Oort-operatie blijft een fiscaal mysterie CeidóeSou/iont CDA eert Steenkamp met naam instituut BETERE RECHTSPOSITIE VOOR BRANDWEERLIEDEN Efj IEUWO Lubbers „bezorgd" over tegenvallers Nederland telt 1.130 aidspatiënten Aantal eerstejaars studenten weer gestegen Regels nachtvluchten Schiphol verscherpt Natuur en milieu tegen verslapping uitstootnorm 1NNENLAND ZATERDAG 3 FEBRUARI 1990 PAGINA 3 ssistenten in opleiding ippen naar de rechter ÏSTERDAM Het Landelijk AIO-overleg kAIO) heeft definitief besloten naar de rechter stappen. Nu minister Ritzen van Onderwijs ft geweigerd aan de salariseisen van de assis- ten in opleiding (aio's) tegemoet te komen, zit volgens het overleg niets anders op, aldus een ^e4>rdvoerder. Zuijaio's zullen in kort geding eisen dat Ritzen hun met terugwerkende kracht tot het normale voor een wetenschappelijk assistent ver- Op dit moment worden zij gekort omdat zij n hf alleen onderzoek verrichten maar ook nog w|erwijs krijgen. De assistenten vinden dit onre- !erJjk. De universiteiten behandelen hen als mé- kerkers, maar de minister betaalt hen als stu- t, aldus de woordvoerder. Super-ei Tom Batenburg uit Rotterdam toont een super-ei (7x5 centi meter) dat door één van zijn duiven is „geproduceerd". Via een keizersnee moest de duif ervan worden verlost. Ba tenburg ging met de duif naar de dieren arts omdat hij dacht dat het beest een gezwel had. EDE Het CDA heeft vanaf vandaag een Steen- kampinstituut. De naam is gegeven aan het nieuwe scholingsinstituut dat is ontstaan uit een fusie tussen het kader- en vormingswerk en de kaderschool van het CDA. Oud-minister Jan de Koning maakte de naam vandaag bekend tijdens een congres over scho- lingswerk in Ede. Met de naamgeving wil het CDA prof. Piet Steenkamp eren, de huidige voorzitter van de Eerste Kamer, die in de jaren zeventig aan de wieg stond van het CDA en de samensmelting van ARP, CHU en KVP begeleidde. „De verdienste van Steenkamp was en is dat hij steeds de samenhang heeft gezien en verkondigd tussen politieke beginse len en praktisch politiek handelen", aldus De Ko ning. Het instituut gaat activiteiten verzorgen op het gebied van partijpolitieke scholing, vorming en trai ning aan leden en bestuurders van het CDA. DEN HAAG Brandweerlieden en werknemers van het Rode Kruis en basisgezondheids- en ambulancediensten krijgen voort aan dezelfde rechtspositie, wanneer hen als gevolg van het be strijden van een ramp iets overkomt. In geval van ziekte, invaliditeit en overlijden kunnen zowel be roepskrachten als vrijwilligers en hun nabestaanden aanspraak maken op een basisniveau van voorzieningen. De ministerraad stemde gisteren in met een wetsvoorstel van PvdA-minister Da- les (binnenlandse zaken), dat deze zaken regelt. Het wetsvoorstel voorziet tevens in een uurbeloning, een uitke ring voor gederfde inkomsten als gevolg van de ramp en een vergoeding voor geleden schade. Tot nu toe hebben de boven staande groepen rampenstrijders een verschillende rechtspositie. Sommigen kunnen tot op heden helemaal geen aanspraak ma ken op rechtspositionele voorzieningen. Minister Dales zal het wetsvoorstel na overleg met de betrokken organisaties van ram penstrijders naar de Raad van State zenden. n ubbers positief Ier Geelhoed al HAAG Prof.mr. L.A. jlhoed is de belangrijkste jdidaat voor de opvolging prof. Rutten als hoogste op het ministerie economische zaken, Jzei premier Lubbers giste- na de wekelijkse vergade- ianj van de ministerraad, dafelhoed is een goede kandi- liezi volgens minister Andries- orcf. aldus Lubbers. „Dat kan ^ne goed voorstellen". ite verwachten benoeming Geelhoed is opmerkelijk, hij lid is van de PvdA. wel alle ministeries heb- een secretaris-generaal die s