eorganisatie nog onduidelijk por ambtenaren Onderwijs ons /andai' V. if BVD opdracht ngen van Shell or te snijden? rp m It Informant hield zich niet aan instructies BVD Aardrijkskunde vrij pittig Operaties kosten vrouwen te vaak onnodig organen 18 ME L INLAND CcidócSoirumt VRIIDAG 18 MEI 1990 PAGINA 5 vers moeten lurvriendelijk' j>AD Oevers moeten na- ■ndelijk en niet alleen functio- n. Dat zei de hoofddirecteur \NWB, mr. P.A. Nouwen, gis- Lelystad tijdens een themadag uurvriendelijke oevers waarbij brochure „Natuurlijke oevers ging" werd gepresenteerd. „De decennia zijn steeds meer ,n rivieren, kanalen, meren, beken vastgelegd met harde .ies. Het accent werd hierbij te jegd op het functionele karak- de oever om het water binnen »n te houden. Het belang van functies zoals natuur, land- recreatie en visserij werd onvol- inderkend", aldus Nouwen. Mammobiel Ria Lubbers krijgt uitleg hoe de eerste verplaatsba re 'mammobiel' functio neert. De echtgenote van de premier heeft met het ondergaan van een borst onderzoek gisteren in Alk maar het startsein gegeven voor een bevolkingsonder zoek naar borstkanker on der alle vrouwen tussen 50 en 70 jaar. Mevrouw Lub bers zei vooraf angst te hebben gehad een derge lijk onderzoek te onder gaan, maar wilde toch het voorbeeld geven. Zij hoopt daarmee andere vrouwen over hun angst heen te helpen. FOTO: ANP Schildersbedrijf krijgt schuld van ontploffing ROTTERDAM Een schildersbedrijf dat werkzaamheden verrichtte bij Esso in de Bot lek, is door de arbeidsinspectie verantwoor delijk gesteld voor de ontploffing in een gast ank die vorige week aan een man het leven kostte. Een tweede werknemer van het schil dersbedrijf raakte door de explosie ernstig ge wond. De werknemers van het schildersbe drijf waren in de lege tank bezig met het spuiten van verf die brandbare produkten bevatte. Doordat er niet voldoende werd ge ventileerd, ontstond een explosief mengsel. De arbeidsinspectie vermoedt dat de explosie is ontstaan, doordat een looplamp van zijn be vestiging is gevallen. Visumplicht DDR- burgers per 1 juni opgeheven DEN HAAG De visumplicht voor DDR-burgers voor een verblijf van ten hoogste negentig dagen in Nederland is met ingang van 1 juni opgeheven. Bewindslieden van de Benelux, de Bondsrepubliek en Frankrijk hebben daartoe gisteren in Den Haag besloten. Over de vi sumplicht voor de Hongaren en Tsjechen wordt nog verder overleg gepleegd tussen de vijf landen. De kwestie van de visumplicht was een van de onderwerpen bij de bespre king van het aanvullend akkoord van Schengen. Het akkoord van Schengen beoogt de afschaffing van de grenzen tussen de vijf landen. Racistische enquête in Bergen op Zoom BERGEN OP ZOOM De poli- tie in Bergen op Zoom onder zoekt de herkomst van racisti sche enquêteformulieren die in die stad sinds zondag worden verspreid door een groepering die zich 'Groen Slinks' noemt. De vragen nodigen de lezer uit tot 'zelfonderzoek' ten aanzien van racistische gevoelens en spreken, onder meer, over burgemeester Van Thijn in termen van een 'jood' en over 'asieleisers'. Bij de politie zijn acht meldingen bin nengekomen. Adjudant J. van de Kieboom meldt dat de Bergse po litie de zaak 'zeer serieus' neemt, IAAG De be- eden van onder- ïinister Ritzen en cretaris Wallage, bij de komende re- atie van hun mi- niet bij voorbaat van vermindering t aantal ambtena- maakten dit giste end in een reactie reorganisatie-ad- at een groep van digen voor het mi- van onderwijs pgesteld. feurs uderendept persooifv< B.V. ter i In dit advies, dat begin deze week al uitlekte, wordt welis waar veelvuldig gerept