|Af scheid van de ■Vuilverbranding J i ffiïïiïïil /J 1 I0UR JAAL Agressieve Vener moet zich onderwerpen aan psychiatrisch onderzoek ewoners groenoord vieren feest, Personeel vvi bedroefd ■INAp' IDEN OMGEVING QeidóaQowtwnL VRIJDAG 31 AUGUSTUS 1990 PAGINA 11 men voor schooljeugd ATWIJK Alle basisschool- Vlingen van Katwijk krijgen 'e eerste schooldag, maan- i september, een cadeautje i de gemeente. Ter gelegen- I van het bereiken van de )ste'inwoner krijgen alle ideren een balpen met daar- 1 het gemeentewapen en de „Katwijk 40.000 inwo- Wethouder van onder- 5 A.C. Berkheij overhandigt andag om tien uur de eerste i aan J. Kort, directeur van fisschool De Molenhof in de terstraat. Katwijk over- 1 op 5 juli van dit jaar de Igische 40.000-grens dank zij Beboorte van Gerrit de jr. De 30.000 Katwijker iurd in 1960 geboren. Woningen bij De Spelewey VOORHOUT Er bestaan plannen om op het terrein nabij De Spelewey in Voorhout wo ningen neer te zetten. Volgens B en W kan het terrein ruimte bieden aan een tiental kleine woningen. Een voorstel daartoe wordt maandag 3 september be sproken in de vergadering van de commissie ruimtelijke orde ning en milieu. Omdat de grond nu nog de bestemming recreatie heeft is, als de plannen door gang vinden, een wijziging van het bestemmingsplan noodzake lijk. De ontsluitingsmogelijkhe den van het terrein moeten nog nader worden bekeken. Eerst vragen B en W of de raadsle den met het bebouwingsvoor- stel kunnen instemmen. Leidschendam betaalt voor lege batterijen LEIDSCHENDAM Bij alle bijzondere en openbare scho len in Leidschendam wordt een doos geplaatst voor het in zamelen van (lege) batterijen. Voor elke kilo batterijen krijgt de school een bonus van vijftig cent. Na een proeQaar wil men bezien of de opgedane ervarin gen een permanent karakter van de bonusactie rechtvaardi gen. Buttendorp Nieuwe Wetering gesloopt NIEUWE WETERING In Nieuwe Wete ring laten de plaatselijke kinderen deze week zien dat zij kunnen bouwen met hout en spijkers. Niet minder dan negentien hou ten bouwsels verrezen in hun Buttendorp op het trapveld aan de Achterweg. Iedere wa terdichte hut is geverfd, behangen, gestof feerd en van een zelfverzonnen naam voor zien. Het dorp heeft een eigen democratisch gekozen burgemeester, Jan Hoogenboom. Afgelopen nacht bleven de bouwvakkertjes in hun hut slapen. Gisteren werden zij door de leiding getrakteerd op pannekoeken en vandaag hebben ze zelf gekookt op primitie ve barbecues. Vanmiddag is Buttendorp af gebroken om volgend jaar op dezelfde plek onder een andere naam opnieuw te worden opgebouwd. Kampeernacht besluit van vakantieweek Voorschoten VOORSCHOTEN De Voorschotense jeugdvakantiebezigheden zijn besloten mèt een kampeernacht op de wei bij het sport- fondsenbad Het Wedde. Gistermiddag kwa men 80 kinderen naar het zwembad. Na het opzetten van de eigen tent onder leiding van de scoutinggroep Kimball O Hara volg de er een heel programma met onder meer een barbecue en een kampvuur. Bij het kampvuur kregen de kinderen bezoek van de wethouders F. ten Have (CDA) en M. Breunesse (PvdA). Alsof de tijd stil had ge staan vermaakten de kinderen zich met spelletjes en liedjes die al door hun over grootouders gezongen werden. Het weer werkte voortreffelijk mee en het ziet er dui delijk naar uit dat zeker deze kampeernacht een vervolg zal krijgen volgend jaar. Sprietlopen NIEUWE WETERING Oranje vereniging Eensgezindheid houdt morgen voor het tweede achtereen volgende jaar een rommelmarkt en sprietloopwedstrijden op de Voor weg nabij Jackie Jeans Shop in Nieuwe Wetering. De rommel markt gaat om tien uur