piazzola lieten) WE het publiek genieten van tfeuws prachtige samenspel. R|J Vanavond steekt de jury 0en de handen uit de mouwen. fen de kwart over acht bijt voorzii Folkert Grondsma het spit- met een concert op het orCouf van de Hooglandse Kerk. l^.spo van der Hooven speelt dim oo daarna op hetzelfde orgel i met reeks werken van J.S. B*06'6 Daarna, om half tien, w<F°r9É het juryconcert vervolgd irg u 1 Hartebrugkerk waar Anopv Verwoerd ter afsluiting (18.04 aantal werken van de bekefW"1 Nederlandse Hendrik Andnfl7 0( sen ten gehore zal brengen PETER VAN VD lil KERKDIENSTEN zondagsmissen en avondmissen LEIDEN O.L. VR. HEMELVAART/ ST. JOZEF: za. 19.u., zo. 9.30 u., 11 u. Hoogmis. rf. LEONARDUS: za. 19 u. Euch. vie ring; zo. 10.30 u. Euch.viering. H. MIDDELARES: za. 19 u. Euch. vie ring; zo. 9.30 u. Hoogmis. H. LODEWIJK: za. 19 u., zo. 8.30 u., 10 u. Hoogmis, 11.30 u., 18 u.. 19 u. Lof. H. ANTONIUS VAN PADUA: za. 19 u.; zo. 9.30 u., 11 u. Hoogmis. H. PETRUS: za. 19 u. Euch.viering; zo. 9 u. Euch.viering, 10.30 u. Hoog- O.L. VR. ONB. ONTV.: za. 19 u., zo. 10.30 u. Hoogmis, 12.15 uur. OUD KATHOLIEKE KERK: zo. 10 u. Eucharistieviering. Elk weekend zondag 10 uur, behalve 2e weekend in de maand, dan zater- TRUS EN PAULUS: za. 19 u.; zo. 10.30 u. Hoogmis. TITUS BRANDSMAKAPEL: zo. 9 u. Hoogmis, 12 u. ALPHEN AAN DEN RIJN H. PIUS: za. 19 u.; zo. 9 en 10.30 u. H. BONIFATIUS: za. 19 u.; zo. 9.45 u., 11.30 u. DE HEILIGE GEEST KERK (De Bron): za. 19 u.; zo. 9 u., 11 u.' BOSKOOP ST. JAN DE DOPER: za. 17.30 u. (de Stek), 19 u. (Kerk); zo. 10.30 uur (Kerk). Zomertijd zo. 10 uur (25 maart). HAZERSWOUDE H.H. ENGELBE WAARDERS: za. 19 u.; zo. 10.00 u. Hoogmis, 11.30 u. HAZERSWOUDE RIJNDIJK BER- NARDUSKERK: zo. 9.30 u. Viering. DEP. HET ANKER: za. 19 u.; zo. 11 u. HILLEGOM ST. JOZEFPAROCHIE: za. 19 u. Ned. liederen; zo. 10.00 u. en 11.30 uur Eucharistie viering. H. MARTINUS: za. 19.00 uur; zo. 10 HOOGMADE O.L. VR. GEBOOR TE: za. 19 u.; zo. 9.15 u. KATWIJK AAN DEN RIJN H. JO HANNES DE DOPER: za. 19 u. Eu charistieviering; zo. 10.00 u. Eucharis tieviering met parochieel koor. DEP. RIJNSBURG (Chr. Tuinbouw school): zo. 10.30 u. Euch. viering. BUITENKAAG JOHANNES EVAN GELIST: za. 19 u.; zo. 10.00 u. LANGERAAR H.H. ADRIANUS: za. 19 u., zo. 9.30 en 11.30 uur. LEIDERDORP DE MENSWOR DING: za. 19 u. Eucharistieviering; zo. 10 u. en 11.30 u. Eucharistieviering. LEIMUIDEN ST. JAN DE DOPER: za. 19 u.; zo. 9.30 u. Hoogmis. 11.15 u. samenzang. LISSE ST. AGATHA: za. 19 u. Euch. viering; zo. 10 u. Hoogmis (kln- dernevendienst); 11.30 u. H. Mis. DEP. POELPOLDER: za. 19 u. Euch. viering; zo. 10.30 u. Euch. viering. MARIAKERK: za. 19 u. H. Mis; zo. 9 u. Stille Mis, 10.15 u. Hoogmis. H.H. ENGELBEWAARDERS (Beek brug): za. 19 u.; zo. 10.30 u. (Zomer- tljd 10 uur). NIEUWKOOP O.L. VR. HEMEL VAART: za. 19 u.; zo. 9 u„ 10.45 u. NIEUWVEEN H. NICOLAAS: za. 19 u.; zo. 9 u.. 11 u. NIEUW VENNEP MARIA ONB. ONTV.: za. 19 u.; zo. 10 u. NOORDEN ST. MARTINUS: za. 19 u. Avondmis; zo. 9 u., 10.30 u. Ge- NOORDWIJK AAN ZEE TER ZEE: za. 19 u. Euch.viering; zo. 10.30 u. Euch.viering. NOORDWIJKERHOUT ST. VIC TOR: za. 19 u.; zo. 9.30 u. Hoogmis, 11 