letdae Sou/twit-§" Er zijn veel verliezers" )rganisatie gemeente eiden moet beter AU STAAT HET: POTLOOD in i ISEVAPMEI Voor zonzoekers STAD OMGEVING/RTV Wethouder opent Nieuwsteegbrug WEEK EINDE Een boortoestel valt minder op dan slecht horen. j Postcode/plaats: ZATERDAG 17 MAART 1990 PAGINA 13 ider Van der Molen draait aan de knop. Het vuurwerk ontploft ech- LEIDEN Wethouder M. van der Molen (verkeer en vervoer) opende gistermid dag in Leiden de gerestau reerde Nieuwsteegbrug. Het was de bedoeling dat de wethouder vuurwerk zou laten ontploffen, maar na een draai aan een knop ge beurde er niets. Er was voor vuurwerk gekozen omdat de brug ligt in het gebied waar in 1807 het kruitschip ontplofte. Aan de restauratie van de brug die de Nieuwsteeg en de Doezastraat met elkaar FOTO: WIM VAN NOORT verbindt, is acht maanden gewerkt. Vertraging werd ondervonden door slecht weer en door de vondst van 776 houten palen onder de oude fundering van de brug. De aanwezige muur vegetatie werd gedeeltelijk overgeplaatst naar een spe ciale muur bij het Van der Werf park. De kosten waren ongeveer een miljoen gul den. Het is niet de eerste keer dat de uit 1389 daterende brug is gerestaureerd. Be kend is dat voor het jaar 1456 de oorspronkelijke brug door een stenen exem plaar werd vervangen. In 1648 werd besloten de brug met twee bogen en ijzeren leuningen af te breken en te vervangen door een brug met één boog. De brug kwam niet ongeschonden uit de ramp met het kruit schip en moest een jaar la ter ingrijpend worden her steld. Maar niet voor lang, in 1864 werd het brugdek verbouwd, in 1897 werd op nieuw een gedeelte van de brug vervangen. Een kleine eeuw daarna bleek opnieuw algehele restauratie noodza kelijk. Fietspad Plesmanlaan afgesloten LEIDEN Het fiets- en voetpad aan de Plesmanlaan tussen het Stationsplein en de Vondellaan is tot het ein de van de maand afgesloten. Een slechte waterleiding on der het fietspad is de reden voor de afsluiting. Maandag wordt met het herstel begon nen. Er zijn voorlopig hek ken geplaatst om de paden af te zetten. Voor informatie: '071-254599. Studenten van Quintus azen op wereldrecord ganzeborden LEIDEN De Leidse studentenvereniging Quintus begint maandag met een poging het wereldduurrecord ganzeborden te verbeteren. Dat record staat nu op 165,5 uur. De studenten wil len er minstens een uur bij doen. Het startschot valt rond 15.00 uur. Donderdag blijkt rond 20.00 uur of de studenten het record hebben verbroken. De recordpoging heeft plaats in het kader van een actieweek voor de kinderafdelingen van het AZL. Verder staat er maan dag een sponsorloop op het programma. Het startsein daarvoor wordt om 19.00 uur door burgemeester C. Goekoop gegeven. Een uur eerder opent hij de actieweek officieel. Dinsdag is er een symposium onder de titel „Het kind, speelbal van de medi sche wetenschap?". Woensdag is er een loterij en donderdag is er om 20.00 uur een klüntocht (lopen op schaatsen) over het traject Korte Mare. Oude Singel, Oude Vest. Naast studenten nemen de topschaatsers Ben van den Burg en Bart Veldkamp deel aan het "klünen. Van de opbrengst van de acties wordt kwaliteitsspeel goed en video-apparatuur gekocht. ^,e ;IDEN De organisa- van de gemeente Lei- moet worden verbe- d. rN moet een duidelijke afba- IIII ling komen tussen de ver- woordelijkheden van het itieke bestuur en het amb- ijk management. Ook moet een goede regeling komen nr de administratieve orga- atie en interne controle. i motie met deze strekking gisteravond door de hele ieenteraad aanvaard. De ;ie werd ingediend tijdens vergadering over het rap- 1 van de commissie voor rekeningen over de zaken rond de Leidse ipuwburg. Het rapport est leiden tot een politiek deel over de meest verant- ordelijke wethouders: F. ijers (VVD/cultuur) en P. :dewijk (PvdA/financiën), ijers maakte gistermiddag aftreden bekend. Tijdens vergadering werd duidelijk hij een motie van wan- uwen niet zou hebben irleefd, omdat die zou wor- gesteund