Nieuwe bedrijven moeten voor werkgelegenheid zorgen „Ik wil Koudekerk erg graag helpen Piestpolder blijft groen en leeg Veens carnaval zet Alkemade drie dagen en nachten op zijn kop LEIDEN OMGEVING CcidócSouooiit DONDERDAG 15 FEBRUARI 1990 PAt- Forensen: meer directe treinen van Alphen naar Den Haag ALPHEN AAN DEN RIJN Er moeten op korte termijn di recte treinverbindingen ko men tussen Alphen aan den Rijn en Den Haag. Er is op dit moment slechts één recht streekse verbinding, namelijk de trein van 7.52 uur. Dat is veel te weinig, zo schrijft de Alphense R. Postuma in een brief aan burgemeester en wethouders. Postuma zegt dagelijks met de trein heen en weer te reizen tussen beide steden. Uit ge sprekken met medepassagiers blijkt onverholen dat veel meer forensen meer directe verbindingen met de hofstad willen. Door de gebrekkige transportmogelijkheden ver- tekken veel van hen na enige tijd uit Alphen om zich in Gouda of Zoetermeer te vesti gen. De treinverbindingen vanuit die plaatsen naar Den Haag zijn veel beter geregeld. Volgens B en W is het echter een zaak die in eerste instantie de Nederlandse Spoorwegen aangaat. Uitbreiding van het aantal rechtstreekse verbin dingen hangt bovendien nauw samen met de spoorbaanver dubbeling op het traject Woer den-Alphen-Leiden. In de nieuwjaarstoespraak liet de NS al weten in pas in 1993 met de verdubbeling van het spoor te willen beginnen. De werk zaamheden zouden dan in 1998 moeten zijn afgerond. De ver dubbeling van het aantal spo ren op het traject Amsterdam- Den Haag naar vier sporen is ook van belang. Het college heeft inmiddels een brief aan NS geschreven om de proble matiek onder de aandacht te brengen. De busmaatschappij Westnederland NV heeft ove rigens plannen om een snel- busdienst in te voeren op het traject Alphen-Den Haag. Oud-Alkemadeprijs uitgereikt RIJPWETERING Ria en Cor Olijer- hoek kregen gisteravond in het Dorpshuis van Rijpwetering de Oud-Alkemadeprijs uitgereikt door Gerard van der Meer, de voorzitter van de historische vereniging „Oud-Alkemade". De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, vereniging of bedrijf dat een histoVisch waardevol pand in de oorspronkelijke staat heet terugge bracht. De prijs bestaat uit een tinnen wandbord met een afbeelding van het op Warmonds grondgebied gelegen „Huis van Alkemade". Het echtpaar Olijerhoek kreeg daarnaast een oorkonde en een gro te bos bloemen. De Olijerhoeks kwamen in aanmerking voor de prijs, omdat zij hun woning, „d'oude Pastorije" aan de Pastoor van der Plaatstraat in Rijpwetering, in de oor- Het echtpaar Olijerhoek neemt de prijs in ontvangst. foto: wim van noort spronkelijke staat terugbrachten. Zij kochten het pand, een verzameling van aaneengebouwde bouwsels in 1972. In die tijd werden de panden nog bewoond door twee gezinnen en „zeer veel ongedierte", zo onthulde de voorzitter van de histori sche vereniging gisteravond. Uit historisch onderzoek werd Cor en Ria Olijerhoek hun duidelijk dat het huis de voormalige pastorie van de katholieke Kerk van Rijpwetering was. Het pastorie- deel dateert van 1846 en een eraan gren zend gebouw is van 1860. De achterliggen de stal is rond 1600 gebouwd. Het echt paar spaarde kosten noch moeite om het huis niet alleen weer bewoonbaar te ma ken, maar dat ook nog op historisch en ar chitectonisch verantwoorde wijze te doen. Na een enorme papieren rompslomp te hebben overwonnen, kwam „d'Oude Pas torije" op de lijst van rijksmonumenten. Inzameling voor Polen LEIDERDORP Het Comité Tu berculose bestrijding in Polen te Leiderdorp organiseert een nieuw transport van goederen naar het Zeylandowziekenhuis in het Pool se Poznan. Een