Kwakkelwinter stelt veel bedrijven voor problemen Computer als leuk beleggersspeeltje GELD GOED HET GROTE TREINNIEUWS VAN 1990 IS EEN AUTO. Rolls Royce en Fokker samen in lease-bedrijf ËeicUc (Sou/unit BONDEN WILLEN STEUN OVERHEID VOOR EUROMETAAL Beurs van Amsterdam ECONOMIE ZATERDAG 3 FEBRUARI 1990 PAGIN^l 'Nederlands' restaurant in Moskou AMSTERDAM/MOSKOU De Nederlandse restaurantke ten Pinoccio (en Pizzeria) opent in navolging van Mac- Donald's een vestiging nabij het Rode Plein in Moskou. Daarmee gaat de franchise-or- ganisatie voor het eerst de grens over. De vestiging krijgt vijfhonderd zitplaatsen. Pinoc cio heeft nu zeven vestigingen in ons land, te weten in Am sterdam, Enschede, Arnhem (2), Apeldoorn, Tiel en Nijme gen. In april wordt een vesti ging geopend in Den Bosch en van de zomer één in Maas tricht. Het Amerikaanse concern Gil lette wil met een Russische partner een fabriek voor de produktie van scheerappara- ten en scheermesjes bouwen in de Sovjetunie. Met het project is een investering gemoeid van vijftig miljoen dollar. De part ner van Gillette is Leninets in Leningrad, die 40.000 werkne mers heeft. De Moskovieten kunnen zich vanaf maart vergapen aan personal computers uit het Westen. Dan opent een Ameri kaans computerbedrijf in het hart van Moskou de deuren van een computerwinkel. De roebel wordt daar echter niet geaccepteerd. De computer winkel wordt^opgezet door Mi chael Tseytin, die in 1980 de Sovjetunie verliet en in New Jersey computerwinkels opzet te. „Ultimatum" werkgevers wegvervoer UTRECHT De werkgever sorganisaties in het wegver voer, NOB, PCB, KVO en FNK (ongeveer 60.000 werk nemers), hebben de vervoers- bonden gisteren een „ultima tum" gesteld. Ze hebben een „eenmalig" nieuw cao-voorstel gedaan. Als de bonden er niet voor 7 februari op reageren, zullen zij hun leden een advies geven over de aanpassing van de lonen om „de werknemers niet de dupe te laten worden".' Het cao-overleg is half decem ber vastgelopen. Rabobank helpt Poolse bank UTRECHT Rabobank Nederland gaat de Poolse Bank Gospodarki Zywnosciowej (BGZ) helpen bij het opzetten van een nieuwe struc tuur. geënt op de coöperatieve structuur van de Rabobank. De Nederlandse bank geeft BGZ („Bank voor de voedselvoorziening") steun bij het opzetten van de organisatie, het perso neelsbeleid en bij de opleiding van personeel. De Nederlandse bank zal tevens helpen bij het opzetten van een klantgerichte instelling van de Poolse bank. Drie topmensen van de Poolse bank hebben zich de afgelopen week in ons land op de hoogte gesteld van de organisatie bij de Rabobank. De Poolse bank is 51 procent in handen van de staat en voor 49 procent in handen van de Coöperatieve Unie. UTRECHT De bonden willen dat de over heid munitiefabrikant Eurometaal in Zaandam financiële steun geeft zodat het bedrijf kan overschakelen op het maken van andere pro- dukten. Volgende week zullen ze dit aan de orde stellen in een gesprek met de vaste com missies voor defensie en financiën van de Tweede Kamer. Bestuurder G. van den Heuvel van de Industrie- en Voedingsbond CNV heeft dit gisteren meegedeeld na afloop van overleg tussen de bonden en staatssecretaris Van Voorst tot Voorst (dëfensie). Eurometaal heeft vorige week collectief ontslag aangevraagd voor 115 van de 930 werknemers. KLM wil aankoop MD-11-vliegtuigen AMSTELVEEN De KLM-directie wil tien