Protest Roemenië §n bloed gesmoord iomr Bon: fensT Loop Sovjetminister in NAVO-hoofdkwartier 3 4 7 9 11 12 Boek J Vs- ME rukt uit voor vijf krakers geld voor verlichting werkdruk in ziekenhuizen Den Haag gaf geld aan relschoppers WOENSDAGMIDDAG 20 DECEMBER 8 9 VANDAAG Icidóe 6omant Dinsdag 19 december 1989 81ste jaargang no. 24603 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND irkf Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248 Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familieberichten i. 0,60 per mm. tax 070-3902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur LI- Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Losse nummers f. 1,10 HET WEER In de loop van de nacht toene mende bewolking gevolgd door regen. Morgen veel be wolking en van tijd tot tijd re gen of motregen. Minimum temperatuur tussen 3 graden in het noordoosten en 7 graden in het zuidwesten van het land. Middagtemperaturen rond 11 graden. Wind uit zuid tot zuidwest, toenemend tot krachtig. Cll ïï^inswijk en Bouterse yten in Paramaribo wejMARIBO Legerleider Desi Bouterse 4nie Brunswijk van het Junglecommando lU. li gisteren in Paramaribo besprekingen vjf)<L Bouterse noemde de komst van Bruns- "iaar de hoofdstad „historisch" en „een se- mafaanzet tot stopzetting van het wapenge- e ^maar waarschuwde voor te veel optimis- legerleider verwacht dat nog voor het het jaar overleg zal worden gevoerd ^Hhet nationaal leger, het Junglecomman- K0IHe Tucayana-indianen, de derde strijden- rHij in Suriname. Brunswijk, die door Bou- ec!j?trsoonlijk was opgehaald voorbij de mili- ;t"Hst Stolkertsijver langs de weg van Para- le PÏ naar Moengo, verklaarde naar de J^ïad te zijn gekomen met het doel vrede ek «ken. Hij was vergezeld van tien zwaar- est Inde mannen. Het ijsbeertje Laska, hier pas anderhalve maand oud, vertederde het publiek in Blijdorp als geen ander dier. FOTO: SP Laska dood na narcose ROTTERDAM Het ijsbeertje Laska dat in november vorig jaar werd geboren in de Rotterdamse diergaarde Blijdorp, is overleden. Het dier zou vandaag op transport worden gezet naar het Finse Ra- nua. In verband daarmee was het gisteren onder een lichte narcose gebracht. De vermoedelijke doodsoorzaak is hyperthermic (oververhitting van het lichaam), een verschijnsel dat zeer spora disch voorkomt als gevolg van narcose. Het ijsbeertje werd in maart van dit jaar voor het eerst aan het publiek getoond en trok tijdens de paasdagen honderddui zenden mensen naar Blijdorp. AMSTERDAM Bij de ontrui ming vanochtend van de gekraakte vier etages aan de Lodewijk Trip straat 15 in de Amsterdamse Staats liedenbuurt bleken tot verrassing van de politie slechts vijf krakers in het pand. Die hielden ruim tweehonderd man van de Mobiele Eenheid een uur lang bezig. Eerst werden de krakers gesom meerd het pand te verlaten. Ze ant woordden met het gooien van bom metjes witte verf, waarna de Mo biele Eenheid werd ingezet. Toen die het pand bestormde bleken er slechts vijf krakers te wonen, vier mannen en één vrouw. Die werden geboeid afgevoerd. De politie wist vooraf niet hoeveel krakers zich in het pand bevonden. „We moeten de inzet nu eenmaal afstemmen op de voor-informatie die we krijgen. Daaruit bleek dat we meer tegenstand konden ver wachten", aldus de woordvoerder. De woonruimten werden twee jaar geleden in gekraakte toestand ver kocht voor vijfduizend gulden per etage. De