Ceausescu gevlucht In-en uitpakken 3 4 6 Jvaloven komt op Ypenburg PGGM verlaagt pensioenpremie Den Haag voert eigen beleid anti-apartheid ichtlijst voor hart- /Aratie verdubbeld vr NOODTOESTAND; MASSAAL PROTEST; ZELFMOORD MINISTER VANDAAG rnerikaanse vliegtuigen bombarderen Panama-Stad Brandenburger Tor feestelijk geopend Ccidóc<2ouocmt 0omcwit Vrijdag 22 december 1989 81ste jaargang no. 24606 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 1.24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., lamilieberichten i. 0,60 per mm. lax 070-3902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. HET WEER Morgen half tot zwaar bewolkt I en plaatselijk een bui. Mini mumtemperatuur omstreeks 3 graden, middagtemperatuur ongeveer 8 graden. Matige, aan de kust krachtige zuidwes- tenwind. De vooruitzichten voor zondag tot en met woens dag: zondag perioden met zon. Tijdens de kerstdagen veel be- wolking en af en toe regen. Vrij veel wind. BXI 740$N Op Ypenburg in Leidschen- ordt zo snel mogelijk voor circa Ijoen gulden een regionale afvalo- lavi) gebouwd. Althans als Leid- daaraan medewerking wil erlenen. ze medewerking kwam gistermiddag Tgadering van het Algemeen bestuur ït Samenwerkingsverband Afvalver- ~rig Zuid-Holland West (SAVA), dit- I Cah Leiden bijeen, geen duidelijkheid. Tellendam onthield zich namelijk van Suidhollandse gemeenten, verenigd in 7A, waren het er echter met een rui me meerderheid - 808 stemmen voor en 144 tegen - over eens dat Leidschendam de loca tiegemeente moet worden. Of dat de nieuwe „oksel"-variant wordt (dichtbij het Prins Clausplein) of de oorspronkelijke plaats op het terrein van Fokker, valt nog te bezien. Dat hangt af van overleg tussen Leidschen dam, de provincie, vliegtuigfabrikant Fokker en de Staat der Nederlanden. Wat Fokker betreft bestaat er geen enkele onduidelijk heid: niet op ons gebied, want anders staat er nog een lang juridich steekspel te wachten, was de dreigende boodschap van Fokker- woordvoerder C.W.A. Lely. Pagina 9: Sleutelpositie voor Leidschen dam HTM maakt reclame voor drugskoffiehuis DEN HAAG Het Haagse openbaar vervoersbedrijf HTM maakt reclame voor een koffiehuis waar softdrugs wor den verkocht. Het gaat om lichtreclame die in veertig bussen op een monitor re gelmatig aan de reizigers wordt ge toond. De HTM wist op het moment dat het contract werd afgesloten niet dat in het betreffende koffiehuis, een onder deel van een landelijke keten van kof fiehuizen, softdrugs werden verkocht. De HTM zit nu in zijn maag met een ju ridisch waterdicht contract waar men niet zo maar onderuit kan. ZEIST Het bestuur van het Pen sioenfonds voor de Gezondheid, Geeste lijke en Maatschappelijke belangen (PGGM, 650.000 deelnemers) wil de pensioenpremie voor 1990 met 1 procent verlagen tot 10 procent. De voorgeno men verlaging staat los van de discussie over het betrekken van pensioengelden bij de cao's voor onder meer het zieken huiswezen en de bejaardenzorg. Afgelo pen zomer besloot het PGGM de pen sioenpremie met 3 procent extra te ver lagen. Deze verlaging bleek samen met extra geld van het kabinet voldoende om na maandenlange acties de cao 1989 voor het ziekenhuiswezen af te sluiten. DEN HAAG In navolging van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Leiden heeft nu ook Den Haag beslo ten een eigen anti-apartheidsbeleid te gaan voeren. De Haagse gemeente raad ging gisteravond na een langdu rige discussie in overgrote meerder heid akkoord met het voorstel van het college van B en W voor een voorkeursbeleid. Dit houdt in dat de gemeente bij voorkeur zaken doet met bedrijven die geen contacten hebben met Zuidafrika. ƒ35- Baby van 80 pond Het aantal patiënten dat onaanvaardbaar lang s (en dan drie maanden) op een open-hartoperatie heeft wachten is dit jaar verdubbeld. In september vorig ren dat er 1.300 en dit jaar al 2.560. Dat heeft de Bege- K|NGcommissie Hartchirurgie Nederland (BHN) vanmor- sendgemaakt. De Gezondheidsraad stelde al eerder j.m.j maanden wachten eigenlijk te lang is. De BHN (een waarin