iNC reageert net instemming >p rede De Klerk VERGEET ETHIOPIË NIET „Doorgaan met sancties GIRO 555, DEN HAAG Topfunctionarissen regime Ceausescu krijgen levenslang Buitenland QeidóaSowumt ZATERDAG 3 FEBRUARI 1990 PAGINA 7 Bulgaarse partij kiest oor gematigd hervormer 'FIA De Bulgaarse communisten hebben giste- i op hun partijcongres Alexander Lilov (56) geko- als nieuwe partijleider. Lilov staat bekend als gematigd hervormer. Hij volgt Petar Mladenov die aanblijft als staatshoofd. lov, een oudgediende die na het vertrek van Ziv- v weer van zich deed spreken, heeft verklaard in zien dat de communistische partij geherstructu- •rd moet worden voor de in mei te houden verkie- gen, waaraan door meerdere partijen wordt mee- laan. filoloog Lilov was in de jaren '70 de ideoloog van t politburo. In 1983 verdween hij uit de leiding, om ar pas weer eind 1989 in terug te keren. Woensdag hij in een rede tot het congres: „We lopen achter, b we niet met competente en realistische program- I's komen, zullen we verliezen". DDR-president wil referendum over eenwording (vervolg van de voorpagina) OOST-BERLIJN De waarnemend president van de DDR, Manfred Gerlach, heeft gisteren voorgesteld, eind van dit jaar, op 2 de cember, een referendum te houden onder Oost- en West- duitse kiezers over de here niging van de twee Duitslan- den. Gerlach denkt dat de meeste kiezers zich zullen uitspre ken voor een verenigd Duits land. Hij vindt dat daarna zo snel mogelijk de twee parle menten moeten worden sa mengevoegd. Als toekomstig president van een verenigd Duitsland denkt hij aan het Westduitse staatshoofd, Ri chard von Weiszöcker. Intussen liet de regering in Bonn weten dat zij over con crete hereniging met de eer ste gekozen DDR-regering wil praten, aldus plaatsver vangend woordvoerder Die ter Vogel. Dat betekent dat het plan van DDR-premier Modrow zal niet op de agen da staat van het bezoek dat deze op 13 en 14 februari aan de Bondsrepubliek zal bren gen. Modrow heeft, zo zei Vogel, het plan mede gelanceerd om de aanhoudende uittocht van DDR-burgers naar de Bonds republiek af te remmen. Vol gens officiële Westduitse cij fers zijn dat er de afgelopen maand 58.000 geweest. Modrow en de Westduitse bondskanselier Helmut Kohl zullen in het weekeinde tij dens een economische confe rentie in de Zwitserse plaats Davos een privé-ontmoeting hebben om plannen te be spreken ter voorkoming van de economische ineenstor ting van Oost-Duitsland. Oud-partijsecretaris Leningrad geroyeerd na aanschaf Mercedes MOSKOU Joeri Solovjov, lid van het centraal comité van de communistische partij in de Sovjetunie, is door de partij-afdeling in Leningrad geroyeerd. Een onderzoek heeft aan het licht gebracht dat Solovjov, die zo'n vier jaar kandidaat-lid van het politburo en partijsecretaris van Leningrad is geweest, in die tijd een buitenlandse auto heeft gekocht. Het ging om een Mercedes die Solov jov voor 9.000 roebel (bijna 30.000 gulden) had gekocht, een bedrag dat ver beneden de prijs ligt die een Mercedes normaal gesproken in de Sovjetunie kost. De partij-afde ling in Leningrad heeft de lokale procureur gevraagd om een onderzoek in te stellen of nog meer leidende partij functionarissen zulke luxe auto's hebben gekocht. Solov jov leed een grote nederlaag bij de parlementsverkiezin gen in maart 1989. Hij werd daarna vervangen door Boris Goeidaspov. In september stapte hij op uit het politburo. BAKER GAAT VRAGEN BEANTWOORDEN VAN OPPERSTE SOVJET WASHINGTON De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, zal tijdens zijn bezoek aan Mos kou volgenden week vragen beantwoor den van de commissie van buitenlandse zaken van de Opperste Sovjet. „Dit is zonder precedent", zei een functionaris van het ministerie in Washington. Ba ker zal volgende week zaterdag eerst een toespraak van tien minuten houden en dan antwoord geven op vagen over welk onderwerp ook van de leden van de commissie. „Wij staan hier net zo te genover als het beantwoorden van vra gen van onze commissies in het Con gres", aldus de functionaris. 