over verbetering van de efficiency, vermindering van de bureau cratie en privatisering van en kele onderdelen van het mi nisterie (bijvoorbeeld de On derwijsinspectie), maar niet over de consequenties van dit alles voor het ambtenaren korps. „Ik sluit natuurlijk niet uit dat er uiteindelijk minder ambte naren nodig zullen zijn, maar het lijkt ons onverstandig daarover nu al een uitspraak te doen", aldus Ritzen. „Als we ons op dit moment al vastleg gen op hoeveelheden ambte naren die zouden moeten of kunnen verdwijnen, lopen we de kans onszelf in de benen te schieten. Dat belemmert het reorganisatieproces. We rich ten ons in eerste instantie op een beter functionerend minis terie. Op de tweede plaats komt dan pas de vraag hoe veel mensen daarvoor nodig zijn". De ambtenaren- en onderwijs bonden erkennen dat het hard nodig is een frisse wind door het ministerie te laten waaien. Ritzen noemde deze opstelling „bemoedigend". Niettemin be treuren de bonden het dat de personele gevolgen nog ondui delijk zijn. Zij pleiten dan ook unaniem voor het opstellen van een sociaal plan ten be hoeve van het personeel en voor zoveel mogelijk inspraak van de betrokken ambtenba- ren bij de uitvoering van de reorganisatie. Ritzen en Walla ge hebben dit laatste gisteren al toegezegd. De bewindslieden beklem toonden dat zij zo snel moge lijk met de reorganisatie wil len beginnen. „We moeten een lange periode van onzekerheid en verwarring voorkomen", zo verduidelijkte Ritzen. De uit voering van de plannen zal naar verwachting minstens vijf jaar in beslag nemen. Helpende hand PvdA-fractieleider Thijs Wölt- gens vindt dat het kabinet mi nister Ritzen van onderwijs „de helpende hand moet rei ken bij het oplossen van de enorme problemen die hij heeft aangetroffen". Wöltgens nam het voor Ritzen op in een toespraak bij het CNV-congres over 'sociale vernieuwing' dat gisteren in Noord wijkerhout begon. „De problemen rond de onder wijsbegroting stemmen niet vrolijk", aldus de fractieleider. „Bij het opstellen van het re geerakkoord dachten we schoon schip te hebben ge maakt, maar tot schrik van de bewindslieden van onderwijs blijkt dit niet waar te zijn. Zij stonden voor de keuze om puin te ruimen of de rommel verder onder het tapijt te ve gen. Zij hebben de moeilijke maar juiste, keuze gemaakt om orde op zaken te stellen". AAG Na afloop door hem aange- spoeddebat met Dales over de in- praktijken van de het Groen-Linkse id Wilbert Willems t tevreden. De ge lende woorden van lister hebben hem nst overtuigd. ■oei wordt nog ver- anneer hij tien minu- r in zijn werkkamer foontje krijgt van een zegt dat hij in op- ran de BVD slangen heeft moeten door-" die manier kon de volgens zijn op- 'ers sneller in de Ibeweging binnen- op het verhaal van de it over wie Dales zo- het kamerdebat heeft i. Deze ex-BVD'er zijn verhaal vorige oor de VPRO-radio, ij de druk van zijn op- e tvers voelde toene- man bevestigde dat gen initiatief met een ictievoerder vernielin- aangericht op een ka- rein in Vught. Toen aan zijn superieuren complimenteerden zij iter met zijn actie. „Ze Dat heb je goed ge- manneke", herinnert zich het verslag van edewerker. nerlid erkent dat hij i nagaan in hoeverre erklaringen betrouw- i. Toch hecht hij veel aan het verhaal van de ige informant. „Ik ben geneigd te zeggen dat het ministerie iets is gegaan. Ik denk 5 door haar ambtena- jestief is voorgelicht". Willems verzandt de over eventuele infil- de vredesbeweging weer in een woorden spelletje. „De minister zegt dat er niet meer in de organisatie geïnfiltreerd wordt. Maar er zijn wel mensen van de dienst