vliegtuigen van het type MD-11 kopen bij de Amerikaanse vliegtuigfabrikant McDonnell Douglas. De KLM neemt ook een optie op nog eens vijf van deze vliegtuigen. De KLM wil verder nog eens twee Boeing 747-400 vliegtuigen bestellen. Voordat de KLM definitief overgaat tot bestellingen, moet de voorgenomen vlootuitbreiding worden behandeld in de raad van commissarissen en in de ondernemingsraad van de KLM. Als de definitieve keuze valt op de MD-11, zullen de vliegtuigen wor den afgeleverd tussen eind 1993 en 1995. De MD-11 heeft net als de bekende DC-10 een brede romp en drie motoren. Hoewel de DC-10 als basis heeft gediend voor de ontwikkeling de MD-11, is dit echter in vrijwel alle opzichten een geheel nieuw vliegtuig. Het eerste exemplaar maakte in januari van dit jaar zijn eerste vlucht. Het vliegtuig zal in de KLM-uitvoering plaats bieden aan ongeveer 260 passagiers en 19 ton vracht. De KLM heeft ook gekeken naar de tweemotorige Boeing 767 en de viermotorige Airbus A340, maar de MD-11 is, aldus een woordvoerder, „het best passende vliegtuig" in de vloot. DEN HAAG „Wanneer je in kerstballen handelt, kun je met vrij grote ze kerheid voorspellen dat het volgend jaar Kerstmis wordt en je dus ballen zult verkopen. Maar in de schaatsenhandel ben je natuurlijk afhankelijk van de vorst". De heer Zand- stra van de gelijknamige schaatsenfabriek in het Friese Joure noemt zich zelf „optimist tot in de vrieskist", maar het huidi ge kwakkelwintertje moet wel heel snel omslaan, wil zijn handel in schaatsen nog enige winstcijfers te zien geven. „De winter is vergangen", constateert Zandstra droogjes. En dat levert problemen op voor verscheidene bedrijfstak ken. Schaatsfabriek Viking bijvoorbeeld ziet de gevolgen van de derde achtereenvolgen de zachte winter met lede ogen aan. Woordvoerder Vos wacht de laatste weken van deze maand nog even af, maar een aanvraag voor arbeidstijd verkorting voor vijf van de vijftien werknemers zit er dik in, zegt hij. „Dit jaar haalt onze produktie nog maar de helft van het vorige jaar, en toen was het al de helft van het jaar daarvoor", aldus Vos. Nog slechts 15.000 paar schaat sen verlaten dit jaar de Vi king-fabriek. Drie jaar terug waren dat er nog 90.000. Vos: „Onze mensen vullen hun da gen nu met het oplappen van kneusjes. Van vier paar schaatsen wordt één goed paar gemaakt. Maar eindeloos hou je dat niet vol". Uitkomst biedt wel de produk tie van „skeelers" (spreek uit: skieiers), rolschaatsen met vier wieltjes op een rij. „De belang stelling voor skeeleren neemt gelukkig toe, vooral in landen als de Verenigde Staten", zegt Vos. Concurrent Zandstra ziet voor, zijn twintig arbeidsplaatsen minder gevaar, hetgeen vol gens de directie vooral te dan ken is aan de sinds 1825 in ere gehoudeh traditie „slechts een stuiver uit te geven wanneer je een kwartje verdiend hebt". En, hoe optimistisch: „Wan neer we volgend jaar een strengere winter krijgen, zijn er in vier jaar tijd heel wat kindervoetjes gegroeid..." Een Extra tijd door het uitblijven van vorstverlet is voor veel bouwbedrijven zeer welkom. ongunstige winter heeft voor het volgende jaar zo zijn zon nige kanten..." Sneeuwbanden Een ander voorbeeld: banden fabriek Vredestein uitte deze week zijn ongenoegen over de afzet van sneeuwbanden. Door het uitblijven van sneeuw bleef de afzet in de tweede helft van vorig jaar wederom