Kosto gaat door met bouw nieuwe cellen Fusie met KNP kroon op mijn werl Yan Amelsvoort: geej onderzoek naar hooj huurwaardeforfait '3 Wallage trekt voor mbo tien miljoen extra uit FNVLaat ontwikkelingshulpsec afhangen van vakbondsrecht^ Belgen gepikeerd over oproep tot vleesboycof; BINNENLAND £cidóc6ommvt VRIJDAG 19 JANUARI 1990 PAGItl Eerste - Kamerlid Uijen benaderd door BVD DEN HAAG F. Uijen, lid van de Eerste Kamer voor de PvdA en vice- voorzitter van de Vereni ging Nederland-DDR, is tot twee keer toe door de Binnenlandse Veiligheids dienst (BVD) benaderd om informatie te geven over zijn reizen naar het oostblok. Uijen, tot 1975 beroepsmilitair, werd in 1982 om informatie gevraagd door een BVD-amb- tenaar die Uijen nog kende uit zijn defensietijd. Uijen heeft de BVD'er toen verteld het verzoek „onjuist" en „niet aan vaardbaar" te vinden, omdat medewerking zijn geloofwaar digheid als Eerste-Kamerlid en als bestuurslid van de Ver ening Nederland-DDR zou schaden. In 1985 werd Uijen, toen hij korte tijd geen deel uitmaakte van de Senaat, op nieuw benaderd door de BVD'er, maar ook toen wees hij het verzoek van de hand. Volgens Uijen heeft één van de bestuursleden van de vere niging zich ooit teruggetrok ken, nadat hem duidelijk was geworden dat het lidmaat schap een belemmering was voor diens zoon, die gesollici teerd had naar een ambtelijke functie. Uijen zegt hierover, dat er wat hem betreft „niets nieuws onder de zon" was. Als beroepsofficier had hij weet van de zogeheten „screenings- onderzoeken". Uijen stelde de minister van binnenlandse zaken destijds niet op de hoogte van de ge sprekken met de BVD'er. In 1985 werd minister van bin nenlandse zaken Rietkerk wel informeel aangesproken door Uijen en D66-kamerlid Tom mei, die eveneens vice-voor- zitter van de vereniging was. Aanleiding was een inbraak in het kantoor van de vereniging. Er werd niets buitgemaakt, maar er werd wel in het le- denregister gerommeld. Aan- gifte leverde niets op. Tommei beschouwt het als een min of meer normale zaak dat de BVD een oogje in het zeil hield bij de vereniging. Minister Ritzen wil met aio's praten DEN HAAG Minister Ritzen van on derwijs heeft gisteren het Landelijk Overleg van Asssistenten in Opleiding (aio's) laten weten bereid te zijn tot een gesprek zonder voorwaarden vooraf. Het gesprek zal op donderdag 1 februari om 14.00 uur plaatsvinden op het minis terie. Tot die tijd zal het Overleg niet naar de rechter stappen. Het Landelijk Overleg van aio's eist een volwaardig salaris voor alle assistenten in opleiding met terugwerkende kracht. Als het gesprek met de minister niets oplevert, zal het Landelijk overleg van aio's op 2 februari alsnog een kort ge ding aanspannen, aldus een woordvoer der. Oud-voorzitter PPR Van der Plaat overleden ZUTPHEN In haar woning in Zutphen is woensdagavond Janneke van der Plaat-Luppes, oud-voorzitter van de PPR, na een ziekbed van en kele maanden op 45-jarige leeftijd overleden. Morgen zal zij in Zwolle worden gecremeerd. Van der Plaat begon haar politieke loopbaan in 1974 toen zij voor de PPR in de gemeente raad van Zutphen kwam. Van 1978 tot 1986 zat zij voor de PPR én de PSP in de raad. Daarna is zij drie jaar voorzitter ge weest van de landelijke PPR en maakte als zodanig deel uit vap steunfractie van de PPR in de Twee de Kamer. Ook stond Van der Plaat aan de wieg van Groen Links. Frauderende agent veroordeeld ROERMOND De Roermondse recht bank heeft gisteren een