Theatermaken, dat zal ik altijd wel blijven doen" Bono kondigt einde van U2 aan Orgel symfonie in perfecte weergave Whisky en jenever vloeien samen in sterk Chicago Collectie Mesdag beter af bij Van Gogh-museum" La vostra veumist vrijmoedige manieren Leidse Courant: voor meer dan nieuws alleen. Een krant voor u! UNST CeidócSomont ZATERDAG 3 FEBRUARI 1990 PAGINA 19 Vriendenfonds geschenk voor Nederlands Dans Theater LEIDSCHENDAM Als geschenk voor het dertig- arige bestaan van het Ne derlands Dans Theater jNDT) heeft de Vereni ging Vrienden van het Nederlands Danstheater ien stichting Vrienden- fonds NDT opgericht. bit fonds moet een scheiding janbrengen in de financiële ictiviteiten voor de twaalfhon- erd leden tellende vereniging die voor het dansgezel schap. De artistieke wensen van het NDT worden in de toekomst bekeken door het fonds. Gedacht wordt aan de financiering van een choreo grafie, decors, kostuums of van een vleugel. Gisteren wer den de leden van de Raad van Toezicht van het Vrienden fonds geïnstalleerd. De raad bestaat uit A.J.E. Havermans, de burgemeester van Den Haag, commissaris van de ko ningin, S. Patijn en directeur van de dansvakopleiding van het Koninklijk Conservatori um, Marian Sarstadt. LONDEN De dagen voor U2 lij ken geteld. De meest succesvolle band uit de jaren tachtig is van plan het bijltje erbij "heer te gooien. Dat valt op te maken uit een verhaal in het toonaangevende Engelse popblad New Musical Express. De schrijver van het artikel baseert zijn artikel op uitlatingen die U2-zanger Bono tijdens concerten in Dublin deed. „We zijn nu tien jaar bij elkaar en hebben ervan genoten. We danken degenen die van het allereerste be gin in ons geloofd hebben en gaan er nu een tijdje tussenuit", zei Bono te gen z'n fans. Hij gaf even later nog meer voer aan speculaties over het uiteenvallen van de groep door op te merken dat „de groep niet altijd zo door kan gaan" en dat de Love Comes To Town-tour „in feite een afscheidsfeest is". Het voortbestaan van de band heeft in het verleden wel eens vaker ter discussie gestaan. In '81 bijvoorbeeld zouden Bono c.s. zich hebben laten ontvallen dat de aktiviteiten van de band steeds meer in strijd waren met hun christelijk geloof. Vier jaar la ter, na Live Aid, merkte Bono op dat U2 de muziekwereld niets meer te bieden had. Volgens insiders vormen de jongste uitlatingen van Bono - die steeds meer songs voor anderen schrijft - de bevestiging van het vermoeden dat het einde nabij is één van de 's werelds best verkopende groepen. Bange Nederlanders massaal voor radio en tv tijdens storm HILVERSUM Nederland heeft tijdens de storm van 25 janua ri massaal voor de radio en televisie gezeten, zo blijkt uit een telefonische enquete van de afdeling kijk- en luisteronderzoek van de NOS. Vooral de regionale omroepen konden zich ver heugen in een zeer goede beluistering. Ook werd langer naar de televisie gekeken dan op andere dagen. Tijdens de storm luister de 33 procent van de bevolking naar regionale radio, normaal is dat rond 20 procent. De TV-uitzendingen werden 25 minuten langer bekeken dan normaal. Vooral het NOS-Journaal trok meer kijkers: bijna twee keer zoveel als gebruikelijk op donder dag. Het waarderingscijfer voor het Journaal was 7, iets hoger dan de gebruikelijke 6,7. Teletekst werd anderhalf keer zoveel geraadpleegd als normaal. Uit de NOS-enquête kwam ook naar voren dat 30 procent van de kijkers materiële schade heeft opge lopen. Van de ondervraagden zei 40 procent er anderszins hin der van te hebben ondervonden. Eveneens 40 procent zei bang te zijn geweest tijdens de orkaan. ERNA SASSEN UIT,MEDISCH CENTRUM WEST': AMSTERDAM Gela ten neemt de 28-jarige Erna Sassen kennis van de tegenstrijdige kritie ken die haar solovoor stelling 'Je kan wel gek worden' heeft opgelopen. „De een beweert dat ik caba retière ben en geen actrice en de ander weet het precies an dersom. En wéér anderen vinden m'n programma pre cies goed. Toch vind ik, dat ik daar geen rekening mee hoef te houden". Erna had ook kunnen zeggen: