Xeiclóe ©omcwvt -VS zetten twee miljoen l>p hoofd van Noriega 5 8 13 15 Bevolking Timisoara opnieuw de straat op Schoolagenda's Verhoor op video doet intrede in rechtszaal VANDAAG p^anse consul begint proces iJen Trouw na verdenking Uitgave Weslerpers, behorende tot Sijthoff Pers. Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden, err Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal 1.72,34, jaar i. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW)1.0,67 per mm., iamiliebenchten 1.0,60 per mm. iax 070-3902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chel-redacteurGJ. Onvlee. Donderdag 21 december 1989 81ste jaargang no. 24605 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND HET WEER Wisselend bewolkt en buien, sommige met onweer. Tempe raturen ongeveer 10 graden. Zuidwesten wind, vrij krach tig, aan de kust en op het IJs- selmeer hard of stormachtig De vooruitzichten voor zater dag tot en met dinsdag, wissel vallig weer met af en toe re gen en veel wind. Middagtem- peratuur rond 9 graden. l'M.l met speciale rubriek ZIE PAGINA van de UIT-bijlage .lers treedt af Ie koningin SICHT De saris van de ko- n Limburg, dr. J. s (56), heeft van- bekendgemaakt }ang van 16 mei I jaar ontslag te uit zijn ambt. pt vice-voorzitter I in Rotterdam, hij tot nu toe lid j-aad van commis- was. Postbank verhoogt hypotheekrente AMSTERDAM De Postbank verhoogt haar tarieven voor hypotheken en rentecer tificaten. De maatregel wordt genomen in verband met de ontwikkelingen op de geld en kapitaalmarkt. De rente voor hypothe ken met een looptijd van twee jaar wordt met ingang van morgen met 0,3 procent ver hoogd, die voor vijfjaarshypotheken gaat met 0,2 procent omhoog en de rente voor hypotheken van zeven en twaalf jaar stijgt met 0,1 procent. De tarieven voor rentecerti ficaten stijgen per 27 december met 0,25 tot 0,50 procentpunt, afhankelijk van de looptijd van de certificaten. De aanpassingen betref fen uitsluitend de tarieven van de Postbank en niet die van de NMB. TU Delft derde op Europese ranglijst DELFT De Technische Universiteit in Delft staat op de derde plaats van de ranglijst van beste technische universi teiten in Europa. De oudste en grootste ingenieursopleiding in Nederland laat daarmee gerenommeerde instituten als Cambridge, Berlijn en Milaan achter zich. Als eerste en tweede staan geno teerd het Imperial College in Londen en de Technische Hochschule van Aken. Dit blijkt uit de lijst van de beste universiteiten, die het Franse dagblad Libération voor het eerst heeft opge steld. Daarbij werd het advies ingewon nen van 600 hoogleraren. Koninklijk bezoek in de Kuip Koningin Beatrix en Prins Claus waren gisteren aan wezig bij de jubileumwed strijd Nederland-Brazilië in Rotterdam. Het koninklijk paar maakte voor het be gin van het duel, dat Ne derland met 1-0 verloor, kennis met de spelers. Hans van Breukelen praat met Prins Claus, terwijl ko ningin Beatrix belangstel lend toehoort. FOTO: ANP Pagina 9: Ware Oranje fans zijn niet klein te krijgen :he iNAMASTAD/WAS- varNGTON De Vere- 'de Staten bieden se miljoen gulden jir inlichtingen die jlen tot de arrestatie L i de Panamese op- -bevelhebber gene- r :1 Manuel Antonio 1^ riega. Het aanhouden en voor berechting r ir de VS overbren- van Noriega was i van de doelen van lerikaanse militaire ie in Panama, erikaanse troepen heb- BGSn vannacht een groot- leps offensief ingezet in Panamese hoofdstad om HlGllaatste verzet te breken. de radio werd de bevol- pnift van de wijk Chorillo, P* |e Kanaalzone, opgeroe- binnenshuis te blijven piet in de vuurlinie te lt te komen. De wijk jd geplaagd door plunde rs en dieven die van de iternis gebruik maakten hun slag te slaan, strijd heeft volgens on- inkelijke schattingen tot toe zo'n 200 levens ge- onder wie veel bur- yVr Aantallen gewonden lireken, maar het zouden (nkele honderden zijn. 