politieman uit Weert, de 32-jarige L.B., wegens oplich ting van een verzekeringsmaatschappij veroordeeld tot zes maanden voorwaarde lijke gevangenisstraf en 240 uur dienst verlening. De eis was negen maanden on voorwaardelijke gevangenisstraf. B. moest onlangs terecht staan omdat hij in 1987 en het daaropvolgende jaar meerdere inbra ken in zijn eigen woning in Weert had ge fingeerd en daarvan valse aangifte had gedaan bij zijn eigen politiekorps. Op die manier slaagde hij erin 165.000 gulden van zijn verzekeringsmaatschappij te ver krijgen. De agent heeft inmiddels meer dan een ton terugbetaald. Boete geëist tegen Akzo Chemicals wegens lozingen chemisch afval AMSTERDAM Akzo Chemicals BV heeft gisteren voor de rechtbank in Amsterdam een boete van 125.000 gulden tegen zich horen eisen, omdat een vestiging van dit bedrijf in Amsterdam-Noord twee keer illegaal che misch afval heeft geloosd in het Binnen-IJ. Bedrijfsdi recteur J. Roes van de Amsterdamse vestiging gaf ter zitting meteen toe dat de lozingen hadden plaatsgevon den, maar volgens hem ging het om incidenten die bui ten de macht liggen van het bedrijf. Volgens Roes had een tankwagenchauffeur van het bedrijfWaard BV, zonder medeweten van Akzo, behalve een regenwater put ook een put met chemische drab leeggezogen en dit alles in het Binnen-IJ geloosd. In het tweede geval was er volgens hem ook sprake van een lozing van een mengsel van afval- en regenwater. Oud-studenten kur alsnog snel aflossen DEN HAAG Minister Ritzen. derwijs) wil de situatie van ouP denten die eind vorig jaar niet k| profiteren van een aantrekkelijk geling om hun studieschuld af h' sen, opnieuw bekijken. Het gaat de bewindsman om de F van oud-studenten die de aflo|* mogelijkheid misliep omdat de] matiseringsbank in Groningen gels zeer strikt heeft toegepast. D trokkenen misten zo een final voordeel van vele duizenden gul? Volgens minister Ritzen valt del matiseringsbank „formeel" nier verwijten, maar „materieel" gaa? deze opstelling toch net te i MEER OFFICIEREN VAN JUSTITIE (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Staatsse cretaris Kosto (justitie) is niet van plan na dit jaar een punt te zetten achter de uitbreiding van het aantal gevangeniscellen. Zijn partijgenoten uit de PvdA hadden in het ka merdebat over de justitie begroting laten weten dat de nieuwbouw, zoetjesaan wel zou kunnen worden stopgezet omdat het aantal alternatieve straffen zoals dienstverlening steeds meer toeneemt. Kosto zei gisteren dat hij wel meer alternatieve straffen wenst maar voorlopig ook nog nieuwe cellen wil blijven bouwen. Volgens Kosto blijft, gezien het nog altijd toenemende aan tal gewelddadige delicten, zware diefstallen en drugsmis- drijven, dringend behoefte be staan aan voldoende cellen. „In het-recente verleden is im mers gebleken hoezeer de te korten aan gevangeniscellen een directe bedreiging vormen voor het vertrouwen in de rechtsstaat", aldus de staatsse cretaris. Zijn woorden werden met grote instemming door de fracties van CDA, VVD, SGP, GPV en RPF begroet. Minister van justitie Hirsch Ballin zei dat hij en Kosto al het mogelijke zullen doen om, zoals de Kamer vrijwel una niem had gevraagd, de geloof waardigheid van het justitie apparaat te vergroten. Zo moet er een betere controle komen op de naleving van wetten en dienen wetsovertreders sneller te worden bestraft. Een eerste stap daartoe is de uitbreiding van het aantal officieren van justitie. Dit voorjaar