Fred Matser: enken met je hart Vier stichtingen voor meer harmonie final ZATERDAG 24 FEBRUARI 1990 PAGINA 27 'Wijfjesschaap' luidt de omschrijving van 47 horizontaal, drie letters. Als dat niet 'ooi' moet zijn. De opbrengst van de puzzelactie waarop onze krant de liefhebbers van het verbale speurwerk dit vooijaar onthaalt is bestemd voor het milieu. Vandaag staat de derde van de in totaal tien afleveringen in de krant. Organisatrice is niet de redactie, maar uitgeefster SijthoffPers die hiertoe de handen ineen sloeg met de Stichting Milieubewustzijn. Van die laatste club had u nog niet eerder gehoord. Welnu, de man achter de Stichting Milieubewustzijn blijkt ten minste zo intrigerend als heel die puzzelmarathon. Fred Matser is zijn naam en hij heeft de beschikking over massa's geld. Die gebruikt hij voor zichzelf en zijn gezin, maar vooral om de wereld een beetje harmonieuzer te maken. ILVERSUM - Waar het allemaal im gaat is macht, zo menen de D-koonaangevende dames en vooral leren in deze wereld. Controle, be- ieersing - dat zijn de drijfveren in /etenschap en techniek, in de eco- omie, in de politiek. Waarin con- :tiseert zich macht? In geld. Als :ld de toetssteen voor succes is in it leven, dan is de Hilversummer :red Matser zeer succesvol. Het be- ijf dat hij hielp uitbouwen tot :n van 's lands belangrijkste pro jectontwikkelingsmaatschappijen, :n waarvan hij de enige eigenaar is, ide vorig jaar een omzet van >nd de tachtig miljoen gulden, bij n netto-winst van 2,7 miljoen, hter. Volgens Matser gaat het in —«dit leven volstrekt niet om macht. Eerder om het exacte tegendeel er- ij ontvangt zijn bezoeker in een kan- toorrruimte met vriendelijke kleuren, lachte bankjes en een grote glassculp- uur boven de salontafel. Kijkt de ander rsindringend aan, en formuleert zonder spoor van twijfel: „Iedereen die in het eigen innerlijk afdaalt, ontdekt dat het lart even wezenlijk is als het hoofd. Nu wordt het belang van het hoofd, van het denken, algemeen aanvaard. Maar voor het hart hebben we meestal te weinig oog. Het hart is liefde. Het klopt uit lief de. Als je helemaal tot de kern gaat, zul je zelfs inzien dat niet het denken, maar de liefde de drijvende kracht achter alles is. Ons hiervan bewust worden zie ik als de bedoeling van ons verblijf op deze planeet. De zin van het leven is leren lief ;e hebben". [„Allicht niet op een romantische, on praktische manier. Je moet je bol erbij houden. Maar je moet niet in dat hoofd [blijven steken. Je moet leren denken 'oor je hart heen. Dat leren gebeurt tukje bij beetje. Heb je het aan het eind 'an je leven nog niet helemaal in de ga in, of helemaal nog niet, dan kom je 'eer terug. Hier of misschien op een an- lere planeet. Heb je het dan nóg niet loor, dan kom je opnieuw terug. Net zo lang tot je volledig bewust bent gewor den en samenvalt met de Liefde, het 3 Licht, God - hoe je dat ook wilt noe men". Negentien Fred Matser is 44 jaar. Hij heeft dik in- njgeplant donker haar, borstelige wenk brauwen en een wilskrachtige kin. Een Spaanse macho zou iemand zeggen die hem van opzij ziet. En face straalt hij rust en belangstelling uit. Hij was negen tien toen hij, wegens ernstige ziekte van zijn vader Johan Matser, als directiese cretaris toetrad tot Johan Matser Pro jectontwikkeling b.v. Op zijn 23e werd hij mededirecteur en op zijn 28e alge meen directeur. Op zijn 34e concludeer de hij: genoeg is genoeg en trok zich te rug uit de dagelijkse leiding van het be drijf. Vrij van materiële zorgen is hij sindsdien actief op het humanitaire vlak en werkt hij aan zijn spirituele ontwik keling. „Ik heb anderhalf jaar gestudeerd bij de filosoof en hoogleraar parapsychologie Henry van Praag, die in november 1988 is overleden. Maar leerling van één be paalde leidsman voel ik me niet. Jezus, Boeddha, Krishnamurti, Moeder There sa, Bhagwan, de Wijze Tuinman - alle maal wijzen ze, op hun eigen manier, naar dezelfde bron. Te weten ons eigen innerlijk. Uw ogen wijzen mij daarheen. Mijn ogen wijzen u