Meerderheid Kamer is tegen verhoging van staatsprijzen Rel rond tv-spelletje Bel Air Hotel vier dagen jazz-veste van Den Haag Optreden van Ella Fitzgerald for Captains jÈ Mogelijk derde foto Van Gogh ontdekt u injKUNST/RTV QeidóaQowuvnt DONDERDAG 5 JULI 1990 PAGINA 15 Schilderij Rembrandt mag naar buitenland AMSTERDAM Het college van B en W van Amsterdam stelt de gemeenteraad voor de hoofddirecteur van het Rijksmuseum bij hoge uitzondering te machtigen tot een bruikleen van „De Staalmeesters" en „De Anatomische Les van dr. Deyman" van Rembrandt aan twee buitenlandse musea. De schilderijen verhuizen voor de periode van 12 september 1991 tot 10 november 1991 en de periode van 26 maart 1992 tot en met 24 mei 1992 naar achtereenvolgens de Ge- maldegalerie Staatliche Museum Preussi- scher Kulturbesitz in West-Berlijn en The National Galléry in Londen. De bruikleen onder nog nader te bepalen voorwaarden, is het gevolg van de Rembrandt-expositie die behalve in het Rijkmuseum ook in Berlijn en Londen te zien zal zijn. De musea wisse len daarvoor schilderijen uit. Renoir gestolen uit Louvre PARIJS Uit twee Parijse musea zijn woensdag op klaarlichte dag schilderijen uit hun lijsten gesneden en verdwenen. In het Louvre werd gistermiddag om kwart over twee de diefstal ontdekt van een schilde rij van Renoir, „Portret van een zittende vrouw". On geveer een uur later ontdekten suppoosten van het museum Ernest Hebert dat Heberts „Portret van Mo- naluccia" was verdwenen. Het was niet meteen dui delijk of beide diefstallen met elkaar in verband ston den. Beide werken hebben een klein formaat. De Re noir, die geschilderd werd in 1916-1918, meet 35 bij 27 centimeter. Het werk van Hebert, dat dateert van rond 1870, is 38 bij 33 centimeter groot. De laatste kunstroof op klaarlichte dag in Parijs had plaats op 27 oktober 1985, toen een gewapende bende uit het Mar mottan-museum een aantal impressionistische schil derijen roofde, waaronder de impressie van een zon sopkomst van Claude Monet, die algemeen wordt ge zien als het grote voorbeeld voor de impressionisten. Dit schilderij is tot dusver niet boven water gekomen. Beelden voor Kostuummuseum De vereniging van Haagse museum vrienden heeft het Nederlands Kos tuummuseum twee werken ge schonken van de Japanse ontwer per Issey Miyake: Mercury Pleats, een bronskleurig polyester en Bam boo Pleats, een zwart polyester, beide uit herfst/winter 1989/1990. Bovendien kon van de Italiaan Francesco Andoloro een avondjurk van lichtgroene zijden satijn herfst/ winter 1988 aan de verzameling worden toegevoegd. De afdeling kunstnijverheid werd verrijkt met de vaas 'Mizar' (1982) van gekleurd glas, geblazen naar ontwerp van Et- tore Sottsass. Op deze foto 'Bam boo Pleats' van Miyake. FOTO: PR Extra concert Prince in Thialf HEERENVEEN De Ameri kaanse popster Prince geeft 5 au gustus een extra concert in ijssta dion Thialf in Heerenveen. Door een verandering in het schema van zijn tour door Europa is een extra dag voor Nederland vrijge komen. Prince gaf onlangs twee concerten in de Kuip in Rotter dam. De kaartverkoop voor het Heerenveense concert begint ko mende zaterdag. Kaartjes a raison van 47,50 zijn verkrijgbaar bij de VVV-kantoren in Heerenveen, Sneek, Leeuwarden, Assen, Zwol- DORDRECHT In het gemeente-archief van Dordrecht is zeer waar schijnlijk een foto van Vincent van Gogh ont dekt. Als de man op de foto inderdaad de be roemde schilder is, dan is het de derde foto die er van hem is teruggevon den. Het is dan ook meteen de meest recente, namelijk ver moedelijk uit 1877. Van Gogh was toen 24. Er zijn verder een foto van de meester op 5-jarige en één op 18-jarige leeftijd be kend. Educatief medewerker en fotograaf