in de organisatie actief om mo gelijk gevaarlijke personen in de gaten te houden. Nou, dan lijkt het me toch duidelijk dat je infiltreert". Strafproces „Weet je wat het is?", vervolgt hij, „je krijgt er gewoon geen vinger achter". Daar kan vol gens Willems in de toekomst wellicht verandering in ko men. Een aantal actiegroepen, die aanwijzingen hebben dat de BVD binnen hun organisa tie actief is of was en mogelijk zelfs aanzette de wet te over treden, heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen om te onderzoeken of er een strafrechtelijk proces mogelijk is. Daarin zou via getuigenver klaringen de waarheid aan het licht kunnen komen. Willems heeft uitgesproken ideeën over hoe de BVD door de Tweede Kamer gecontro leerd dient te worden. „Er moeten veel meer discussies in de openbaarheid plaatsvinden. Gewoon mondeling overleg met fractiespecialisten. Dan hoeft het allemaal niet meer via deze gekunstelde weg. Na tuurlijk zijn er best dingen die je vertrouwelijk moet behan delen. Dan kun je alsnog be sluiten achter gesloten deuren te vergaderen. Dat gebeurt in sommige commissies nu ook al". Op dit moment heeft de Twee de Kamer nauwelijks de mo gelijkheid om de activiteiten van de BVD te controleren. Er is alleen een vaste commissie voor de inlichtingen- en vei ligheidsdiensten waarin de fractievoorzitters van de vier grote partijen zitten. Groen Links heeft geweigerd in die commissie zitting te nemen. „Wat zou ik ermee opschie ten", vraagt Willems zich hardop af. „Het is alleen een handenbinder. Als Ria Bec kers daar als onze fractievoor zitter voortaan naartoe zou gaan, zou ze niets aan mij mo gen vertellen en dan zou ik ook de minister niet meer aan de tand kunnen voelen, want dan wordt er steeds verwezen naar Ria Beckers die wèl op de hoogte is. De gewone fractiele den van PvdA, CDA, VVD en D66 krijgen van hun voorzit ter ook niets te horen over wat er in die commissie is bespro ken". Willems vindt verder dat de taak van de veiligheidsdienst moet veranderen. „De BVD moet niet functioneren zoals nu het geval is. Er moet meer helderheid komen. Ik vind bij voorbeeld dat je moet kunnen weten of er gegevens van jou bij de dienst liggen. Bovendien vind ik dat infiltratie alleen in extreme gevallen mag plaats vinden en door zeer sterke rechtswaarborgen moet wor den omgeven". Hij realiseert zich dat een deel van het huidige werk van de dienst in dat geval onmogelijk gemaakt zou worden, maar dat vindt hij geen ramp. „Het is goed als de BVD op de hoogte is van wat er in de Islamwe- reld speelt of binnen mafia- achtige groeperingen. Maar ze moeten zich niet gaan bemoei en met organisaties als de vre desbeweging. In beginsel moet je die groeperingen via de po litie controleren". SVEN KOCKELMANN DEN HAAG Minister Dales van binnenlandse zaken heeft gisteren in de Tweede Kamer toegegeven dat de Binnen landse Veiligheidsdienst' (BVD) een betaalde informant heeft gehad in de vredesbewe ging. Deze was ook actief in andere organisaties, zoals het Netwerk Uitkeringsgerechtig den. De informant heeft volgens Dales echter nooit opdracht van de BVD gekregen leden van de organisaties aan te zet ten tot geweld. Zijn betrok kenheid bij het aanrichten van vernielingen in maart van dit jaar op het terrein de Lunet- ten-kazerne in Vught druisde volgens Dales in tegen de in structies van de BVD. „Infor manten krijgen de opdracht geen initiatieven te ontplooien tot het plegen van strafbare feiten", aldus de bewinds vrouw in een door het kamer lid W. Willems (Groen Links) aangevraagd spoeddebat. Ondanks de tot voor kort aan wezige infiltrant in de