door een meer derheid van de PvdA, door het CDA, Groen Links, D66, Leiden Weer Gezellig (LWG) en Socialistiese Partij (SP). Deze fracties menen dat het Kuijers te verwijten is dat hij de raad niet heeft ingelicht over het kastekort van 132.000 gulden bij de schouw burg. Voorts zou hij niet ade quaat hebben gereageerd op de organisatorische en admi nistratieve problemen van het theater. Het college, met uit zondering van wethouder H. de la Mar van Groen Links, steunde de vertrokken wet houder. De motie van wantrouwen te gen wethouder Bordewijk, in gediend door SP en LWG, werd verworpen met twee stemmen voor en 35 stemmen tegen. De indieners van de motie zijn van mening dat Bordewijk verantwoordelijk is voor de „gebrekkige admi nistratieve organisatie bij de directie culturele zaken en dat hij onvoldoende aandacht heeft besteed aan het vastleg gen van administratieve pro cedures en aan de naleving daarvan". Daardoor zou ook bij andere gemeentelijke di recties sprake kunnen zijn van een gebrekkige admini stratieve organisatie, aldus SP en LWG. Bordewijk verdedigde zich "door te stellen dat hij zich als wethouder vooral bezighoudt met het financiële beleid. „Ik bemoei me dagelijks met hoofdlijnen. Er kan niet van een wethouder worden ver wacht dat hij in detail kan be kijken hoe een organisatie-on derdeel in elkaar zit. Wel moet worden gereageerd op signalen, bijvoorbeeld over budgetoverschrijdingen". De wethouder benadrukte dat hij zich wel verantwoordelijk voelt en dat hij ook belang stelling heeft voor de finan ciële administratie van direc ties. Hij staat dan ook volledig achter de motie die tot doel heeft de organisatie te verbe teren: „We moeten er op basis van deze motie aan gaan wer ken. Dan kan deze gebeurte nis toch nog positieve ontwik kelingen voor de gemeente Leiden tot gevolg hebben", al dus Bordewijk. Overigens benadrukte wet houder D. Tesselaar, die het woord voerde namens het col- BURGEMEESTER GOEKOOP OVER SCHOUWBURGAFFAIRE Wethouder: F. Kuijers FOTO: TEJO RINGERS lege, dat een nader onderzoek niet hoeft te betekenen dat aan het licht komt dat het bij alle directies schort aan een goede organisatie en aan goe de procedures. „Het college onderstreept dat het goed is om ernaar te kijken", zei hij. Overigens zegde Bordewijk toe dat hij de leden van de commissie voor financiën en personeel tijdens een besloten vergadering informatie zal verstrekken over de maatre gelen die zijn genomen tegen de schouwburgdirectie. Ad junct-directeur H. Kagie is ontslagen en directeur F. Boe len kreeg een voorwaardelijk ontslag opgelegd met een proeftijd van twee jaar. Zowel het CDA als D66 noemden de informatie die het college daarover had verstrekt zeer summier en vroegen om een spoedige nadere toelichting. LEIDEN „De heel trieste schouwburgaffaire kwam vandaag tot een climax. Ik constateer dat er veel verliezers zijn. Er is tragiek ontstaan in een aantal families, maar de verliezers zijn ook de me dewerkers van de schouwburg. In de poli tiek ontstond een ver trouwenscrisis. Het ver trouwen in elkaar moet weer opgebouwd worden, ik hoop dat we deze crisis zo spoedig mogelijk te bo ven komen". Zo sloot burgemeester C. Goekoop gisteravond de raadsver gadering af over de Leid se Schouwburg. Een raadsvergadering waarin de wethoudersstoel van de gistermiddag afgetreden cul tuurwethouder F. Kuijers al vanachter de collegetafel van daan was gehaald. De meeste fracties waren het erover eens dat het voor de verguisde wethouder een „ongetwijfeld moeilijke, maar niettemin een juiste en verstandige stap" was geweest om op te stappen, zo verwoordde CDA'er W. Hettinga de algemene visie. Wethouder D. Tesselaar van de PvdA nam het namens bij na alle collegeleden op voor de vertrokken bewindsman. Hij stelde dat het achteraf verstandiger was geweest als Kuijers de raad een antwoord had gegeven op een vraag over de financiële situatie in de schouwburg, „maar de col legeleden met uitzondering van wethouder De la Mar zijn