DE BEZETTING NA 50 JAAR rank Masmeijer: „Voor publiek erken, heeft iets magisch" Het succes van een gouden gong „Ook voor de inwoners moet het spannend zijn' EeidóeSoutcmt HOLIDAYSHOW" BRENGT KIJKER IN VAKANTIESTEMMING ^Spijkerhoek" terug op televisiescherm J. ARTHUR RANK LEGDE BASIS VOOR BRITSE FILMINDUSTRIE ia [UNST RTV ZATERDAG 3 FEBRUARI 1990 PAGINA 21 .ARN „We hopen [tuurlijk dat de „Holi- yshow" een topper dat de mensen op j NCRV afstemmen en 'n pt voor een andere zen- eJr kiezen. Deze spelshow onze troef in de strijd stgen de commerciële om- Daepen. Natuurlijk beslist ïitij kijker, maar wij hopen v|t het zo'n goed pro- mkmma is, dat die keuze UpBt moeilijk is. Voor mij tiS( het in elk geval het eiogtepunt uit mijn car- uit^re", zegt de populaire Frank Mas- ts bijer, die vanaf vandaag we^en lanê de lei- heeft in het nieuwe ËRV-spelprogramma de etljLolidayshow". ex-Go Ahead Eagles-voet- speelde zich de afgelo- n seizoenen de ere-divisie Nederlandse beeldbuis- Hrren in met shows als „De en vrij-show" en het ,n jelopen seizoen met het ui- s ^st succesvolle spelletje e linges". Frank: „Een heer programma om te doen, |t omdat ik het leuk vind om jke't kinderen te werken. Bo- jjidien bedient die show zich een ijzersterke formule: •yDr je het weet is hij voorbij, heb je wel volop kunnen ihen. „Dinges" keert vol- Jid seizoen weer terug, zij eet dan op maandagavond, iardoor we voor de uit- ,s0rote werk It Frank, na vijf jaar NCRV, _J voor het echte grote werk gevraagd, vindt hij een eer, iar ook een logische stap in loopbaan. Frank: „Ik ben zo'n carrièreplanner hoor, Bar je hoopt natuurlijk dat je groeien, dat je niet blijft in de kleinere pro- Volgens mij hoopt _|ere presentator een grote te irden en te blijven. Ik ben geen uitzondering... Voor pu bliek werken, heeft iets ma gisch. Het is iets dat ik altijd .heb gewild, eigenlijk al vanaf mijn achtste jaar, hoewel ik mij dat pas kort geleden reali seerde". De „Holidayshow" is het eer ste -programma waarbij Frank vanaf het allereerste moment is betrokken. Masmeijer: „Het basis-idee is afkomstig van eindredacteur en producer Theo Smit. Daarna heb ik met hem het grootste deel van de ideeën aangeleverd. Ik ben er echt heel intensief mee*bezig- geweest. Dit programma heeft een ontwikkeling van maan den doorgemaakt. De eerste besprekingen waren in augus tus. Voor de NCRV is de „Ho lidayshow" een heel belangrijk programma. De formule moet toch zo'n drie seizoenen mee gaan. Ik hoop maar dat het lukt en dat we met hetzelfde team kunnen blijven werken. Er zijn allemaal top-mensen bij betrokken, van de decor ontwerper tot de choreograaf. Bovendien zijn we inmiddels lekker op elkaar ingespeeld". Wereldstad Theo Smit staat op de werk vloer het inmense decor te be kijken! Hoewel buiten een wil de storm raast, oogt studio Baarn, waar het programma wordt opgenomen, als een zon nig Venetië. Theo Smit: „Elk van de acht programma's heeft een showblok waarin een we reldstad centraal staat. Zo ko men bij voorbeeld ook Am sterdam en New York aan de beurt. Dat show-gedeelte wordt overigens eerder opge nomen omdat we behalve deze enorme decorstukken ook ge bruik maken van een speciale vloer. De rest van het pro gramma is semi-live, dus het wordt 's middags opgenomen en 's avonds uitgezonden". De zon is het symbool van de „Holidayshow" dat in al zijn onderdelen de kijker in vakantiestemming moet bren gen. Theo: „Tja, het lijkt wat vreemd om een vakantie-pro gramma te brengen in de win ter, maar uit onderzoeken is gebleken dat