u. ST. JOZEF: za. 19 u., zo. 9 u., 10.30 OEGSTGEEST ST. WILLIBRORD: za. 19 u.; zo. 9 u., 10.30 u. Hoogmis. OUDE ADE ST. BAVOKERK: za. 19 u. Avondmis; zo. 9 u. (in belde ker ken) Hoogmis, 10.30 u. H. Mis in Rijp- wetering. OUDE WETERING JAC. DE MEER DERE: za. 19.00 uur, zo. 10.30 en 11.00 u. ROELOFSARENDSVEEN ST. PE TRUS BANDEN: za. 19 uur, zo. 10.30 uur Hoogmis. MARIA PRESENTATIE: za. 19 u.; zo. 10.30 u. Hoogmis. RIJPWETERING O.L. VR. GE BOORTE: za. 19 u. in Oud Ade; zo. 9 u. Hoogmis, 10.30 u. H. Mis In Rijp- wetering. SASSENHEIM ST. PANCRATIUS: za. 19 u.; zo. 9.30 Hoogmis en 11 u. STOMPWIJK H. LAURENTIUS: za. 19.30 u. Eucharistieviering met sa menzang; zo. 9.30 u. Hoogmis, 11 u. Stille H. Mis. VOORHOUT. ST. BARTHOLOMEUS- KERK: za. 19 u.; zo. 9.30 en 11 u. VOORSCHOTEN H. LAURENTIUS: za. 19 u.; zo. 11.30 u. H. MOEDER GODS: 19 u.; zo. 10 u. (per 25 maart om 9.30 uur). WARMOND ST. MATTHIASKERK: za. 19 u.; zo. 9.00 en 10.30 u. WASSENAAR ST. WILLIBRORD: za. 19 u.; zo. 9.30 en 11 u. DE GOEDE HERDER: za. 17 u.. zo. 10.30 u. ST. JOZEF: za. 19 u., zo. 9.30 en 11 WOUBRUGGE GOEDE HERDER: zo. 10.30 u. ZEVENHOVEN HEILIGE JOHAN NES GEBOORTE: za. 19 u. H. Mis; zo. 9 u. Stille Mis, 10.45 u. Hoogmis. ZOETERWOUDE-RIJNDIJK MEER BURGPAROCHIE: za. 19 u. Misvie ring; afwisselende koren; zo. 10 u. met wisselende koren, 11.30 u. met orgel en Volkszang. ZOETERWOUDE ST. JAN'S ONT HOOFDING: za. 19.30 uur H. Mis met CHR. DIENAARKERK: za. 19.00 Woord- en Communieviering; zo. 10 u. Hoogmis. DE ZILK HEILIGE HARTKERK: za. 19 u.; zo. 10.30 u. predikbeurten LEIDEN Hervormde Gemeenten. Hooglandse Kerk: 10 u. ds. A. Knorth, Apeldoorn, m.m.v. de Leidse Cantorlj; 11.45 u. (oec. studentendienst). Oude Vestkerk: geen opgave. Marekerk: 10 u. ds. H. van Nlel, Rijnsburg, H.A. Maranathakerk: 10 u. ds. R. J. Kool stra, afscheidsdienst. De Regenboog: 9.30 u. ds. A. Alblas; 11.15 u. ds. Al- blas en past. J. A. A. van Well. Beth- lehemkerk: 10 u. ds. J. Nauta. Bevrij dingskerk: 10 en 17 u. ds. L.C. Riet veld, H.A. in v.m. dienst. Vredeskerk: 10 u. ds. J. H. van Hunnik. Stevens hof: 11 u. niet bekend. Eglise Wallo- ne: 10.30 u. pasteur D. Ribs; 19 u. or gelconcert. Acad. Ziekenhuis: 10 u. ds. J. Mondeel, ReeuwIJk en pastoor J. de Groot. Diaconessenhuls: 10.30 u. ds. W. Chr. Hovius, Katwijk. Gereformeerden en andere kerkge nootschappen. Vredeskerk: 10 u. ds. J. H. van Hunnik. Petrakerk: 10 u. ds. J. Nauta in de Bethlehemkerk. Oude Vestkerk: 10 u. In de Hooglandse Kerk, ds. A. Knorth, Apeldoorn. Ma ranathakerk: 10 u. ds. R. J. Koolstra, afscheidsdienst. Bevrijdingskerk: 10 u. ds. L. C. Rietveld. H.A.; 17 u. ds. L. C. Rietveld. Groenhoven: 10 u. ds. J. v. Wallinga. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 17 u. ds. G. C. dén Hertog, H.A. Ger. Kerk Vrijgem.: 10 u. ds. P. Houtman; 17 u. onbekend. Doopsgez./Rem. Kerk: 10 u. Bapt. Gem.: 10 u. ds. A. H. Agtereek. Evang. Luth. Kerk: 10.15 u. ds. A. Maasdorp, Den Haag. Nieuw Apost. Kerk: 9.30 en 16 u. Evang. Ge meenschap: 9 en 10.30 u. ev. W. Smit. Leger des Hells: 10 en 19 u. Sa menkomsten. behalve laatste zondag v.d. maand, dan 10 en 17 u. Zevende- Dag-Adventisten: zaterdag 10 u. bij belstudie; 11 u. predikatie. Evangelie Centrum de Bethlehemkerk: 10 u. evang. J. P. H. Zijlstra. Zendings- groep „Jeruel": 17 u. samenkomst. Pinkstergem. Oude Vest: 10 u. dhr. J. Eikerbout. AARLANDERVEEN Herv. Gem.: 10 u. prof. dr. A. v.d. Beek, Valkenburg; 19 u. ds. J. de Haan, Zevenhoven. Geref. Kerk: 10 u. ds. P. W. van Wijn gaarden; 18.30 u. ds. K. E. Bras. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 16 u. ds. J. H. Velema. TER AAR Herv. Gem.: 9.30 u. ds. T. H. v.d. Hoeven, Rijnsaterwoude; 18.30 u. ds. M. D. Geuze, Noorden. Geref. Kerk: 9.30 en 18.30 u. ds. N. de Reus, H.A. ABBENES Herv. Gem.: 9.30 u. ds. Verseput, Oegstgeest. ALPHEN AAN DEN RIJN Herv. Ge meenten. Opstandingskerk: 9.30 u. ds. H. Ommering; 18.30 u. ds. P. van Wijngaarden, SOW dienst. Advents- kerk: 9.30 u. ds. P. C. 't Hooft; 18.30 u. ds. A. Jonkman. Kruiskerk: 9.30 u. ds. A. Jonkman. Geref. Kerken. Ma ranathakerk: 9.30 en 18.30 u. drs. P. Wilschut. Salvatorkerk: 9.30 u. dr. J. M. Vlijm. Voorschoten. Bapt. Gem.: 10 en 18.30 u. ds. H. G. Koekkoek. Leger des Heils: 10 en 19 u. Samen komsten, behale laatste zondag v.d. maand, dan 10 en 17 u. Volle Evang. Gem.: 10 \i. dhr. A. v.d. Hoorn. ALPHEN NOORp (Herv./Geref. diensten). Goede Herder: 10 u. ds. R. H. Nieuwenhuis; 18.30 u. geen dienst. De Bron: 10 u. ds. F. Moll; 15 u. Be vestiging ds. J. Huizebosch. Ashram- college: 10 u. ds. G. Mulder. Drie- hoorne: geen opgave. Herv. Gem. Sionskerk: 9.30 en 18.30 u. ds. J. Ou- wendijk, H.A. Oudhoornseweg: 10 u. ds. H. J. ter Bals. BODEGRAVEN Herv. Gemeente. Dorpskerk: 9.30 u. ds. C. v.d. Scheur; 18.30 u. ds. L. Terlouw. Salvatorkerk: 9.30 u. ds. M. Terlouw-Sterk; 18.30 u. ds. J. Muller. Bethlehemkerk: 9.30 u. ds. R. J. v.d. Hoef; 18.30 u. ds. C. v.d. Scheur. Geref. Kerk: 9.30 en 18.30 u. ds. T. Zoutman, H.A. BOSKOOP Herv. Gemeente. Dorpskerk: 9.30 u. ds. K. J. Jansen, startdienst kerkewerk; 18.30 u. ds. H. J. ter Bals. De Stek (Herv./Geref.): 9.30 u. ds. G. de Jong, startdienst kerkewerk. Geref. Kerk: 9.30 u. ds. J. C. W. van 't Hoff; 17 u. ds. G. de Jong. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 17 u. ds. M. J. Oostlng. HAZERSWOUDE Herv. Gem.: 9 u. ds. A. Alblas. Geref. Kerk: 10.30 u. ds. Biewinga, Sassenheim; 17 u. ds. T. H. Attema-Roosjen, L'dorp. HOOGMADE Herv. Gem.: 10 u. ds. H. J. Hemstede, L'dorp. DE KAAG Herv. Gem.: 9.30 u. ds. D. Keuning, Noordwijk. KATWIJK AAN DEN RIJN Dorps kerk: 10 u. .ds. Z. de Graaf, H.D.; 18 u. ds. A. B. Sloof. Ontmoetlngskerk: 10 u. ds. A. B. Sloof. H.D.; 18.30 u. ds. Z. de Graaf. De Rank: 10 u. ds. Westera-Franke. KATWIJK AAN ZEE Herv. Ge meente. Nieuwe Kerk: 10 u. ds. H. Visser; 18 u. ds. J. Bogaard. Oude Kerk: 10 u. ds. Chr. J. Sjollema; 18 u. ds. C. v.d. Berg. Ichtuskerk: 10 u. ds. A. Christ; 18 u. ds. J. R. Volk. Pnlel- kerk: 9.30 u. ds. J. R. Volk; 18 u. ds. W. H. B. ten Voorde. Maranathakerk: 10 u. ds. J. Bogaard; 18 u. ds. H. Vis ser. Kapel Overduin: 14.15 u. ds. A. Baas. Geref. Kerk. Open Hof: 9.30 u. dhr. M. de Ridder. Sassenheim; 17 u. ds. J. van Breevoort. Triumphator: 9.30 u. ds. P. v.d. Horst; 17 u. zie Vredeskerk. Vredeskerk: 9.30 u. ds. J. van Breevoort; 