„Alwéér die oorlog" final 'THE ROSE GARDEN', NIEUWE FILM VAN FONS RADEMAKERS Duitsland denkt aan hereniging, niet aan een oorlogs misdadiger '£eidóc@cH!/ta*it Aaron Reichenbach (Maximilian Schell) vindt in de rechtszaal een van zijn twee in de oorlog verdwenen zusters terug (Gila Almagor). AMSTERDAM - Alweer de oorlog! Fons Rademakers riep het nadat hij even snel de laatste bladzijde had be keken van een nieuw filmscript dat producent Menahem Golan hem zond. De oorlog was met vaste regel maat teruggekeerd in zijn filmoeuvre. Eerst de oorlog volgens W.F. Hermans ('Als twee druppels water'), later via Harry Mulisch ('De Aanslag'), en nu weer eens? „Logisch, die reactie", zegt Nederlands eerste internationale fil mer nu. „Maar het is precies waar 'The Rose Garden' over gaat. Het op rakelen van een weggemoffelde mis daad uit de oorlog. Waar niemand meer op zit te wachten". In 1987 won Rademakers de Oscar met 'De Aanslag'. Een tijdperk van glorie leek aan te breken voor Neder lands allereerste speelfilmregisseur die internationaal (al een Oscar-nominatie en een Golden Globe voor zijn eerste ling 'Dorp aan de rivier' in 1959) naam maakte. „Een gespreid bed?", lacht Rademakers lichtelijk schamper. Zou je denken. De glorie was er, maar een nieuwe film maken is elke keer weer even moeilijk. En Rademakers wilde na 'De Aanslag' iets heel moei lijks. Een oud plan. Een internationale produktie naar het boek 'Instant in the Wind' van de Zuidafrikaanse schrijver André Brink. Rademakers kende Brink niet, maar ontmoette in 1980 op een discussiebijeenkomst in Stock holm de directeur-generaal van het Zweedse ministerie van cultuur. „Jul lie Nederlanders hebben een van de allerbeste schrijvers van dit ogenblik", zei de man. Wie dan? André Brink. Rademakers: „Nou, Nederlandser kan het niet, maar mij was die naam onbe kend. Tot bleek dat het een Zuidafri kaan was. Ik ben drie boeken van hem gaan lezen en werd gegrepen door 'In stant in the Wind'. Een liefdesverhaal tussen een blanke vrouw en een zwar te man in 1750. Via Adriaan van Dis, die in Zuid-Afrika gestudeerd heeft, heb ik Brink opgezocht. Ik kon de rechten krijgen. Hij was toen bezig aan een nieuw boek, 'A Dry White Sea son'. Dat leek me nog interessanter. Ik kon de rechten voor niets krijgen. Maar ik wilde het beslist in Zuid-Afri ka filmen, en dat kon ik absoluut ver geten. Ik heb gezien wat Euzhan Palcy van dat boek gemaakt heeft. Een res RECHTS: Maximilian Schell als de uit Israel naar Duitsland teruggekeerde Jood Aaron Reichenbach, die een nog vrij rondlopende ex-SSer aanvalt en wordt opgesloten. pectabele film, maar een beetje kaal. Ik had meer ontroerd willen worden". „Ik ben dus gaan zoeken naar een ac trice van naam, want die had ik nodig voor een dure internationale produk tie, voor 'Instant in the Wind'. Een lij densweg en een periode van geldweg- smijterij. Allerlei beroemde actrices waren geïnteresseerd. Maar een voor een vielen ze af. Agenten die de blank- zwart-verhouding niet zagen zitten, niet goed voor de carrière van hun cliënt, mijn producent Golan die be paalde actrices weer niet zag zitten. Na die Oscar voor 'De Aanslag' moest het lukken, dacht ik. Sissy Spacek diende zich aan. Ik ben op bezoek geweest op haar 'estate' in Virginia. We hebben er aan het scenario zitten dokteren. Alles leek in kannen en kruiken. Tot ze me belde. Huilend bijna: 'Ik heb een pro bleem. Je weet hoe graag ik wil. Maar ik ben bij m'n ouders in Texas ge weest, en op een gegeven ogenblik zegt m'n vader: Als je die film doet kom je nooit van je leven dit huis meer in. En ik heb een kind. Ik zou het verschrik kelijk vinden als dat z'n grootouders niet meer kan zien'. Ze zag er van af'. Rademakers zucht. „En zij staat toch bekend als een 'daring lady', een dur fal. Die ouders zouden in Texas niet meer aangekeken worden wanneer hun dochter een liefdesrelatie op film met een zwarte man zou hebben. Toch ongelooflijk". Vlak daarna viel het script van 'The Rose Garden' bij Fons Rademakers in de bus. Met een briefje van Menahem Golan dat hij een hoofdrolspeelster had, Liv Ullman, en een contract voor Rademakers en voor haar. Liv Ull man zou de film alleen maken als Ra demakers zou regisseren. En omge keerd. „Uniek", vindt Rademakers. Hij keek uit gewoonte eerst op die laatste bladzij en dacht: nee, niet weer oorlog. Hij gaf het zijn vrouw Lily en