allerlei specialisten op hartgebied zit- bl geregeld dergelijke peilingen in de twaalf Neder- Ook in mei al bleek dat de wachtlijsten e'UZe Worden. Daarin is nog geen verandering gekomen, die l commissie. Br. 9_ RCrpolis samen ^Rabobank 2 jr. jt Het verzeke- niet,drijf Interpolis en de w, iftik zijn van plan samen fotoj. Door bundeling van de activiteiten hopen de be drijven hun positie op de markt te verstevigen. Zeker 75 procent van de aandelen In terpolis is nu in handen van de KNBTB, de katholieke boe ren- en tuindersbond. Volgens een zegsman van de Rabobank zal de fusie nauwelijks effec ten hebben voor het personeel. BUKAREST Het bewind van de Roe meense dictator Nicolae Ceausescu is vanmorgen gevallen. Hij is ge- vklucgt, waarschijnlijk naar China. Volgens westerse diplomaten in de hoofdstad Bukarest is de stemming vanmor gen omgeslagen van in tense spanning naar „vrolijkheid". „Het is het einde van het regi me", aldus een diplo maat. De Roemeense regering heeft vanmorgen voor het hele land de noodtoestand uitgeroepen. De bevolking leek zich echter niets aan te trekken van het samen scholingsverbod en de op dracht aan het werk te gaan. In talrijke steden gin gen de mensen opnieuw massaal de straat op. President Ceausescu zou volgens informatie uit krin gen van de geheime dienst in Bukarest een vlucht naar China voorbereiden. Radio- Bukarest meldde vanmor gen dat vice-minister van defensie Vasile Milea zelf moord heeft gepleegd. Hij zou zijn ontmaskerd als een 'verrader'. Leger en veiligheidstroepen hebben tot vanmorgen vroeg nog met grof geweld opgetreden tegen de de monstranten. Uit verschil lende steden komen berich ten over doden en gewon den. Precieze aantallen zijn niet bekend. In de hoofdstad Bukarest was de situatie zeer ver ward. Aan het begin van de ochtend openden leger en politie nog het vuur op groepen betogers die zich naar het centrum begaven. De demonstranten riepen de bevolking op zich bij hun protestbeweging aan te slui- In Amsterdam zijn vanmorgen enkele ruiten van het Roemeens Verkeersbureau ingegooid; de gevel werd beklad met de tekst „Vrolijk Kerstfeest Ceausescu" en „Moordenaars". Ook bij de ambassade in Den Haag sneuvelden de ruiten, foto: anp is volgens ooggetuigen uit ten. Sommige straten waren in handen van betogers, an dere werden volledig door militairen en tanks bezet. Later in de ochtend meld den diplomaten dat een aantal militaire eenheden zich terugtrok en dat som mige leden van de veilig heidstroepen hun wapens neerlegden. Alleen rond het presidentiële paleis bleven zwaarbewapende troepen alert. Demonstranten trot seerden de ordetroepen en klommen op de tanks, aldus correspondent Nikolaj Mo- zorov van het Russische persbureau Tass. De men sen mengden zich onder de verbaasde soldaten en rie pen leuzen als „Het leger is voor ons", „Wij zijn het volk" en „Weg met de Dic tatuur". „Het geluid is onbe schrijfelijk, de menigte is in jubelstemming, applaudis seert", aldus Mozorow. Volgens Tass zijn vannacht tijdens gevechten op de uni versiteit van de hoofdstad Bukarest nog doden en ge wonden gevallen bij heftige confrontaties tussen studen ten en de oproerpolitie. De oproep van studenten aan arbeiders in Roemenië van daag te staken lijkt gehoor te hebben gevonden. Vol gens Tanjug hebben nacht ploegen in fabrieken het werk neergelegd. Het uni versiteitsplein in Bukarest gegroeid tot een centrum van protest. In de steden Arad en Timi- soara zijn gisteren al stakin gen uitgebroken; in Arad en Cluj is gevochten, waarbij een onbekend aantal slacht offers is gevallen. Ook in de zuidelijke stad Craiova en in Suceava in het noorden zijn onlusten uitgebroken. Pagina 5: Verzet ver spreidt zich snel over Roe menië 16 PAGINA'S Dikke vrouwen meer gebaat bij praatgroep dan streng dieet „Werkloze moet zich niet vergelijken met werkende" fn De Roode Olifant: 'alle advocaten verzamelen' Conditietrainer Arie Koops h vertrouwensman f schaatsers I Jannie 65 bereikt de 100.000 GEESTELIJK LEVEN/OPINIE2 BINNENLAND3/4 BUITENLANO 5 ECONOMIE 6 SPORT 