Zoidóe 0omcwit Scherpschutters willen nieuwe leiders doden Bon: Nuntius Panama staat mogelijk ingrijpen toe 2 3 4 7 9 10 11 13 Omwenteling 1S&- uurwerkbom explodeert: jngen (19) hand kwijt Shell niet welkom in museum Prinsenhof DA en VVD vinden itspraken Kok over efensie „voorbarig" willen ïlokkade Colombia COMITÉ VAN NATIONALE REDDING ROEMENIË: Rode Kruis negatief over individuele hulp WÊ^mÊam K»eWlER eN geen TUD VOOf, O^IPO^VOND TOCH MAAR°^? Nt y £eidóe(Boti/ia/ni ïrpte "achtige sief ont- 18,- Uitgave Westerpers (behorende tot Sijthoff Pers), Postbus 11, 2300 AA Leiden, telefoon 071-122 244, fax 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur: IJ. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Vrijdag 29 december 1989 81ste jaargang no. 24610 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Losse nummers f1,10 HET WEER Morgen veel bewolking. Hier en daar wat motregen of mot- sneeuw. Temperaturen dag en nacht om het vriespunt. De vooruitzichten voor zondag tot en met woensdag: veel bewol king en mogelijk wat motre gen of natte sneeuw. Tempera turen eerst dicht bij het vries punt, na nieuwjaarsdag enige stijging van temperatuur. WIJK Een 19-jarige Rijswijker is gister- d bij het exploderen van een zelfgemaakte werkboom in zijn ouderlijke woning zijn erhand kwijtgeraakt. Hij is met eerste- ls brandwonden naar het Delftse Reinier raafgasthuis gebracht. Zijn toestand is kri- iom ontplofte volgens een woordvoerder de politie op de eerste etage in de slaapka- van de Rijswijker. De jongen viert vandaag negentiende verjaardag. De ouders en van het slachtoffer waren op het moment de ontploffing wel thuis, maar raakten (ïderwel" niet gewond, aldus de woordvoer der. De explosie was echter zo hevig, dat de ge vels aan de voor- en achterzijde van de woning zwaar zijn beschadigd. Ook een aantal ruiten van nabij gelegen woningen sneuvelde. De schade wordt voorlopig geraamd op enkele tienduizenden guldens. Volgens de Rijswijkse politie moest na onderzoek in het huis later in de avond de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) worden ingeschakeld, omdat zich in de slaapkamer van de jongen nog een „groot aan tal" zelfgemaakte explosieven bevond. Zo wer den onder meer aangetroffen: chemicaliën om vuurwerkbommen te fabriceren, zelfgemaakte ontstekers, enkele luchtdrukwapens een deel van een handgranaat en diverse elektronica. Kind uit rivier gered Een inwoner van Spartanburg in de Amerikaanse staat South-Carolina sleurt de 12-jarige Louis uit het water. Ondanks de strenge kou, die grote delen van de VS beheerst, was het ijs van de rivier nog niet sterk genoeg om Louis en een vriendje te dra gen. Het kind lag al zo'n dertig minuten te spartelen, voor dat hij werd gered. FOTO AP DELFT Het gemeentebestuur van Delft wil geen ruimte in het museum Prinsenhof ter beschikking stellen voor een afscheidsdi ner van president-directeur drs. H. Hooykaas van Shell Nederland. B en W vindt dit in strijd met het gemeentelijke anti-apartheids- beleid. Shell Nederland is laaiend over het besluit. „Delft gaat hiermee alle perken te buiten", aldus een woordvoerder. „Dit is pure discriminatie. Dat is juist het on derwerp waarover wij praten als het gaat om Zuid-Afrika en waar wij allemaal zo tegen zijn". Het interne afscheidsfeest van Hooy kaas zou eind april worden gehouden. Pagina 3: Shell onderneemt voorlopig geen stappen tegen Delft isagenten leggen een extra ketting aan het hek dat de "Ivning Street in Londen moet kunnen afsluiten. Moet kunnen, it het kapitale hekwerk dat de residentie van premier