bewe ging, hield de minister vol dat de vredesbeweging als organi satie al lang niet meer door de BVD wordt geïnfiltreerd. Maar, zo zei zij, als daar perso nen in rondlopen die een ge vaar voor de staat of de sa menleving kunnen opleveren, worden die wel in de gaten ge houden. De voorgangers van minister Dales hebben sinds 1981 steeds beweerd dat de vredesbeweging niet wordt geïnfiltreerd. Onder toezicht maakt de 16-jarige Gerdie Verhoe ven uit Schijn- del haar eind examen in bed. De mavo-leer linge moest plotseling in het Caroluszie- kenhuis in Den Bosch worden opgenomen, zodat ze nu op deze niet-alle- daagse manier haar opgaven maakt. NAALDWIJK Heel wat scholieren hadden gisteren moeite met economie, zo bleek uit het dagelijkse on derzoek van bureau Into- mart. Maar voor de eindexa menkandidaten havo van het Westlandcollege in Naald wijk was het heel goed te doen, aldus de eerste indruk ken van docent economie P. Keuskamp. „Wel zaten er hier en daar wat vraagjes die makkelijk verkeerd beantwoord kon den worden. Bijvoorbeeld bij vraag 16. Daar moest je bere kenen met hoeveel procent de werkgelegenheid in de tertiaire sector in 1988 was veranderd. Daar zijn de leer lingen geheid de fout in ge gaan. Ze vinden het nog steeds moeilijk om mgt pro centen te rekenen", aldus Keuskamp. Ook vraag 35 heeft volgens de economiedocent waar schijnlijk problemen opgele verd. Op een grafiek waren drie lijnen aangegeven. De leerlingen moesten zeggen welke lijn de secundaire in komensverdeling na belas tingverlaging aangaf. „Het is altijd moeilijk om je bij zo'n grafiek iets voor te stellen, maar het antwoord was lijn b". Volgens Keuskamp had den de kandidaten meer dan genoeg tijd. Officieel duurde het examen van 10 tot 12.30 uur, maar heel veel leerlin gen waren al een half uur voor het eind weg. Ook voor het vwo stond er om 10 uur weer economie op het programma, maar dan economie II en recht. Voor dat hij een oordeel geeft over het examen, legt economie docent A.P.L. Vermeij eerst nog even het verschil tussen economie I en II uit: „Econo mie I gaat meer over de be paling van het nationaal in komen, inflatie, bankwezen en in- en uitvoer. Economie II is meer bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie". Hij vervolgt: „Economie II vond ik dit jaar een goed examen. Het sloot goed aan op de stof en was evenwich tig van opbouw". Naast de vele standaardonder werpen, zaten er volgen Vermeij toch óok wel wat nieuwe dingetjes in. Zo kregen de leerlingen in opgave 2 ineens te maken met een bedrijf dat halffabri katen maakt, waarvan een deel wordt verkocht en de rest verder wordt verwerkt tot eindprodukt. „Iets derge lijks hadden ze nog nooit ge had, maar ik heb na afloop even aan de leerlingen ge vraagd wat ze ervan vonden en het bleek niet eens zo'n echt groot probleem", aldus de docent. Ook relatief nieuw was de allereerste opgave over kartels. Dit onderdeel was jaren niet aan de orde gekomen op het eindexamen en de leerlingen hadden er waarschijnlijk niet echt op gerekend. Verrassinkje dus. Toch was volgens Vermeij het examen goed te doen. „Er was eigenlijk weinig creativi teit en fantasie voor nodig. Als je het maar goed geleerd had". Overigens kunnen de leerlingen van het Westland college lering trekken uit het feit dat er op hun school bij economie altijd hoge scores worden gehaald. Vermeij: „Hier in het Westland wor den de economievakken veel gekozen. Het zijn echte han delsvakken. Men vindt dat je daar wat aan hebt". Aardrijkskunde 's Middags kregen zowel mavo, havo als vwo aard rijkskunde voor de kiezen. Volgens W. Bouritius, docent