bedrijf uit Zoeter- woude heeft een vrachtwagen be schikbaar gesteld. Het comité roept op om toiletarti kelen, levensmiddelen in te leve ren bij een viertal adressen of geld te storten op girorekening 4880714 of bankrekening 865607710. Pak ketten kunnen uiterlijk op donder dag 22 februari worden ingele verd. Voor informatie:071-895566. BEDRIJFSTERREINEN ALPHEN VOL IN 2000 ALPHEN AAN DEN RIJN De uitbreiding van de bedrijfsterreinen in Alphen moet in de pas lopen met de toename van de bevolking. Gebeurt dat niet, dan wordt Alphen nog meer een forensen- stad dan het nu is. De be nodigde arbeidskrachten moeten in Alphen zelf ge vonden worden. Bovendien moeten de nieuwe bedrijven een sterke impuls le veren aan de werkgelegenheid in Alphen. Dat stelde wethou der K. Mollema van financiën gistermiddag bij de presentatie van het onderzoeksrapport „Bedrijfsterreinen in Alphen aan den Rijn". Als de huidige snelle uitgifte van bedrijfsterreinen in Al phen doorzet is er binnen een tijdsbestek van tien jaar geen uitbreiding meer mogelijk. Vo rig jaar verkocht Alphen nog 9,3 hectare grond aan bedrij ven. „Een selectief beleid is noodzakelijk. Eén van de cri teria is daarbij dat er per hec tare minstens veertig arbeids plaatsen worden gecreëerd", aldus Mollema. Alphen ziet het einde van de groeimogelijkheden snel nade ren. Binnen de gemeentegren zen is nu nog 57 hectare on ontgonnen gebied over. Molle ma sluit niet uit Dat Alphen vóór het jaar 2000 door haar grond heen is. Binnen Alphen biedt het streekplan dan alleen nog 18 hectare ruimte ten wes ten van industrieterrein De Vork. „Als Alphen gebonden blijft aan haar huidige grenzen is de koek daarna echt op", al dus Mollema. Wonen en werken Het college is overigens niet van plan strak de hand te hou den aan het werkgelegen- heidscriterium. „Als bedrijven zich melden die de produktie- structuur zouden completeren, dan zijn wij daar niet tegen. Bij een eenzijdige economie is niemand gebaat", aldus Molle ma, die daarmee ook verwees naar de oprukkende dienst verlenende sector en naar de bedrijven die juist arbeids plaatsen bieden aan herintre dende vrouwen en minderhe den. Om het wonen en werken in Alphen goed op elkaar af te stemmen wil het college bin nenkort met een discussienota komen die beide onderwerpen in één keer behandelt. Na het principebesluit over het arche ologisch themapark Archeon was een dergelijke nota al toe gezegd over de woningbouw. Mollema onderschreef gisteren de waarschuwing van voorzit ter A. Groenendijk van de Vereniging van Ondernemers in Alphen (VOA) dat de uitgif te van de bedrijfsterreinen niet mag worden overhaast: „De bestaande bedrijven kam pen al met moeilijk vervulbare vacatures. Het heeft geen zin om de personeelsslag nog ver der op te voeren. De woning bouw moet de komst van nieu we bedrijven bij houden", al dus Groenendijk. Mollema kon dat gisteren echter niet garan deren: „Als zich in betrekke lijk korte tijd bedrijven mel den die we graag willen, dan zitten we met een probleem. Bovendien wordt de nieuw bouw in Alphen voornamelijk betrokken door Alphense wo ningzoekenden. Niet door bui tenpoorters". Groene hart Het is volgens Mollema niet duidelijk hoe zwaar de provin cie Zuid-Holland zal blijven tillen aan het behoud van het Groene Hart. „Na jaren van suburbanisatie is er de laatste jaren juist sprake van een gro tere nadruk op de stad. Dan moet je het werk dus naar de mensen brengen en niet an dersom. Dat scheelt bovendien in de verkeersdruk", aldus de wethouder. Volgens Mollema zal de gemeente wel een zeke re zonering naar het type be drijf toepassen. De esthetische aanblik en de representativi teit zijn