daarheen. Dóór moeten we zoeken". r „Anders gezegd: we moeten kijken onder onze eigen steen. Van jongsaf wordt ons geleerd dat de wijsheid te vinden is on der de steen van de ander. Het kind krijgt ingeprent dat de ouders 'het' we ten. De adolescent moet luisteren naar zijn leraren. De volwassene denkt dat andere volwassenen - grote schrijvers, Nobelprijswinnaars, spirituele zwaarge wichten - de wijsheid bezitten. Maar wat we zoeken ligt onder handbereik, en zelfs nog dichterbij. In uzelf, in mijzelf'. Unicef In 1983 belandde Fred Matser in Genè- ve. Daar was hij werkzaam als manager in het kader van een Unicef-project ter bestrijding van kindersterfte als gevolg van een vorm van uitdroging die samen gaat met diarree. In 1986 keerde hij naar Nederland terug en begon met iets dat ook projectontwikkeling mag heten, maar dat met woningen en bedrijven weinig te maken heeft. Bij deze projec- ten gaat het erom 'harmonie' te bevorde ren, en wel in drie opzichten. Binnen de mens; tussen de mens en zijn omgeving; en tussen mensen onderling. De prpjec-- ten resulteerden in een reeks stichtingen (waaronder de Stichting Milieubewust zijn; zie elders op deze pagina) waaraan Matser ook in financiële zin forse bijdra gen leverde en die hij de komende jaren met geld zal blijven voeden. Daarbij gaat het om bedragen van bij elkaar mil joenen guldens. Afgezien wellicht van goodwill voor zijn bedrijf ziet hij daar in commercièle zin niets van terug. Nobel dus? Volgens hemzelf is het onontkoombaar, een na tuurwet zelfs, dat iemand die geleidelijk aan tot innerlijk evenwicht komt deze^ harmonie ook naar zijn omgeving gaat uitstralen. Dit verschijnsel, benadrukt hij, kan iedereen overal om zich heen waarnemen. Een man die geestelijk in de knoop ligt, brengt dat tot uiting door te vitten en te snauwen, cynische opmerkingen te ma ken en heel de sfeer te verstoren. Wan neer zo'n iemand weer in het reine raakt met zichzelf, dan hernieuwt zich zijn be langstelling voor vrouw en kinderen, vrienden, collega's. Gesteld nu dat deze ontwikkeling naar innerlijk evenwicht zich voortzet. In dat geval blijven ook de aandacht en zorg voor de omgeving toenemen. Is de mens om wie het gaat tevens financieel bemiddeld, dan ligt het voor de hand dat hij ook die financiële middelen betrekt bij de zorg voor zijn omgeving. Kijk naar Piet Derksen, die zelfs honderden miljoenen guldens weg schonk aan de Stichting Levend Water. Praktisch Zo werkt de liefde, weet Fred Matser. Die er in één adem aan toevoegt dat praktische aanwending van de financiële middelen van het grootste belang blijft. Gegrepen door smartelijke beelden uit Etiopié heeft hij in het verleden ook wel eens zijn chequeboek gepakt voor een project waarvan achteraf bleek dat de geste hem weliswaar 'een goed gevoel' had gegeven, maar dat niemand er wij zer van was geworden: „Je moet wel blij ven denken, natuurlijk. Maar met je hart". Vermoedelijk is het zijn hardnekkig be- nadrqkte realiteitszin die verklaart dat op Matsers initiatieven ook mensen heb ben ingehaakt die de doorsnee krantele zer minder met liefde associeert dan met macht. In het bestuur van de Stichting Milieubewustzijn hebben zulke mannen zitting als H. Bode, de oud-vice-voorzit- ter van de FNV, S. van Eijkelenburg, de oud-voorzitter van het NCW, en W. Schmelzer, oud-minister van buitenland se zaken. Bekeerlingen tot de 'onvoor waardelijke liefde' zoals Fred Matser die bok belijdt in zijn brochure 'Basisfiloso- fie', waarin de grondslag van 'zijn' stich tingen is verwoord? Fred Matser houdt kantoor in een ruimte met vriendelijke kleuren en zachte bankjes. „De zin van het leven", zegt hij, „is leren lief te bebbe" FOTO DIJKSTRA "Gr estresst Fred Matser: „Vijftieri jaar geleden ciacht ook ik dat alles in 'het leven draait 'om geld. Ook ik vond het normaal om gestresst te zitten schuiven in mijn direc- teursstoel. Nerveus in de weer met con trole, met macht. Maar alles stroomt, al les verandert. Alleen dwazen veranderen nooit van mening". - Is de mening