That- r moet beveiligen, past niet. Een woordvoerder noemde de k „buitengewoon gênant" en zei dat volgende week de nodl- aanpassingen worden verricht aan het hek, dat een fortuin eU gekost. FOTO: AP (Van onze parlementaire redactie) SN HAAG CDA en VD vinden het voorba- j dat minister van finan- Én en vice-premier Kok I korte termijn duide- feheid wil over een forse jrlaging van de defensie- Igaven. k, tevens politiek leider de PvdA, liet gisteravond de KRO-radio weten al in met de coalitiepartner }A te willen praten over ike bezuinigingen op de de- sie-begroting. Als 'schat- tbewaarder' wil Kok in een stadium weten wat op rijksbegroting van 1991 de jgelijkheden zijn voor be- iringen op defensie. Het ex- geld dat hierdoor vrij t, mogelijk enkele miljar- i, kan volgens Kok worden igewend voor plannen in kader van de Europese sa- jnwerking, het regeerakkoord is afge- foken dat de defensie-uitga- n de komende twee jaar met groeien en daarna twee jaar gelijk blijven. De PvdA vindt dit te weinig. Premier Lubbers heeft de Tweede Ka mer toegezegd dat het kabinet in het voorjaar bekijkt of een forsere besparing mogelijk is. Dat is afhankelijk van de in ternationale onderhandelingen over wapenbeheersing en ont spanning. Kok wil meer va?rt brengen in de discussie over de defen sie-uitgaven. De 0,6% kan wat hem betreft worden omgebo gen in echte bezuinigingen. „De groei van tafel? Dat is wel erg bescheiden in deze tijd. De defensie-uitgaven zouden om laag moeten kunnen", aldus Kok. De VVD, de grootste oppositie partij, en het CDA vinden dat Nederland uiterst voorzichtig moet zijn. „Defensie is geen hobby-tuintje voor de PvdA", zei CDA-woordvoerder Frin- king. „Eerst moeten we maar eens afwachten hoe volgend jaar in Wenen de onderhande lingen over wapenverminde ring aflopen". De VVD meent dat Nederland binnen de NAVO niet het voortouw moet nemen, maar moet afwachten wat de andere bondgenoten ORPUS CHRISTI De merikaansë president Bush herweegt een lucht- en zee- okkade rondom Colombia daarmee het vertrek van 'ugsladingen te voorkomen, oorgesteld is om het Ameri- ianse leger de drugshandel [er zee en lucht vanuit Co- ibia en Midden-Amerika te ten controleren, zo is in merikaanse regeringskrin- n vernomen. Daartoe zou n vliegdekschip naar de Ca- Jische wateren voor Colom- worden gestuurd, van aar af vliegtuigen gaan pa- ouileren. Het idee is afkom- 'g van minister van defensie heney. Het plan zou nog in erking kunnen worden ge- eld vóór de anti-drugstop in Cartagena op 15 februari, aaraan ook Bush zal deelne- len. (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR F.IPRAN&ERt Verhuur van luxe autc's en busjes vanaf 30.- p. dag. HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 Geen krant ontvangen Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnr.071- 122248 en uw krant wordt nog dezelf de avond nabezorgd. BOEKAREST In Roemenië wordt ge vreesd dat leden van de Securitate aanslagen gaan plegen op de nieu we president en andere leidende figuren van de voorlopige regering. Zo'n tweeduizend leden van de geheime politie Securita te zouden geen gehoor heb ben gegeven aan de oproep van het Comité van Natio nale Redding om zich vrij willig over te geven. Giste ren om vijf uur liep het ul timatum af. Een lid van het comité verklaarde tegen over journalisten van de BBC dat hij ervan overtuigd is dat dertig a veertig zwaargetrainde agenten van de geheime politie zich nog in Bukarest ophouden en van plan zijn de nieuwe president en andere leiden de figuren van het comité te vermoorden. Gisteravond is in de