de meeste men sen al in maart met de eerste reisfolders in de weer gaan. In onze shows zijn die blote da mes uit de folders overigens niet aanwezig". Afvalrace Wel verschijnen er drie kop pels in de „arena", waarvan na een afvalrace, uiteindelijk een paar overblijft. Theo: „Vakan tie is echt het sleutelwoord. Zo bestaat de hele eerste ronde uit vakantievragen en zit' in de tweede, wanneer er twee kop pels zijn overgebleven, bij voorbeeld een vakantieliedje. Het gaat om een duet van Frank met een bekende Ne derlander. In de eerste show is dat Ted de Braak. Ze brengen samen „Het wandellied". Die acht vakantie-nummers zijn van mijn hand, zowel tekst als muziek. Ik kom uit de platen- business, heb in het verleden wel eens nummers geschreven voor Willi Alberti, Nico Haak en Ria Valk, hoewel het nooit mijn beroep is geweest, dat liedjes schrijven. De rest van de muziek is gecomponeerd door Jan Vermeulen en Peter Jacobs. De derde ronde bestaat uit een panelspel met Hans Versnel en Imca Marina als vaste leden. Daar komt weke lijks een gast bij zoals John Leddy en Linda de Mol. Het is min of meer een programma in een programma. De bedoe ling is dat de panelleden een montage-foto uitbeelden en dat de kandidaten raden wat het is. Hopelijk brengt dat een zekere hilariteit teweeg. Het is ook de ronde waarin vakantie geld kan worden verdiend". Rijke traditie Theo: „Voor Frank is dit pro gramma echt eert soort „Groot uur U". Hij voelt dat er het een en ander overhoop wordt gehaald. Wat ik overigens even kwijt wil, is dat de NCRV een rijke traditie heeft in spelprogramma's. „Zes kamp" was ooit de smaakma ker van het Nederlandse spel op televisie. Wat de omroepen daarna hebben gebracht, wa ren afgeleiden daarvan". De grootste spanning voor deelnemers en kijkers zit in het eindspel. Voor het zover is, passeert eerst nog even een kijkersvraag en een optreden van een buitenlandse gast de revue. Frank Masmeijer: „Die artiesten geven jeu aan het programma. Ik vind dat we echte sterren hebben kunnen contracteren. Zo is Charles Aznavour te gast in de eerste aflevering, maar komen ook Gilbert Becaud, Lou Rawls, Udo Jürgens en Billy Joel op draven". Uiteindelijk speelt het overge bleven koppel het „koffer- spel". Frank: „Het tweetal moet binnen een minuut vijf opdrachten vervullen. Bij elk goed antwoord kunnen ze vijf tien seconden verdienen en die hebben ze hard nodig voor de zenuwslopende ballenbak. Het balletje zal uiteindelijk be palen of ze wel of niet op va kantie gaan". HANS PIET HET ALTERNATIEVE STADSTOERISME VAN DE KRO Ruwweg. Alternatief stadsplan. KRO-televisie. Nederland 1 om 18.30. Maandag. HILVERSUM „Nee, een weloverwogen keuze is het niet geweest om Rotterdam, Nijmegen, Groningen, Vlissingen en Maastricht onder de loep te nemen. Het was een ad- hoc-beslissing. We wilden een geografische verde ling die niet voor de hand lag. Amsterdam viel daar bij natuurlijk direct buiten de boot. Die stad kennen we nu wel. En Vlissingen ligt in dit rijtje misschien wat buiten de route, maar die stad leek ons interes sant vanwege het zee-ele ment", zegt Frank van Reemst, uitvoerend pro ducent van de vijfdelige KRO-serie „Ruwweg", die tussen augustus en okto ber 1989 werd opgeno men. Elke aflevering is het best te omschrijven als alternatief stadstoerisme. Gegoten in een uiterst moderne vormgeving bewandelt de kijker aan de hand van presentatrice Antoi nette Beumer niet de lanen, maar de paden in deze Neder landse steden. En de ontdek kingen die Antoinette tijdens deze