je kan wel gek worden. „En als ik al wat aan de voorstelling heb veranderd, dan is dat aan het begin, omdat ik zelf vond dat het beter kon". Erna Sassen, Camerettenwinnares 1985, heeft zich onder het schut blad van 'veelbelovend ta lent' uitgewurmd en is aan een soloprogramma begon nen dat inmiddels veertig af leveringen in bijna evenzo veel steden heeft opgeleverd; met nog twintig voor de boeg. „Want moet je nagaan. Het begin van de avond is altijd moeilijk, met mensen die wel eens willen weten wat je er van terechtbrengt en daar stil op zitten te wachten. Dan begin ik, in m'n normale tempo, met de bedoeling de zaal op te warmen. Soms lukt dat meteen, soms niet. Ik weet, dat ik me er niets van moet aantrekken, omdat de stemming er gaandeweg toch wel in komt. Maar bij de eer ste try-outs kreeg ik het be nauwd, met een zwijgende zaal, terwijl ik m'n program ma zo goed mogelijk wilde brengen. Ik ging steeds snel ler praten, werd onrustig en kreeg het gevoel dat ik er niks van terecht bracht. Ge lukkig is die periode nu Ook voor andere onzekere si tuaties vond Erna Sassen een prima redmiddel: „Als ik het niet meer weet of denk te weten, stel ik me in de plaats van iemand die ik goed ken en vertrouw en vraag ik me af wat die me zou hebben ge adviseerd. Dat levert me vaak goede antwoorden op, gek genoeg andere, dan ik mezelf zo„u hebben gegeven. Overigens weet ik nog niet, of ik aan een stuk door ver der ga met het maken van solo-programma's. Het ligt wel voor de hand dat ik altijd wel iets in de kleinkunst zal blijven doen. Maar als deze serie voorstellingen erop zit, dat is in maart, dan is het niet uitgesloten dat ik er in een aantal zalèn nog een poosje mee doorga. Maar daarna weet ik het echt niet. Ik heb in elk geval nog geen ideeën voor een nieuwe voorstelling, tenminste, geen afgeronde. Een paar invalle- tjes ja, meer niet". Rustiger De haastige Sassen heeft veld geruimd voor een rustigere, die langzamerhand de plek heëft ontdekt waar ze heen wilde. Theatermaken en liefst alleen. „Maar dat ik geen teksten van anderen wil gebruiken, berust op een mis verstand. 't Kost geld, hè, en het hangt er ook heel sterk van af, met wie ik samen werk. Teksten van iemand met wie ik geen verwant schap voel, zal ik nooit kun nen gebruiken. Maar als ik met iemand uiteindelijk on der de tafel rol van het la chen, dan is het wat anders en is samenwerking heel goed mogelijk. Al zal de on dertoon van mijn eigen tek sten altijd een beetje ernstig zijn; iets waar je om moet la chen en dat ook zielig is, dat vind ik het leukst". Na maart, of april, valt het stil rond Erna Sassen. Haar medewerking aan het radio programma 'Zalige liefdes- lijn' is uitgewerkt en aan de televisieserie 'Medisch Cen trum West' werkt zij ook al niet meer mee, al gaan de uitzendingen, met Erna in de rol van Suzanna, nog door tot eind volgend jaar. „En als ik een paar maanden geen werk heb, nou, dan is het ook maar weer goed dat ik een vrouw 't Is eruit voor ze het weet en wanneer Erna het weet, vult haar hoofd zich met een rode gloed die haar tot correctie maant. En met dat grote rode hoofd: „Nee, dat bedoel ik helemaal niet, ik bedoel dat ik samenwoon met iemand die wel een vast inkomen heeft en met wie ik, wat dat betreft, een heel goede af spraak heb. Er waren tijden dat ik heel goed verdiende en dan komt er straks een tijd waarin het minder gaat. Dan vind ik het prima als mijn partner voor me zorgt. Een poosje". Kofiedik En wat dan, na dat poosje. Erna Sassen houdt niet van koffiedik, wil liever achteraf kunnen vertellen wat er zoal van kwam. „Iemand vroeg me, of m'n ideaal was om in Carré testaan. Malle vraag; iedereen wil wel in Carré staan, ik ook natuurlijk, maar geen sterveling die daar be wust naar toe kan werken. Of een Jasperina de Jong worden, óók, al onzinnig. Jas perina is een geweldige vak vrouw die uitstekend kan zingen en al heb ik dan les, dat niveau haal ik nooit. Ei genlijk houd ik niet van dat soort voorspellingen of illu sies; ik doe wat ik kan en wat daar dan uit voortkomt, zie ik dan