aanzienlijk achter bij de prog- FOTO: SP noses. Resultaat: een verlies voor Vredestein over 1989. In de eerste helft van dat jaar be haalde de fabrikant al een ne gatief resultaat van 14,8 mil joen gulden. Een woordvoer ster van het bedrijf weigerde hier iets aan toe te voegen, maar duidelijk is dat deze win ter het bedrijf niet in de koude kleren is gaan zitten. Ook de bouwwereld kampt met problemen na het uitblij ven van geplande vorstperio des. Woordvoerder De Ruijter van het Algemeen Verbond Bouwbedrijven (AVB): „Be drijven komen in moeilijkhe den wanneer je in een produk- tieschema rekening houdt met enkele weken vorstverlet. Wanneer die uitblijven, moeten materialen en arbeids plaatsen op andere tijden gele verd worden. Het is maar de vraag of dat alles wel mogelijk is". Maar algemeen secretaris Meerbach van het Nederlands Verbond van Ondernemers i de Bouwnijverheid (NVOB) is optimistischer: „Bedrijven hebben in de laatste drie jaar ervaring opgedaan met zachte winters. De produktie in de bouwsector is op jaarbasis mo menteel zeer hoog te noemen. Extra tijd door het uitblijven van vorstverlet is dus zeer welkom om dat niveau te be houden". Volgens Meerbach zijn het vooral de kleine bouwbedrijf- jes die mogelijk in problemen komen, maar „mij is daarvan tot nog toe niets ter ore geko men". Erwtensoep Maar zo somber als boven staande bedrijven is men niet in de erwtensoepbranche. Wie mocht verwachten dat de afzet van typisch winterse gerech ten als erwtensoep en rook worst ernstig zou stagneren, heeft het mis. Woordvoerder Coppes van Unox: „Zowel de soep als de rookworst zijn al lang niet meer specifieke win- terprodukten. Ook buiten dat seizoen is de afzet goed". JEAN-PIERRE GEELEN Hoe is het mogelijk, dat er nog mensen zijn die zonder computer een plezierig leven menen te kunnen leiden? Hoezo, zult u zeggen, met een eenvoudige schrijfmachine, papier, balpen en een stompje potlood functioneer ik perfect. Oh ja, en dan mijn telefoon nog. U bent dus volgens de moderne opvattingen uiterst Crimitief uitgerust en u komt ij het nemen van belangrijke besluiten hinkend achteraan. Ik kan het ook anders zeggen: u probeert u nog in leven te houden met de technieken van een halve eeuw geleden. Om nog maar niet te spreken van de tijd die u verliest en die u beter aan prettiger za ken zoudt kunnen besteden. Hoe subliem het genot van de computer is, kunt u zo nu en dan lezen in de beursrubriek van dit blad. Dan is de com puterinstallatie van de Am sterdamse effectenbeurs weer eens op tilt geslagen en ligt de hele handel stil. Het Handel Ondersteunend Systeem (HOS) is dan het Handels Ontwrichtend Systeem ge worden. Ik bied u één troost: over een jaar of vijf behoren alle be staande computers tot de in dustriële archeologie. AT&T is dan met de supersnelle di gitale fotonencomputer aan de markt. De prijs? Geen flauw idee, maar als u daarnaar vraagt behoort u niet tot de doelgroep, zoals de moderne winkelier pleegt te zeggen. U vraagt nu hoe ik ertoe kom u zo provocerend te benade ren. Wie de verlokkende ad vertenties van kruideniers, computerleveranciers en be leggingsadviseurs leest, komt al snel tot de conclusie dat een computer het allerver- rukkelijkste en onmisbaarste stuk van uw huishouding is. Ouderwets Mijnheer de kruidenier neemt hier en daar proeven door huisvrouwen in de gelegen heid te stellen hun