komen er 23 bij, zo kondigde Hirsch Bal lin aan. Acht van hen worden belast met bijzondere taken zo als opsporing en vervolging van fraude en milieumisdrij ven. Voor deze laatste catego rie gaan er vijf nieuwe milieu officieren aan het werk. Eén van hen is toegewezen aan het arrondissement Den Haag. Verder beloofde Hirsch Ballin spoedig maatregelen te zullen nemen om de rechterlijke macht te versterken, de huis vesting van rechtbanken en gerechtshoven te verbeteren en de automatisering bij de rechterlijke macht een stimu lans te geven. Asielzoekers Kosto rekende de Kamer ook voor dat het sneller afhande len van asielverzoeken uitein delijk een besparing van jaar lijks 90 miljoen gulden kan op leveren. Kosto wijst een ver korte procedure van de hand. Toch kunnen asielverzoeken sneller worden afgehandeld als meer ambtenaren van justi tie worden ingeschakeld bij de behandeling van de aanvra gen. Het bedrag dat hiermee is gemoeid, wordt na verloop van tijd ruimschoots gecom penseerd door besparingen op de begroting van WVC, waar uit de opvang van asielzoekers wordt betaald. Kosto wees erop dat de gehele asielproblematiek in het kabi net diepgaand in bespreking is en dat nog geen besluiten zijn genomen over de toerekening van de extra kosten die het ge volg zijn van de toename van het aantal asielzoekers. FOTO: DIJKSTRA 'LAAT SENAAT BEZWAREN INSLIKT (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het kabi net voelt er niets voor een onafhankelijke commissie in het leven te roepen die een onderzoek zou moeten instellen naar de hoogte van het huurwaardefor fait. Volgens staatssecreta ris Van Amelsvoort van financiën beschikt de Eer ste Kamer over voldoende gegevens om het wetsont werp over het forfait te behandelen. Afgelopen woensdag drong de CDA-fractie in de Senaat aan op uitstel van het 'huizenwe tje' en het instellen van een deskundige onderzoekscom missie. Volgens CD A-senator Boorsma is nog niet voldoende duidelijk gemaakt waarom de belasting op het eigen huis (forfait) omhoog moet van 1,3, via 1,8 naar 2,3 procent. Ook de VVD-fractie in de Eerste Kamer heeft sterke twijfels bij de gevolgde berekeningswijze. Door niet aan het bezwa|j de Eerste Kamer tegen komen wil Van Amel 6 ervoor zorgen dat de wein s gens plan nog vóór 1 felfn g behandeld wordt. Begin gende week, als de be\ man zijn 'memorie var woord' aan de Senaat zal blijken of de CDA-I zwicht voor de druk vaf kabinet. De CDA- en PvdA-frac de Tweede Kamer goede hoop dat de sen: zich volgende week tot schikkelijk zullen ops Volgens financieel spe Ad Melkert (PvdA) hebb wel zijn eigen partij a CDA immers in hun v zingsprogramma's vastj dat het forfait omhoog bij een gelijktijdige ver van de overdrachtsbeli Deze maatregel is ook regeerakkoord van Cl PvdA opgenomen. O kabinet volgende week uitlopen. „Ik zeg niet vn' gaan doen als die comr niet Wordt ingesteld. D; a we dan wel weer". xd Ru DEN HAAG Staatsse cretaris Wallage (onder wijs) zal nog dit jaar 10 miljoen gulden extra uit trekken voor het middel baar beroepsonderwijs (mbo). Het geld is bedoeld om de inhoudelijke ver nieuwing van het onder wijs te bevorderen. Wallage wilde gisteren nog niet aangeven waar hij de tien miljoen precies vandaan zal halen. Het geld moet gevon den worden binnen de onder wijsbegroting, binnen de sector van het voortgezet onderwijs. De staatssecretaris kondigde aan zeer spoedig met een voor stel te zullen komen. Hij vroeg de Kamer op voorhand