wel weer". Nuchtere taal van een caba- rettière die op grond van haar vwo-opleiding, met van af het vierde jaar Grieks en een jaar studie Nederlands aanvankelijk dokter wilde worden, iets in de missie. En zich na ampele overwegingen de kleinkunst op de hals haalde. „Ik hield van literatuur, maar ik voelde me niet krea- tief. Op de kleuterschool al, waar de juf naar het pron- kwerkstuk van een jongetje wees, dat van twee closetrol len een fabriek had gemaakt. Ik zag geen fabriek, wel clo setrollen. Twee". En wat een school nog meer kan stukmaken. „Op de lage re school hadden we een puntenklassering van wie het beste was en de beste kreeg de meeste punten en dat wa ren steeds dezelfden. Wie niet goed was kreeg geen punten en die leerlingen kre gen steeds een extra klap op hun hoofd". Hier kan Erna Sassen zich nog steeds over opwinden, met dezelfde vaart waarmee zij haar cabaretbedenksels op poten zet. „Ach, ik vind het niet erg dat ze vinden dat ik een beetje modieus bezig ben. Maar sommige dingen, zoals kindermishandeling vind ik echt heel erg. Daar wilde ik mijn mening over kwijt". Ze bezingt het in een lied, waar bij ze steeds gekker wordt, op het gevaarlijke af. „Maar als ik dan toch aan iets nieuws ga beginnen en dat wil ik eigenlijk best, dan wil ik het onder een bepaal de boog doen; niet zo maar wat tekstjes als los zand aan elkaar, er moet echt een lijn in zitten". Erna Sassen kijkt naar bui ten, overweegt de betrekke lijkheid van het bekend zijn en het herkend worden op straat. „Ik herken het wel, hoor, ik heb óók de neiging om hee Ron (Brandsteder)! te roepen^ als ik hem toevallig tegenkom. Maar hij kent me niet en ik roep dus niks. Ik vind het ook niet zo leuk, als mensen tegen mij gaan roe pen, eigenlijk. En wat het eventueel nieuwe solopro gramma betreft, 't spijt me. Ik weet écht niks. Nog niet". FRITS BROMBERG Residentie Orkest onder leiding van Jansug Kachidze met werken van Ravel, Frank Martin en Saint-Saens. Philipszaal, Den Haag. Jammer toch dat bij de bouw van de Philipszaal precies dat ene miljoen ontbrak om de zaal te kunnen verrijken met een concertorgel. Het heeft de architect en de stuwende kracht achter de bouw, direc teur Ben van der Meer, niet aan optimisme ontbroken: in de achterwand van de zaal is ruimte gereserveerd voor een groot orgel, maar de benodigde (sponsor-)gelden ontbraken. Bij het concert dat gisteravond door het Residentie Orkest on der leiding van Jansug Ka chidze werd gegeven stond de orgelsymfonie van Saint-Saens op het programma. Voor de weergave van dit imponeren de werk heeft de componist wel een ander instrument voor ogen gehad dan het Johannus- orgel dat in de Philipszaal dienst moest doen. Extra jam mer dat dit orgel zo machte loos klonk omdat het orkest zo perfect, zo boeiend en zo fasci nerend de partituur gestalte gaf. Kachidze speelde zijn hoogste troeven uit en de orkestleden speelden met zoveel vuur en klankrijkheid dat men bijna het orgel zou vergeten. Maar juist door dat orgel ontbrak het de weergave aan die over weldigende climax van deze gFootse symfonie. Saint-Saens heeft echter meer dere symfonische werken ge schreven die het uitvoeren en het aanhoren meer dan waard zijn. Met name voor de symfo nie in A, de eerste, is een plei dooi op zijn plaats. Van alle vijf symfoniëen is onlangs een voortreffelijke cd verschenen, opnamen van het Orchestre National geleid door Jean Martinon, ooit vaste dirigent van het Residentie Orkest. Jansug Kachidze toonde ook zijn kwaliteiten in een span ningsvolle weergave van het Concerto voor zeven blaasin strumenten, slagwerk en strijkorkest van Frank Martin, de componist die honderd jaar geleden werd geboren en die vele jaren in ons land heeft gewoond. Hoe onterecht het is dat Mar tin zo weinig wordt gespeeld bewijst dit sublieme Concerto. Het Residentie Orkest be schikt op dit moment toch wel over perfecte blazers, maar ook paukenist Luuk Nagtegaal deed voortreffelijk werk. Aan het begin van het concert werd een uitvoering gegeven van Ma Mère l'Oye van Ravel, een werk dat de