bood schappen per computer op te geven. Vervolgens worden deze dan ook nog keurig thuisbezorgd op precies de zelfde ouderwetse manier als in 1930. Alleen de leveran ciers v,an goedkope personal computers worden er vermoe delijk beter van, omdat hun markt niet meer zo veel voor stelt. Tja, en dan de beleggingsadvi seurs. Door miin werk pleeg ik nogal wat beleggings- en andere gespecialiseerde bla den te lezen. Als u actief wilt beleggen, kunt u niet buiten een behoorlijke computer, zo wordt keer op keer betoogd. Een (extreem) voorbeeld van de mogelijkheden: „Met een nieuw en uniek sy steem kunt u nu uw PC via uw tv-antenne gedurende de gehele dag zonder telefoon of databankkosten de beurskoer sen laten bewaken en bijzon dere situaties laten melden". Het is in deze soort adverten ties allemaal even uniek en eenvoudig. Vutters en pensi oentrekkers slaan hun vrije tijd met deze apparatuur dood. Dat wel, maar je hoort nooit iets van de bijbehorende „interessante koerswinsten". Nou ja, als je niets anders om handen hebt, zijn het best leu ke speeltjes. Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat de beurskoersen door het massale gebruik van de ge computeriseerde wijsheid in de desbetreffende program ma's in toenemende mate be ïnvloed worden. De verkre- gen informatie leidt tot „self- fulfilling prophecies"(zichzelf waarmakende voorspellin gen). Andere uitwas Een geheel andere moderne uitwas van de effectenhandel is natuurlijk de in Amerika zo populaire en gevreesde com- puterhandel die bijvoorbeeld automatisch start als het Dow Jones Indexcijfer voor 30 in dustrieaandelen door een be paald niveau heenbreekt en de grote institutionele beleg gers pakketten aandelen in de verkoop gooien. Aardig is ook de 'softwarebi bliotheek', die de belegger de middelen in handen geeft voor het bereiken van zijn doel: vermogensaanwas. Dat gebeurt onder het motto „stressen of thuisbeurzen". Thuisbeurzen is net zo'n loze reclamekreet als thuisbankie ren. Het vreemde aspect hier bij is natuurlijk, dat de grote beleggingsadviseurs, die over gedetailleerde kennis over de onderzochte bedrijven heten te beschikken, zo vaak de plank misslaan. U weet hoe jubelend iedereen over de economische ontwikkeling van ons land spreekt. De eco nomie kan niet stuk. De groei gaat in 1990 onverminderd voort en een grote meerder heid van de directeuren is buitengewoon optimistisch ge stemd. Daardoor lopen de koersen van werkelijk sterke ondernemingen vrijwel auto matisch op of blijven ze in een zwakke beurs op aan vaardbare niveaus. Hoe reageert de effectenbeurs op blij nieuws? Het hangt af van de stemming van de grote institutionele beleggers. Die kijken wat verder dan zelfs de 'beleggingsadviseurs', die in sommige gevallen niets meer zijn dan ordinaire zak kenvullers. On veran twoord Sommige Nederlanders aarze len overigens zo lang met het nemen van beleggingsbeslui- ten dat hun beleggingsfiloso fie al weer doorkruist wordt door de volgende recessie. En dan ziin er die anderen, die zich al te gemakkelijk laten verleiden tot het nemen van onverantwoorde beleggings- besluiten. Voorbeelden? Ongetwijfeld herinnert u zich nog de ge weldige fanfares waarmee vo rig jaar de aandelen van een flink aantal Nederlandse on dernemingen open zijn ge gaan. De koersontwikkeling van de meeste van die jonge fondsen is bedroevend. Gi gantische