7 LEIDEN/REGIO 9/10/11/13/14 KERKDIENSTEN 12 LAND EN TUINBOUW14 KUNST/RTV15 FILM15 RTV PROGRAMMAS16 WEER/PUZZEL/MENU16 MA-STAD Ame- jse vliegtuigen heb- ijsteravond bombar den uitgevoerd op ik San Miguelito in Ja-Stad, waar zich Iste Noriega-getrou- fepen bevinden. de laatste cijfers zijn er sinds het begin van de Amerikaanse invasie, 82 do den gevallen. Slachtoffers van de bombardementen zijn nog niet geteld. Nicaragua heeft gisteren zon der nadere toelichting een eind gemaakt aan de omsinge ling van de Amerikaanse am bassade in Managua. De bele gering was een antwoord op de omsingeling van de ambas sades van Nicaragua en Cuba in Panama door de Amerika nen. De Amerikanen ver moedden dat Noriega zich in een van de twee zou bevinden. De Panamese sterke man No riega is nog steeds voortvluch tig. De Israëlische televisie meldde gisteravond dat hij zich op het eiland Contadora voor de Panamese kust be vindt, vanwaar hij zou willen doorreizen naar Nicaragua. President Bush zei gisteren dat de Amerikaanse troepen in Panama zullen blijven tot No riega is gepakt. Volgens de Pa namese afgevaardigde bij de Verenigde Naties, aangesteld door de nieuwe Panamese pre sident Guillermo Endara moet Noriega, als hij wordt gepakt, in eigen land terecht staan en niet in de Verenigde Staten. De Veiligheidsraad van de VN heeft nog altijd niet besloten welke regering te erkennen, de door de VS gesteunde rege ring van Endara, of die van Noriega. De raad heeft VN-se- cretaris-Generaal Javier Perez de Cuellar gevraagd om een rapport over de ambassadeurs- kwestie. Dat rapport wordt vandaag nog verwacht. Nu het Amerikaanse leger zegt de si tuatie in Panama redelijk on der controle te hebben, heeft de Panama-Kanaal Commissie besloten het kanaal, dat van wege de Amerikaanse inval tijdelijk was gesloten, te hero penen. Pagina 5: Plunderingen en geweld teisteren Panama- Stad ADVERTENTIES) AUTOVERHUUR 'HANGERS r van luxe auto's en fes vanaf 30.- p. dag. »TRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 BERLIJN De Oostduit- se premier Hans Modrow en de Westduitse bonds kanselier Helmut Kohl hebben vanmiddag de grensovergang Branden burger Tor in Berlijn geo pend. De beide bewindslieden wan delden in gezelschap van de burgemeesters Krack van Oost- en Momper van West- Berlijn door de vijf meter bre de doorgangen, die overigens alleen voor voetgangers zijn bestemd. Het historische ge beuren werd door honderden journalisten en vele duizenden burgers gadegeslagen. De Brandenburger Tor was het symbool van de Duitse, eenheid tot de nederlaag van het Derde Rijk in 1945. Na de Tweede Wereldoorlog vormde het de scheiding tussen West en Oost-Berlijn. De poort, die in de Sovjetzone in Berlijn stond, werd tot verboden ge bied verklaard nadat de DDR in 1961 de Berlijnse Muur had gebouwd. De voetgangerspassages ko men terzijde van de Branden burger Tor. Maar voortaan mogen de mensen vanuit Oost- Berlijn door de markante poort heen lopen, zo heeft de politie van Oost-Berlijn mee gedeeld. De opening van de Tor komt anderhalve maand nadat de leiding van de DDR meedeelde dat burgers van het land veel gemakkelijker naar het westen moeten kunnen reizen. Sindsdien zijn ettelijke nieuwe doorgangen in de Ber lijnse Muur gemaakt en be staande grensposten heropend. Pagina 5: Opening „Tor" verhit discussie hereniging Twee mogelijkheden. Of u bent bezig uw koffers te pakken en vanavond of morgenochtend de benen te nemen naar een hotel in de bergen, een huisje in het bos of een andere plek in binnen- of buiten land. Of u bent juist doende uit te pakken. We be doelen dan de oogst aan etenswaren. Uit het hoog opgetaste winkelwagentje van uw superkruidenier. Uit de achterbak van uw auto of uit de volgepropte boodschappentassen in de gang. Nodig als u dat allemaal hebt om de hele reeks van zon-, kerst- en andere dagen die ons wachten te overleven. Met in uw achterhoofd de wetenschap dat de Leidse Cou rant er is als u even van al die vermoeienissen wilt uitblazen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1