van het CDA. Rutten, die _en! Albeda opvolgt als voor- van de Wetenschappelij- voor het Regeringsbe- is dat ook. hoofdredacteur T e Limburger wa e mdirrespondent ndost- Europa ren van het dagblad De iiburger, Frans Wijnands wordt correspondent in jt-Europa voor de VNU- Hij heeft de nieuwe d- btie aanvaard nog voordat van de commis- ielj^an onderzoek bekend zijn. ,ihJ VNU-bladen werken wat alenlands nieuws betreft r |w samen met de Pers Ie, een redactioneel samen- Ikingsverband van regiona- ijdaden, waarbij ook onze iit is aangesloten. Een be lt of Wijnands ook voor de fc Unie-bladen gaat wer- I is nog niet genomen. Wij- jds was voor onze krant respondent in Rome tot hij 1978 werd benoemd tot fdredacteur van De Lim- scbr de positie van de andere 'orfdredacteur,N. Bergkamp, vei door VNU geen nadere swjiedelingen gedaan. d inderen n j f jbrandmerkt ivjet gloeiende ?ee,tépen risN HAAG De 44-jari- die gisteren Mr de Haagse rechtbank fechtstond wegens zwa- 5. mishandeling van zijn esideren, was zich eigen- H van geen kwaad be- a%. Hij gaf toe dat hij in i eerste maanden van ig jaar zijn toen 11-jari- Nïzoon Mohamed en 13- -^ge dochter Fatma een dgloeiende satèpen te- de onderarmen had had hij hen weer op jrechte pad willen helpen; jenian kon het niet langer ac- jkjeren dat zijn kinderen zich 1 Xers gedroegen, laat thuis Imen en winkeldiefstallen Zijn manier van dtjrigeren" was in zijn ge- [tedorp heel gewoon, aldus jdvocaat van de verdachte, werd wel vaker een hete gebruikt ter bestrijding allerlei ongemakken: of ,|nu van opvoedkundige of medische aard waren. De lier van justitie mevrouw IJ. Bogaards noemde de ge- rtenis „een volstrekte schrijding van datgene de Nederlandse samenle- acceptabel vindt". Zij eis- een gevangenisstraf van jtien maanden. Raad voor de Kinderbe- Irming heeft de voor het jn getekende kinderen in- üels aan de ouderlijke ht onttrokken. fte Nvandaagan IN HET DEN HAAG De werk nemers van het bedrijf dachten nog dat ze slim waren geweest. Al medio vorig jaar hadden ze bij hun baas aangeklopt en hem gewezen op de nade rende operatie-Oort die een forse inkrimping van het aantal aftrekposten en vergoedingen met zich zou meebrengen. Het per soneel had „sinds mensen heugenis" een vaste maandelijkse onkosten vergoeding. Deze week werd het loon overge maakt: ongeveer de helft van de vergoeding was er door de werkgever afge haald. De werknemers beschouwden de onkostenvergoeding als» in komen en dat was feitelijk ook zó. De vergoeding was ooit ontstaan doordat het bedrijf in een economisch moeilijke tijd geen salarisverhogingen kon doorvoeren en toch iets extra's wilde doen. De werknemers pikken de achteruitgang nu niet en hebben duidelijkheid geëist. Pas eind februari wordt een oplossing verwacht. Verplicht tot „redelijke oplossing-" DEN HAAG De eerste rechterlijke uitspraak in de Oort- kwestie komt van de Nijmeegse kantonrechter. De uitspraak geldt voorlopig als maatgevend. Aan de rechter was de vraag voorgelegd hoe werkgever en werknemer moeten handelen als in het arbeidscontract een kilo metervergoeding van 50 cent is overeengekomen. Volgens Oort mag 44 cent onbelast worden gegeven. De werknemer eiste 50 cent netto, zodat de 6 cent belasting voor rekening van de werk gever diende te komen. Deze weigerde. De kantonrechter besliste tot een compromis: de kilometerver goeding van 50 cent is een bruto bedrag en zowel werkgever als werknemer draaien voor de lasten op. De werknemer krijgt dus een netto vergoeding van 50-3 47 cent. posten hebben. Weer een an dere groep gaat wel minder belasting betalen, maar heeft 'zoals in het genoemde voor beeld ineens een lagere vaste vergoeding. Eén van de weinigen voor wie Oort geen geheimen meer