begrip voor het feit dat het een pijn lijk voorstel zal zijn. Wallage deed zijn aankondiging tijdens het debat in de Tweede Kamer over de wet sectorvorming en vernieuwing in het middel baar beroepsonderwijs (wet- svm). Met die wet wil de staatssecretaris het middelbaar beroepsonderwijs versterken. Het aantal van circa 400 scho len voor middelbaar beroeps onderwijs wordt door fusies te ruggebracht tot 134. De nieu we mbo-scholen tellen dan ge middeld 2.500 leerlingen. De opleidingen zullen hun onder wijs opdelen in vier zogeheten „sectoren": techniek, land bouw en natuurlijke omge ving, dienstverlening en ge zondheidszorg, en economie. De grotere scholen krijgen meer financiële vrijheid. De bedoeling is dat zij die benut ten om het onderwijs beter te laten aansluiten op de beroep spraktijk. De Kamer maakte gisteren duidelijk dat zij de grote lijn van de wet-svm van harte on dersteunt. Terwijl Wallage de invoeringsdatum van de wet onlangs 'naar 1 augustus 1991 moest verschuiven, zijn de be doelde fusies al in gang gezet. Dat is tot tevredenheid van de Kamer, die zich wel afvroeg of de scholen na de organisatori sche veranderingen ook wer kelijk tot inhoudelijke verbe teringen zullen komen. Wallage trok al eerder, in de cember, 20 miljoen gulden ex tra uit om ook de bedoelde vernieuwing van het onder wijs te veilig te stellen. Nederlander licht tientallen Belgen op ANTWERPEN De Belgische politie heeft in Antwerpen een Nederlander gearresteerd op verdenking van grootscheepse op lichting. De man, directeur van Oxford Consultancy, wordt er van verdacht geld van kleine beleggers, waarmee hij zei te han delen op de internationale termijnmarkt voor grondstoffen, in eigen zak te hebben gestoken. Tegen de man zijn bij het parket van Antwerpen tientallen klachten gedeponeerd, maar justitie vermoedt dat hij nog veel meer slachtoffers heeft gemaakt. Die zouden geen aangifte durven doen omdat ze speculeerden met zwart geld. De man spiegelde zijn klanten grote winsten voor en keerde in eerste instantie inderdaad enorme bedragen uit. Maar nadat hij op die manier het vertrouwen van beleggers had ge wonnen, sluisde hij vervolgens de rest van het ingelegde geld door naar privé-rekeningen in Nederland en op Curasao. Johan Stekelenburg (rechts) overhandigt CDA-kamerlid J. de Hoop Schetter de wensen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. DEN HAAG De nale ving van mensen- en vak bondsrechten dient een maatstaf te vormen voor de omvang en inhoud van de hulp die Nederland aan ontwikkelingslanden geeft. Vakbonden en hun vertegenwoordigers zijn in een zorgwekkend aantal ontwikkelingslanden on derhevig aan repressie. Dat zei FNV-voorzitter Johan Stekelenburg gisteren in Den Haag met het oog op de behan deling van de begroting voor ontwikkelingssamenwerking FOTO: DIJKSTRA volgende week in de Tweede Kamer. Hij presenteerde de Nederlandse vertaling van een rapport over schending van vakbondsrechten, dat het In ternationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen heeft opgesteld. Schending van vakbondsrech ten heeft over de hele wereld plaats, maar het meest in ont wikkelingslanden, aldus Ste kelenburg. Wat in het rapport beschreven staat is volgens hem slechts het topje van de ijsberg. De FNV vindt dat mi nister Pronk van ontwikke lingssamenwerking jaarlijks een rapport moet laten opstel len over de situatie rond de mensen- en vakbondsrechten in de landen waarmee Neder land een vaste ontwikkelings