bliksembezoeken doet, blijken uiterst boeiende televi sie op te leveren. Frank: „Ook voor de inwoners moet het spannend zijn. Ze moeten den ken: is dit mijn stad? Natuur lijk zullen ze alles herkennen, ze bekijken het alleen door een andere bril doordat wij als het ware een vergrootglas op de stad leggen. En wij geven geen totaalbeeld. De inter views en scènes zijn nauw ver weven met hef eigen thema dat elke aflevering kent". Rough guide „Ruwweg" is niet nieuw. Het idee is afgekeken van de BBC- serie „Rough guide to Europe", waarin een aantal Europese steden onder de loep werd ge nomen. Marco Vermaas (regis seur): „We hebben geprobeerd „Ruwweg" zo min mogelijk op die serie te laten lijken. Daarin zijn we, denk ik, geslaagd in zowel de opzet als de uitvoe ring. „Rough guide to..." was een nogal vrijblijvend pro gramma, wat hectisch ook. In „Ruwweg" is een weefsel structuur te ontdekken. Zo ko men mensen, die de kijker aan het begin leert kennen, later in dezelfde aflevering nog eens terug. Het is echt een bouwwerk en geen opeensta peling van onderwerpen. De opdracht die wij van Gabriël Maassen (eindredacteur Jeugd van de KRO en nauw betrok ken bij dit project) kregen, was een magazine-programma te maken over vijf Nederlandse steden. Inhoudelijk mochten we alles zelf bepalen". Frank: „We hebben gepro beerd de algemeen toeristische dingen te vermijden. Ons plan was vooral de eigen sfeer van elke stad te vangen. De vraag die we ons stelden was: wat leeft er? Wij hebben telkens een aantal dagen research ge daan en naar aanleiding van de aardigste zaken een soort draaiboekje opgesteld. Daarna zijn we gaan filmen... in elke stad een week. Wij hadden dan ook een heel strak schema en lange draaidagen, meestal van negen uur 's morgens tot twaalf uur 's nachts". Spannend Marco: „Tijdens het filmen hebben we steeds gezocht naar persoonlijke uitspraken. Daar om ook zijn de hoogwaardig heidsbekleders in de program ma's op een hand te tellen. Hun verhaal kennen we al. Dat is steeds hetzelfde. Wij wilden echter een magazine maken dat spannend is en blijft". Die veelzeggende uitspraken worden aan de geïnterview den ontlokt door Antoinette Beumer. Marco: „Ze komt uit een screentest. We wilden geen bekend tv-gezicht en ie mand die het programma in houdelijk zou kunnen dragen. Antoinette was een gouden greep. Ze is precies wat we zochten: fris van de lever, snel en open in haar contact met de geïnterviewden, waardoor de gesprekken niet aan de opper vlakte blijven steken, maar ge lijk heel persoonlijk worden": De vormgeving van „Ruw weg" is net zo alternatief als de keuze van onderwerpen. Marco: „We wilden de ver schillende lagen in het pro gramma via een grafische weg met elkaar verbinden. Daarbij hebben we naast video stevig gebruik gemaakt van Super-8. Die filmpjes maken een spon tane indruk, spreken tot de verbeelding. Tenslotte be schikt een deel van de kijkers over het systeem om zijn va kantie-filmpje te maken. Bo vendien kun je er dingen mee doen die op video niet gaan. Zo redden we in het program ma over Vlissingen bijvoor beeld iemand uit zee. Op dat moment rennen we dus met de Super-8-camera het water in. Nou, die confrontatie is voor de kijker veel directer, dan dat het met video zou zijn gebeurd. Daarmee hadden we die beelden nooit kunnen schieten, want daar is die ca mera veel te zwaar voor". Buitenland Als de „Ruwweg"-reeks aan slaat, wil het uit vijf man be staande team voor een volgen de serie naar het buitenland. Frank: „Er is een optie voor Europa. Eigenlijk