heeft is H. Vegting, medewer ker van de dienst ledenservice van de Industriebond FNV. Hij heeft de afgelopen week een paar avonden op het FN V-kantoor meegedraaid als hulpverlener bij het speciale Oort-telefoonteam. Gemiddeld kwamen er honderd telefoon tjes per avond binnen, vooral van teleurgestelde alleenstaan den en gepensioneerden. „Meehuilen met die mensen hielp niet", zegt Vegting. „We hebben uitgelegd hoe de zaken in elkaar zitten. Duidelijk is geworden dat met name men sen met een klein pensioentje zich zijn dood geschrokken. Gelukkig valt de aow-uitke- ring een paar gulden mee. Maar het gaat hier om het psy chologische effect. De gepen Het is een voorbeeld dat de pe rikelen rond „Oort" ken merkt. Nu zo'n beetje alle werknemers en uitkeringsge rechtigden hun inkomen over januari hebben ontvangen, dringt zich de vraag op of ie dereen wijzer is geworden van de veel besproken, maar voor velen nog altijd mysterieuze operatie. Hoewel tal van fi nanciële gevolgen al vorig jaar bekend zijn gemaakt, heeft de grootste fiscale herziening van na de Tweede Wereldoorlog voor heel wat beroering ge- Meehuilen De belastingtarieven zijn ver laagd en er zijn nieuwe groe pen voor de belastingvrije som. Toch zijn er belastingbe talers die hun netto inkomen achteruit hebben zien gaan, zoals alleenstaanden en som mige gepensioneerden. Ande ren hebben wel licht voordeel geboekt, maar komen zichzelf aan het eind van het jaar te gen als zij veel minder aftrek sioneerden voelen zich toch gepakt door Oort. En je kunt er vergif op innemen dat ver uit de meeste alleenstaanden een forse verliespost hebben". Kantelpunt Volgens Vegting ligt het „kan telpunt" rond een maandinko men van drieduizend gulden bruto. „Velen die daar onder zitten, gaan er op achteruit of hebben althans nauwelijks voordeel. Ik heb ook mensen aan de lijn gehad die zeiden: minister Kok heeft makkelijk praten, die zit nu op fluweel. Als FNV zeggen wij niet dat we wel effe naar het ministe rie van financiën zullen stap pen. Maar we houden alles goed in de gaten en als er aan leiding toe is, zullen we zeker aan de bel trekken". Naast degenen die door de ta riefsverandering minder in het loonzakje krijgen, is er ook een groep die al dan niet plot seling een geringere onkosten vergoeding heeft gekregen. Vegting spreekt tegen dat de werkgever dit in alle gevallen zonder meer kan doen. „Heel belangrijk is wat er in het arbeidsconctract staat over de vaste vergoedingen. Daarbij zijn er drie mogelijkheden. Er kan bij staan dat de werkgever de vergoeding geeft met inachtneming van fiscale ver anderingen. Dan staat de werkgever erg sterk. Maar in de meeste gevallen ontbreekt deze clausule. Het gebeurt ook dat louter het bedrag wordt genoemd, zonder verdere nu ancering. Dan kun je de werk Een medewerkster van een salarisafdeling verdiept zich in de perikelen rond „Oort" gever daaraan houden. Meest al is een oplossing gevonden door het bedrag als bruto te beschouwen. Dan krijg je dus je geld, maar moet je er later belasting over betalen. Wij zeggen: beter een halve ei dan een lege dop. In het derde ge val staat in het contract dat de vergoeding netto is. Pech voor de werkgever, want die moet dan gewoon het hele bedrag blijven uitbetalen". Vegting wijst erop dat in veel bedrijven door werkgevers en werknemers creatieve oplos singen zijn gevonden. Daar is net zo lang naar vergoedingen gezocht die ook in het Oortse systeem onbelast mogen wor den gegeven en uiteindelijk hetzelfde totaalbedrag opleve- Klappen Hetzelfde geluid komt van fis caal medewerker J. Verdonk van de MHP, de vakcentrale voor middelbaar en hóger per soneel. Tot nu toe heerste alom de gedachte dat de hogere in komens op rozen zaten. De