'e Amerikaanse ien zijn volgens het iagon vijftien doden en honderd gewonden ge in. ■ens de plaatsvervan- I stafchef van de Ame- anse strijdkrachten, lui- nt-generaal Tom Kelly, ten de 24.000 Ameri- troepen hooguit drie nodig om de 10.000 I sterke Panamese troe- Ite verslaan. Alle mili- 1 installaties in Panama- de belangrijke rege- ■gebouwen en het ge- Op zo'n 500 meter van het in de winkels geplunderd. bouw van de staatsradio be vinden zich in Amerikaanse handen. Intussen heeft Noriega, voor wiens aanhouding puin geschoten hoofdkwartier van de Panamese strijdkrachten in Panama-stad werden gisteren FOTO: AP Washington twee miljoen gulden over heeft, zich voor het eerst gemeld. Via de Ni caraguaanse radio riep hij de internationale gemeen schap op Panama te helpen tegen de Amerikaanse inva sie. Hij zei zelf tot de dood toe te zullen doorvechten. Noriega bevindt zich ken nelijk nog in Panama, ge zien het feit dat de verkla ring was opgenomen door de correspondent van Radio Sandino in Panamastad. Minister Ter Beek: bezuinigen kan niet alleen op materieel (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Ter Beek yan Defensie, die gedwongen is fors te -bezuinigen, wil het mes zetten in het grote aantal (hoge) ambtenaren in de krijgsmacht. Hij vindt deze zaak zo be langrijk dat daarover waarschijnlijk aï mededelingen zullen worden gedaan voordat eind volgend jaar de nieuwse defensie nota wordt gepubliceerd. In een vraaggesprek met onze krant reageert Ter Beek hiermee op uitlatingen van het voormalige CDA-kamerlid Joep de Boer die onlangs verklaarde dat Defensie is dichtgeslibd met ambte naren, „die niets anders doen dan elkaar nota's en brieven schrijven". Ter Beek: „De problematiek die door hem is aange sneden, is zeer belangrijk". Volgens de minister is de financiële nood op Defensie zodanig dat „alleen bezuinigingen op materieel niet voldoende zijn". AMSTERDAM Justitie en politie gaan in strafza ken voortaan gebruik ma ken van video om kinde ren die slachtoffer of ge tuige zijn van een (zeden- )misdrijf te verhoren. De hoofden van de afdelingen jeugd- en zedenzaken van ze ventien districten van de rijks politie hebben daartoe beslo ten. Het eerste proces waarbij een op video opgenomen ver hoor vertoond zal worden, vindt 5 januari in Middelburg plaats. Het opnemen van verhoren op video verkleint de emotionele belasting voor de kinderen. Zij hoeven niet vaker dan één keer hun verhaal te doen en rechters, officieren van justitie en advocaten kunnen toetsen of de verhorende rechercheur geen suggestieve vragen heeft gesteld. Besloten is nu dat alle 45 rechercheurs van jeugd- en zedenzaken van rijkspolitie een cursus krijgen om hun deskundigheid in het verhoren van kinderen te vergroten. Op dit moment lopen bij de ge meentepolitiekorpsen gesprek ken over dé manier waarop de nieuwe werkwijze zou kunnen worden overgenomen. Tot verhoging van de deskun digheid van de rechercheurs en toetsing van de verhoren is besloten nadat onder meer in de Oude-Pekela-affaire geble ken was dat de politie onvol doende op haar taak was voor bereid. Sinds april loopt een project van de rijkspolitie in het district Amsterdam, waar zeven rechercheurs gebruik maken van een speciaal op kinderen afgestemde verhoor kamer Zij filmden daar tot nu toe de verhoren van éénen twintig kinderen van drie tot twaalf jaar, de meesten slacht offer van seksueel misbruik. In februari wordt het project geëvalueerd, maar nu al is be sloten nog vier speciale ver hoorkamers in te richten en alle rijkspolitie-rechercheurs een verhoorcursus te laten volgen. Rechters, advocaten en officie ren van justitie zijn benieuwd hoe de videoband op het pro ces in Middelburg zal worden gebruikt. Op de band staat de verklaring van een zevenjarig meisje dat getuige was van de moord op haar moeder, afgelo pen juni in Zeeuws-Vlaande ren. De raadsman van de ver dachte, advocaat Max Moszko- wicz, verwacht de band in de rechtszaal te kunnen bekijken. Pagina 3: Kwetsbaar kind vereist getraind rechercheur in getuigenverhoor 32 PAGINA'S Tsjechische communisten etaleren diepe crisis Roemenen willen brood en Michael Export schiet omhoognaar absoluut record Mogelijk toch miljoenen investering in Leidse vuilverbranding Mavo's in Lisse fuseren GEESTELIJK LEVEN/OPINIE2 BINNENLAND 3/4/16 BUITENLAND5/6/7 