'ervolg van de voorpagina) |H ANNESBURG 'OCKHOLM De (idafrikaanse oppositie- weging ANC heeft met (temming gereageerd op aankondiging van pre- lent De Klerk, dat JC-leider Nelson Man- spoedig zal worden ijgelaten en dat het ÏC zal worden gelegali- èrd. pen verklaring die door een egatie van het ANC onder Jing van Walter Sisulu in' jckholm werd uitgegeven, rd gesteld dat de aankondi- g van De Klerk „een heel d tegemoet komt" aan het eppen van een sfeer waarin i worden onderhandeld met '®et ANC verklaarde ook te- 3JeJden te zijn met de afschaf- n van de doodstraf, het her- van de volledige vrijheden ex-gevangenen en de op- jfing van de restricties op d^ media. De ANC-leiders eis ten echter de onmiddellijke vrijlating van Mandela, en we zen de verklaring van De Klerk, dat de vrijlating „om veiligheidsredenen" nog even moet wachten, van de hand. Oliver Tambo, president van het Afrikaans Nationaal Con gres, liet vanuit Zweden weten dat Mandela niet „spoedig", maar „onmiddellijk" moet worden vrijgelaten. Tambo, die in Zweden herstelt van een ernstige ziekte, noemde de toespraak van De Klerk „een belangrijke bijdrage aan het scheppen van een klimaat dat op den duur moet leiden tot onderhandelingen". De Zuidafrikaanse minister Gerrit Viljoen, die is belast met het "voeren van eventuele gesprekken met zwarte lei ders, verzekerde vrijdag dat ANC-leider Oliver Tambo zonder enig voorbehoud on middellijk naar Zuid-Afrika kan terugkeren. „Ook andere ballingen hebben bij terugkeer niets te vrezen, tenzij zij zich hebben schuldig gemaakt aan een strafbaar feit in de privé- sfeer", aldus Viljoen. Viljoen zei dat het nu aan het ANC en aan Nelson Mandela is om te beslissen of zij willen deelnemen aan besprekingen over het opstellen van een nieuwe grondwet. Walter Sisulu, die zelf in okto ber werd vrijgelaten, zei zich zorgen te maken over het feit dat er nog steeds politieke ge vangenen worden vastgehou den, en dat de regering de be voegdheid houdt om personen zonder proces gevangen te houden. Het ANC roept ande re landen op nog geen maatre gelen te nemen waarmee de druk op de Zuidafrikaanse re gering wordt verlicht, totdat het apartheidssysteem hele maal is opgeheven. De Britse regering heeft ech ter opgetogen gereageerd; pre mier Thatcher heeft De Klerk meteen uitgenodigd voor een bezoek aan Londen, en ook Mandela is welkom in Londen zodra hij is vrijgelaten. De pre mier liet verder weten dat de regering in de toekomst arties ten, geleerden en academici die een bezoek aan Zuid-Afri ka willen brengen, „niet zal ontmoedigen". De rede van De Klerk is volgens de verklaring van Downing Street 10 „een historische mijlpaal op de weg naar een nieuw Zuid-Afrika". De Klerk moet volgens Lon den gefeliciteerd worden met zijn besluiten, en Mandela zal „een grote rol gaan spelen bij het vormgeven van de toe komst van zijn land". President George Bush van de VS noemde de aangekondigde vrijlating van Mandela een „positieve stap" en verklaarde dat de tijd is aangebroken om het beleid tegenover Zuid- Afrika te herzien. Maar, zo waarschuwde de president, het intrekken van sancties is af hankelijk van de vrijlating van Mandela. Eerder nodigde Bush de zwarte leider uit een bezoek aan de VS te brengen. Ook De Klerk is voor een be zoek uitgenodigd. Ook dc EG-commissie heeft gisteren haar tevredenheid uitgesproken over de door de Zuidafrikaanse president, Fre- derik de Klerk, aangekondig de maatregelen. Maar de com missie heeft er wel bij gezegd lNC nam het voortouw •Ti strijd tegen apartheid ^.APSTAD Het Afri- ans Nationaal Congres NC), dat dertig jaar ge len verboden werd ver aard door de Zuidafri- 'T anse regering, is veruit belangrijkste anti- ee&rtheidsbeweging. Cjf. ANC telt naar schatting )00 leden in ballingschap en 'V ari arnemers zijn ervan over- jjd dat het ANC de verkie- ^*en zou winnen als de 28 joen zwarten in het land nrecht zouden hebben, ar legaliseren was een van voornaamste eisen die