advertentiecampag nes, uitvoerige persconferen ties, persontbijten plus typo grafisch goed verzorgde be leggingsanalyses van de emit terende banken helpen op wat langere termijn niet de koersen van die aandelen op peil te houden. Het aanbod is kennelijk groter dan de vraag en het vertrouwen in de gang van zaken op langere termijn taant dan. Ook zijn er beleg gers die in het eerste uur geld in de desbetreffende fondsen steken voor het binnenhalen van een snelle, eenmalige koerswinst. Hoe rap u de hele dag met uw computer in de weer bent en hoeveel Fingerspitzengeftlhl u ook meent te hebben, tegen de professionals met hun voorkennis kunt u met uw domme computer vol infor matie, waarover Jan en alle maal ook beschikt, nooit en te nimmer op. Een computer voor beleggingsadviezen? Oké, als u hem met evenveel plezier en onbevangenheid gebruikt als uw ganzenbord, monopoly, trivial persuit of ander gezelschapsspelletje. Inderdaad, ik denk dat u uw computer net zo goed kunt vervangen door twee dobbel stenen. Het resultaat is dan naar alle waarschijnlijkheid even fraai. WIM VAN DER MEULEN AMSTERDAM Fokker versterkt haar positie op de markt voor het verhu ren, verhandelen en fi nancieren van vliegtuigen door een samenwerking aan te gaan met de Britse vliegtuigmotorenfabriek Rolls-Royce. In beginsel is overeenstem ming bereikt over een deelne ming van 50 procent van Rolls-Royce Partners Finan ce (RRPF) in de Fokker-on derneming Aircraft Financing and Trading (AFT), zo heeft Fokker gisteren bekendge maakt. RRPF heeft een eigen vermo gen van 200 miljoen dollar en draagt zo een zware steen bij aan de financieringsmogelijk heden voor het leasen van vliegtuigen door AFT. De twee jaar geleden opgerichte AFT, die volgens een woord voerder van Fokker winstge vend is, biedt alle vliegtuigty pen van Fokker in gewenste uitvoeringen aan, in tegenstel ling met GPA Fokker 100, die alleen de Fokker 100 in stan daarduitvoering ter beschik king stelt. AFT least ook onderdelen voor vliegtuigen, zoals moto ren, een z^iak waar GPA zich niet mee bezig houdt. Tevens heeft AFT nu de mogelijkheid om verouderde vliegtuigen in te ruilen en die kisten bij der den te plaatsen. Fokker ver groot met deze samenwerking haar mogelijkheden voor het afzetten van vliegtuigen aan zienlijk, aldus Fokker. Van de markt voor nieuwe vliegtuigen komt nu ongeveer een kwart voor rekening van leasing, een leverings- en fi- nancieringsvorm waarin Fok ker grote mogelijkheden ziet. De aandacht gaat vooral uit naar de kleinere afnemers in Zuid-Amerika, Afrika en Azië. De woordvoerder van Fokker wilde verder geen mededelin gen doen over het bedrag dat met de inbreng van RRPF is gemoeid. Het is niet uitgeslo ten dat ook andere onderne mingen zich aansluiten, aldus de zegsman. (ADVERTENTIE) Met luxe taxivervoer van en naar 't Centraal Station wordt het reizen per trein nog aan trekkelijker Daarom introduceert NS de Treintaxi. Een zeer redelijk gepriisde service waarmee u snel en comfortabel tot voor de deur van uw bestemming wordt gebracht Die Treintaxi staat sinds I februari voor u klaar in dertig Nederlandse steden En omdat u hem doorgaans met enkele andere passagiers deelt, kost hij u slechts vijf gulden per rit. WAAR KOOPT U EEN KAARTJE VOOR DE TREINTAXI? De Treintaxi is er alleen voor treinreizigers. En de kaartjes worden dan ook alleen verkocht aan het NS-loket, op