wil ik er niets over zeggen. Het is alle maal nog zo prematuur, maar als ik de kans krijg, wil ik naar Duitsland om wat steden in het westen en het oosten met elkaar te vergelijken. Het lijkt mij prachtig een beeld van die cultuur vast te leggen, een beeld van het heden. Maar net als bij de Nederlandse reeks zal het om een moment opname gaan en blijft de rode draad: hoe kijken de inwoners naar hun stad". HANS PIËT ADVERTENTIE HET EERSTE DEEL IS ZOJUIST VERSCHENEN! De kroon op het werk van Dr. L. de Jong 21 Weken op de televisie, nu ook in de boekhandel: De Bezetting, na 50 jaar. Een onovertroffen, driedelige boekuitgave door Dr. L. de Jong - geïllustreerd met meer dan 1000 aangrijpende, vaak zeldzame foto's. Naast de andere boeken van Dr. L. de Jong: een uitgave die u zeker niet kunt missen. Kiik in de boekhandel! Het eerste deel ligt nu in de boekhandel. Aansluitend op de TV-serie verschijnen op 14 maart en op 4 mei het tweede en derde deel. Let op de affiches! PRIJS PER DEEL F 32,50 |rL-veronique heeft populaire serie gekocht LVERSUM 'Spijker- lek', de populaire dramaserie Joop van de Ende, ver fijnt vanaf dinsdag 20 febru- 'V wekelijks op het Niet bij Veronica, iar bij haar commerciële enknie RTL-Veronique. De iuwe perikelen rond de fa lies Chaiavelli en Van de ker neemt dertien afleve- gen van een half uur in be- lotgevallen in 'Spijkerhoek' i weliswaar weinig verhef- maar daarom niet min- geliefd. Vorige seizoen was jserie één van de populairste programma's, die wekelijks miljoenen kijkers aan zich In de nieuwe reeks maakt de kijker hernieuwd kennis met Anke Chaiavelli. Anke heeft een verhouding met de rijke en corrupte Gerard Verlinden. Deze louche zakenman is in allerlei duistere praktijken, waaronder de handel in ver dovende middelen, verwik keld. Deze buitenechtelijke relatie komt het familiegeluk uiter aard niet ten goede. De grote hoop van Anke en haar man Mario is hun jongste dochter Patty, die een veelbelovende carrière als popzangeres aan het opbouwen is. De familie Van de Akker zit tot over de oren in de schuld bij Verlin den. De problemen van het ge zin beperken zich niet tot de financiën.. Francine van de Akker is zwanger van playboy Tony Beymer, de manager van de plaatselijke disco. Dat is niet de enige klap die zij te verwerken krijgt. Het blijkt tot ontsteltenis dat Gerard Verlinden haar echte vader is. Met Dirk-Jan, de zoon van Rein en Willy van de Akker gaat het aanzienlijk beter. Hij boekt successen als motorcou reur en staat aan het begin van een internationale carriè- The golden gong. Documentaire. VPRO-televisie. Nederland 2 om 21.52 uur. Zondag. HILVERSUM Het is wonderlijk wat je alle maal met een zak meel kunt doen. Baron J. Ar thur Rank, de zoon van een meelproducent uit Yorkshire, heeft dat be wezen. Hij tilde in de ja ren dertig eigenhandig de Engelse filmindustrie van de grond en was verant woordelijk voor haar gou den tijdperk. Meer dan vijfentwintig jaar had hij een monopolie-positie in deze industrie. Zijn interesse voor de rolprent had niets avontuurlijks. Hij wist echt niets van het creatie ve proces, maar zag als Metho dist tal van mogelijkheden om door middel van de film het woord van de oprichter van de Methodistische Kerk, John Wesley, te verkondigen. En omdat de eerste produktie die Arthur financieerde geen geld opbracht omdat de rolprent nergens was te zien, besloot hij het anders aan te pakken. Zijn antwoord was een integratie in drie bedrijfstakken van de film-industrie: produktie, dis tributie en