aardrijkskunde aan het West landcollege, een pittig exa men. „Je moest heel goed le zen en het was moeilijker dan vorig jaar". Er stonden vier onderwerpen op het programma: bevol- kingsgeografie, energie, Ne derlands landschap met als voorbeeldlandschappen zeeklei en veenlandschap, en de Bondsrepubliek. Het is Bouritius opgevallen dat er een paar merkwaardi ge vragen tussen zaten. „Zo was er de volgende vraag: 'Friesland kende heel lang een sterke migratie richting Amsterdam. De communica tie heeft in deze migratie een grote rol gespeeld. Leg dat uit'. Kijk, zo'n vraag vind ik nou misleidend. De leerlin gen gingen namelijk naar de specifiek Friese situatie kij ken. Sommigen noemden de Afsluitdijk en het toegeno men verkeer, anderen de scheepvaart over de Zuider zee", aldus Bouritius. „Maar het antwoord moest gewoon zijn dat de Friezen via-via hoorden over de ervaringen uit Amsterdam. De informa tie werd overgebriefd". Ook viel het de docent op dat het onderwerp energie weer wei nig vragen van geografische aard te bieden had: maar twee a drie van de in totaal acht vragen. Een half uur voor tijd was toch wel meer dan de helft van de havo- leerlingen al naar huis. Dat was niet het geval bij het vwo, waar iedereen tot het laatst bleef zitten. Maar zij hadden dan ook iets meer vragen te beantwoorden. „Gobaal gesproken waren ze niet ontevreden. Ze klonken ook wat positiever dan de havo", aldus Bouritius. In het examen handelskennis voor mavo c en d zat gisteren veel actueels, zoals de wijzi ging van het btw-tarief en de mogelijkheid om de studie schuld vervroegd af te lossen. In het algemeen was de uit leg bij de meerkeuzevragen zo duidelijk dat de leerlingen de vragen makkelijk konden beantwoorden. Dè open vra gen waren een stuk moeilij ker. Antwoorden meerkeuze-opgaven DEN HAAG De goede (Cito-)antwoorden van de meerkeu- ze-opgaven van de centrale schriftelijke eindexamens van woensdag 16 mei luiden als volgt: Vwo Engels 1 C; 2 A; 3 C; 4 A; 5 D; 6 D; 7 D; 8 D; 9 D; 10 B; 11 B; 12 C; 13 B; 14 A; 15 A; 16 B; 17 C; 18 C; 19 B; 20 D; 21 B; 22 C; 23 B; 24 B; 25 A; 26 C; 27 B; 28 C; 29 B; 30 C; 31 C; 32 B; 33 C; 34 C; 35 C; 36 B; 37 A; 38 C; 39 D; 40 C; 41 B; 42 A; 43 C; 44 B; 45 C; 46 A; 47 A; 48 A; 49 C; 50 C. Havo/vhbo Frans 1 D; 2 D; 3 A; 4 C; 5 D; 6 D; 7 A; 8 B; 9 C; 10 D; 11 C; 12 B; 13 C; 14 C; 15 D; 16 A; 17 A; 18 D; 19 D; 20 D; 21 C; 22 D; 23 A; 24 B; 25 B; 26 C; 27 A; 28 A; 29 A; 30 B; 31 B; 32 C; 33 D; 34 B; 35 A; 36 C; 37 D; 38 A; 39 A; 40 D; 41 D; 42 B; 43 C; 44 C; 45 A; 46 A; 47 C; 48 A; 49 A; 50 D. Lbo-C mavo-C Engels 1 C; 2 B; 3 C; 4 B; 5 A; 6 D; 7 C; 8 D; 9 C; 10 C; 11 A. 12 B; 13 C; 14 A; 15 A, 16 A; 17 B, 18 A; 19 C; 20 A; 21 D; 22 C; 23 C; 24 C; 25 A; 26 A; 27 D; 28 C; 29 D; 30 C, 31 B; 32 C; 33 B; 34 D; 35 D; 36 B; 37 A; 38 C; 39 A; 40 A; 41 B; 42 C; 43 D; 44 C; 45 B; 46 B; 47 C; 48 C; 49 B; 50 A. Lbo-D mavo-D Engels 1 A; 2 C; 3 C; 4 A; 5 B; 6 A; 7 C; 8 B; 9 C; 10 C; 11 D; 12 C; 13 C; 14 C; 15 A; 16 A: 17 D; 18 C; 19 D; 20 C; 21 C; 22 D; 23 B; 24 C; 25 A; 26 A; 27 C; 28 A; 29 A; 30 C; 31 D; 32 D; 33 D; 34 B; 35 A; 36 A; 37 B; 38 B; 39 B; 40 A; 41 B; 42 C; 43 C; 44 D, 45 C; 46 B; 47 A, 48 B; 49 D; 50 B. Lbo-C mavo-C Wiskunde 1 C; 2 C; 3 B; 4 D; 5 A; 6 E; 7 F; 8 C; 9 A; 10 B; 11 C; 12 F; 13 D; 14 E, 15 B; 16 C; 17 C; 18 F; 19 B; 20 C; 21 D; 22 F; 23 -; 24 -; 25 26 -; 27 -; 28 -; 29 -; 30 -; 31 -; 32 -. Lbo-D mavo-D Wiskunde 1 C; 2 C; 3 E; 4 C; 5 B, 6 D; 7 D; 8 D; 9 B; 10 E; 11 E; 12 C; 13 B; 14 C; 15 D; 16 C; 17 E; 18 B; 19 B; 20 F; 21 D; 22 E; 23 24 -; 25 26 27 28 -; 29 30 31 32 sport mei te verrli rukkerlj- j(E