A. Molendijk van het Gemeente-archief Dor drecht stelde onlangs voor het museum mr. Simon van Gijn in Dordrecht een tentoonstel ling samen over Van Goghs „Dordtse tijd". Van Gogh leef de in 1877 vier maanden in Dordrecht. Hij kwam toen, na een mislukte kunsthandelaars- loopbaan, net uit Londen in Nederland terug. Hij wilde evangelist worden, maar werkte genoemde maanden in de boekhandel van de Dordte- naar P. Braat. Diens zoon vertelde in 1914 in een interview in het Handels blad dat hij zich Van Gogh herinnerde met een hoge hoed. Molenaar vond in het gemeentearchief een foto van een man met een hoge hoed. Hij maakte een vergroting van het plaatje, dat niet groter was dan een visitekaartje. Hij werd getroffen door de sterke gelij kenis met een zelfportret van Van Gogh uit 1888. Van Gogh was toen wel 11 jaar ouder, maar ook op jonge leeftijd was hij al zeer serieus. In Dor drecht ging hij drie keer per dag naar de kerk. Op de foto staat ook een mo len. Van Gogh schreef over die molen, die in de Watermo- lenwëi stond, aan zijn broer Theo. De molen werd in 1881 afgebroken en stond er dus in Van Goghs tijd nog wel. Ver der is het lente op de foto, al dus Molendijk, en ook dat is een aanwijzing: Van Gogh woonde van januari tot mei 1877 in Dordrecht. De foto is tot 19 augustus op de tentoonstelling in het museum mr. Simon van Gijn te zien. DEN HAAG De ka merfracties van PvdA, CDA en GPV hebben moeite met de verhoging van de P.C. Hooft-prijs voor letterkunde en de Theo Thijssen-prijs voor jeugdliteratuur van 25.000 tot 100.000 gulden. Dat bleek gisteren tijdens een mondelipg overleg van de commissie voor cultuur en welzijn met minister D'Anco- na. Zij stelde de verhoging in mei van dit jaar voor in haar Letterenbrief. D66 vraagt zich af of de jeugdliteratuur in ons land wel zoveel niveau heeft dat regelmatig een Theo Thijs sen-prijs van een ton moet worden uitgedeeld. Niessen (PvdA) stelde voor 50.000 gul den aan de winnende auteur te geven en 50.000 gulden te bestemmen voor, bij voor beeld, een goedkope uitgave van diens werk. Daarmee worden de schrijver zelf, de boekhandel en de zo gewenste leesbevordering gediend. De CDA'er Beinema zei een te genstander te zijn van „verho ging zonder meer" en was het verder wel met Niessen eens. Van Middelkoop van het GPV noemde de verhoging een „ontsiering" van de prijs, die toch in de eerste plaats als een eerbetoon is bedoeld. Verder zitten de winnaars van de P.C. Hooft-prijs volgens hem „toch al niet drie hoog achter." „Nou, het is echt geen vetpot, hoor", antwoordde minister D'Ancona. De bewindsvrouw reageerde verder luchtig: „Ik ben niet verbaasd dat u zo Ne derlands reageert. Ik ben een royaal mens en wil daaraan op dit terrein ook uiting blijven geven". Ze wil wel over de door Niessen voorsgestelde splitsing van de prijzen naden ken en over de door D66-er Nuis geopperde flexibele fre quentie voor de Theo Thijssen- prijs. Nuis (D66) is niet tegen vei ho ging van de prijzen, maar vindt de plotselinge stijging wel drastisch. Hij vraagt zich af of de prijs niet gefaseerd omhoog moet en ook of er niet met terugwerkende kracht verhogingen moeten worden uitgedeeld. De VVD vindt alles best, bleek tijdens de vergadering. Dijk stal: „De minister moet maar een middenweg vinden. We moeten geen concurrentie aan gaan met de AKO- en ECI- prijs, maar ook geen kruide niers zijn. Ze krijgt van mij een klein beetje de zegen, ze zoekt 't maar 'n beetje uit". Het plan om de leenvergoe- ding die bibliotheek-leden moeten betalen te vervangen door een leenrecht waarmee de auteurs meer recht wordt gedaan, werd woensdag niet al te uitvoerig besproken. Dat kan, zo was de algemene me ning, beter dit najaar gebeuren als de Bibliotheeknota