geenszins van mening dat van misleiding van de raad sprake was". Tesselaar vervolgde zijn betoog met een persoonlijke noot. „Kuijers heeft een lange carrière achter de rug, hij is aan het eind van de rit ge struikeld. Ik had hem dit per soonlijk anders en beter ge gund". Vertrouwensrelatie PvdA-fractievoorzitter S. de Vreeze voelde „niet de be hoefte" om nader op het ver trek van Kuijers in te gaan. „Een grote meerderheid heeft geconstateerd dat er geen ver trouwensrelatie meer is, en dan primair tussen het college en de raad. Dat betekent dat Kuijers moet opstappen". De VVD vond dat Kuiiers niet af had hoeven treden. „Hij wordt aangevallen over het feit dat hij zich met de prijs van glas wijn bemoeide, maar discussies over de gas- prijs gaan net zo goed over tienden van centen", verde digde G Bakker zijn partijge noot. „De VVD respecteert de wens van de wethouder, ge zien de brief is het nu een vaststaand feit. Wij zijn hem erkentelijk voor de wijze waarop hij onze fractie in het college heeft vertegenwoor digd. Een escalatie van ge beurtenissen leidde tot het vertrek van Kuijers, het had niet zover hoeven komen, maar was gezien het stand punt van de meerderheid van de raad onontkoombaar". De VVD-fractie beraadt zich nog over een eventuele opvol ger voor Kuijers. Tot die tijd werkt het college met een praktische taakverdeling, zo deelde Tesselaar mee. Als de VVD het niet wenselijk vindt Kuijers te vervangen, dan komt er een iets definitievere taakverdeling. De vergade ring van de commissie van cultuur wordt maandag voor gezeten door wethouder Tes selaar. Overigens is Kuijers als hij terug wil keren in de Leidse politiek „van harte welkom bij de VVD", zo zei zijn partijgenoot M. van der Nat, die nu als enige liberaal deel uitmaakt van het college. Fractievoorzitter G. Bakker zei daarover dat hem niet be- I kend is dat Kuijers, die twee- j de staat op de kandidatenlijst l van de VVD, niet zal terugke ren als raadslid. „Daarover j heeft hij in zijn verklaring V" ook niets geschreven". P. Langenberg van D66 toon- I de wel begrip voor de daad I van Kuijers, maar was teleur- gesteld over de afwezigheid I van de wethouder. „Het in houdelijk betoog van de wet houder kan nu niet door mijn fractie worden getoetst. In de brief lijkt het erop dat de eni ge reden waarom hij zijn ambt neerlegt een gezond heidsreden is, dat bevredigt niet. Langenberg vond het „tragisch voor hem. Hij is acht jaar wethouder geweest. Zijn beleid op het terrein van de gezondheidszorg had onze instemming". bijdragen van: Frank rman, Janet van Dijk, Huisman en Rudolf )zer s niet meer dan logisch de politieke spanning als er verkiezingen voor eur staan. Maar in Leiden gen de politieke barome- deze week diverse malen heel erg ver uit. Hoogte had de gemeenteraads- adering van gisteravond ten worden. Op de aller- tste vraag - zou er een louder sneuvelen - kwam ermiddag echter al een voord, toen cultuurwet- Ier Fred Kuijers van de zijn aftreden bekend- kte in verband met de van zakèn rond de Leid- :houwburg. emd is echter het tijdstip rop de wethouder kond van zijn vertrek: Acht voor de aanvang van de Isvergadering. Zelf zegt (ers dat hij pas zijn stand- t wilde bekendmaken na- het college de tuchtrechte- e maatregelen tegen de tuwburgdirectie had afge- deld. De ex-wethouder zal ter hebben besloten de frontatie met de raadsle- uit de weg te gaan omdat i duidelijk was geworden hij een motie van wan- twen hoogstwaarschijnlijk zou overleven, jers kruipt overigens niet iet stof. De toelichting op besluit is summier, de dediging zwakjes, de nldbekentenis nauwelijks wezig. ezer (2) net al is de politiek er niet delijker op geworden, de dopen dagen. De kleine dies (Groen Links, D66, den Weer Gezellig en de ialistiese Partij) kwamen nel met een voor Kuijers nietigend standpunt naar ten. De grotere partijen de- daar wat langer over. Zo am het CDA pas donder- avond tot een oordeel. D en PvdA hadden al wel mening gevormd (die rigens niet door