Roemeense hoofdstad nog geschoten in de omge ving van het hoofdkwartier van de communisten en bij de televisie-studio. In Ceausescu's geboorte plaats Scornicesti hielden leger en politie donderdag de zuster van Ceausescu, Elena Barbulescu en haar zoon Emil aan, te zamen met de vrouw van de afge zette onderminister van de fensie Ilie Ceausescu, een broer van Nicolae Ceauses cu. Een andere broer van Ceausescu, Mariri, heeft zich in de Roemeense am bassade in Wenen opgehan gen. Het Comité van Nationale Redding, dat na de val van de dictator de macht in Roemenië heeft overgeno men, besloot gisteren de So cialistische Republiek Roe menië voortaan alleen „Roemenië" te laten heten. Ook werd besloten dat de nationale vlag de oude kleuren blauw, geel en rood behoudt maar de afbeelding in het midden het sym bool van het communisti sche Roemenië ver dwijnt. Het Comité benoem de zeven nieuwe ministers en twee vice-premiers. Tot nu toe waren alleen een premier en ministers voor de departmenten defensie en buitenlandse zaken aan gewezen. Pagina 5: Ceausescu's leef den in overvloed en luxe DEN HAAG De particuliere transporten met hulpgoe deren naar Roemenie leveren problemen op bij de distribu tie. Soms komen goederen op verkeerde plaatsen terecht en ook wordt te veel van bepaalde hulpgoederen aange voerd, zoals kleding, waar niet direct behoefte aan is. Het Rode Kruis adviseert particulieren die naar Roemenië willen gaan dat alleen te doen als ze een betrouwbaar adres hebben waar ze de hulppakketten kunnen afleveren. Het is beter de spullen niet te droppen bij zomaar een zie kenhuis of een kerk. De distributie van particuliere hulp loopt volgens de woordvoerder van het Rode Kruis uit de hand als mensen naar Roemenië gaan zonder te weten waarnaar toe. „En dat gebeurt", aldus de woordvoerder. Gisteren vertrok nog een groep van circa twintig vracht wagenchauffeurs op eigen initiatief vanuit Harderwijk. De chauffeurs, van wie sommigen hun kerstvakantie annu leerden, werken echter voor een firma die bekend is in Roemenië. Roemenië heeft nu overigens meer behoefte aan geld dan aan noodhulpzendingen. Medische hulp en voedsel zijn er op dit moment genoeg. Het gaat nu om geld voor het ver voer, de distributie en andere kosten van de hulp. Zowel het Rode Kruis als Artsen zonder Grenzen hebben daarom opnieuw geadviseerd hulpacties via het Rode Kruis te la ten verlopen of geld te storten op het actie-gironummer 797, waarop tot nu toe ruim zes ton is binnengekomen. Pagina 3: Hulpverlening 'ver van ons bed' niet zo in trek. Pagina 5: Goederen via Rode Kruis snel op juiste plek. Pagina 9: Medewerkers Leidse diaconie beschul digd van spionage PANAMA-STAD De spanningen rondom de nuntiatuur in Panama- Stad nemen toe, nu een diplomatieke oplossing voor het verblijf van Ma nuel Noriega op zich laat wachten. De Amerikaanse militairen, die het pand omsingeld houden gebrui ken tanks, prikkeldraad en keiharde popmuziek om de voormalige bevel hebber op de zenuwen te werken. Volgens verschillende bron nen zou de nuntius van Pana ma, aartsbisschop Laboa een memorandum hebben onder tekend waarin hij de Ameri kanen toestemming geeft per soneel van de nuntiatuur te „bevrijden", wanneer het door Noriega op de een of andere manier wordt lastig gevallen. Met deze „vrijbrief" zouden Amerikaanse militairen de van drugshandel verdachte Noriega met geweld uit de nuntiatuur kunnen halen. Bij de Amerikaanse interven tie in Panama zijn tweedui zend doden gevallen, van wie het merendeel burgers. Dat concludeerde gisteren de Pa namese radiozender