17 u. ds. P. v.d. Horst. KOUDEKERK AAN DEN RIJN Herv. Gem.: 10 u. ds. J. A. TielkemelJ- er; 19 u. ds. C. v.d. Woude. Wasse naar, gem. dienst Herv. Kerk. Geref. Kerk: 10 u. ds. W. A. v.d. Lugt; 19 u. ds. C. v.d. Woude, Wassenaar, gez. dienst Herv. Kerk. LEIDERDORP (Herv./Geref. dien sten). Dorpskerk: 10 en 18.30 u. ds. B. A. M. Luttlkhuls. Scheppingskerk: 10 u. ds. T|. Doesburg. LEIMUIDEN Herv. Gem.: 9.30 u. ds. J. de Haan, Zevenhoven. Geref. Kerk: 9.30 u. ds. C. v.d. Kooi; 19 u. ds. G. Zijl, Oude Wetering. LISSE Herv. Gemeente. Dorps kerk: 10 u. ds. B. C. de Gelder. Pau- luskerk: 10 u. ds. G. H. N. Germans, Sassenheim; 19 u. ds. J. A. G. Del haas, Middenmeer. Geref. Kerk: 10 en 19 u. ds. E. Boswijk, H.A. Chr. Ger. Kerk: 10 en 16.30 u. ds. J. van Dijken. Geref. Gem.; 10 en 16 u. ds. J J. Tanis. Ned. Geref. Kerk: 10 u. ds. J. A. de Vries, Culemborg; 17 u. Leesdienst. NIEUWKOOP Herv. Gem.: 9.30 u. onbekend; 18.30 u. ds. R. W. van Mourik. Geref. Kerk: 9.30 u. ds. W. v.d. Weg-Rullmann, Schrift en Tafel. NIEUWVEEN Herv. Gem.: 9.30 en 18.30 u. ds. L. F. de Graaff, H.A. NIEUW VENNEP Herv. Gem.: 9.30 u. ds. D. Driebergen, Katwijk; 19 u. ds. G. J. Snijders, Apeldoorn, Ont- moetingsdienst. Geref. Kerk: 9.30 en 18.30 u. Chr. Ger. Kerk: 9.30 en 16.30 u. ds. G. van Roekei. NOORDWIJK Herv. Gemeente. Grote kerk: 10 u. ds. W. v.d. Lee; 17 u. drs. K. Exalto, Benthuizen; 19 u. ds. W. v.d. Lee. Kerk aan Zee: 10 u. ds. G. J. Ruitenburg; 19 u. ds. G. A. Scholte. De Rank: 10 u. ds. K. Groe nendijk, Somm.dijk. Geref. Kerk Hoofdstraat (Buurtkerk): 10 u. mr. Th. O. Vreugdenhil, Koudekerk a.d. R.; 16 u. ds. G. A. Scholte afscheidsdienst. Vinkenlaan: 10 u. ds. R. S. Elgersma. Stichtingskerk: 11 u. ds. E. E. Slof- stra; 19 u. ds. E. E. Slofstra, H.A. Sole Mio: 9 u. ds. R. S. Elgersma. Stichting „De Ark", Evang. Ont- m.centrum: 10 en 19 u. geen opgave ontvangen. NOORDWIJKERHOUT Herv. Gem.: 10 u. ds. A. v.d. Meij, gezinsdienst. „De Egelantier" De Zllk: 10 u. ds. H. B. van 't Hof. OEGSTGEEST (Herv./Geref. dien sten). Endegeest: 10 u. pastor G. Lansbergen. Mauritskerk: 10 u. ds. H. R. Plomp. Groene Kerk: 10 u. ds. J.' J. Kooman. Pauluskerk: 10 u. ds. J. Bo venberg. Gemeentecentrum: 10.30 u. ds. T. H. Zoek, Delft; 19 u. geen dienst. Acad. Ziekenhuis: 10 u. ds. H. Mondeel en dhr. De Groot. Genoot schap der Vrienden (Quakers): allen 1e zondag v.d. maand dienst om 10.30 u. Ned. Geref. Kerk: 8.45 en 16 u. ds. W. Janse, Oegstgeest, H.A. OUDE EN NIEUWE WETERING Herv. Gem.: 9.30 u. ds. M. B. Heijting. Geref. Kerk: 9.30 u. ds. G. Zijl; 18.30 u. ds. C. v.d. Kooi, Lelmuiden. Re monstrantse Gem.: geen opgave. RIJNSATERWOUDE Herv. Gem.: 9.30 u. kand. H. Kemperman; 19 u. ds. M. B. Heijting. RIJNSBURG Herv. Gemeente. Grote Kerk: 9.30 u. ds. Kattenberg, Leiden; 17 u. ds. Wagter. Bethelkerk: 9.30 u. ds. Wagter. Geref. Kerk. Pe trakerk: 9.30 en 17 u. ds. Cziria, H.A. Immanuelkerk: 9 en 10.30 en 17 u. ds. Terpstra, H.A. Maranathakerk: 9.30 en 17 u. ds. Ribberink, H.A. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 17 u. dr. J. C. Marls, Garderen. SASSENHEIM Herv. Gem.: 10 u. ds. G. Th. Vollebregt, H.A.; 19 u. ds. R. Biewinga, H.A. Geref. Kerk: 9.30 u. ds. K. E. Bras, H.A.; 19 u. ds. R. W. Biewinga, H.A. In Herv. Kerk. Chr. Ger. Kerk: 10 en 19 u. ds. M. Hogen- blrk. Ned. Prot. Bond Sassenheim/ Lisse: 10 u. mw. ds. C. Duhoux-Rueb, Wassenaar. VALKENBURG Z.H. Herv. Gem.: 10 u. dr. C. Vermeulen; 18.30 u. ds. A. Christ, Katwijk. Geref. Kerk: 9.30 u. drs. M. W. M. Janse de Jonge, Wassenaar; 18.30 u. prof. A. v.d. VOORHOUT Herv./Geref. Kerk: 9 en 10.30 u. ds. C. J. de Jong. VOORSCHOTEN Herv. Gem.: 10 u. ds. B. Ledegang; 19 u. ds. A. K. v.d. Schoot in 't Kruispunt. Ger. Kerk 't Kruispunt: 10 u. ds. J. Schaap; 19 u. ds W. Blanken. „Ontmoeting" (Herv./Geref.): 10 u. mw. dr. E. Fles- seman van Leer, A'veen. WARMOND Herv. Gem.: 10 u. drs. S. Bronkhorst, Dalfsen. WASSENAAR Herv. Gemeente. Dorpskerk: 10 u. ds. R. Steenstra; 16.30 u. ds. C. N. van Dis. Klevlet- kerk, Samen-op-weg-dlensten: 10 u. ds. J. Visser. Messiaskerk: 10 u. ds. A. M. A. Hellendoorn. Dorpscentrum: 9.30 u. ds. L. Wühlschleger, Den Haag. Geref. kerk Zljllaankerk: 10 u. ds. C. v.d. Woude; 17 u. drs. W. A. v.d. Lugt, Kouderkerk. Kievietkerk: Samen-op-weg-diensten: 10 u. ds. J. Visser. Ned. Prot. Bond: 10.30 u. ds. F. H. Fockema Andreae. WOUBRUGGE Herv. Gem.: 9.30 u. dhr. P. Leenman, Dordrecht; 18.30 u.' ds. Van 't Hof. Geref. Kerk: 9.30 u. ds. H. Bade, Alphen; 18.30 u. ds. F. de Boer, Hoofddorp. Ned. Prot. Bond: geen opgave. ZEVENHOVEN Herv. Gem.: 9.30 u. ds. J. de Haan. Geref. Kerk: 9.30 u. ds. G. Rang, H.A.; 19 u. dr. J. Haits- ma, H.A. ZWAMMERDAM Herv. Gem.: 9.30 en 18.30 u. ds. B. A. Dubbeldam. Ge ref. Kerk: 9.30 en 18.30 u. drs. P. B. dienstverlening ARTSEN Leiden: Groep 1: Tan, Janssen, Zwijnenburg, Meyer, Van Leeuwen, Verhage, Marls, Groene- veld en De Ruiter, Van Schle, Baars en Van de Meer: za. dr. Van Schie, tel: 177100 en zo. dr. Baars, tel: 218661 Groep 2: Bergmeyer, Nering Bögel, Van Gent, Taytelbaum, Van Luyk, Klaassen, Rus, Kruis en De Lange: za. dr. Visser, tel: 212025 en zo. dr. Taytelbaum, tel: 120266 Groep 3: Pleiter, Lely, Smit, W. de Bruljne, J. de Bruijne, Huibers, Jur- gens, Fogelberg en v.d. Muysen- bergh: za. dr. Huibers, tel: 125820 en zo. dr. Fogelberg dr. Van de Muy- senbergh, tel: 132877 Groep 4: Bé- nit, Horn, de Kanter, Lahr, Lodder, Nieuwenhuis, Van Rijn, Van Winger den, J. Zaaijer en R. Zaaijer, J. de Kanter: za. dr. Zaaijer dr. Zaaijer, tel: 316008 en zo. dr. Van Rijn, tel: 765400 Groep 5: Jasperse, Wiers- ma, Crul, Kooyman, De Jong, Prince, Reinders, D. Hammersteln en A. Hammerstein: za. dr. Witpaard, tel: 217477 en zo. dr. Prince, tel: 761754 Oegstgeest: za. en zo. dr. Hugen- holtz, tel: 155666 Leiderdorp: za. dr. Van 't Woud, tel: 410070 en zo. dr. Middendorp, tel: 130189 Voor schoten: za. dr. Tromp, tel: 071- 762159 en zo. dr. Schotanus, tel: 2356 Warmond - Voorhout: za. en zo. dr. De Gijzel, tel: 01711-10834 Noordwijk: za. en zo. dr. Immerzeel dr. Steenvoorden, tel:'12333 Kat wijk - Rijnsburg Valkenburg: Groep 1: Dijk, Henneman, Ten Hove, Lodder, Meeuwisse, Pool, Schonen- ,berg: za. en zo. dr. Schonenberg, tel: >76752 Groep 2: Bergman, Van Duyn, Van Duyn, Hueting, Moolen- burgh, Timmers: za. en zo. dr. Tim- mers, tel: 