die zei: „Je bent gek als je het niet doet. Zo'n film mag je niet laten lo pen". Dus werd het, 'in opdracht', 'The Rose Garden'. Het project kwam van de befaamde Berlijnse filmproducent Arthur Brau- ner en diens CCC Filmkunst. Brauner had een documentaire gezien over een SS'er die aan het slot van de oorlog, terwijl de geallieerden al op de drem pel stonden, een twintigtal joodse kin deren had vermoord. Ze waren als medische proefkonijnen gebruikt, had den oraal tuberculose-bacillen toege diend gekregen en moesten uit de weg geruimd worden. Er bleek geen gif meer te zijn en de SS-commandant be sloot de kinderen zelf op te hangen. Rademakers: „Een ongelooflijk, waar verhaal. Het was boven water geko men door het werk van een journalist, Günther Schwarberg, die zich jaren lang voor Der Spiegel in nazi-zaken specialiseerde. Die SS'er leefde nog, was voor het gerecht gedaagd, maar om gezondheidsredenen ontslagen van rechtsvervolging. Stel je voor, gezond heidsredenen! Die journalist had er een boekje over geschreven, daar was die documentaire op gebaseerd. Brau ner had die met een aantal mensen ge zien en die hadden zonder uitzonde ring zitten janken. Brauner heeft toen de Oostenrijkse scenarioschrijver Paul Hengge benaderd en zo is 'The Rose Garden' uiteindelijk bij mij terechtge komen". En kwam Rademakers zelf in Duits land terecht. Waar men niet zat uit te kijken naar een Hollander die het ver leden weer eens oprakelde. Radema kers: „Aan de andere kant: de mede werkers die je dan wél krijgt, zijn stuk voor stuk mensen die vinden dat zo'n film gemaakt móet worden. Dat we nooit mogen vergeten. De goede men sen. Het is voor geen enkele Duitser een lolletje om die SS'er te spelen. Ik heb er een fantastische acteur voor ge vonden, Kurt Hübner. Een theater-in tendant die vond dat die rol gespeeld moest worden. Natuurlijk waren er Duitsers die zeiden: moet dat nou weer? Het gaat me er niet om te zeg gen dat alle Duitsers schuldig zijn, 'The Rose Garden' gaat niet over col lectieve schuld. Hollanders zijn ook niet netjes als ze oorlog voeren. Maar het gaat om een aantal misdadigers die je moet aanwijzen. En die de nor in moeten draaien". Er was één Duitser, geboren Oostenrij ker, die daar geen problemen mee had. Die al een filmcarrière lang Duitse of ficieren èn joden had gespeeld, een Oscar kreeg voor z'n rol als advocaat in de film 'Judgement at Nurnberg'. Maximilian Schell. Al had Liv Ullman meteen een nominatie voor een Gol den Globe (die ze niet kreeg) voor haar rol in de film, het is Schell die er het meeste uitspringt. Hij speelt de oude joodse Aaron Reichenbach die uit Israël in Duitsland terugkeert. En die op een vliegveld in Frankfurt een keurige, grijze heer aanvalt en letsel toebrengt. Hij wordt gearresteerd, maar doet zijn mond niet open. Hij mummelt onverstaanbaar Jiddisj, wil zich niet verdedigen. Tot advocate Liv Ullman in de zaak gemengd wordt en uitvindt dat die Reichenbach twee zusjes in de oorlog is kwijtgeraakt. Eén ervan is met die andere twintig kinde ren vermoord in de oude school, die nu midden in een rozentuin staat. Rei chenbach wilde nog een keer proberen dat brok bittere geschiedenis te verha len op die vrij rondlopende SS'er. Een prachtrol. Scheermesje Rademakers: „Schell wilde dolgraag. Ik had ergens een foto uit een krant geknipt met een man waarvan ik vond dat Reichenbach er zó uit moest zien. Een oude man die van z'n laatste cen tjes naar Europa was gekomen. Maar Schell zag er voor z'n 59 jaar nog per fect uit. Prachtige bos haar en zo. We knippen je haar, zei ik. Hij blééf er goed uitzien. We hebben make-up ge probeerd, z'n oren wijder van z'n hoofd gezet. Niets werkte. Tot hij zei: 'Weet je wat, hier boven vóór op m'n hoofd zitten ongeveer tweehonderd haren. Die ga ik zelf in m'n hotel met een scheermesje voor driekwart wegs nijden. Zodat je er doorheen kunt kij ken, op m'n kale schedel'. Fantastisch, zo'n toewijding. Schell was zó bezeten, je moest hem zelfs remmen. Reichen bach wordt in een Duitse cel opgeslo ten na die aanval op die SS'er. Bij de opnamen in Berlijn komt Schell naar me toe en zegt: 'Ik heb geregeld dat ik dit weekeinde in een cel kan slapen'. Eerlijk gezegd vond ik dat een beetje overdreven. Je kunt je best thuis in je hotelkamer voorstellen hoe erg het is in een cel. Zondagmiddag om twee uur gaat de telefoon. Schell. Vanuit