dat althans enige mate van controle en beheersing een ingebak ken voorwaarde van het leven is. niet heel goed verdedigbaar? Het ademhalen gaat vanzelf maar voor elke droge boter ham zal ik toch - in tegenstelling tot de vogeltjes op het veld - moeten zaaien en maaien? „Een mens moet zaaien - dat is zeker. Maar hij kan dat vanuit verschillende houdingen doen. Hij kan de aarde be schouwen als zijn tegenstander, haar het mes op de keel zetten en haar dwingen haar vruchten af te geven. Met bakken kunstmest bijvoorbeeld, agressieve ma chines, allerhande ogenschijnlijk slimme manipulatie". „De andere houding is de aarde als part ner te beschouwen. Wie dat laatste doet zaait met zorg en eerbied. Daar kunnen ook kunstmest en machines aan te pas komen, maar de zorgzame zaaier wil de aarde niet uitmergelen en haar niet dwingen. Hij wil haar helpen, in partner schap, tot bloei en tot vrucht te komen. Is dat ook een vorm van beheersing? Ik dacht het niet. Het is meegaan met de stroom van het leven. Het is met de stroom meezwemmen, in plaats van er tegenin". Meezwemmen „Wat ik bezig ben te leren is dit: als je meezwemt draagt de aarde, en heel het leven, ongelooflijk veel méér vrucht dan wanneer je tegenspartelt. Wij zijn zwem mers in een stroom van liefde. Uiteinde lijk wordt iedereen meegezogen. In dit leven, in een volgend leven, misschien pas over honderd levens. Maar als je daar nu toch heen moet, waarom zou je je verzet dan maar liever niet direct sta ken?". - Fred Matser verzet zich niet meer? „Ik verzet me nog honderd keer per dag! Ik leef bij lange na niet in overeenstem ming met hoe ik zie dat je zou moeten leven. Ik word boos, raak geërgerd, ge haast - net als iedereen. Om de haver klap moet ik mezelf tot de orde roepen: Fred, oppassen, het gaat weer mis. En het vervelende van mij is dat ik me voor zo'n fout dan nog eens ga generen ook. Waarmee ik dus dubbel in de fout ga. Eerst verzet ik me ergens tegen en daar na verzet ik me tegen het feit dat ik me ergens tegen verzet. Maar altijd vind ik de weg weer terug. Zoals we tenslotte al lemaal de weg weer terugvinden naar waar we uiteindelijk zullen uitkomen: de liefde". WILLEM SCHEER „Je kunt", aldus Matser, „de aarde ook als partner beschouwen. Wie dat doet zaait met zorg en eerbied. Daar kunnen ook kunstmest en machines aan te pas komen, maar de zorgzame zaaier wil de aarde niet uitmergelen en haar niet dwingen. Hij wil haar helpen, in partnerschap, tot bloei en tot vrucht te komen". FOTO: SP HILVERSUM - Fred Matser is een zoon van de overleden Johan Matser die zich in 1939 in Hilver sum als makelaar vestigde. Deze makelaardij groeide na de oorlog uit tot Johan Matser Projektont- wikkeling b.v., een bedrijf dat de afgelopen decennia zo'n 55 winkel centra en 15.000 woningen in ons land bouwde. Fred Matser is er de uitsluitende eigenaar van. Tot 1980 was hij algemeen directeur van de onderneming en sindsdien is hij er als gedelegeerd commissaris aan verbonden. Hij is tevens directeur van Sofam Beheer b.v., een bedrijf dat onroerend-goedbelangen van i onder anderen hemzelf en zijn fa- 1 milieleden behartigt. I Enkele jaren geleden begon Matser met het op poten zetten van uiteenlopende I ideële organisaties. In oktober vorig jaar schreef hij een brochure, getiteld 'Basis- filosofie', waarin hij de spirituele achter- I grond van deze organisaties verwoordt. De essentie van de brochure luidt aldus: „In de loop van de jaren ben ik steeds meer tot het inzicht gekomen dat alles met alles samenhangt en dat de drijven de kracht achter alles onvoorwaardelijke liefde is. Een andere manier van uitdrukken van die onvoorwaardelijke liefde is dit te be noemen met balans of harmonie: harmonie in de mens zelf; harmonie tussen de mens en zijn om geving; harmonie tussen de mensen. De drie harmonieën hangen onderling ten nauwste samen". Harmonie in de mens zelf: Harmonie binnen het individu wil Fred Matser bevorderen met de op zijn initia tief tot stand gekomen Stichting Mensen voor Mensen I. Dank