24004 Groep 3: Van Delft, Priester. Rietbroek, Verhage, Van der Water: za. en zo. dr. Van de Water, tel: 21818 Kaag - Abbenes -Nieuw Vennep: tel: 02526-72850 Sassen heim: za. en zo. dr. Van Riet, tel: 11777 Alkemade - Hoog made: Praktijken Saeys, Van Mierlo, Roelen- /Brock en Beekhuis/Beekhuls: za. en zo. dr. Saeys, tel: 01713-12217 Al kemade - Leimuiden - Rijnsaterwou de: Praktijken Glansbeek, Larde- noolje en Van Blooljs: za. en zo. dr. Glansbeek, tel: 01713-12511 Al phen: groep 1: za. dr. Van Selm, tel: 33696 en zo. dr. Bos, tel: 72472 groep 2: za. dr. Van Gemeren, tel: 20157 en zo. dr. Visser, tel: 22088 groep 3: za. dr. Stolp, tel: 22833 en zo. dr. Plag, tel: 43896 Hazerswou- de-Koudekerk: za. en zo. dr. Spran- gers, tel: 01714-13700 Benthuizen - Boskoop: za. en zo. dr. Harderwijk, tel: 01727-17540 Langeraar - Nieuwveen -Ter Aar - Woubrugge: za. en zo. dr. Van Dongen dr. Kie- veen, tel: 01723-8101 Nieuwkoop - Noorden - Zevenhoven: za. en zo. dr. Brinkman, tel: 01725-79301 «ille- gom: eigen huisarts bellen. HOMEOPATHISCHE ARTSEN LEI DEN Waarneemregeling voor D. Koster, C. Juffermans en I. Cowan. De dienstdoende arts is te bereiken via de dokterstelefoon, tel: 071- 122222. TANDARTSEN Leiden - Leider dorp - Oegstgeest - Warmond: Pels, tel: 896896 Zoeterwoude: dr. Freeke, tel: 410950/414547. Alke made Leimuiden: eigen tandarts bellen voor 15.00 uur. Leidschen- dam: Voor spoedgevallen tel: 3974491. Bollenstreek: Van der Ak ker, tel: 02520-19870 Noordwijk: Van Veen, tel: 13673 Katwijk: Lan- gedijk, tel: 22494. APOTHEKEN Leiden - Leiderdorp - Oegstgeest - Voorschoten: za. en zo. Boehmer, Florijn 21, Leiderdorp, tel: 894400 en Zuid-West, Brahms- laan 18, Leiden, tel: 763134 Alke made: Apotheek Alkemade 01713- 9100 (Noordwijk) - Katwijk - Rijns burg: za. en zo. Apotheek Katwijk aan den Rijn, Rijnstraat 38, Katwijk, tel: 01718-30833 Leidschendam: Panther Apotheek, Bernhardlaan 214, Voorburg, tel: 3864883 Noordwij- kerhout: Spoedrecepten tel: 3511 Sassenheim: 02522-10169. WIJKVERPLEGING Leiden - Noordwijkerhout - De Zilk - Voor hout: tel: 071-122222. Bollen streek: Wijkverpleging gezondheids centrum, tel: 02522-14147. Hille- gom: Opgave via het antwoordappa raat, tel: 02520-16217. Leidschen dam: kruisvereniging, tel: 070- 455300. Oegstgeest: kruisvereniging, tel: 071-177444. DIERENARTSEN Leiden: groep 1: Van der Wouw, Koster, Vestjens; za. en zo. Vestjens, tel: 120241. groep 2: Muurllng, Helder, Roest; za. en zo. Helder: 220513 Leidschendam: el- gen dierenarts bellen. Bollenstreek: Geen gegevens ontvangen Katwijk: Spreekuur van 11.00 - 12.00 uur bij dr. Snel. APOTHEKEN De avond- en nacht diensten van de apotheken in de re gio Leiden worden waargenomen door de apotheken die ook weekend dienst hebben. ONGEVALLENDIENST ZIEKENHUI ZEN LEIDEN Ongevallendlenst elke dag Academisch Ziekenhuis be halve van dinsdag 13.00 u. tot woens dag 13.00 u. (Diaconessenhuls polikli nieken tel 155543, afdeling S.C.U. tel 175639) en van vrijdag 13.00 u. tot zaterdag 13.00 u. (Ellsabeth-zieken- De Geneeskundige Dienst Leiden is verhuisd van de Roodenburgerstraat in Leiden naar de Cronestelnkade 18a in