afgelopen da gen enkele malen tot klinken werd gebracht. ADRIAAN HAGER TROS- jeven voorkeur tan Veronique Hilversum Producent pop van den Ende en CLT, Ie grootaandeelhouder van ItL Véronique, hebben giste- en een contract getekend oor de levering van program- ias met André van Duin, Ron randsteder en Sandra Ree- er aan Veronique. André in Duin zal al vanaf medio bruari wekelijks op Véroni- le te zien met Jaap Aap en rndra Reemer komt dit voor- ar met acht wekelijkse afle zingen van de serie „Show- asters". Ron Brandsteder zal maf het najaar te zien zijn in in serie nog niet nader ont- ïlde programmaé. inder gelukkig is de TROS, aarvan Van Duin en Brand- eder afkomstig zijn. De om- ep heeft nog geprobeerd sa- en met de AVRO en Veroni- en zelfs met hulp van de uitse WDR een offerte te rmuleren die voor Van den ide en zijn sterren even aan- ekkelijk zou zijn als het aan- id van Véronique. Ook over- met de overige omroepen zelfs het ministerie van VC heeft niet mogen baten. lOS-directeur C. den Daas gt te hebben geprobeerd een nmalige financiële onder- iuning van het ministerie los krijgen om Van Duin voor :t publieke bestel te behou- n. Ook andere omroepen dden dan kunnen meedoen, ant de samenwerking met een de partners van Neder- ïd 2 (AVRO en Veronica) nog niet genoeg om het d van Véronique te kunnen enaren. it het de TROS uiteindelijk it is gelukt, zou niet te wij- i zijn aan de financiën, maar de hoeveelheid zendtijd Veronique heeft. „Het is n omroep met twee dagen ndtijd tegen een omroep met iven dagen'-', aldus Den Daas. b TROS „respecteert met jijt de keuze die André en pn gemaakt hebben en wenst p een succesvol vervolg op p al zo glanzende carrière". sterren Het Koninklijk Ballet van Vlaande ren speelt Chicago van Fred Ebb en Bob Fosse. Muziek: John Kander. Vertaling: Paul Berkenman, Annette Nijder en Victor van Swaay. Regie: Jaak van de Velde. Choreografie: Marie-Josè Swart. Muzikale leiding: Max Smeets. Decor: Jacky Ber- wouts. Kostuums: Frieda Dauphin. Gezien in het Danstheater op 2 fe bruari. Verscheidene herhalingen. Chicago als gangsterstad heeft het amusement al veel inspira tie opgeleverd. In de musical Chicago is de stad meer 'in het algemeen een poel van verderf en losgeslagen zeden. Een goed huwelijk is er uitermate zeld zaam, moorden een vorm van entertainment. Het gezag en de gerechtigheid hebben er al lang hun bedoelde functie ver- De musical is gebaseerd op een zaak in de werkelijkheid. Een vrouw vermoordde haar min naar, regelt een briljante advo caat die de sensatiepers mobili seert en dat machtige wapen zo weet te hanteren dat de jury het onschuldig uitspreekt. De moordenares werd een ster. Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen heeft Chicago dit seizoen op het repertoire geno men en daar is iéts moois van geworden. De groep speelt het in het Danstheater, de vaste Haagse locatie. Het was ook gisteren weer opvallend hoe moeilijk versterkt geluid daar kennelijk te regelen is. De mu ziek klonk er meer als een plaatopname dan als afkomstig van het onmiskenbaar levende orkest met dito vocalisten. Met als verschil dat niet alles te verstaan was. Dat was overigens de enige handicap van betekenis, al had ook de vertaling beter gekund. Chicago zit vol mooie vond sten en verrassingen. Het de cor is strak en glimmend, en er kunnen deurtjes in ópen waar van alles uitkomt. De choreografieën van Marie-José Swart zijn tegelijk mooi en functioneel. Ook de vormge ving is uitstekend, met als hoogtepunt de rechtszaak als circusvoorstelling vol clowns. Het lukt de Vlamingen zelfs in de zeer Amerikaanse vaude villeshow wat couleur regional te verwerkerl. In Chicago wordt net zo goed jenever als whisky geschonken. Jenny Tanghe, een soort Mutter Cou rage die alles kan regelen in de gevangenis, zou je eerder verwachten in een Antwerps danspaleis dan in een musical, maar de vermenging van stij len werkt. Een uitstekende rol is er ook van Marijn Devalck, Keuning en Annette Nijder in i'ide rollen van de twee centrale moordenaressen doen het Marjolein