EN WISKE DE KLEINE POSTRUITER GYNAECOLOGEN VIER ZIEKENHUIZEN SAMEN IN COBRA NOORDWIJK Het was lange tijd geen uitzonde ring dat vrouwen bij wie de baarmoeder moest worden verwijderd na de narcose te horen kregen dat de arts meteen maar „alles had weggehaald". Baarmoeder, baarmoederhals, eierstokken en niet zelden ook nog maar de blindedarm „Dan zijn die er alvast maar uit en kunt u er geen last meer van kringen, mevrouw". Dat van die blinderdarm komt tegenwoordig niet meer voor, maar de overige organen ver dwijnen nog maar al te vaak zonder dat de vrouw het weet of wil. Om dit soort vastgeroeste ge woonten en routinematige in grepen tegen te gaan is de stichting Cobra opgericht. De stichting werd gisteren gepre senteerd tijdens een symposi um dat ook vandaag nog in Noordwijk werd gehouden. In Cobra werken vier instellin gen samen: de academische ziekenhuizen van Leiden en Rotterdam en de algemene Haagse ziekenhuizen Westein de en Leyenburg. De daaraan verbonden gynaecologen vin den dat er nu toch eindelijk eens rationeel in plaats van emotioneel moet worden inge grepen. Daarvoor zijn echter feiten nodig en die zijn alleen te verkrijgen uit onderzoek; op dat gebied zullen de vier zie kenhuizen danook intensief gaan samenwerken. Ontwikkelingen Op het symposium werden de verzamelde gynaecologen (Ne derland telt er ongeveer zes honderd, van wie zo'n zestig vrouwen) op de hoogte ge bracht van nieuwe ontwikke lingen in de chirurgie. Daarbij ook ogenschijnlijk minder be langrijke als technieken en hechtingsmaterialen die voor de patiënt echter grote voorde len kunnen hebben. Zo is het gebruik van een urinecatheter, sonde (slangetje in de neus) en een drain lang niet altijd no dig, terwijl deze maatregelen vóór een operatie te gemakke lijk worden toegepast en zeer belastend zijn voor de patiënt. Ook kunnen tegenwoordig bij voorbeeld cyclusstoornissen worden behandeld door het baarmoederslijmvlies te ver nietigen in plaats van de baar moeder te verwijderen. Mede daardoor kan het aantal baar moederverwijderingen dat in 1981 zijn dubieuze hoogte punt van 27.000 bereikte en inmiddels is gedaald tot 22.000 nog verder dalen. De Leidse gynaecoloog dr. A. Peters: „Je vraagt je soms af waarom een aantal handelin gen zo is ingesleten in de praktijk. De baarmoedermond bijvoorbeeld is altijd voorge steld als een nutteloos ding als de baarmoeder er toch uit moet. Maar de baarmoeder- mond geeft de bekkenbodem meer steun, waardoor vrou wen veel minder last hebben van incontinentie en van ver zakkingen. Bovendien speelt de baarmoedermond een rol bij de seksualiteit. En de eier stokken geven door hun pro- duktie van het hormoon oestrogeen een belangrijke be scherming voor het hart en de botten. Als er aan deze orga nen niets mankeert, is het dus onzinnig ze weg te halen". „Anders ligt het bij gynaecolo gische kankers. Dan is de keus minder eenvoudig. Eierstok- kanker bijvoorbeeld is enorm moeilijk op te sporen en. enorm moeilijk te behandelen. Neem nu een vrouw die geen kinderen meer wil, die tegen de overgang loopt en bij wie de baarmoeder moet worden verwijderd wegens baarmoe derkanker. Is het dan mis schien niet verstandiger de ei erstokken ook maar weg te nemen? Stel dat je het nief doet en die vrouw blijkt een later toch eierstokkanker te hebben. Dat is toch afschuwe lijk. Bij jonge vrouwen speelt dit absoluut niet, daar mogen in dit soort gevallen de eister- stokken absoluut niet worden weggenomen. Terwijl dat toch bij veel artsen een automatis me blijkt. Daar moeten we dus

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1990 | | pagina 5