van start. De sprietloopwedstrijden starten om twaalf uur. Bij deze sportieve ontmoeting zijn er twee leeftijds groepen: één groep onder de der tien jaar en een groep voor perso nen boven die leeftijd. Het in schrijfgeld voor de eerste groep be draagt één gulden per persoon; voor de tweede groep een rijksdaal der. Het evenement wordt muzi kaal begeleid door de Nieuwe We- teringse muziekvereniging Door Gunst Verkregen. Raad Leimuiden herdenkt burgemeester Kamminga LEIMUIDEN Met een mi nuut stilte is gisteravond in de eerste vergadering van de ge meenteraad na de zomerva kantie het overlijden herdacht van oud-burgemeester B. Kamminga van Leimuiden. Kamminga was burgemeester van 1956 tot 1966. De oud-bur gemeester heeft zich die jaren vooral op het gebied van de ouderenzorg bijzonder inge spannen. Verder kwamen on der zijn leiding tot stand de verbreding van de Nokweg, de restauratie van de toren van de Nederlands Hervormde Kerk en de uitbreiding van het gemeentehuis. Hij overleed op 24 juli van dit jaar. do. vr. t/n EIDEN De Leidse •OOpjilverbranding (WI) it maandag dicht, van- ig worden de vuren ge- ifd. Een droevige zaak 'jTt/Jidt het personeel, ze aan hun werk en aan collega's gehecht, lurtbewoners uit de za' zcljk Groenoord vieren aandag echter feest, na iour»'ven Jaar strijd wordt de lis, «tallatie eindelijk geslo- lard l zo. r ast/ Irijfsleider Joop Kranen- •g (60) is vanaf de eerste omang bij de Leidse vuilverbran- zo. lig betrokken geweest. Hij kBYLQs projectleider bij de firma '30 «Pe Düsseldorf. „In 1963 Ipaltifgen we de opdracht voor zo. it bouwen van een vuilver- EAC lindingsinstallatie. In 1964 otal we begonnen met bouwen ■MWPi een Jaar later draaide het L45, We hebben een half jaar 1.30. afgebrand, voordat we de ura IFI in 1966 overdroegen aan 'ic° gemeente- In 1968 ben ik in untfo'nst gekomen van de ge- 2i.$ente. Als assistent-bedrijfs- 30. «der, elektricien, bankwer- hourt gewoon manusje-van-alles '•1p5'*,in 1977 werd ik bedrijflei- 5 45 f'. Joop weet het nog pre- .30.' the Ifeet je dat je van hieruit de zo- kunt zien", schakelt hij bo- tTiÏ? #op de vuilverbranding 5.00, fr °P een ander onderwerp, ngracll wijst naar de molens in de •call geving. „Schitterend hè, BirdI is net klein Madurodam". 21 30 beeft er op een mooie zon- Oije dag foto's van gemaakt, ïtobar vertelt dat hij begin iaren 3.30, fitig de laatste steen heeft 14^*Vetseld van de nieuwe '1 30 V»orsteen °P tachtig meter I2b,')gte. Hij heeft er nog foto's a Wall. „Directeur Van Overmai- Un nv heb ik toen zo gek gekre- '5-.sV dat hij bovenop de schoor- 16); de vlag heeft gehesen. U tachtig meter hoogte". n«jst juwelen 3;'Th wijst naar het bezinkbek- bainm, de electrofilters en de i»Mbkoorsteen. Dat moet allemaal 1 Canfc worden gehaald. „Gloed- •ay ga)uwe compressoren, die heb- »y lawi we net aangeschaft, ze 1 lov%n er nu voor oud vuil bij, 9 30 'rkt Joop op" En: ,,De :t> oorsteen kunnen we nooit laten vallen, kijk eens wat er omheen staat. Eerst moet de binnenpijp, de vuurvaste be- metseling helemaal weg wor den gesloopt. Muren van an derhalve meter dik, dan pas kunnen we de buitenkant slo pen". Wat er met de drie ovens gebeurt, weet hij nog niet. Wel vindt hij het jammer dat er nooit wat met de warm te is gedaan..Koeltorens koe len de warmte af van 1200 graden Celcius naar 260 gra den. „Je begrijpt dat we nooit wat kunnen terugvinden. Iedere keer bellen mensen op dat ze iets kwijt zijn geraakt en of we dat nog hebben. Bijvoorbeeld een professor die zijn manus cript in de prullenbak had ge gooid, of die familie die een kist juwelen in een doos met kranten in