Keuning als centrale figuur in Chicago van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. de onkreukbaar stoer en char mante detective. Marjolein goed, maar vooral de collectie ve prestatie, de intelligente op bouw en de sprankelende re gie maken van Chicago een laagde voorstelling. DICK VAN TEYLINGEN DEN HAAG Minister d'An- cona van Cultuur meent dat het Mesdag Museum in Den Haag in de toekomst beter af is als het door de directie van het Van Gogh-museum in Amster dam wordt beheerd. De erven Mesdag vinden dat volgens de bewindsvrouwe ook. Dat blijkt uit de antwoorden van d'An- cona op vragen uit de Tweede Kamer. Kamerleden vroegen zich af waarom de minister wil afwij ken van het bij de Museumno ta genomen besluit om het Mesdag Museum in gemeente lijke handen te geven. Er is wel overlegd met de gemeente Den Haag, aldus de minister, maar die kwam niet met voor stellen die voor haar en de er ven aanvaardbaar waren. „De toenemende isolering van het museum en de collectie zowel naar het publiek als naar an dere (verwante) collecties heeft in mijn overwegingen voor een nieuwe oplossing een belangrijke rol gespeeld". De combinatie met het Van Gogh is volgens de minister ideaal omdat het Mesdag- en het Van Gogh-museum collec ties hebben die in eikaars ver lengde liggen en in de geëi gende kunsthistorische context kunnen worden geplaatst. „Tegelijkertijd kan daarmee de publieksfunctie van het rijksmuseum Mesdag een nieu we impuls krijgen, onder an dere door enige wisselingen van beide collecties en (kleine) tentoonstellingen. Ook de do cumentatie en het weten schappelijke onderzoek van de Mesdag-collectie, mede in rela tie tot de verwante'Van Gogh- collectie, wordt gestimuleerd." Concert door het Leidse kamerkoor 'La vostra veu' met medewerking van Karst de Jong (orgel) en Hylkia de Jong (mezzosopraan), onder leiding van Rob Koolemans Beynen. Werken van Bach, Bruckner, Brahms, Morley e.a. Gehoord in de Lokhorstkerk op 2 februari. Leiden is een kamerkoor rijker. In 1988 opgericht. Sinds een half jaar met een enthousiaste groep aan het werk. Gisteravond was het zover om zich in een goedbezette Lokhorstkerk aan het publiek voor te stellen. Dat gebeurde onder de naam 'La vostra veu'. Hoewel het koor er misschien goed aan doet in de pro grammering van een volgend concert iets meer lijn aan te bren gen, zorgde het gebodene in elk geval voor voldoende afwisse ling doordat een breed scala van vier eeuwen meerstemmige koormuziek aan bod kwam. De leden van dit jonge gezelschap hebben heel wat in huis. Het was een genoegen te horen dat de allerminst eenvoudige tech niek van crescendo's en decrescendo's maken meestal gopd uit gevoerd werd. Ook die andere vereiste voor het welslagen van een concert, concentratie, was in voldoende mate aanwezig. Be langrijke voorwaarden om de kwaliteit van het koor verder uit te bouwen. Wel leek een soms te serieuze houding de vreugde in het zingen de zangers in de weg te staan. Dit bracht dan te eenzijdige ge richtheid op de juiste toon en te weinig betrokkenheid bij de ge zongen teksten met zich mee. Een en ander leverde nu en dan een tamelijk voorzichtige indruk. Zo bleef Mozarts 'Ave verum corpus' nogal onbeweeglijk en weinig expressief. Waar het koor meer lef toonde, kreeg het gezongene ook al gauw iets zwierigs en boeide het onmiddellijk veel meer, zoals na de pauze in 'Ce mois de may' van C.Jannequin, 'Now is the month of maying' van Thomas Morley en in twee door F. de Nobel bewerkte" Ne derlandse liedjes 'Zeg kwezelken, wilde gij dansen' en "k Heb mijn wagen volgeladen'. Voor de pauze lag de nadruk op het geestelijke werk. Afgewis seld door orgelspel van Karst de Jong werden enkele keurig af gewerkte koralen van Bach gezongen. Vervolgens zong soliste Hylkia de Jong de aria 'Erbarme dich' uit Bachs Mattheuspassie. Hoewel in de eerste maten wat onzeker, klonk haar fraaie stem die zich met innemende muzikaliteit bewoog, beslist overtui gend. TOM STRENGERS (ADVERTENTIE)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1990 | | pagina 19