RPC op basis van tellingen in zieken huizen. Volgens de Amerika nen zijn in totaal 650 doden gevallen onder wie 357 bur gers. Amerikaanse militairen hebben de voormalige officier van de Israëlische geheime dienst, Mike Harari, opgepakt. Harari zou Noriega onder meer hebben geholpen een privé-leger op te zetten. De Amerikanen hebben gister avond twee Cubaanse diplo maten, onder wie de ambassa deur, na een korte arrestatie vrijgelaten. Pagina 5: Beerput open tij dens proces tegen Noriega (ADVERTENTIE) Zaterdagavond van 1925 uur tot het journaal op Nederland 2 'De Nieuwe Nationale Ideeënbus'. Een programma over innova ties in bedrijven die een succes werden Over ondernemers en Innovatiecentra, omdat vernieuwen uitdaagt. Bel dan met Nieuwe pensioenwet jaagt Zweden naar trouwzaal STOCKHOLM Zweedse pa- ren die jarenlang hebben sa mengewoond en nimmer boodschap hebben gehad aan een boterbriefje zijn plots van gedachten veranderd. Er wordt opeens en masse en in allerijl getrouwd, omdat de geldende pensioenregelingen per 1 januari gewijzigd wor den. Tot dusverre golden bij overlijden van de partner de zelfde pensioenrechten voor vrouwen die officieel ge trouwd waren en voor vrou wen die duurzaam samen woonden. Vanaf 1 januari zul len vrouwen die jonger zijn dan 45 jaar en kinderen heb ben, niet langer op een uitke ring kunnen rekenen als hun partner overlijdt. Alleen ge trouwde vrouwen en samen wonende vrouwen zonder kin deren kunnen dan nog aan spraak maken op een 'wedu- wenpensioen'. Spiegel: SED heeft terreur- brigade in West-Duistland HAMBURG De Oostduitse communistische partij (SED) zou in Westduitsland een geheime militaire organisatie hebben opge bouwd voor het uitvoeren van terreurdaden in tijden van onze kerheid. Dit meldt het Westduitse weekblad „Der Spiegel" dat morgen uitkomt. De uit ongeveer 300 man bestaande 'Militaire Organisatie' (MO) was voornamelijk gerecruteerd uit leden van de Westduitse communistische partij (DKP). De leden van de MO hebben in een trainingskamp nabij Frankfurt an der Oder in Oostduitslarid militaire training ontvangen van geünifor meerde leden van het leger van de DDR. Voorzitter Herbert Mies van de DKP verklaarde dat binnen zijn partij geen militai re organisatie noch een militaire raad bestoiTd. De DKP heeft slechts een ordedienst, aldus Mies. 14 PAGINA'S Dominee: „Ik stond op de dodenlijst van de Securitate Forse groei autoverkopen Havel: Van bajesklant tot president Volleybalcoach Peter Murphy ziet overeenkomst met vorige bloeiperiode Centrum Beeldende Kunst op Vrouwen kerkplein Kruispunten in Alkemade moeten worden beveiligd Logies- verstrekkers Noordwijk gekant tegen contributie Bioscoopbezoek in 1989 iets gestegen GEESTELIJK LEVEN/OPINIE2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND4/5 BEURS6 LAND EN TUINBOUW6 SPORT 7 LEIDEN/REGlO 9/10/11 KERKDIENSTEN12 KUNST/RTV13 FILM13 Je hoeft maar een boekwinkel binnen te lopen en je ziet met eigen ogen dat er de laatste tijd heel wat boeken zijn uitgekomen over de Jaren Tachtig. Een beetje te vroeg uitgekomen, zou je zeggen, want de belangrijke ontwikkelingen van de laatste tijd in Oost-Europa komen er niet in voor. Sterker nog, er staat geen letter over die omwentelingen in. Om die boeken dus noodzakelijk aan te vullen heb je de Leidse Courant nodig. Althans als je alles van de jaren tachtig wilt bijhouden. Wellicht reden voor een vreedzame omwenteling bij u thuis: van de ene naar de andere krant? De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N.B. Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1