vrijwel ieder bemand statio in Nederland. Als u een taxibiljet koopt, moet u altijd even uw treinkaartje laten zien. U moet dat biljet dus vooraf aanschaffen. Dat geldt niet alleen als u op het station in de taxi stapt, maar ook als u van huis wilt worden opgehaald. Houdt u er verder even rekening mee dat u binnen de stadsgrenzen moet blijven, want daarbuiten komt de Treintaxi niet. DE FOLDER TREINTAXI- LIGT VOOR U KLAAR We kunnen u hier niet alles over deze nieuwe NS-service vertellen Wilt u bijvoorbeeld de Treintaxi bellen om afgehaald te worden, dan is het zaak om eerst even na te lezen hoe u vooraf een kaartje kunt krijgen. En hoe u ervoor kunt zorgen dat uw taxi op tijd voor de deur verschijnt. U kunt daarom het beste even de gratis folder 'Treintaxi' halen op het station of bij het postkantoor Dan weet u precies wat de Treintaxi voor u kan betekenen DE TREINTAXI. VUF PIEK PER BlUET BU T NS-LOKET. TREINTAXI'S RIJDEN VANAF HET CENTRAAL STATION IN. ALKMAAR INCL. ST. PANCRAS, APELDOORN, ASSEN, BREDA INCL. PRINSENBEEK EN TETERINGEN, DEN BOSCH INCL VUGHT, ROSMALEN EN VLIJMEN. DEN HELDER INCL HUISDUINEN, DEVENTER INCL. DIEPENVEEN EN SCHALKHAAR, DORDRECHT, EDE WAGENINGEN INCL BENNEKOM, EINDHOVEN, ENSCHEDE INCL. UNIVERSITEIT TWENTE, GOES INCL KLOETINGE EN STREEKZIEKENHUIS, GRONINGEN. HAARLEM INCL OVERVEEN EN BLOEMENDAAL, HEERLEN INCL SCHAESBERG. HENGELO INCL UNIVERSITEITfWENTE. HILVERSUM INCL LOOSDRECHT EN S GRAVELAND. HOORN LEEUWARDEN, LEIDEN INCL OEGSTGEEST EN LEIDERDORP. LELYSTAD. MAASTRICHT, MIDDELBURG, NIJMEGEN. ROERMOND INCL LINNE. HERTEN, MAALBROEK, MELICK. HERKENBOSCH EN HORN. ROOSENDAAL. TILBURG. ZAANDAM. ZUTPHEN INCL WARNSVELD ZWOLLE GOUD Nieuw Vorige ZILVER onbewerkt 25150 - 25650 25180 - 25680 onbewerkt 280 - 350 bewerkt 27250 27280 bewerkt 390 Geruchten stimulans voor Elsevier en Wolters Kluwet" AMSTERDAM De Amster damse effectenbeurs kon giste ren in een vaste stemming af sluiten. De koersen werden positief beïnvloed door de sterke stijging op de beurs van Frankfurt en de niet al te te leurstellende opening van Wall Street. Het geruchtencircuit werd gis teren beheerst door de moge lijke contacten tussen de uitge vers Elsevier en Wolters Klu- wer. Het verdwijnen van een „anti-Elsevier"-commissaris uit de raad van Wolters gaf de geruchten opnieuw voedsel. Wolters was daarom geduren de de dag vast gestemd en ein digde als koploper onder de hoofdfondsen. Wolters klom naar een slot van 47, een winst van f 3,20. Het hoogste punt stond vrijdag op 47,50. Elsevier snelde 1,90 omhoog naar ƒ81,20. Collega VNU stond daarentegen langs de zij- 'lijn en leverde in deze vrien delijke markt vijf dubbeltjes in op 101,90. De internationals vertoonden .net als de voorgaande djt' geen uniform beeld. Pftj zette zijn opmars voort een sterke winst van fV f 45. Koninklijke Olie f 1,40 aan op 146,20. Unil haalde 152,40, een plus één gulden. Akzo ging« scheiden omhoog op 12^ een groei van f 0,50. K moest van de beleggers J>- naar beneden op 42,30. Veel interesse bestond erj" ide havenfondsen VOC? |Nedlloyd. VOC mocht ƒ1. .omhoog op 37,20 en ft Itransportconcern trok jaan op 89,20. KNP waFj! isterkste daler van de tQe fondsen. KNP sloot op ieen achteruitgang van /J{ IBorsumij bleef gedurende idag in de min Staan meCj verlies van 0,60 op 69,ft

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1990 | | pagina 8