ECONOMIE8 SPORT 9/10/11 LEIDEN/REGIO 13/14/15 KUNST/RTV 17 RTV PROGRAMMAS 19 WEER/PUZZEL/MENU19 en bus op li duurder AG De tarieven l openbaar vervoer Q(P 1 april met 2 pro- og, en niet op 1 mei, |der was aangekon- ministerraad heeft USsteren besloten. Aan- was door verkeers- Maij-Weggen voor 1 ten omdat op die da le aftopping van het 1.9 Iforfait ingaat. Een vervoer, onder meer IÏNPr van vei"laging van 11 v\ementsprijzen. Het j tariefsverhoging te jan op 1 april hangt u in al'lt de door het open- :n 5ioer «e"''e weJ? ,te van die1 een betere afdek- de kostenstijging in VRSAC In de Roe meense stad Timisoara hebben zich vanochtend ondanks de afgekondigde noodtoestand duizenden mensen verzameld. Vol gens westerse reizigers in de grensplaats Vrsac „be gaven vele duizenden mensen zich naar het stadscentrum. Zij dragen Roemeense vlaggen en schreeuwden leuzen tegen Ceasescu". Volgens reizigers zouden legereenheden en politie niet langer gewelddadig optre den; een Syrische student vertelde zelfs dat een soort verbroedering tussen militai ren en demonstranten ont stond na de toespraak gister avond van Ceasescu. De „Conducator" kondigde noodmaatregelen aan na de betogingen in het weekeinde, die door Roemeense troepen met geweld en ten koste van honderden, zoniet duizenden levens werden onderdrukt. De Roemeense leider legde enkele uren na zijn terug keer van een bezoek aan Iran een verklaring af voor de televisie, waarin hij toegaf dat legereenheden waarschu wingsschoten hadden afge vuurd, nadat zij door „her rieschoppers" waren be dreigd. Hij hekelde het chau- venisme en imperialistische tendenzen, die de oorzaak zouden zijn van de onlusten. Ceausescu zei niets over slachtoffers tijdens de ge beurtenissen en legde de golf van internationale kritiek naast zich neer. Pagina 7: Roemeense beto gers schieten op leger en politie Telefoonrekening van 7,5 miljoen BLOKZIJL Het restaurant Kaatje bij de Sluis in Blok zijl heeft gisteren een onaangename kerstverrassing van de PTT ontvangen: een telefoonrekening van maar liefst 7,5 miljoen gulden. Het restaurant hoeft echter niet net voor de feestdagen het faillissement aan te vragen want de PTT heeft het foutje erkend en beloofd de echte reke ning op te sturen. M. iplnze correspondent fjwin Winkels) Pj I-0305P, ,ONA De dge Spaanse con- lel Alfredo Jover ?en proces tegen G lad Trouw, omdat erste heeft gepu- dat Jover betrok ken zou kunnen zijn bij de aanslagen op Spaanse di plomatieke vestigingen in Den Haag. Jover probeert vandaag nog naar Nederland te komen om het proces aanhangig te ma ken. De Spaanse autoriteiten hebben zeer verontwaardigd gereageerd op de verdachtma king. Woordvoerder Busta- mante van de Dienst Diploma tieke Inlichtingen (OID) in Madrid noemde het tevens een 'grove leugen' dat Jover van wege problemen met de justi tie in juli zou zijn teruggeroe pen uit Nederland. Zittende betogers geslagen Indiase politiemannen slaan een groepje demonstranten in Lucknow met betogers zijn tegen de verlenging van het overheidsbeleid dat voorschrijft ge" werk moet worden toebedeeld aan mensen uit de laagste kasten. hun geweerkolven. De dat het meest „nederi- Nietsvermoedende ouders hebben hun kinderen mo gelijk een schoolagenda cadeau gedaan die hen nu de das omdoet. Er zijn schoolagenda's in omloop, waarin namelijk wordt geadverteerd met 06-tele- foonnummers van babbelboxen en wat dies meer zij. Het evangelisch centrum voor verslaafden „De Hoop" in Dordrecht eist nu, dat uitgevers van schoolagenda's dergelijke advertenties, die schade lijk zijn voor kinderen van 11 tot 18 jaar, niet meer in hun uitgaven mogen opnemen. Het is ver boden op die manier kinderen tot een verslaving te brengen. Veel beter is het hen over te halen dage lijks de krant te lezen, want daarin worden ze toch maar voor dit soort zaken gewaarschuwd, zoals vandaag weer in de Leidse Courant. De Leidse Courant wil ïWest twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters; Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd CcidócSoivtcmt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1