Nel- Mandela, de historische [er van het ANC, had ge ld voor zijn vrijlating die [dra een feit zal zijn. een stuk van het ANC dat januari vorig jaar in de ibabwaanse hoofdstad Ha- e werd aanvaard door de Janisatie van Afrikaanse ïheid (OAE) eiste de orga- itie als voorwaarde voor openen van onderhande len met Pretoria vrijlating I de politieke gevangenen, alisering van verboden or- lisatie en opheffing van de p drie jaar oude oude nood- stand. I ANC, opgericht in 1912, is oudste nationalistische be ging van het Afrikaanse jtinent. Sinds 1960, toen de beging in Zuid-Afrika werd boden, is zijn hoofdkwar- gevestigd in de Zambiaan- jhoofdstad Lusaka. Alfred (64) is secretaris-generaal, functie die hij al zo'n ntig jaar bekleedt, maar j tijdelijk voorzitter als ver- jger van Oliver Tambo die lugustus vorig jaar werd ge troffen door een hersenbloe ding en nog steeds in het zie kenhuis ligt. Sinds het aantreden van de Zuidafrikaanse president Fre- derik de Klerk vier maanden geleden is het ANC naar bui ten getreden: op 29 oktober hield het in de buurt van de zwarte woonstad Soweto vlak bij Johannesburg zijn eerste massabijeenkomst sinds dertig jaar naar aanleiding van de vrijlating van zeven ANC-lei ders, onder wie Walter Sisulu, op 15 oktober. Pasjeswet Het ANC besloot in 1961, na vijftig jaar lang de geweldloze weg te hebben gevolgd, de wa pens op te pakken naar aanlei ding van het bloedbad in Sharpeville waarbij 69 zwar ten die tegen de pasjeswet be toogden door de politie wer den doodgeschoten. Er kwam een gewapende vleugel, Umk- honto we Sizwe, ofwel Speer der Natie die volgens het Lon- dense Instituut voor Strategi sche Studies IISS over zo'n 10.000 strijders beschikt. Het ANC, dat samenwerkt met de communistische partij, is voor een multir-aciale samenle ving overeenkomstig zijn handvest voor de vrijheid, een socialistische manifest uit 1955, en verschilt daarmee van me ning met het meer radicale Panafrikaans Congres (PAC), een zwarte nationalistische or ganisatie. Het ANC wordt erkend door de Verenigde Naties als een belangrijke vertegenwoordiger van de zwarte. Zuidafrikaanse bevolking en beschikt over zo'n veertig buitenlandse ver tegenwoordigingen. Zo is er een ANC-kantoor in Amster- Een feesten de ANC-aan- hanger s met een hou ten geweer op het stand beeld van de voormalige Zuidafrikaan se premier Jan Smuts. Duizenden mensen trok ken gisteren juichend door de straten van Kaap stad. FOTO: AP Deelname Zuid-Afrika Olympische Spelen nog niet dichterbij LONDEN Deelname aan de Olympische Spelen en andere internationale sportevenementen is voor Zuidafrikaanse sportlie den niet dichterbij geko men nu president F.W. de Klerk een aantal wijzigin gen in het rassenbeleid heeft aangekondigd. Dat heeft de voorzitter van het Zuidafrikaanse Niet- Raciale Olympisch Comi té, Sam Ramsamy, giste ren gezegd. „Het is een stap in de goede richting, maar we willen af wachten hoe de verklaring wordt vertaald in actie. Waar wij in zijn geinteresseerd is de ontmanteling van apart heid", aldus Ramsamy. Zuid- Afrika is sinds 1964 uitgeslo ten van deelname aan de Olympische Spelen en in 1970 werd het Zuidafrikaans Olympisch Comité uit het IOC gezet. Vooral de laatste jaren heeft het IOC, onder aanvoering van zijn voorzit ter Juan Antonio Sama ranch, ferm stelling geno men tegen de Zuidafrikaanse apartheidspolitiek. ANTI-APARTHEIDSORGANISATIES President F.W. de Klerk tijdens zijn historische rede gisteren waarin hij de vrijlating van Mandela aankondigde en de opheffing van het verbod op het ANC. dat ANC-leider Nelson Man dela nu zonder uitstel vrijgela ten moet worden en dat de noodtoestand in Zuid-Afrika moet worden opgeheven. De maatregelen die Zuidafrika heeft aangekondigd dragen volgens de commissie in be langrijke mate bij tot het scheppen van de juiste voor waarden die nodig zijn voor het voeren van een brede na tionale dialoog. Die dialoog moet leiden tot de volledige afschaffing van de apartheid en tot een nieuw democratisch en