daarbij belangrijke criteria. Verwacht wordt dat de gevraagde grondprijzen eveneens een selecterende werking zullen hebben. De lo caties dicht langs rijksweg 11 zijn het duurst en daardoor het meest aantrekkelijk voor kan toren. foto: wim van noort De Piestpolder blijft zoals hij nu is. VOLKSTUINDERS WILLEN SNEL ZEKERHEID HOOGMADE De Piest polder in Hoogmade blijft zeer waarschijnlijk zoals hij nu is. De bestaande volkstuintjes worden ge continueerd en het omrin gende grasland in de rest van de polder blijft groen. Opstallen zoals schuren en huisjes mogen er niet wor den gebouwd. Dat is althans de intentie van het voorstel dat burgemeester en wethouders van Hoogmade en Woubrugge vanavond voorleggen aan de raadscom missie voor financiën. De Piestpolder, laag gelegen in het polderlandschap rond Hoogmade, biedt nu een tradi tionele Hollandse uitkijk op de Does. De polder moet volgens de inwoners -van Hoogmade blijven zoals hij is. Helemaal zeker is dat niet zolang de pro vincie Zuid-Holland met ver koopplannen rondloopt. Tot grote schrik van de Hoogma- denaren, maar volgens ge meentesecretaris T. Meester is er geen reden voor angst. Het provinciebestuur heeft de gemeente min of meer het eer ste recht van koop aangebo den. „Als wij de polder inder daad kopen, dan kunnen de Hoogmadenaren zo goed als zeker zijn dat er niets veran dert. Wij hebben noch plannen voor woningbouw, noch voor uitbreiding van het aantal volkstuintjes. Als het aan ons ligt blijft alles zo veel mogelijk bij het oude", aldus Meester. Omleidingsweg De provincie wil de polder kwijt die ze enkele jaren terug kocht voor de aanleg van de omleidingsweg rond Hoogma de en Woubrugge. Die weg ligt er inmiddels, maar volgt een heel ander traject dan aanvan kelijk op de tekentafel was be paald. Het eigendom van de polder is daarom voor de pro vincie nutteloos geworden. Enige tijd geleden kregen de zeventien huurders van volk stuintjes in de Piestpolder een brief van de provincie in de bus met de mededeling dat de huurovereenkomst met ingang van 1 februari van dit jaar zou worden ontbonden. Dat ver oorzaakte nogal wat commotie in het kerkdorp en de fracties van de verschillende politieke partijen werden onmiddellijk bestookt met aanmaningen om als gemeentebestuur de polder te kopen. Binnen de gemeenteraad heeft over die suggestie nooit veel verdeeldheid bestaan. De raad zag zich echter wel geplaatst voor de vraag waar het geld voor de aankoop vandaan moest worden gehaald. De vrij besteedbare ruimte binnen de begroting van Hoogmade en Woubrugge bood te weinig soelaas om zonder meer ja te kunnen zeggen, te meer omdat de gederfde inkomsten aan rente niet zouden opwegen te gen de opbrengsten van de huur die de volkstuinders be talen. Volgens Meester ligt een op lossing voor de problematiek echter in het verschiet. Voor de boten die nu nog gratis af meren langs de oever -tussen de Piestpolder en de Klaver- weideweg- zou om liggeld ge vraagd kunnen worden. Om dat het gaat om een oeverleng te van ongeveer 165 strekken de meter zouden die extra in komsten genoeg waarborgen bieden om de aankoop van de Principe-uitspraak De provincie Zuid-Holland heeft bij monde van gedepu teerde T. Jansen laten weten vóór 16 februari het antwoord van de gemeente binnen te willen hebben. Meester ver wacht niet dat dat op proble men zal stuiten. Hpewel een formele bekrachtiging door de gemeenteraad vóór die datum niet meer haalbaar is, kan vol gens hem de gemeente ook uit de voeten met een principe- uitspraak van de raadscom missie voor financiën. Als de commissie zich akkoord verklaart met de aankoop, gaat de gehele Piestpolder over in handen van het