klaar is. Niessen waarschuwde voor een duurder bibliotheek-abon nement. „Kijk maar naar de museumjaarkaart. Nu die duurder is wordt er ook afge haakt." Beinema wees op het grote be lang voor de leesbevordering van juist de bibliotheken. Hij opperde de tv te gebruiken om meer belangstelling te kweken voor het boek. De minister zei deze suggestie te willen „op pakken." Hildebrand- monument na Haarlem naar Heino HEINO De negen au thentieke beelden, die deel uitmaakten van het Hildebrand-monument in Haarlem, hebben een plaats gekregen in de bin nentuin van Museum Het Nijenhuis in Heino. De beeldengroep behoort tot de hoogtpunten van de Nederlandse beeldhouw kunst. De beelden stellen personages voor uit Hildebrands boek Ca mera Obscura en zijn gemaakt naar een ontwerp van J. Bron- ner. In 1962 werden ze - na een lange lijdensweg - ge plaatst in de Haarlemmerhout. Regelmatig was het kunstwerk het slachtoffer van vandalis me. In 1983 werden van drie beelden zelfs de hoofden afge slagen en besloot men de groep te vervangen door kopieën. De originele exem plaren werden gerestaureerd. De bestemming van de au thentieke beelden van het Hil debrand-monument is de afge lopen jaren lang onduidelijk geweest. Dat ze nu bij Het Nij enhuis een plek vinden heeft te maken met het feit dat hun stijl goed aansluit bij de kunst werken die zich al in de tuin van het kasteel bevinden. In de Haarlemmerhout waren ze op de rand van een fontein ge plaatst. Omdat de replica's rond die fontein zijn gesi tueerd heeft het Nijenhuis de orginele beelden op sokkels gezet. Van 12 tot en met 15 juli wordt in het Congresgebouw in Den Haag voor de vijftiende keer het North Sea Jazz Festi val gehouden. In een aantal gesprekken met nauw betrok kenen van voor en achter de schermen kijkt deze krant te rug op vijftien jaar North Sea Jazz. Vandaag Basil Barsoumi- an, portier van het Bel Air Ho tel. DEN HAAG Cocktails van whisky met melk, nachtelijke eetfestijnen in de gangen, trompetsolo's in de hal en zwarte bad handdoeken op bestelling. Niets is te dol in het Bel Air Hotel, dat tijdens het North Sea Jazz-festival tot aan de nok toe is gevuld met jazz-grootheden die optreden in het Congres gebouw. Voor Basil Barsoumian, al sinds dertien jaar portier en spil van het hotel, is het de boeiendste week van het jaar. „Al zou ik geld moeten bijleg gen om tijdens het North Sea Jazz Festival te mogen wer ken, dan zou ik dat nog doen", vertelt hij. „Het hotel staat vier dagen lang bol van de jazz-muziek en de sfeer in het hotel is onbeschrijfelijk. In fei te staan we vier dagen volle dig buiten de wet". Alleen al het feit dat de mees te artiesten overdag slapen en 's nachts leven zet volgens Ba sil alles op zijn kop. „Tegen een uur of elf 's avonds ser veren we ontbijten en 's nachts tegen vieren is het zwembad overvol", vertelt hij zichtbaar genietend. Daarnaast wordt het hele hotel volgens Basil in feite gebruikt als per manent podium. Veel jazz- grootheden ontmoeten elkaar na lange tijd weer op het North Sea Jazz Festival. Door het jaar heen zwerven Ze af zonderlijk over de hele we reld. Maar ook zijn er speciale jazzformaties, die alleen ieder jaar in Den Haag optreden. In de hal volgt de eerste dag na de veelvuldige omhelzin gen en het opklinkende 'hello old chap' dan ook al vaak het uitpakken van de instrumen ten, waarna een spontane jam sessie volgt. Gedurende de overige dagen wordt er door de artiesten vaak in de kamers geoefend en in de cocktailbar van het hotel wil een artiest een geslaagd optreden nog wel eens vieren met een extra toe gift. Behalve met het nachtleven van de gasten heeft het hotel personeel volgens Basil te kampen met allerlei grillen van de jazz-grootheden. „Miles