multi-raciaal Zuid-Afrika. AMSTERDAM De aan gekondigde vrijlating van Nelson Mandela en het le galiseren van het ANC zijn een grote stap vooruit, maar er is nog geen reden de sancties tegen Zuid- Afrika te beëindigen. Dat is de mening van de ver schillende anti-apartheid- sorganisaties en kerken in ons land. Ook premier Lubbers stelde zich, „hoe verheugend Mande- la's vrijlating ook is", voor zichtig op. „Vandaag is de situ atie in Zuid-Afrika fundamen teel veranderd", aldus Lub bers. „Er is daar óók een muur omgevallen. Het is echter zaak om eerst in Europees verband tot een standpunt en eventueel een gewijzigd beleid te komen. Het is te vroeg om nu al de ba lans op te maken". Bij de anti-apartheidsorganisa- ties Kairos, AABN en Komitee Zuidelijk Afrika (KZA) heer ste gisteren een opgetogen stemming. „Een ongelooflijke stap voorwaarts", was de eer ste reactie van KZA-woord- voerder Kees de Pater, nadat de inhoud van de toespraak op de telex was verschenen. Klimaat In Zuid-Afrika lijkt nu de weg open naar onderhandelingen tussen de regering en de tot dusver verboden oppositie. De anti-apartheidsorganisaties be schouwen de toespraak van De Klerk als een erkenning van het failliet van de apartheids politiek. „Het is een overwin ning voor hen die zo lang strij den tegen het misdadige apart heidssysteem", aldus De Pater. Maar daarmee is, zo benadrukt hij, de apartheid nog niet afge schaft. Hij wordt daarin bijgevallen door zijn collega Bart Luirink van de Anti Apartheidsbewe ging Nederland: „De Klerk heeft een aantal belangrijke beslissingen genomen. Het kli maat is duidelijk veranderd. Maar de belangrijkste apart- heidswetten zijn nog niet afge schaft. Daarover zal, zo zegt de regering, moeten worden on derhandeld". Ook de anti-apartheids-organi- satie Boycot Outspan Actie (BOA) in Leiden is verheugd over de op handen zijnde vrij lating van Nelson Mandela. Maar de euforie waarvan ve len gewag maken, dient ver vangen te worden door het be sef dat de economische, poli tieke en militaire macht nog onverkort in handen is van de blanke minderheid van nog geen 14 procent van de totale Zuidafrikaanse .bevolking, al dus de reactie van BOA. Praten Volgens de werkgroep Kairos (christenen tegen apartheid) „gaat nu serieus iets verande ren in Zuid-Afrika", aldus se cretaris Erik van den Berg. De interkerkelijke werkgroep ziet het nu als haar taak „heel zorgvuldig te bestuderen wat er in Zuidafrika aan repressie resteert". Kairos baseert zich daarvoor, zoals altijd, vooral op de oordelen van de belang rijkste partners in Zuidafrika: de Raad van Kerken, de Belij dende Kring en bekende apartheidsstrijders als dr. A. Boesak en dr. C.F. Beyers Naudé. Dr L.J. Koffeman, secretaris oecumene buitenland van de Gereformeerde Kerken in Ne derland, vindt het spijtig dat de (blanke) Nederduitse Gere formeerde Kerk niet eerder heeft gepleit voor wat De Klerk nu voorstelt. „De NG Kerk hobbelt achter de feiten aan". Koffeman ziet mogelijk heden yoor nieuwe contacten tussen zijn kerk en de blanke kerk, als deze kerk de hervor mingen van De Klerk steunt en zich onomwonden tegen het apartheidssysteem uit spreekt. De NG Kerk verbrak in de jaren 170 de relatie met de Gereformeerde Kerken we gens de grote meningsverschil len over de situatie in Zuid- Afrika. De voorzitter van de gerefor meerde synode, ds. E. Over- eem, wil eerst de mening van de zwarte kerken en van er kende tegenstanders van de apartheid horen, voordat hij reageert. „Stel dat dit de zo veelste dooie mus van de Zuid afrikaanse regering is", zo zegt hij. Volgens de voorzitter van de hervormde synode, ds. B. Wallet, zal de rede van De Klerk zeker aan de orde ko men tijdens het „pastoraal overleg' dat het synodebe- stuur dit weekend met 70 Her vormde werknemers van Shell heeft. Dit overleg is een gevolg van de herhaalde oproepen van de Hervormde synode aan Shell om zich uit Zuid-Afrika terug te trekken. Pax Christi Volgens de rooms-katholieke vredesbeweging Pax Christi is er voor De Klerk „geen weg meer terug". Het komende halfjaar is volgens secretaris Gruijters van levensbelang voor Zuid-Afrika. De regering zal duidelijk moeten maken of zij echt uit is op een non-raci aal democratisch Zuid-Afrika, of toch nog teveel als bescher mer van de blanke minder heid optreedt. Namens de rooms-katholieke bisschoppen noemt bisschop H.C.A. Ernst van Breda de ko mende vrijlating van Nelson Mandela en de opheffing van het verbod van de anti-apart heidsorganisaties „een stap in de richting van beëindiging van de apartheid". De weg is nu vrij voor onderhandelingen tussen de regering en het ver zet, aldus de bisschop. Politiek Als de maatregelen die de Zuidafrikaanse president De Klerk heeft aangekondigd worden uitgevoerd dan gaat het om een historische door braak, zo reageerde minister Van den Broek van buiten landse zaken. Ook na deze aankondiging is er overigens nog een lange weg van onder handeling te gaan, stelt Van den Broek vast. De Tweede Kamer zal voorlo pig nog niet aandringen op een bijstelling van het boycotbe- leid ten aanzien van Zuid- Afrika. Dat kan worden opge maakt uit de reacties van de woordvoerders van de vier grote partijen op de rede van president De Klerk. De Kamer wil met wat .voor maatregelen dan ook wachten totdat de re gering met haar aangekondig de evaluatie komt over de si tuatie in Zuid-Afrika komt. E AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB HET RAADSEL VAN STRAAT MAGELHAES 1752 De 12de februari gaat de vloot weer onder zeil en tien en later bereiken de schepen het eiland San Sebastiaan. Van irt vindt een beschutte ankerplaats; er is water en de schepe- en kunnen zo veel vis vangen als ze maar willen. Doch het nd wordt bewoond door woeste Indianen, die voortdurend hun kano's aanvallen doen op de schepen en Van Noort ver- Jt dan ook zijn mannen het binnenland in te gaan om vruch ten en groente te zoeken. En toch hebben de opvarenden daar zo'n behoefte aan. Verscheidene mannen lijden al aan de ge vreesde scheurbuik. Waarhepn nu de steven gewend? Naar St. Helena, besluit Van Noort, ondanks de bezwaren, die de vice- admiraal oppert. Twijfelt hij aan zijn eigen kennis om de juiste koers te bepalen? (ADVERTENTIE) DE SAMENWERKENOE HULPORGANISATIES Geen krant ontvangen Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnr.071- 122248 en uw krant wordt nog dezelf de avond nabezorgd. BUKAREST Vier voor malige topfunctionarissen uit de regering van de af gezette en geexecuteerde Roemeense dictator Nico- lae Ceausescu zijn gisteren door een militair tribu naal tot levenslange ge vangenisstraf veroordeeld wegens medeplichtigheid aan volkenmoord. Het was het eerste proces te gen voormalige topfiguren van het oude regime in Roemenie. De vier mannen werden schuldig bevonden aan onder steuning van het bevel van de dictator om te schieten op be togers. Van de zwaardere be schuldiging van „mede-dader- schap van volkenmoord" wer den zij vrijgesproken. De persoonlijke bezittingen van de vier beklaagden wer den verbeurd verklaard en te vens werden de mannen hun burgerrechten ontnomen. Het gaat om Emil Bobu (62), voormalig secretaris van het centraal comité van de com munistische partij en na Ceau sescu en diens vrouw Elena de derde figuur uit het vroegere regime, voormalig vice-presi dent Manea Manescu (74), voormalig politburo-lid Ion Dinca (62) en oud-minister van binnenlandse zaken Tu dor Postelnicu (59). Alleen Dinca zei niet tegen het vonnis in beroep te zullen gaan. Ma nescu zei een lichtere straf te willen dan de drie anderen, omdat hij geen deel zou heb ben gehad in het neerslaan van de betogingen, die de de- cemberrevolutie tegen Ceau sescu inluidden. De vier politburoleden gaven toe dat zij achter het bevel van Ceausescu hadden gestaan om te schieten en dat zij niets had den ondernomen om aan de dictatuur een einde te maken. Zij ontkenden directe bevelen te hebben gegeven om de de monstraties neer te slaan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1990 | | pagina 7