ge meentebestuur. Meester: „Als de polder eenmaal van ons is, houden we zeer waarschijnlijk vast aan het huidige aantal van zeventien volkstuinders met gemiddeld een lap grond van zo'n tweehonderd vier kante meter. Als we ooit plan nen zouden koesteren om de polder bijvoorbeeld vol'te bou wen, wordt het gegarandeerd oorlog". WAGENAAR MAANDAG AAN DE SLAG (Vervolg van de voorpagina) KOUDEKERK AAN DEN RIJN De nieuwe bur gemeester van Koudekerk gaat maandag al aan de slag. Vanmiddag heeft hij een eerste gesprek ge voerd op het gemeente huis van het Rijndorp. ,,Ik wil de mensen in Koude kerk erg graag helpen", éldus Wagenaar, die giste ren nog maar nauwelijks was bekomen van de schok van de benoeming. De oud-burgemeester was gis termiddag voor een gesprek uitgenodigd door commissaris van de koningin S. Patijn en werd tijdens die bijeenkomst meteen beëdigd tot burge meester. „Ik had er al voor zo'n vijftig procent rekening mee gehouden", geeft Wage naar toe. Volgens hem heeft Koudekerk een voltallig colle ge van burgemeester en wet houders nodig om de herinde ling goed te kunnen voorbe reiden. Wagenaar wil niet zeg gen of hij de herindeling een goede of een slechte zaak vindt. „Dat is een zaak van de Tweede Kamer", zo meent -hii. Wagenaar kan bogen op veel bestuurlijke ervaring. In 1958 kwam hij voor de KVP in de gemeenteraad van Alkemade en in 1967 werd hij voor een periode van zeven maanderi wethouder in deze gemeente. In september 1966 werd Wage naar definitief wethouder en die functie vervulde hij tot 1973. Daarna volgden burge meesterschappen in Zevenho ven en Alkemade. Wagenaar bleef na zijn pensio nering zeer actief in allerlei organisaties. „Ik ken erg veel mensen", aldus de nieuwe bur gemeester van Koudekerk. Hij krijgt bij de besprekingen over de herindeling onder anderen te maken met Van der Have, oud-burgemeester van Leider dorp en nu al enige tijd waar nemend burgemeester van Benthuizen. De benoeming van Wagenaar is zeer snel geregeld. Vorige week werd het onderwerp door Patijn, de drie fractie voorzitters, de twee wethou ders en de gemeentesecretaris besproken en gisteren volgde de aanstelling. Geen van de drie fractievoorzitters wil be vestigen of Wagenaar door de gemeente Koudekerk is voor gedragen. „Over namen spreek ik niet", laat CDA-fractievoorzitter J.C Joop Wagenaar. van der Vlugt weten. Hij zegt Wagenaar niet te kennen en wil daarom ook geen oordeel over hem uitspreken. „Aange zien hij benoemd is, moet ik verwachten dat hij op zijn taak is berekend", zegt de CDA'er. Volgens Van der Vlugt wilde het CDA voor een periode van tien maanden nog een burge meester omdat er „nog veel op de rol staat". Met name bij de herindeling is het volgens hem zeer belangrijk dat het perso neel van de gemeente Koude kerk „goed wordt ingevloch ten in de nieuwe organisatie". Tevreden Pvd A-fractie voorzitter J. Wondergem geeft toe dat Wa genaar een van de namen op een lijstje was. „Patijn heeft beslist en wij zijn tevreden", aldus de socialist. „Wij vinden dat er in de periode die Kou dekerk nu ingaat een full time bestuurder moet zitten. Wij hebben hem heel hard nodig met die herindeling. Om de zaken van het personeel goed te behartigen is een volwaar dig bestuurder nodig. Wage naar is een goed bestuurder die de zaken in goede banen zal leiden". „Wij hadden liever een derde wethouder benoemd. Maar jdaarin stonden wij alleen en dan kom je niet ver", zegt VVD-fractievoorzitter C.P. de Jong. „Maar ik geloof dat we het met deze burgemeester wel tot 1991 kunnen uitzingen. Ik ken hem niet, maar ik weet dat het een goede burgemees ter is geweest. Daarbij heeft hij ervaring op het gebied van