alle frac- eden werd gedragen) maar 'den die tot gisteren ge nt De vraag is waarom dat •eurde, vooral omdat er de aiopen dagen veelvuldig rd overlegd tussen de (col- Opartijen en de wethou- Die beraadslagingen rden gebruikt om de stand- Wen op elkaar af te stem- •n, om een collegebreuk te voorkomen en om „neuzen te tellen". Vergeten werd dat de kiezer veel meer is gebaat bij open heid en eerlijkheid dan bij ge heimhouding en gekonkel. Het moment waarop de kiezer het woord krijgt is echter zeer nabij. De vraag is echter of er veel zullen zijn die woensdag iets van zich laten horen. Profetisch In de Leidse bibliotheek werd deze week een cursus 'Leer je raadsleden en andere bestuur ders kennen'. Nou ja, eigen lijk is het geen cursus, maar wordt er in het boekje Voor keursstemmen dat ter gele genheid van de Boekenweek uitkwam door onder meer raadsleden, en wethouders wél een aardig en soms verras send boekje over zichzelf opengedaan. Ze mochten een fragment uit een voor hen fa voriet werk kiezen, uiteraard voorzien van een motivatie. Met dat laatste vooral leer je je bestuurlijke pappenheimers kennen. Of blijk je ze al te kennen. Zoals PvdA-minder- heid Maci Demirbas. Zijn fragment uit een Turks boek blijft een beetje in de lucht hangen, zoals zijn betogen tij dens commissievergaderin gen: de motivatie ontbreekt namelijk. Ook treffend is de bijdrage van politiek dier Pex Langenberg. Die moet inder daad vastgebonden worden aan een stoel met een prop in de mond om te voorkomen dat hij politiek blijft bedrij ven. Hij koos De Aanslag van Harry Mulish omdat hij in het boek een paradoxaal element ziet, zoals dat ook bij 'zijn' D66 leeft: bouwen aan de toe komst met de gegeven schaakstukken van het he den. Tevrezen valt dat hij zelfs vastgebonden op zijn stoel zijn bewaker of het meu bilair zal trachten te overtui gen van zijn ideeën en plan nen. Pex heeft geen uit-knop. Een andere „inderdaad zo is hij/zij"-bijdrage kwam van Jan Laurier, van het kleine Groen Links, die een stukje uit Tijl Uilenspiegel liet opne men omdat „in de grappen en grollen van de machteloze Tijl de werkelijke opstand al wordt aangekondigd". De bundel levert ook verras sende keuzes en motivaties ervan op. Zoals die van de dof overkomende CDA'er Dick van Duijn (De verkiezings strijd kwam hem te staan op een bijna afgepakte duim) die erg blijkt te hangen Leisure van W.H. Davies en wil graag 'time to wait till till her mouth can enrich that smile her eyes began'. Gemeentese cretaris H. Lodder verbaasde met een stukje heus Fries pro za. Bij de lezers die het door geworsteld hebben heeft hij zijn doel bereikt: „een vreem de taal noopt tot zorgvuldiger lezen". Het verrassendst kwam Piet Kranenburg (CDA) uit de hoek. Het Hand boek Wedstrijdschaatsen is zijn favoriete werkje. Dat is slikken, maar de motivatie maakt alles goed: „Het is naast drukke werkzaamheden zeer ontspannend om als trai ner van jeugdige (top)sporters bezig te zijn. Dit boek bevat daarvoor veel nuttige gege vens". Hij stijgt hij met stip. En tenslotte kun je van de Leidse wethouder, inmiddels ex, Fred Kuijers zegen wat je wilt, maar hij kent zichzelf goed. Hij leverde een bijna profetische bijdrage. Zijn fragment komt uit 'Nooit meer slapen' van W. F. Her mans. En in zijn motivatie ko men woorden voor als dilem ma's, onzekerheden, dwaal wegen en brokken die niet te lijmen zijn. Hoe treffend voor deschouwburgzaak die zijn Waterloo werd. En ook voor de woorden waarmee hij zijn aftreden motiveerde: „hij had er slapeloze nachten van". Wellicht kan Kuijers nu altijd weer slapen. Gevoelig Aan de vooravond van de ge meenteraadsverkiezingen is het echt oppassen geblazen ten aanzien van de gemeente besturen. Een verkeerd geko zen woord kan al genoeg zijn om nerveuze wethouders en raadsleden, in de regel ach tenswaardig en beheerst, er toe te brengen als woestelin gen om zich heen te slaan. De Vereniging Oud Oegstgeest maakte deze week de fout om, met de fatale datum van 21 ihaart