MHP wil nog niet op details ingaan, maar heeft wel bere kend dat ook hogere inko mensgroepen in de loop van het jaar harde klappen kun nen verwachten. „Veel werknemers worden dit jaar geconfronteerd met de verhoging van het huurwaar deforfait van 1,3 naar 1,8 die al in Oort is opgesloten", aldus Verdonk. „Dan heb ik het niet eens over de extra verhoging waarover de Eerste Kamer binnenkort moet beslissen. Anderen krijgen nu net als ie dereen de zogenaamde overhe velingstoeslag omdat zij meer sociale premies zelf moeten betalen. Maar die toeslag' is over een jaar genomen aan een maximum gebonden. Dus moet je niet gek opkijken als veel mensen aan het eind van het jaar de toeslag niet meer krijgen en dus netto heel wat inleveren. Daarnaast is na tuurlijk een groot aantal af trekposten gesneuveld, het geen ook in inkomen scheelt". De MHP-berekeningen zijn op jaarbasis gemaakt en bevatten de voor beter betaalden ge bruikelijke aftrekposten, ver goedingen voor woon-werk- verkeer en een groot aantal zakelijke kilometers. „Wat de onkostenvergoedingen betreft hangt het er sterk vanaf hoe de werkgever er tegen aan kijkt", aldus Verdonk. „Ons hebben op dit terrein weinig klachten bereikt, maar dat zegt niets. Ik denk dat de meeste strijd zich binnen de grenzen van het bedrijf heeft Kennelijk zit de Oort-operatie zowel de „gewone" werkne mers als het duurdere perso neel niet lekker. En toch blijft de politiek volhouden dat Oort voor de burgers een belasting verlaging inhoudt. Pas over anderhalf jaar, als iedereen de belastingen over 1990 heeft verrekend, komt er wat meer duidelijkheid. Tot dan zal het mysterie zeker blijven voort bestaan. ROB SEBES DEN HAAG Premier Lubbers maakt zich zorgen over de te verwachten financiële tegenvallers voor de schatkist van het rijk. Lubbers wacht nog op concrete gegevens van het ministerie van financiën. „Maar de rente is hoog, waardoor de aflossing van de staatsschuld duurder wordt", aldus Lubbers. „Daarnaast is het nog steeds onzeker hoe groot de tegenvaller is in de belas tinginkomsten". Minister Kok van financiën rekent al op een tegenvaller van ongeveer drie miljard gulden. Daartegenover zouden meevallers staan ter waarde van twee miljard. In het kabinet is nog niet over de actuele stand van zaken gesproken. Dat zal wel gebeu ren als de zogenaamde februari-nota wordt gepresenteerd, waar in Kok een overzicht geeft van de inkomsten van het rijk. De ministerraad heeft gisteren wel een gedragslijn opgesteld voor budgetdiscipline in de uitgaven voor de sociale zekerheid. De gedragslijn is gebaseerd op de afspraken die nog in het CDA- VVD-kabinet zijn gemaakt. Meevallers mogen niet worden ge bruikt voor nieuwe beleidsmaatregelen, maar wel voor het com penseren van tekorten elders in de sociale zekerheid. (ADVERTENTIE) 070-3523618/3523503 3522685 Kaarten ook aan de kassa van de Statenhal wtm.mnmmm Congresgebouw - Statenhal do. 25 jan. - zo. 4 feb. Laatste weekend UTRECHT Bij het ministe rie van wvc zijn sinds het be gin van de epidemie nu 1.130 aidspatiënten aangemeld. Dat zijn er 56 meer dan de vorige peil-datum half december vo rig jaar, aldus een woordvoer ster van het ministerie. Sterf gevallen worden niet meer ge registreerd. Na een gestelde diagnose aids is de gemiddelde overlevingstijd negentien maanden. De Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volks gezondheid verwachtte medio vorig jaar nog dat het aanl pa tiënten per 1 januari 1990 de 1.200 zou overschrijden. Er zijn naar schatting tussen de tien en twintigduizend seropositie- Schade aan dijk w-' 'W AAIBAAI' door WILLEM RUSTIER DEN HAAG Het aantal studenten dat in i een studie stegen, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op 