kleine gemeenten en kent hij het gebied goed". De Jong stelt dat de VVD liever oud-burge meester Swaan als „inval kracht" had gezien. Swaan werd vijf jaar geleden opge volgd door Elfers en woont nu in Nieuwegein. Hij is evenals Wagenaar oud-burgemeester. „De afstand tussen Nieuwe gein en Koudekerk kan een bezwaar zijn. En hij heeft hier al gewerkt, men kent zijn goe de en slechte kanten. Mis schien heeft dat meegespeeld" aldus De Jong. KEES VAN HERPEN ROELOFSARENDSVEEN De Veense EMM-veiling staat komend weekeinde weer vol op in het teken van carnaval. Muziekvereniging Liefde voor Harmonie zal de Veense bloe menveiling omtoveren tot een feestzalencomplex. Voor het drie dagen en nachten duren de carnaval hebben de organi satoren weer een keur aan na tionaal bekende artiesten uit genodigd. Daarbij zijn onder, meer de zangeres Mieke, Nico Haak en Arie Ribbens en de Deurzakkers. Morgenavond om half negen gaan de deuren open voor een carnavalsfeest met het Belgi sche showorkest Indeed, de country- en westernzanger Greg Meadow en de al eerder genoemde Nico Haak. De feestavond wordt gespresen- teerd door de in carnavals- kringen zeer bekende Joop van Berkel. De toegangskaar ten tien gulden zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij drogisterij Ed van JBerkel in het winkelcentrum Noord plein in Roelof arends veen. Het feest zal tot één uur 's nachts duren. Een groots kindercarnaval vindt de volgende middag om twee uur plaats. Het feest wordt georganiseerd door mu ziekvereniging Liefde voor Harmonie in samenwerking met de Stichting Vrije Jeugd Recreatie. De VJR vaardigt zijn eigen prins met Raad van Elf af. Er wordt gehost op de feestmuziek van de Blumen- iSnder Musikanten, alias De Sprotbuiken. De toegangsprijs voor het kindercarnaval be draagt een rijksdaalder per persoon. Het feest duurt tot vijf uur die middag. Zaterdagavond vanaf half ne gen gaat het donateurscarna val van start. Dit feest is uit sluitend bestemd voor dona teurs van Liefde voor Harmo nie en voor hen die dat willen worden tegen betaling van minstens tien gulden. Als spe ciale gasten zullen aanwzig zijn de Aalsmeerse carnavals vereniging De Pintenwippers en Prins Jan II met zijn Raad van Elf. De acht-mansformatie Kleintje Pils uit Sassenheim zal de prins en zijn gevolg om half elf muzikaal ontvangen. Traditiegetrouw praat opper- sp reekstalmeester Joop van Berkel het feest aan elkaar. Tevens treden die avond op Arie Ribbens en De Deurzak kers ep het Belgische dansor- kest Indeed. Als speciale at tractie treedt Mike Edwards op, bekend van radio en tele visie. Tijdens het donateurs- carnaval wordt wederom een verkleedwedstrijd gehouden. Wie donateur van Liefde voor Harmonie wil worden en ou der is dan 21 jaar kan zich melden bij Niek Dobbe, Geest- weg 30 in Roelof arendsveen. Tegen betaling van tien gul den toegangsprijs plus mini maal tien gulden donatie, alles uitsluitend in de voorverkoop, krijgt men toegang tot het car naval van zaterdagavond. Zondagmiddag wordt het jaar lijkse familiecarnaval in EMM gehouden van van twee tot kwart voor zes. Ook hier zul len de Aalsmeerse Prins Car naval Jan de Tweede met zijn Raad van Elf en de Carnavals vereniging De Pintenwippers aanwezig zijn. De zangeres Mieke en het Belgische sho workest Indeed treden op. Ook de Sassenheimse groep Kleintje Pils verleent zijn mu zikale medewerking. Voor drie creatieve jongens en meis jes, die zich naar de mening van een deskundige jury het origineelst hebben verkleed zijn er trofeeën beschikbaar. De toegangsprijs voor het fa miliecarnaval bedraagt 3,50 per persoon.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1990 | | pagina 10