al ruim binnen schoots- bereik, wethouder Ton Kohl- beck ongenuanceerd aan te vallen. Inderdaad fout. Want de wet houder bleek de gemeente raad niet te hebben misleid ten aanzien van het Brink- man-complex aan de Gevers straat. Anonieme Oegstgeester raadsleden die kennelijk van plan waren om de socialisti sche lijsttrekker schade te be rokkenen, hadden de be stuursleden van Oud Oegst geest duistere taal ingefluis terd. De wethouder zou de raad doodleuk een onschuldig voorbereidingsbesluit hebben laten nemen, terwijl hij wist dat er een bouwplan voor het betreffende gebied lag. Ach teraf bleek Ton Kohlbeck wel degelijk tijdens de gewraakte raadsvergadering de raadsle den te hebben ingelicht. Maar die dachten op dat moment kennelijk aan heel andere dingen. Hoe ze Kohlbeck beentje konden lichten bij voorbeeld. Gevoelig (2) De vereniging Oud Oegstgeest verzet zich fel tegen alle aan slagen op het oude dorpsge zicht en sloop van de karakte ristieke pandjes doet de bloed druk snel stijgen. De vereni ging valt zeker te verwijten dat ze de wethouder zo onver wacht heeft bestormd. Maar dat zou een kwestie van tem perament kunnen zijn. Ton Kohlbeck heeft de vereniging toch ook wel enigszins op de ziel getrapt door de Brink- man-panden slooprijp te noe men. Aan de andere kant wordt er T7f Wapen Ooit merkte een schrijver op: „Het scherpste wapen dat ik ken, is 't puntje van een gouwe pen". Heel ruim genomen zou het potlood'daar toch ook onder moeten vallen. Maar de opstellers van de kieswet, noch die van de wapenwet of de anarchistische groep die dit affiche in flinke aantallen in de Leidse binnenstad plakten lijken zich daar veel aan gelegen te laten liggen. FOTO: WIM VAN NOORT door het college en de politiek wel erg hard gestraft. Het col lege overweegt de samenwer king met Oud Oegstgeest op te schorten. De PvdA-fractie is nu ook in het geweer geko men en eist een openlijk ex cuus voor de onbeschofte uit val. De kiezers in Oegstgeest hebben daar recht op, stelt fractievoorzitter F. Wegman. Negatieve reclame zo vlak voor de verkiezingen is na tuurlijk nooit leuk, maar het afbranden en publiekelijk vernederen van een vereni ging die een keer in de fout gaat doet de socialistische zaak waarschijnlijk ook geen goed. Sprookje Wat was het Leidse gemeen tebestuur toch trots toen het erin was geslaagd de Japanse elektronicagigant er toe te be wegen een vestiging op Roomburg te openen. Terwijl Japanners altijd grond willen kopen, gingen ze in de Sleu telstad door de knieën voor het voor „eeuwig" afkopen van de erfpacht. Bovendien sloot JVC een akkoord met de gemeente en het arbeidsbu reau om vooral langdurig werklozen, gehandicapten, vrouwen en leden van min derheden te werven. Voor waar een overwinning waar VVD-wethouder Theo van der Nat goede sier mee kan maken in de verkiezings strijd. Maar zoals iedere medaille een keerzijde heeft, is het ook in dit geval maar net hoe je het bekijkt of Leiden zo'n slag heeft gewonnen bij JVC. Goed, de Japanse firma komt naar Leiden, dat kan op zich een aanwinst zijn. Maar af gaande op uitlatingen van Panman in het weekblad De Tijd is het toch vooral JVC dat zijn zaakjes goed heeft geregeld. Puntsgewijs rekent hij daar af met alle za ken waarover de gemeente de trom roert. Erfpacht van de grond? Pan man merkt slechts op dat Ja panners alleen willen kópen. En voor hen is de eeuwigdu rende erfpacht niets anders dan dat. De aanstelling van al die moeilijk plaatsbare mensen dan: Panman: „We waren met de gemeente aan het brain stormen over een oplossing. Plots kwam een ambtenaar met het voorstel". De JVC- man vertelt dat er voor de nieuwe vestiging zestig nieu we werknemers worden ge worven in Leiden en omge ving. „Maar hoeveel daarvan uit de minderheidsgroep zijn, weet ik niet". Er blijken ook geen afspraken te zijn ge maakt over percentages. Pan man weer tegenover De Tijd: „Als we een vacature hebben melden we dat bij het arbeids bureau. Dat zoekt een ge schikte kandidaat uit een