München. Hij zat niet in een cel, maar in een ziekenhuis. Zijn vrouw, een beeldschone 20-jarige Russische actri ce moest bevallen. Ik hoefde me geen zorgen te maken, de volgende dag zou hij weer op de set zijn". Rademakers maakte 'The Rose Gar den' is Duitsland, met internationale acteurs (Peter Fonda o.a.), een Duitse crew en een Duitse cameraman. In het Engels - Nederland krijgt de Engelsta lige versie te zien - en in het Duits. Rademakers: „Je hebt als regisseur ca meramensen met wie je graag wilt werken. Jan de Bont staat bovenaan m'n lijstje. Die maakt in Amerika de ene succesfilm na de andere. Ik ben gaan kijken toen hij aan 'Die hard' be zig was. Hij is van de hele crew de eni ge die zich het apelazerus werkt. Te gen de zin van een hoop mensen, dat merk je. Maar producenten vinden het prachtig. Jan heeft iets van: opschieten verdikkeme, dat shot móet er vandaag opzitten. Maar hij was bezet. De vol gende was de Zweed Sven Nykvist. Die zou een film met Woody Allen gaan draaien. 'Wanneer je jouw opna men vier of vijf dagen uitstelt, doe ik het', zei hij. Hij is enthousiast tegen Allen gaan vertellen over mijn film en die vond dat blijkbaar niet zo leuk, zo vlak achter zijn film aan. Die heeft Nykvist voor alle zekerheid meteen een langer contract gegeven waardoor hij mijn film niet kon maken. Moest- ie wél betalen, maar Nykvist had die dagen niets te doen. Hij kwam me op zoeken bij de opnames in Berlijn. Niet te geloven. Maar ik zocht nog wel steeds een cameraman. Producent Brauner stuurde me een videocassette, een tv-film over Schubert. Ik heb nog nooit van m'n leven een film gezien waarin ieder 'shot' zoveel 'impact', kracht had. Het werk van Gernot Roll. Ik kende de man absoluut niet. Het bleek dat hij daarvóór die lange serie 'Heimat' had gedraaid voor de Duitse tv. Niet mis dus". Kubrick „Moeilijk punt was hoe iets van dat oorlogsverleden van die SS'er te laten zien. Je móet iets laten zien, anders wordt het kwaad te abstract. Je moet zichtbaar maken wat mensen elkaar aangedaan hebben. Ik heb het heel de cent, heel 'sec' gedaan, maar daardoor wordt het nog gruwelijker". Radema kers filmde de ophanging van de jood se kinderen zoals de jonge Reichen bach die ziet, via een raam, als een schaduwbeeld op de wand. Radema kers: „De decorateur van mijn film is Jan Schubach, die ook voor Stanley f Kubrick werkt. 'Dat kun je niet laten zien', vond hij. Hij is er zelfs met Ku brick over gaan praten. Die is al jaren h bezig met een film over de concentra- L tiekampen. Weet je overigens dat hij l getrouwd is met een dochter van Veit Harlan? (De Duitse regisseur die in opdracht van Goebbels 'Jood Sü$s' 'r maakte. BJ). Kubrick vond dat 't ook niet kon. Maar die dacht waarschijn- lijk aan z'n eigen problemen. Dat hij niet duizenden figuranten kan laten hongeren voor scènes in een concen- a, tratiekamp". ,r 'The Rose Garden' werd in de laatste week van het vorige jaar in Los Ange- les uitgebracht. Een zogenaamde 'Os- li car-release'. Waardoor de film even- i tueel nog mee kan tellen voor de film- e prijzen over het jaar 1989. „In één y theater", meesmuilt Rademakers. „Liv pi Ullman belde me op. Ze was voor een c talkshow bij Johnny Carson, een half r uur lang, 'coast to coast'. Iedereen e dacht dat 'The Rose Garden' dan wel j_ in enkele honderden bioscopen te zien zou zijn. Maar nee hoor, alleen Los I Angeles. Ik ben daar zeer mépris van. Een bevriende Amerikaan belde me cynisch op: 'I hope they don't keep the film a secret'. Ik hoop dat ze de film P niet geheim houden". Maar 'The As- r sault' (De Aanslag) is in Amerika toch goed uitgebracht? Rademakers heeft ft daar ook z'n twijfels over: „Ik heb me lp laten vertellen dat die film met die j- Oscar vele miljoenen meer had y moeten maken". e Ondanks de Oscar gaat Rademakers' jh pad niet over rozen. Producent Arthur Brauner liet hem vanuit Berlijn weten 1 dat hij 'The Rose Garden' voor Duitse P filmdistributeurs had vertoond. „Sie r waren so beeindruckt, fantastisch", j* liet hij weten. En daarachter aan: r „Maar ik heb nog géén verhuurder. a Niemand durft". Rademakers: „Weet L je hoe men in Duitsland denkt? De js Muur wordt afgebroken, we praten L over hereniging, dat is toch niet het g| moment om Duitsers nog eens een j( klap op hun kop te geven?". BERT JANSMA

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1990 | | pagina 32