de garage hadden gezet, na de vakantie waren de sieraden weg. Ik kan daar ver halen over vertellen. Je ge looft het gewoon niet, de men sen denken dat ik harder lieg dan Dik Trom. Ach, je maakt hier zoveel dingen mee. Maar nu is het aan het eind". Even vliegt er een sombere schaduw op zijn gezicht, want hij vindt het heel erg dat de VVI geslo ten wordt. Familie De mannen in de meet- en re- gelkamer vinden het eveneens een droevige zaak. Ze zijn met het bedrijf vergroeid. „Heel jammer die slihting. Ik had liever dat ie een poosje door had gedraaid", zegt Jan Moo- ten (49). Hii is 18 jaar in dienst bij de vuilverbranding. Nico de Haas (57) werkt ruim 22 jaar bij de VVI, Marco Hons- beek (22) is de jongste van het spul. Ze zijn het met elkaar eens, ze willen het liefst niet weg. „Het is net een grote fa milie. Het is gewoon prettig werken hier, je hebt veel vrij heid", geeft Joop aan. Instem mend geknik, gemopper over nachtdienst na je vijftigste. Nico gaat met VUT, Jan blijft en Marco gaat naar de reini ging, Wat doet Joop, gaat hij met VUT? „Alsjeblieft niet, daar ben ik veel te actief voor". In zijn kantoor liggen grana ten en grote patronen, gevon den in het Leidse afval. Joop heeft meer bewaard, trekt plakboeken met zelfgemaakte foto's over de bouw van de in stallatie, de afbraak van dé eerste schoorsteen, de bouw van een nieuwe. „Die gaan naar het gemeente-archief. Ik heb al een afspraak met ze ge maakt". Hij heeft meer, bij voorbeeld een calculatie van de eerste vuilverbranding aan de Langegracht uit 1928. „Ja, daar ben ik trots op". Joop blijft nog een paar maandjes, om op te ruimen, af te breken en schoon te maken en dan? „Tsia, het einde hè, dan is het echt voorbij". Videofilm Directeur Anja van Gorsel weet dat de 24 personeelsleden van de vuilverbranding ver groeid zijn met het bedrijf. „Ze werken er vaak al heel erg lang. Het is een hechte groep. Het is een continubedrijf na tuurlijk, ze werken ook 's nachts met elkaar. Maar ze hebben een positieve instel ling, gelukkig. Ze realiseren zich dat het niet anders kan". Ze vertelt dat de vuilverbran ding niet helemaal verloren is voor het nageslacht. „Er is een videofilm gemaakt van hoe het was, hoe het bedrijf draai de. Ook zijn er interviews bij gemaakt. Die film kan bijvoor beeld op scholen worden ver toond". De directeur verwacht dat de film over ongeveer twee maanden klaar is. In die periode wordt ook definitief bepaald hoeveel personeel bij de VVI blijft werken. „Dan is er meer zekerheid en dan wordt ook een feest gegeven voor het personeel". Ze somt op wat er zoal veran dert door de sluiting van de WI. „Ja, dat is nogal wat. Vroeger was het simpel, het vuil werd in een bunker ge gooid en verbrand. Nu wordt het vuil nog in de bunkers ge gooid, maar tien procent van het geheel moet worden afge scheiden. Dat is grof vuil en bedrijfsafval. Dat moet naar stortplaats De Smink in Utrecht, dat is goedkoper dan in Wijster in Drenthe". Het huishoudelijk afval gaat in bunkers, een kraan pakt dat op, stort het in een trechter, waaronder een wagen staat met een container. „Kijk, er komen nieuwe functies, er zijn nu chauffeurs nodig. Dat vuil moet worden geperst, er moet iemand gaan persen, dat is een De opbouw van de nieuwe schoorsteen, begin Jaren tachtig. De twee vervangende pijpen waren „geleend" van de Gasunie. foto: wim van noort Joop Kranenburg metselt op tachtig meter hoogte de laatste steen op de nieuwe schoorsteen van de vuilverbranding. foto: pr Nieuw depot Er gaat dertien ton vuil in een container, die container wordt naar de opslag op het VVI-ter- rein gereden. De Afzet