vertoning. En dat het hem geen windeieren heeft gelegd, bewijst het succes van de gong (waarmee elke film begint). Die gong (overigens gemaakt van hout) symboliseert nog steeds de produkties van de Rank organisatie, al is de gou den kleur de laatste jaren wat verbleekt. Het enorme, door hem opgerichte, studio-com plex Pinewood, een soort Eu ropees Hollywood maar dan veel aangenamer, zou jaren geleden ten onder zijn gegaan als James Bond daar geen stokje voor had gestoken. Maar Rank regeert 'nog steeds al is het niet direct op het wit te doek. De kapitalen die door de jaren heen werden ver diend met baanbrekende pro dukties als „Henry V" (met een jonge Laurence Olivier), „The red shoes" (een van de meest bewonderde Engelse films, die bovendien een grote invloed heeft gehad op regis seurs als Spielberg en Scorse se) en de goedkope, maar ef fectieve „Carry On..."-films, zijn geïnvesteerd in een groot aantal bedrijven, die recht streeks, zijdelings of helemaal niets met de film-industrie hebben te maken. Onderhoudend Het vijftigjarig bestaan, een paar jaar geleden, was de aan leiding voor „The golden gong", een documentaire over Rank, die de VPRO zondag op het scherm brengt. Het is een uiterst onderhoudend werk stuk, dat bij de filmliefhebber behalve een nostalgisch ge- Lord Rank had geen verstand van film, maar bouwde een imperium op dat in vijftig.jaar meer dan veertig klassiekers afleverde. FOTO: AP voel, het verlangen zal doen opwellen naar een paar nieu we filmmagnaten als uncle" Arthur, zoals hij door de vele acteurs, actrices en regisseurs die in „The golden gong" her inneringen ophalen, wordf ge noemd. De door Michael Caine gepresenteerde productie zit vol humor, anekdotes en frag menten uit de meer dan veer tig filmklassiekers die Rank in vijftig jaar afleverde. Jammer is het wel dat de in 1972 over leden uncle Arthur, een ge heelonthouder die elke week les gaf op de zondagsschool, niet een keer zelf voor de ca mera verschijnt. J. Arthur Rank had dan mis schien geen verstand van films, hij was wel een zaken man met inzicht, die zijn me dewerkers, in tegenstelling tot Amerika, op het creatieve vlak alle vrijheid gaf. Voor deel daarvan was dat er naar hartelust kon worden geëxpe rimenteerd met soms opmer kelijke resultaten, al zag de Engelse pers deze produkties vaak als vergif. Het nadeel was dat regisseurs hierdoor soms te ver over hun budget gingen. De Hongaar Gabriel Pascal is daar een voorbeeld van. De produktie van „Caesar and Cleopatra" kostte meer dan een miljoen pond en zorg de er bijna voor dat Rank bankroet ging. Op het moment dat Pascal iets over de budget overschrijding kreeg te horen zei hij: „dan verkoopt uncle Arthur toch een paar extra zakken meel" Zijn contract werd niet verlengd. Herinneringen „The golden gong" gaat, door middel van al die herinnerin gen, in op de verschillende as pecten van de Rank organisa tie. Zo komt bijvoorbeeld ook de door Arthur opgerichte Company of Youth ofwel de Charm school" ter sprake waar jong talent een kans kreeg. Actrice Joan Collins („Dynasty") viel, net als ande ren, buiten de boot. Terwijl een aantal acteurs en actrices de voordelen van de Charm school" opsomt, laat Joan we ten waarom ze niet binnen de Rank organisatie paste en ver telt ze over de eindeloos du rende foto-sessies. „The golden gong" is verplich te kost voor filmliefhebbers, al is de op- en (gedeeltelijke) on dergang van Rank een aanra der voor iedereen. HANS PIËT

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1990 | | pagina 21