Leiden. VERENIGING BESCHERMING ON GEBOREN KIND Hulpverlening bij ongewenste zwangerschap voor moe der en kind. Bel tel. 071-896309; 071- 897762; 033-620244 (dit laatste num mer is dag en nacht bereikbaar). BEZOEKUREN ZIEKENHUIZEN Diaconessenhuis: Bezoekuur dage lijks van 14.30 tot 15.15 uur en van 19.00 tot 19.45 uur. Kinderafdeling dagelijks van 10.30 tot 19.00. Niet meer dan twee bezoekers per patiënt. Op de afdeling special care kan men terecht van 10.30 tot 11.00 uur en van 19.00 tot 19.30 uur. Voordat de laatste twee afdelingen bezocht kun nen worden dient eerst te worden overlegd met de dienstdoende ver pleegkundige.* Sint Elizabeth-zie- kenhuis: Volwassenen dagelijks van 14.00-14.45 u. en van 18.30-19.30 u.; klasse-afdelingen ook 11.15-12.00 u. Kraamafdellng: dag.- van 15.00-16.00 u. en van 18.30-19.30 u. en van 19.30-21.00 u. alleen voor vaders. Kinderafdeling dag. 15.00-18.30 u. CCU (hartbewaking) dag. van 14.00- 14.30 u. en van 19.00-19.30 u. Inten sieve verpleging: dag. van 14.00- 14.30 u. en van 18.30-19.00 u. Sport- Medisch Adviescentrum: Spreekuur ma. 19.30-20.30 u. in het St. Ellsa- beth-ziekenhuls. Endegeest: Dl. en vr. 13.00-14.30 u.; zo. 11.00-12.00 u. en 14.00-15.00 u.; eerste klasse: de gehele dag. Jelgersmakliniek: Jon- gerenteam: za. en zo. 14.00-17.00 u. Opname: werkdagen 16.45-17.45 u.; za. zo en feestdag. 10.00-11.30 en 14.00-16.30 u. Team A, C en D: dag. tot 21.00 u. met uitzondering van be handeltijden en etenstijden. Acade misch Ziekenhuis: Voor alle patiën ten (behalve kinderen) zijn de bezoe kuren als volgt: Dagelijks 14.15-15.00 u. en 18.30-19.30 u. Avondbezoekuur afdeling verloskunde: 18.00-19.00 u. De Praematurenafdeling: voor ouders en familie is na overleg met patiënten doorlopend bezoek mogelijk. Bezoek aan ernstige patiënten: wanneer aan ernstige patiënten doorlopend be zoek wordt toegestaan kan de hoofd verpleegkundige hiervoor speciale kaarten verstrekken. Kinderkliniek: zalen voor peuters, kleuters en grote kinderen 15.15-17.00, babyzaal en boxenafdeling: volgens afspraak met het verpleegkundig hoofd. Bezoektij den kinderafdelingen: voor ouders van opgenomen kinderen na overleg met verpleegkundig hoofd. Voor an dere bezoekers van kinderen: Keel-, neus- en oorheelkunde en neurologie: 14.15-15.00 en 18.30-19.30. Oogheel kunde en heelkunde: 14.15-15.00 en 18.30-19.00. Rijnoordziekenhuis: Dagelijks 14.30-15.15 u. en 18.30- 19.30 u. Extra bezoek hartbewaking: 11.00-11.30 u. Extra bezoek vaders kraamafdellng: 19.30-20.30 u. Kinder afdeling 15.00-15.30 u. alleen voor ouders 18.00-18.30 u. CENTRALE REGISTRATIE KINDER OPVANG (Koornbrugsteeg 2, 2311 EK Lelden, tel 254810.) Informatie over en aanmelden voor kinderop vang In Lelden. Geopend: ma t/m vr dag 9-12. ANTI-DISCRIMINATIE CENTRAAL MELDPUNT LEIDEN. Ketelboeter- steeg 10. Ma. t/m vr. telefonisch be reikbaar van 10.00 tot 16.00 via 071- 120903. Spreekuur ma. 13.00-15.00 en do. 18.80-20.30. LEIDSE RECHTSWINKEL Juri disch Adviesbureau, Ketelboeters- steeg 10, tel. 130775; afdeling belas tingen: alleen op afspraak, klachten bureau: dl. en do. 18.30-20.30, afde ling vreemdelingenrecht: ma. 13-15 en do. 