relatie onderhoudt. Ooi- ons land te bepleiten da ternationale overeenkddJE zoals het Lomé-verdrag GATT, bepalingen oven leving van mensenrech sociale minimumnormei den opgenomen. De FNV wil ook dat hc get dat in de begrotin[ ontwikkelingssamenweijote voor vakbondsprojecten) getrokken flink wordluss hoogd. Het bedrag uit groting dat de vakce FNV en CNV aan dei] projecten kunnen bestej|] voor 1990 gehandhaafd^ miljoen gulden per jaa bedrag zou moeten toel tot bij voorbeeld 20 irv gulden of een verdut^1 aldus Stekelenburg. Nederlanders leren VS op mijnen jagen DEN HELDER De mijnen- jagers Alkmaar en Zierikzee vertrekken zondag vanuit Den Helder voor een oefening rich ting Verenigde Staten. Aan de andere kant van de Atlanti sche Oceaan gaan de twee meedoen aan een grote NAVO-oefening. Doel van de missie is dat de Nederlandse mijnenjagers de Amerikanen specifieke bestrij- dingstechnieken gaan leren. Ook zal er op mijnen worden gejaagd die er in de Tweede Wereldoorlog zijn gelegd. SUSKE EN WISKE DE BEZETEN BEZITTER (c) Standaard Ultgeverl|/Wavery Productions PR BRUSSEL De Belgen zijn nogal gepikeerd over de oproep van de Neder landse Consumentenbond geen uit België geïmpor teerd vlees meer te kopen. De bond heeft tot die actie opgeroepen omdat een deel van de Belgische rundveestapel met hormo nen wordt vetgemest. Maar volgens de Belgische staatssecretaris van landbouw, Paul de Keersmaeker, wordt in de Belgische slachthuizen slechts ongeveer tien procent van het vlees „positief" bevon den. De Belgische consumen tenorganisatie Test Aankoop heeft bij een onderzoek in een op elke vijf biefstukken hor monen gevonden. Belgische veeartsen verklaarden in een vraaggesprek met de Gazet van Antwerpen vorige week zaterdag dat minstens 80 pro cent van het Belgische rund vee met hormonen wordt vet gemest. Bij het staatssecretariaat van landbouw in Brussel wijst men erop dat de controle in België aanzienlijk strenger is dan in de overige EG-landen. Bij ons ligt de drempel op 1 a 2 ppb (parts per billion of delen per miljard) terwijl Nederland een norm van 5 ppb hanteert. We dringen er bij de EG-commis- sie al jaren op aan om de norm in alle EG-landen even streng te maken, aldus het st) cretariaat. Merkwaardig is dat Tes koop de oproep van de f0 landse consumentenbo^, ook „veel te drastisch"! „In Nederland zelf zal <T atie niet veel beter zijn fe ons", aldus een woord' ster van de Belgische orlj tie. BEENS VAN GELDERSE PAPIERGROEP: APELDOORN „Ik heb de fusie van de Gelderse Papiergroep met KNP geïnitieerd. Al in 1983 ben ik de besprekingen met KNP begonnen. De studie naar fusie is de kroon op mijn werk". Nog eenmaal maakt drs. H.J. Beens (67) duidelijk wie het de afgelopen acht jaar voor het zeggen heeft gehad en nog steeds aan de strategische touwtjes trekt bij de Gelderse Papiergroep. Beens oogt en klinkt breekbaar, maar dat is uiterlijke schijn. Zonder om haal veegt hij het verhaal van voorzitter Bakker van de raad van bestuur van tafel dat de onderhandelingen met KNP over samenwerking begonnen zijn op initiatief van het mana gement van GP. Over de tele foon klinkt een zelfverzekerde lach, gevolgd door een meewa rig 'het is toch wat'. „Een mooi verhaal, maar zo ligt het hele maal niet. Voor mij is KNP al tijd dé potentiële overname kandidaat geweest. Ik heb niet voor niets andere gegadigden afgehouden. Alle grote papier concerns van de wereld zijn hier geweest". Specialiteitspapier Door de voorgenomen