Contai ner Transport Service (ACTS) haalt de containers op, brengt het naar het overslagterrein aan de Haagweg en zet het op de trein. „Zodra het vuil de poort uit is, is het uit handen van de gemeente". Gemiddeld wordt zo'n 400 ton afval per dag verwerkt. Dat betekent dertig containers vol met vuil. Het ziekenhuisafval wordt voortaan verbrand bij de AVR in Rijnmond, het Klein Che misch Afval (KCA) kan ook niet meer bij de VVI worden opgeslagen. Van Gorsel vertelt dat in het najaar een nieuw depot wordt gebouwd op het terrein van dé reiniging aan de Admiraal Banckertweg. Daar komt permanente bewa king bij en een portier. De KCA's worden bij de Roteb in Rotterdam verwerkt. Voor het terrein van de Leidse VVI wordt een sloopplan op gesteld. Zeker is dat de schoor steen wordt afgebroken. „Wat we wel weten is alles wat niet noodzakelijk is en de veilig heid in gevaar brengt weg moet worden gehaald. De rest wordt in een plan gegoten. We moeten maar eens kijken hoe het allemaal gaat, het is alle maal nog zo nieuw, we weten ook niet hoeveel tijd het alle maal kost", besluit de direc teur. Feest in Groenoord De Aktiegroep Vuilverbran ding viert maandag feest in Buurthuis Groenoord. „We willen allemaal nog een keer bij elkaar komen. We hebben een spel gemaakt over de vuil verbranding en een gedicht. We hebben wethouders en ex- wethouders uitgenodigd. Ie dereen die er al die jaren mee bezig is geweest. Onze groep houdt op te bestaan en we wil len de betrokkenen nog een keer in de vreugde laten mee delen", vertelt Jannie Oost- wouder. Ze is er vanaf het begin, zeven jaar geleden, bij geweest. „We dachten dat wat er uit die pijp kwam altijd gefilterd werd. Theo Jansens wees ons er toen op dat dat helemaal niet zo on schuldig was, dat er rotzooi uit die pijp kwam". Het verzet be gon 20 september 1983, toen werd het eerste bezwaarschrift ingediend. „Tot 1986 hebben we toen niets meer gehoord. Toen kwam de provincie met een concept ontwerpbesluit voor de nieuwe vergunning van de vuilverbranding. We dienden opnieuw een be zwaarschrift in. Een ja^r later kwam het definitieve ont werpbesluit en verstuurden we weer een bezwaarschrift. Vorig jaar uiteindelijk heeft de Raad van State ons in het ge lijk gesteld". Daarop kwam de sluiting van de WI in stroomversnelling naderbij. Jannie benadrukt dat de actiegroep altijd de legale weg heeft bewandeld. Er wer den bezwaarschriften ge stuurd, gesproken op hoorzit tingen, commissievergaderin gen en andere bijeenkomsten, politieke partijen werden aan geschreven, milieudeskundige Arno van der Veen werd inge schakeld eerst belangeloos, daarna met subsidiegelden. Minister Alders kreeg vorig jaar rond verkiezingstijd een petitie aangeboden en vond dat de VVI dicht moest, gede puteerde Van der Vlist her haalde dat op een bijeenkomst in buurthuis Groenoord. „Iedereen heeft ons altijd vol mondig gelijk gegeven. Maar het was een centenkwestie. Nu is het prettig dat hij dicht gaat, met al die dioxineschandalen kon het opeens wel, maar wij hadden het liever jaren gele den al gezien, toen zat die dioxine er ook in. We zijn ook lang aan het lijntje gehouden. Aan 't lijntje Altijd werd gezegd: de nieuwe vuilverbrandingsinstallatie is in 1990 klaar. Nou hii is er nu nog' niet. We zijn blij dat ie dicht is, maar het heeft ontzet tend lang geduurd,'te lang". Dat de actiegroep, die meestal uit zo'n tien mensen bestond, wordt opgeheven vindt ze jammer. „Je kunt het ook gun stig opnemen, dat betekent na melijk dat ie dicht is, dat het eindelijk is. gelukt. Het feest is een leuke afsluiting van het intensief samenwer- jarenlang