zij een schenking uit Matsers vermogen heeft deze stich ting vorig jaar april in Hilversum het Centrum voor Integrale Gezondheids zorg De Nieuwe Vaart kunnen openen. Vijftien behandelaars werken er, in een gebouw dat op zichzelf al twee miljoen gulden heeft gekost. Sommige behande laars hebben een reguliere opleiding, de meesten zijn van alternatieve huize, maar allen laten zich leiden door het streven om eerst en vóoral cliènten te le ren zichzelf te helpen. Ter dekking van de exploitatiekosten draagt Matser in de aanloopfase enkele tonnen per jaar bij. De bedoeling is dat het centrum vanaf 1992 zichzelf zal kunnen bedruipen. „Maar dat gaat een behoorlijke dobber worden", aldus de initiatiefnemer. Harmonie tussen de mens en zijn omge ving: Aan deze dimensie van de harmonie moet de Stichting Milieubewustzijn bij dragen. Dit is de stichting die als partner van Sijthoff Pers optreedt bij de actie 'Puzzelen voor het Milieu'. De op brengst van deze puzzelmarathon be landt in eerste instantie op de giroreke ning van de Stichting Milieubewustzijn, maar wordt vervolgens doorgesluisd naar drie andere van oudsher bekende organisaties: de Vogelbescherming, de Stichting Het Zuidhollands Landschap en de Vereniging tot Behoud van Na tuurmonumenten. De Stichting Milieubewustzijn is vorig jaar door Matser in het leven geroepen. Daarbij is bepaald dat zij vijf jaar lang, dus tot en met 1993, de beschikking krijgt over een derde van de netto-winst van Johan Matser Projektontwikkeling, met een minimum van drie ton per jaar. Een derde van de netto-winst van vorig jaar betekende een negen ton. Geënthou siasmeerd door de doelstelling van 'Mi lieubewustzijn' heeft inmiddels ook het bedrijf Zadelhoff Makelaardij de ver plichting op zich genomeft om, naar Matser meedeelt, „in aanzienlijke mate financieel bij te dragen". Net als de heer E. Wintzen. mede-oprichter van B.S.O. in Utrecht (systeemontwikkeling). Twee aandachtsvelden staan voorop bij de Stichting Milieubewustzijn, die mo menteel twee full-timers, een part-time- medewerker en een aantal projectmede werkers in dienst heeft. Het eerste is 'bouwen en milieu', dat een concrete uit werking heeft gekregen in een opdracht aan de universiteiten van Amsterdam en Eindhoven om onderzoek te verrichten naar het gebruik van minder milieube lastende materialen. Het rapport van de onderzoekers wordt in mei verwacht. Het tweede aandachtsveld is het milieu bewustzijn te bevorderen bij kinderen in de leeftijd van negen tot en met twaalf jaar, die, aldus Matser „nog een groot vermogen hebben om met weinig oor deel te ervaren". En hier wordt het ingewikkeld, want in verband met dit aandachtsveld bestaat weer een andere stichting, genaamd Pea ce Child Nederland. Deze club is, naar Amerikaans voorbeeld, door Fred Mat ser opgericht in samenwerking met Ria Lubbers, de echtgenote van de minister president. Op initiatief van Peace Child wordt thans op 1100 scholen in Neder land de milieu-musical „D'rop of d'ron- der" gerepeteerd die aan het eind van het lopende schoolseizoen zal worden opgevoerd. Harmonie tussen de mensen: Een stichting die deze dimensie gaat be hartigen moet nog van de grond komen, maar de naam is al bekend: Mensen voor Mensen II. Bij haar activiteiten zal het gaan om verbetering van de commu nicatie tussen bevolkingsgroepen die el kaar onvoldoende verstaan. Daarbij kan worden gedacht aan het kweken van we derzijds begrip tussen autochtone Neder landers en mensen die deel uitmaken van een etnische minderheid. Maar ook aan validen en invaliden, mannen en vrouwen, volwassenen en kinderen. Bij wijze van voorschotje op 'Mensen voor Mensen II' zijn de Nederlandse in validen Hans Overbeek en Simone Poortman (bekend van de NCRV-actie Drempels Weg) vorige week naar Suri name gereisd om zich een beeld te vor men van het leven van invaliden daar. Een televisieploeg onder leiding van René Eijbersen maakt er een verslag van. £eicUc6outa/nt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1990 | | pagina 27