18.30-20.30, afdeling vrouw: vr. 10-12. SOS Telefonische Hulpdienst Lei den e.o. Voor een gesprek van mens tot mens. Vertrouwelijk. Dag en nacht bereikbaar. Telefoonnummer achterop de telefoongids (071- 125202). BUREAU VOOR RECHTSHULP Herengracht 50, Leiden tel. 123942; 01720-72611 Alphen aan den Rijn. Spreekuren volgens afspraak. DIERENHULP- EN AMBULANCE DIENST Hulpverlening In Leiden. Leiderdorp, Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg, Voorschoten, Warmond en Zoeterwoude. Tel. 071-174141. BURGERRAADSLIEDEN Koren brugsteeg 2, tel. 143171 (kantooru ren). Spreekuren ma., di. en wo. 11.00-12.00 u., do. 18:30-20.00 u. GEZINSVERZORGING Stichting gezinsverzorging Lelden. Aanvragen hulp voor bejaarden en langdurige zieken en gezinsverzorging, Rem- brandtstraat 17, tel. 149441 (ma. t/m vr. 9.00-10.00 u. en 13.00-14.00 u.). KINDER- EN JONGERENTELEFOON Dagelijks geopend van 16.00 tot 20.00 uur. Het nummer is 071- 120611. MAATSCHAPPELIJK WERK Stich ting Maatschappelijk Werk, Lange- §racht 1b, spreekuur ma. t/m vr. .00-10.00 en volgens afspraak, tel. pe Mi WKftÊ n Hör do. 14^60-15.00, tel. 212195. Gez#tra c heidscentrum Stevenshof, spree£2.30 do. 10.00-11.00, tel. 311506. SeNOS Noord: Herensingel 53, spreel ma. t/m vr. 9.00-10.00, tel. 146) V1 Sector Zuid: Morsweg 83, spreek me' ma. t/m vr. 9.00-10.00 en volgen(-35F spraak, tel. 316167. NOS Algemeen Maatschappelijk Wer^PRC geval van directe noodsitu<omo 's nachts en in het weekeinde be«-30 E baar onder nummer: 06-821214lln Isr MELDLIJN AGRESSIE EN DISCH50-J NATIE HOMOSEXUALITEIT I 221008. zo. 20-24. (f RAAD VAN ARBEID Hoge RIJ® ave 306, Leiden, tel 071-899375. Karétleti geopend ma. t/m vr. 9-12 u. 14-1 Mia Telefonische informatie over klnkron bijslag: 8-12 u. Podli SOCIALE RAADSVROUW VCL03F SCHOTEN Spreekuren: ma. 1SÖ0Ni 20.00 u. wo. en vr. 9.00-10.30 u. L seweg 33, Voorschoten. Tel. 325) II (I SP HULP- EN INFORMATIEDIEAntw Groenesteeg 33, Lelden. Tel. Aanc 134640 of 071-144600. Hulp en ir60 2 matie op medisch, Juridisch en mlCoui gebied, werk, sociale verzekering 23 huurkwesties. Spreekuur: elke derdag van 20.00-21.00 u. I STICHTING VRIJWILLIGERS Ctielai TRALE Pallasstraat 1, Alphen»H8. den Rijn. Tel. 01720-33033. Beg Koe ding en opvang van mensen, dléverj welke reden dan ook, tijdelijk iStra nodig hebben. Bovendien wordt Irtexai matie verstrekt over andere mogtKarr heden van hulpverlening en deOn t reikbaarheid daarvan. '70 VRIJWILLIGERS CENTRALE lOO.O gegracht 246a, Lelden. Tel. 149( Dagelijks bereikbaar van 9.00-1j u. voor informatie over vrijwillig werk en cursussen of een perse gesprek. MEIDENTELEFOON Tel: 141616, bereikbaar maandaj 20.00, donderdag 19.00-22.00. WERKENDE JONGEREN KI ten- en Informatieuur Elke dlns avond van 17.00 tot 20.00 u. K kantoor Koppenhlnksteeg 2, Lé Tel. 071-121139. Borstvoeding Begeleidingsgr Leiden. Telefonische hulpdienst (j. praktische hulp en Informatie): 170083, 215332 of 312556. )0-%n VlIlljH Kon ik mijn kind maar zien.» NEDERLANDSE STICHTING rger VOOR LEPRABESTRIJDING |0n Wibautstraat 135, ier 1097 DN AMSTERDAM. n„ tel. 020-938973.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1990 | | pagina 12