i ken". KARIN SWIERS in hat Utopia ill (16, De Zoeterwoudse jongeren- orchk veren'éPng Utopia opent mor gen het seizoen. Dat gebeurt met een verrassingsavond in k clubgebouw de Westender. Aanvang negen uur en de toegang is gratis. Tegels fel Mensen die in het bezit zijn van oude tegels en daar graag j iets meer over zouden willen blioti Weten, kunnen morgen te il nov recht in Noordwijk. A. van ,pr3 Ginkel geeft van twee tot vijf rk Auur jn het museum Oud- m ("Noordwijk uitleg. Het mu- comp seum js gevestigd aan het Jan halve Kroonsplein 4. Aarse jhotl» Molenbrood a enVanaf vandaag is in Hille- opzoe gom „molenbrood" te koop. imde 'Het betreft een inititief van oor zfde Stichting Hillegomse Mo- il vat lens, die het in ere herstellen 'e sitU van twee molens in de bollen- gemeente nastreeft, en bakke rij Out. Van elk verkocht mo lenbrood gaat een klein be drag naar de molen-stichting. Wielrennen De uitreiking van de prijzen van het Super Prestige vindt zondagavond plaats. De Super Prestige is een klassement van alle individuele wieler wedstrijden die in 1990 in Zoeterwoude zijn verreden. Dit weekeinde zijn er voor de renners nog veel punten te verdienen tijdens het wieler kampioenschap van Utopia. De tussenstand van het Super Prestige is: Kees de Goede 58; 2. Dennis van 'den Berg 50; 3. Theo van Leeuwen 43; 4. Theo Schrader 26; 8. Theo van Klink 26; 9. Martien van der Togt 24; 10. Richard Ben- nis 22; 11. André van Velzen 22; 12. Leo van Teijlingen 19; 13. Peter Roeling 18; 14. Kees Kerkvliet 18; 15. Aad Borst 18. Kaarten De wekelijkse kaartavonden van de verenigingen in Rijp- wetering gaan dinsdag van start. Dinsdag 4 september zet toneelvereniging Maskerade de cyclus in gang. Kaarters zijn welkom vanaf half ne gen. Toegang 4 per persoon. Zwem vierdaagse In het buitenbad van zwem bad De Fluit aan het Fluitpol- derplein in Leidschenaam wordt van maandag 3 tot en met vrijdag 7 september de zwemvierdaagse gehouden. Op vier van de vijf avonden, maar in verband met de uit reiking van de medaille voor al op vrijdag, dient men 500 meter af te leggen. De kosten zijn f6, voor abonnements houders f4 per persoon. Iede re avond worden er neven-ac tiviteiten georganiseerd waar bij toeschouwers gratis toegang hebben. Alleen op vrijdagavond als de steel- showband High Chaparall speelt en de feestelijke uitrei king van de medailles plaats vindt, betalen toeschouwers fl per persoon. Vrijdag is er bovendien een ponyshow en een moutain bikedemonstra- tie. Tenslotte bestaat vrijdag tussen half zeven en zeven uur nog gelegenheid verkleed te zwemmen waarmee prijzen zijn te verdienen. (ADVERTENTIE) Die studeren nl. VEEL GOEDKOPER bij de Voorbeelden? - Middenstand 560.- boeken - PD Boekhouden 660.- boeken - MBA 820.- boeken |~~3 SEPTEMBER INFO-AVOND Meer inlichtingen en GRATIS STUDIEGIDS Tel. OI720-22450 irdt V) pfestival Buitenband biblio!# 1 heiert eerste lustrum de lf v°°JZERSWOUDE Het Hazerswoudse jongerencentrum Stek ls kur{aniseert morgen voor de vijfde achtereenvolgende maal het va"ttis popfestival Buitenband. Om het eerste lustrum extra luis- j biï te zetten zijn drie formaties uitgenodigd met een aanste rk a?Pke show. Om klokslag acht uur zorgt de twee mansformatie °e )roumm voor een vliegende start, waarna het rhythm and kaitestrio Ta Bouche het podium beklimt. Ta Bouche bestaat uit 1 DoJe bekende muzikanten, bassist Bas Heek, zanger-gitarist Doe- worCjter Veld van AA and the Doctors en René van Collum, voor- 1 y.Jlig drummer van Doe Maar. vTt laatste optreden wordt verzorgd door de tien man sterke ken ïtgp Qn -phe Good Foot, die oude soul-grootheden