Davis bijvoorbeeld wil niets van de spontane oefensessies en eetfestijnen weten", vertelt Basil. „Hij laat zich altijd bij de achterdeur afzetten en wil met de keukenlift naar zijn kamer. Vorig jaar heeft hij dagenlang op zijn kamer zitten tekenen in zijn schetsboek". Basil Barsoumian, portier van het Bel Air Hotel, zou zelfs geld toe geven om tijdens het North Sea Jazz Festival te mogen werken. FOTO: MILAN KONVALINKA Volgens Basil is het hotel na vijftien jaar volledig berekend op de komst van de jazz-groot heden. „Het komt hoogst zel den voor dat we 'nee' moeten verkopen. Alleen aan het ver zoek van George Benson vorig jaar om zwarte handdoeken konden we niet direct vol doen", vertelt hij. Er bestaat inmiddels een taxidienst naar het Congresgebouw. Dat be vindt zich weliswaar op loop afstand van het hotel, maar de meeste gasten stappen toch lie ver in één van de zes limousi- Aan de keuken worden vol gens Basil de minste eisen ge steld. „De musici zijn voor 99 procent afkomstig uit de Vere nigde Staten, dus je stelt ze al snel tevreden met hamburgers en kip". De bar daarentegen bereidt zich volgens de portier op alles voor en slaat alle soor ten drank in die er zijn. „De barkeepers staan ieder jaar weer voor verrassingen. Vorig jaar werd er bij voorbeeld om mixes met whisky en melk ge vraagd. En dat is nog maar één van de vele ondenkbare combinaties". Dat het hotel echter niet hele maal zonder kleerscheuren af komt van het verblijf van honderden jazz-musici en de aanloop van nog eens honder den fans en persmensen blijkt uit het feit dat jaarlijks het to tale tapijt in het hotel na het festival moet worden ver nieuwd. Bedrijfsleven sponsort aankopen Van Abbemuseum EINDHOVEN Het stedelijk Van Abbemuseum in Eindho ven kan de komende drie jaar rekenen op een forse uitbrei ding van het aankoopbudget. Via de stichting Promotors Van Abbemuseum willen zes tien bedrijven uit de regio jaarlijks twee tot drie ton aan dit budget bijdragen, aldus ad junct-directeur F. Lubbers. Volgens Lubbers is het niet uitgesloten dat de sponsoractie ook na de drie jaar waarvan nu sprake is doorgaat. Het Eindhovense museum krijgt jaarlijks van de gemeente 250.000 gulden om nieuwe werken aan te kopen. Dat be drag is volgens Lubbers vol strekt onvoldoende omdat de prijzen de laatste jaren enorm zijn gestegen. Vergelijkbare musea van moderne kunst be schikken wel over toereikende budgetten. „Om te voorkomen dat het Van Abbemuseum zijn vooraanstaande positie ver liest, moet er dus meer geld komen", aldus Lubbers. Het College van B en W van Eindhoven is volgens de mu seumdirecteur bereid het aan koopbudget op termijn te ver hogen tot ongeveer 500.000 gulden. „Dat gebeurt gefa seerd. Om te voorkomen dat er de komende jaren een gat valt, zijn we gestart met de werving van sponsors om de eerste drie jaar te overbrug gen. Dat heeft geleid tot de op lichting van de stichting." BEROERING DOOR TIEN VOOR TAAL' Tien voor taal. Spelprogramma. VARA-televisie. Nederland 1 om 21.15 uur. Donderdag. HILVERSUM De uit zendingen van 'Tien voor taal' gaan in ons land zon der veel ophef aan de kij ker voorbij. Het door Ro bert Long gepresenteerde programma wordt welis waar goed bekeken, maar biedt nauwelijks stof tot discussie. In België raakte de uitzending van vanavond, die door de BRT al is uitgezonden, echter in een kolkende stroomver snelling. De beroering bij onze zuiderburen betrof het optre den van de Belgische minister van onderwijs Daniël Coèns. Bij hét opnemen 'blunderde' hij zodanig, dat er zelfs parle mentaire vragen aan te pas kwamen. Eerst even de feiten op een rij tje: van de huidige reeks 'Tien voor taal'-afleveringen wer den er veertien opgenomen, wat er eentje