minderheidsgroep die we ove rigens altijd kunnen weige ren. Daarover is geen sanctie afgesproken met de gemeen te". Inderdaad een mooi onder handelingsresultaat, waar Leiden vooral vreselijk trots op moet zijn. Panman op de vraag waarom JVC deze stap zette: „We wilden de grond perse kopen. En ach, JVC had al een dergelijk personeelsbe leid. Het is in feite een ver klaring naar buiten toe, die op dit moment voor politiek Lei den goed uitkomt". Met andere woorden: alle uit latingen van het Leidse colle ge over de komst van JVC als stimulans voor het doelgroe penbeleid zijn stomweg een variant op het sprookje van de kleren van de keizer. Ken nelijk sukkelt de gemeente raad graag in slaap bij het voorlezen van zulke kletsver- haaltjes. Nul Rijnland heeft deze week zon der twijfel een vermelding in het Guinness Book of Records verdiend: nul komma nul luisteraars tijdens een radio uitzending. Er luisterde dins dagavond niemand. Niet via de ether, maar ook niet in so ciëteit De Burcht waar de lo kale omroep een politiek fo rum hield. Een absoluut diep tepunt dus in de geschiedenis van de radio. Zelf afgeroepen overigens. Want welk weldenkend mens laat de plaatselijke pers eerst melden dat er geen Rijnland te beluisteren is omdat de an tenne gestolen is, om dan te gen de avond dat bericht te herroepen omdat gauw gauw een antenne van de concur rent is geleend. Op dat mo ment zat net heel Leiden, het kleine aantal Rijnlandluiste raars incluis, in de krant te le zen dat Rijnland 'sendenpau- se' had. Zo stierf het radio-geweld in luisteraarloze schoonheid én het rumoer dat de gewone gasten in de sociëteit veroor zaakten. En dus kun je je af vragen of Rijnland echt geen behoefte heeft aan luisteraars bij het radiootje spelen. En of het ze, gezien het verkwanse len van het debat aan geen luisteraar, daarbij ook niet uitmaakt wat er de ether in- Vrienden schouwburg kiezen nieuw bestuur LEIDEN Tijdens de eerste algemene ledenvergadering op dinsdag 27 maart van de Vrienden van de Schouwburg wordt een geheel nieuw bestuur gekozen. De twee thans nog zittende bestuursleden, H. Deurhof en E. Wagener zijn niet herkiesbaar. Er zijn negen kandidaten aangemeld voor de vier te vervullen functies. Het gaat om H. van den Broek (apotheker), J. van Bek- kum (psychiater/psychotherapeut), P. Stoel (oud-medicus), L. van Zanen (Neerlandicus) en I. Moerman (conservator) allen uit Leiden. Verder zijn H. de Jong (Leiderdorp), W. Wolting (Voor schoten) en de Noordwijkers W. van der Poll en C. Vermaas kandidaat voor een bestuursfunctie. Leidse studenten naar universiteit in Praag LEIDEN Een groep van twaalf studenten van de Leid se universiteit gaat van 23 tot en met 29 maart naar Tsjecho- slowakije. De deelnemers zijn lid van de universiteitsraad. Ze bezoeken de Keizer Kare- luniversiteit in Praag. Doel is het leren kennen van de hui dige situatie in het universitair onderwijs in Tsjechoslowakije. De delegatie gaat praten met studenten en hun organisaties en met maatschappelijke en politieke organisaties. De stu denten nemen papier, typema chines en stencilapparatuur mee voor de studentenge meenschap. Later zullen onge veer tien Tsjechische studen ten een bezoek brengen aan de Leidse universiteit. 'ADVERTENTIE) audio boortoestellen Steenstraat 22, 2312 BW Leiden, 071-141538. Deze sportieve zonnebril met verwisselbare oorklemmen wordt van u na het op geven van een nieuwe abonnee. Deze ontvangt onze krant de eerste 14 dagen gratis. Noteer als nieuwe abonnee ingaande l Naam:Voorl.: Telefoon (voor controle bezorging) Deze ontvangt de krant de eerste twee weken gratis. Daama wordt het abonnementsgeld betaald per j maand (automatisch betalen) f24,85 I kwartaal via acceptgiro f75,10 Stuur als dank de zonnebril naar. Naam: Adres: I Stuur deze bon in een open envelop - postzegel niet nodig - naar M j ^Leidse Courant, Antwoordnummer 998.2501 VC Den Haag. j CcidócSou/umt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1990 | | pagina 13