als James ken lWn Aretha Franklin en The Blues Brothers nieuw leven in- waiast met onder meer twee saxofonisten en een trompettist. naaritenband wordt gehouden op het plein bij Stek aan de Dorps- erekat in Hazerswoude-Dorp. DEN HAAG/ALKEMADE Een 19-jarige inwoner van Al kemade moet zich tegen zijn wil door een psychiater laten onderzoeken. Dat heeft de Haagse rechtbank gisteren be paald. De jongeman zou op 27 mei van dit jaar met vijf vrien den drie mensen hebben mis handeld tiidens een feest van een voetbalvereniging. Een van de slachtoffers overleefde de sla- en schoppartij ternauwer nood. De jonge Vener maakte vol gens rechtbankpresident mr. E. Timmermans deel uit van „De Zes van Rijpwetering" die tij dens het feest „mensen op een verschrikkelijke manier heb ben afgetuigd". Dat bekende de Vener ook bij het eerste ver hoor: „Hij had best dood kun nen wezen". De verdachte kon niet verkla ren waarom hij zo ernstig had toegeslagen. „Er was een meisje geslagen. Ik kan niet tegen on recht. De vechtpartij had niet mogen gebeuren, maar zulke dingen gebeuren nou eenmaal", luidde zijn verweer. Timmer mans nam daar geen genoegen mee en hield hem nog eens voor hoe het gegaan was: „U hóórde zeggen dat er een meis je geslagen zóu zijn. Zonder verder na te denken dook u met uw vrienden bovenop het slachtoffer en sloeg en schopte hem waar u kon. Ook toen uw vrienden weggingen bleef u be zig. U heeft hem tot vijf maal toe terug de struiken in gesla gen toen hii bleef bewegen" verhaalde Timmermans met zichtbare weerzin. „Is dat dan wel rechtvaardig? Uw gedrag was volkomen gestoord". De beschuldiging dat de ver dachte ook twee leden van de organisatie van het voetbalfeest rake klappen had verkocht, ontkende hij. Hij zou alleen hebben geduwd. „Dan kunt u bijzonder hard duwen als die man er gekneusde ribben en een gezwollen oog aan over houdt", repliceerde Timmer mans ongelovig. Getuigen zou den ook hebben verklaard dat de Vener had gestompt. Op de vraag of overmatig alco holgebruik misschien een rol had gespeeld, antwoordde de Vener ontkennend. Er waren 's middags acht biertjes gedron ken, en s avonds nog een stuk wat wat. „Dat is nog niks", ant woordde de Vener nuchter. Een alcoholprobleem had hij niet: doordeweeks dronk hii nauwelijks, dan moest hij hard werken. Alleen in het weekend weieens een biertje. De rechtbankpresident haalde er vervolgens een zaak uit Kat wijk bij. Begin dit jaar zou de plaats in elkaar geslagen heb ben, omdat de man geklaagd had over geluidsoverlast. De echtgenote van de Katwijker zou een karatetrap en een nek- stoot hebben opgelopen. Dat laatste ontkende de verdachte, maar het medisch rapport duidde volgens Timmermans anders. Volgens de reclassering is her haling niet uitgesloten. De ver dachte zou een opvliegend ka rakter hebben en gauw met zijn handen wapperen. Vooral als hem wordt verteld van on recht. En u gelóóft al die ver halen direct en vliegt erop af, zonder te weten wat er werke lijk is", concludeerde Timmer mans. Op de vraag of de verdachte wilde meewerken aan een psy chiatrisch onderzoek, ant woordde de Vener kort en ont kennend: „Ik ben toch niet achterlijk". Timmermans dacht daar anders over en eiste als nog een psychiatrisch onder zoek. „Als u zo te keer gaat te gen mensen, dan kun je toch denken, aan die jongen zit een steekje los. Als dit zo doorgaat vallen er straks doden". In afwachting van het psychia trisch onderzoek wordt de Ve ner voorlopig vastgehouden in De Sprang in Den Haag. De zaak wordt op 8 november voortgezet.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1990 | | pagina 11