samen werking, waarover wij giste ren al berichtten, wordt de Gelderse Papiergroep een van de grote producenten van spe cialistisch papier door de uit breiding met de divisie specia- liteitspapier van KNP. Daar voor heeft KNP wel een be lang bedongen van veertig procent in het Apeldoornse pa piergroep. Die veertig procent moeten komen uit het meer derheidsbelang van 70 procent dat Beens nu nog in handen heeft. De grootaandeelhouder speelde derhalve een sleutelrol in de onderhandelingen. „Toen wij KNP voor een fusie benaderden, wisten we dat ze een groot belang in de Gelder se Papiergroep wilden. KNP rekent specialiteitspapier tot hun kernactiviteiten. Ze heb ben daarom altijd gezegd dat ze een belang wilden houden in een eventuele combinatie van hun papierfabriek in Meerssen met de Gelderse Pa piergroep. Het liefst wilden ze de meerderheid. Daarom heb ik ze het voorkeursrecht toe gezegd voor het geval ik de rest van mijn aandelen -der tig procent - verkoop". Die toezegging heeft de laatste belemmering weggenomen voor de fusie? „Zo is het". Grondlegger Beens is de grondlegger van de huidige groep van zeven papierfabrieken die hoogwaar dige produkten maken zoals bankpapier en ivoorkarton. Vijf van de fabrieken staan in Apeldoorn en omgeving. Een fabriek voor onder meer kun stenaarspapier staat in Heel- sum. Een Belgische dochter ten slotte maakt in Willebroek onder andere siliconenpapier, de drager voor zelfklevende etiketten. De geschatte omzet over 1989 is 325 miljoen gul den. In 1982 kocht Beens drie be drijven op uit de failliete boe del van Van Gelder Papier. In de daaropvolgende vier jaar veegde Beens nog vier kleine papierfabrieken bij elkaar, als laatste de Veiligheidspapierfa briek in Ugchelen. De afgelo pen drie jaar was het naar bui ten toe rustig rond de Apel doornse papiergroep, tot de be kendmaking van de dalende winstcijfers over de eerste helft van 1989 en kort daarna aangifte bij justitie door de Amsterdamse beurs van een mogelijk geval van handel in voorkennis met aandelen Gel derse Papier door Beens. Van de officier van justitie is nooit meer iets vernomen. Beens heeft het altijd op een onge-, lukkige samenloop van om standigheden gehouden. Kind Als grootaandeelhouder zegt Beens slechts met tegenzin af stand te doen van 'zijn' Gel derse Papier. „Het is een kind van me". Maar als president commissaris staat hij honderd procent achter de fusie met KNP. Een tweede uitspraak van bestuursvoorzitter Bak ker, dat KNP als industrieel grootaandeelhouder op langere termijn voor Gelderse Papier van levensbelang is en te ver kiezen boven een particuliere aandeelhouder, wordicie: voor honderd procen Beens onderschreven, gen papiersector is wereldw sterke beweging naar L vergroting gaande. haakt daar op in. Ma grootte en met een kj krachtige aandeel houchpi KNP kun je makkelijken nemingen doen. Boveni) vert samenwerking me enorm veel meerwaard^" Over dat laatste kan Beps na lyrisch worden, dukties van KNP én Papier sluiten ook zó i elkaar aan. In de nauwelijks overlap, drijven exporteren procent van de omzet, b" nisch opzicht is er eeij?| mate van uitwisselba De klanten worden ick j bedienen met meer kn^j^J en een compleet pakt ontstaat een prachtig a aan produkten". „Het belang voor KNRIoer duidelijk. Men heeft hoe' klap een grote greep jant onderneming die djaar waarschijnlijk een omBr. een half miljard haalt'et c

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1990 | | pagina 4