1 december 1989 stonden 37.300 eerstejaarsstudenten ingeschreven aan één van de Nederlandse universiteiten. Op 1 december 1988 was dat aantal 35.800. Dit komt neer op een stijging van 4 pro cent. Het CBS constateert enorme verschillen per discipline. Het aantal studenten dat zich aanmeldde bij een van de studierich tingen die vallen onder de sociale wetenschappen, nam toe met 21 procent. De studierichting filosofie trok zelfs 34 procent meer eerstejaars. Het aantal beginners in de wiskunde en natuurwe tenschappen daalde daarentegen met 9 procent. De belangstel ling voor de studie theologie liep 11 procent terug. SCHIPHOL De rijks luchtvaartdienst gaat de regels voor het maken van nachtvluchten vanaf Schiphol verscherpen. De bedoeling is dat vanaf 1 maart alleen nog bij hoge uitzondering afgeweken mag worden van de regel dat voor nachtvluchten de Kaagbaan gebruikt moet worden. Dat heeft een woordvoerder van de luchthaven gisteren mee gedeeld. Volgens de woordvoerder van Schiphol bepaalt de huidige regeling dat vliegtuigen 's nachts bij voorkeur van de Kaagbaan gebruik moeten ma ken omdat dit leidt tot relatief weinig geluidsoverlast. Die voorkeursregeling moet wor den aangescherpt omdat steeds meer vliegtuigen toch van an dere banen gebruik maken in de nachtelijke uren. Met name vanuit Zwanenburg kwamen bij de luchthaven daarover klachten binnen. Volgens de aangescherpte re geling mogen vliegtuigen 's nachts alleen nog van de ande re banen gebruik maken als dat echt nodig is. Om de ge bruiksmogelijkheid van de Kaagbaan te vergroten, gelden straks ruimere zijwindlimie ten. Dit is mogelijk omdat de nieuwe generatie verkeers vliegtuigen minder gevoelig is voor zijwind. Vrouw overlijdt op weg naar bruiloft ARNHEM Een vijftigjarige vrouw uit Apeldoorn is gisteren door een ongeval bij Arnhem om het leven gekomen. De vrouw was onderweg naar haar eigen bruiloft in Arnhem. Het slachtof fer zat in de auto bij een 36-jarige vrouw uit Apeldoorn. In die auto zaten nog twee andere vrouwen. De bestuurster negeerde bij een oprit de invoegstrook en kwam haaks op de snelweg te rijden. Getuigen hebben verklaard, aldus een politiewoordvoer der, dat het leek alsof zij wilde spookrijden. De auto kon niet meer worden ontweken door een auto, afkomstig uit Duitsland. De andere inzittenden van de Apeldoornse auto zijn allen ern stig tot levensgevaarlijk gewond geraakt. De inzittenden van de Duitse auto, een echtpaar, is eveneens met ernstige verwondin gen naar het ziekenhuis gebracht. UTRECHT De Stichting Natuur en Milieu is fel tegenstander van verslapping van de uitstootnormen voor afvalverbranders. Zij verwoordt de bezwaren in een brief aan de vaste Tweede Kamercommissie voor milieubeheer. Vertegenwoordigers van de provincies en de Veabrin (organisa tie van afvalverbranders) gaan in een gesprek met minister Al ders van milieubeheer aandringen op wijziging van een aantal onderdelen van de normen. Deze normen zouden technisch on haalbaar zijn. Volgens A. Klingenberg van Natuur en Milieu is dat echter on zin. De stichting zegt meetgegevens te hebben van een Zweedse installatie in de buurt van Stockholm waarmee aan de strenge Nederlandse normen, die de vorige milieu-minister Nijpels nog heeft uitgevaardigd, wordt voldaan. Alleen de uitstoot van stik stofoxide wordt in Zweden niet beperkt. De milieu-organisatie is van plan vergunningen die op basis van een verslapte richtlijn zijn afgegeven te dwarsbomen. „En wij zullen niet de enigen zijn die beroepsprocedures gaan starten". Natuur en Milieu is „bijzonder boos op wethouder Hoogen- doorn van Rotterdam, tevens voorzitter van de branche-organi-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1990 | | pagina 3