teveel is voor het BRT-programmaschema. De VARA (met wie de BRT dit programma coproduceert) plaatste de taalstrijd tussen de politici als nummer elf in het rijtje, de BRT als nummer veertien. Volgens producer Ferdinand Verreth „omdat dit de minst vlotte uitzending was". Politieke druk Het Belgische weekblad Pano rama stortte zich op de affaire Coens en meldde in een arti kel dat de uitzending met de minister onder zware politieke druk werd „ingehouden", om dat de minister in het pro gramma geen al te beste beurt Presentator Robert Long met zijn charmante asistente Joyce. maakte, ja zelfs blunderde in het finale-onderdeel. De BRT deed deze verdacht makingen echter onmiddellijk af als „pure verzinsels" en „uit de lucht gegrepen". „De uit zending met Coens werd enkel uitgesteld omdat het program maschema nu eenmaal moest worden vastgelegd in samen werking met de VARA, en omdat het op die manier toe vallig het beste uitkwam", al dus Fernand Verreth. Toen er op een bepaald mo ment zelfs een parlementaire vraag in België werd gesteld, net op het ogenblik dat Ver reth voor het Songfestival in Zagreb was, achtte de BRT-di- rectie de maat vol. Per fax werd Verreth op de hoogte ge steld van de heibel en na tele fonisch contact met de BRT- directie werd beslist om de af levering met politici toch maar uit te zenden. „Al was het maar om de geruchten niet nog meer voeding te geven", stelt Verreth. Gf in Nederland ook zo'n rel FOTO: DIJKSTRA had kunnen ontstaan, is niet te toetsen. Maar als bijvoorbeeld minister Ritzen van onderwijs in het taalspelletje zou blunde ren, zou hij in elk geval een groot aantal studenten over zich heen krijgen. Of er bij ons ook kamervragen zouden wor den gesteld, is de vraag. Naast de Belgische onderwijsminis ter treden in 'Tien voor taal' ook aan: Aad Nuis, Ina Brou wer en Frank de Grave (voor Nederland), Mieke Vogel en Luk Vandenbossche (voor Bel- gUi). DEN HAAG Het wordt vooral een feest voor cap tains of industry, hoog waardigheidsbekleders en bekende personen uit de culturele wereld, zo meldt een persbericht van het North Sea Jazz Festival. Het Gala for Ella, de ope ning van het North Sea Jazz Festival volgende week woensdag, is welis waar al uitverkocht (dit ondanks toegangsprijzen van 110 tot 150 gulden), maar er valt nog genoeg over te melden. Dat een aantal 'coryfeeën uit de jazz er ook bij zal zijn, bij voorbeeld. David Sanborn, Dorothy Donegan, George Benson, Cab Calloway en Car men McRae, die een dag later zelf optreden, willen Ella Fitz gerald ook zien optreden. Het aantal optredens van de 'first lady of iazz' is op haar verzoek namelijk drastisch terugge draaid en zo vaak kunnen haar collega's haar dus ook niet meer zien. Ella zal een hele week in Den Haag verblijven, logerend in de Imperial Suite van Des In- des, dezelfde kamer waarnaar Prince kon fluiten toen een bruidspaar er zijn huwelijks nacht wilde vieren. Ze zal het middelpunt zijn van party's tij dens het North Sea Jazz Festi val en op ambassades, als ere gast. De 72-jarige vocaliste verkeert in uitstekende fysieke condi tie. Een maand geleden gaf zij nog een ontroerend mooi be sloten concert in Dtisseldorf In Den Haag treedt zij op met een trio onder leiding van haar pianist Mike Wofford. Na afloop kunnen de captains en bekleders een dansje maken op de tonen van het Count Ba- sie Orchestra, onder leiding van Frank Foster, tijdens een jazzdance-party. En leuk om te wetenis ook dat Ella de twee tentoonstel lingen over Van Gogh zal be zoeken, in Amsterdam en Ot- terloo. „Samen met haar ma nager Norman Granz is zij groot liefhebber van beelden de kunst", aldus North Sea i Jazz. .i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1990 | | pagina 15