gemeente heeft geruime tijd getracht de etages van de twee eigenaren over te kopen, hetgeen mislukte omdat de prijs te hoog werd opgevoerd. De ontruiming vond plaats na een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam. '"vil lONGAARSE RADIO MELDT HONDERDEN DODEN nJ en ivef !de IjDAPEST In Roemenië wordt het pro- 2.36jt tegen dictator Nicolae Ceausescu in l0-2bed gesmoord. Uit de schaarse berichten kw^ het ianc| verlaten kan worden opge haakt dat vrijwel zeker tientallen, maar ogelijk ook honderden mensen zijn ge- ELTod. In de steden Arad en Timisoara zijn laratfdaten, tanks en helikopters ingezet. Vol- LTCJns ooggetuigen is in het wilde weg op de- jtRRonstrerende burgers geschoten. Hongaarse radio meldde vanmorgen dat tussen 7;'7.''je- en vierhonderd mensen zijn gedood toen de de Bemeense veiligheidstroepen het afgelopen week- >n l.l|de het vuur openden op demonstranten in Ti- le"Bs°ara. „Honderden mensen zijn in ziekenhuizen onin£enomen met verschrikkelijke verwondingen, In v^imige veroorzaakt door kogels, anderen zijn Heenrpletterd door tanks", aldus een Hongaarse jon- Thji Hij zei vanmorgen contact te hebben gehad 12 ujt familieleden van hem, die als arts werkzaam in een ziekenhuis in Timisoara. De berichten den niet uit andere bronnen worden bevestigd. Volgens de Hongaarse radio zouden vanmorgen in Timisoara opnieuw schoten zijn gevallen. Roemenië sloot gisteren de grenzen met Joegosla vië en Hongarije. Alleen uitgenodigde zakenlieden, vrachtwagenchauffeurs met de benodigde papieren en diplomaten mogen het land nog in. In de hoofd stad Boekarest is het volgens westerse diplomaten nog rustig, ofschoon de spanning er duidelijk voel baar is. De ongeregeldheden begonnen zaterdag nacht in Timisoara met een georganiseerd protest van studenten tegen de gedwongen verwijdering van een Hongaarse dominee uit zijn gemeente. Duizenden mensen vormden een menselijke keten rondom de kerk van dominee Tökes. Hij is een voorvechter van de Hongaarse zaak in Transsylva- nië, de Roemeense provincie waar de bedreigde Hongaarse minderheid woont. Het protest ver spreidde zich zondag naar andere steden. Volgens ooggetuigen werden tijdens de demonstraties por tretten en boeken van de gehate Ceausescu uit de etalages gehaald en in de modder vertrapten, on der leuzen als 'Vrijheid' en 'Weg met de dictatuur'. Later op de dag grepen leger en politie grepen met geweld in. Pagina 5: Moskou moet Ceausescu stoppen Demonstranten in Hongarije vragen hoe lang het nog duurt, voor het bewind Ceausescu valt. In Polen duurde het tien jaar voor de communisten, de macht verloren, in Hongarije tien maanden, in de DDR tien weken en in Praag tien dagen. FOTO: AP AC Milan ppt zich Joordwijk WIJK Marco van sn Frank Rijkaard zich vanmiddag in ijk gemeld bij de selec- het Nederlands elftal, rgen in Rotterdam het iduel tegen Brazilië ét duo kwam via via O, waar het afgelopen met AC Milan tegen 1 del Medellin uit Co- had gespeeld om de :ker. Het was lang on- Van Basten en Rijk- niet voor slechts één schikbaar zouden zijn, ff§e medische staf van had geadviseerd het fpiet de Brazilianen te itchieten. AC Milan overbelasting van de fpvoetballers. Bonds- Hijs Libregts, die vorig Pilule in Milaan nog -had gevoerd om vrij- bewerkstelligen, had sten en Rijkaard op zojuid geselecteerd. ontvoerd srkracht C^AG Een 28-jarige ^it Den Haag is vori- ontvoerd en tijdens «vangenschap door T"|"|ntal mannen ver- 'Vorige week maan- 'd de vrouw neerge- Den zij op de Frede- idere ndriklaan liep. Zij een auto gesleurd, volgeichtoffer werd ge le jaakt naar een woning e prq, waar zij op een bed ubtearastgebonden. Door resteital mannen werd zij DaartOjt. De vrouw heeft /se exj anderhalve dag pl°eÉhnden gezeten. Afge- j neeoensdag werd zij in iers gen uit de auto gezet. je is op zoek naar ge- Riet! die vorige week olgde* rond elf uur een >r Ca^"Se Mercedes op de eleidf Hendriklaan heb- e ami rijden (voor inlich- j betplen: tel. 3102650). iparte" BRUSSEL De minister van buitenlandse zaken van de Sovjetunie, Sje vardnadze is vandaag ont vangen op het hoofdkwar tier van de NAVO in Brussel. Het was voor het eerst dat een hoge Sovje tautoriteit mocht binnen treden in het hart van de westerse militaire allian tie. Sjevardnadze sprak onder an deren met secretaris-generaal Manfred Wörner. Een van de onderwerpen van gesprek zou het Russische voorstel zijn ge weest binnen tien jaar alle Sovjettroepen uit het buiten land terug te trekken. Het ligt voor de hand dat ook de ont werpvoorstellen over een drastische vermindering van de conventionele bewapening, die onlangs naar het CFE- overleg in Wenen zijn ge stuurd, aan de orde zijn ge weest. Sjevardnadze tekende gisteren een belangrijk handelsakkoord met de EG als eerste stap om van het westen de dringend noodzakelijke economische hulp te krijgen. De minister zei dat het handelsakkoord met de EG zou helpen de ver deeldheid in Europa op te hef fen. Het betekent dat nage dacht kan worden over een „economisch complex in ons werelddeel", zo zei hij. Sje vardnadze is ervan overtuigd dat de resultaten van de eco nomische hervormingen in zijn land volgend jaar al zicht baar worden. Dat heeft hij vol gens minister Van den Broek zijn EG-collega's gisteravond in Brussel verzekerd tijdens een „zeer ontspannen gesprek dat zich in een buitengewoon goede sfeer" afspeelde. Hagenaar bekent moord op vriendin DEN HAAG Nadat hij zich vrijwillig bij de politie had ge meld, heeft een 39-jarige Ha genaar de moord op zijn vrien din bekend. De politie vond vanmorgen het stoffelijk overschot van de vrouw in haar woning aan de Newtonstraat. Haar keel was doorgesneden. De precieze toe dracht is nog niet bekend. Aswolken Enorme aswolken tot tien kilometer hoogte spoten ook gisteren uit de Mount Redoubt, waardoor eind vorige week een Boeing van de KLM bijna verongelukte. Door de constante erupties is vliegverkeer naar Anchourage, waar het beschadigde toestel aan de grond staat, onmogelijk. Het speciale onderzoeks team dat op weg was naar het gestrande toestel, moet daardoor voorlopig in Seattle blijven. FOTO: AP Pagina 3: Onderzoeks team KLM gestrand voor AG In 1990 is geen der mikbaar voor verlich- :h helde werkdruk van de id vajg jn de ziekenhuizen, eeft e uit een brief van mi- immislAncona en staatsse- ;steld Simons van welzijn, it Iijndheid en cultuur een Veede Kamer. >r. liet bgaat 0Ver de verde- t op vide extra 270 miljoen ïg kieie het vorige kabinet voor de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverle ning heeft uitgetrokken en het daar weer bovenop komende bedrag uit het regeerakkoord. Van dat laatste bedrag, dat in 1994 opgelopen moet zijn tot 680 miljoen, komt volgend jaar 100 miljoen beschikbaar: 16 miljoen voor de psychiatrie, 16 miljoen voor de gehandicap tenzorg, 31 miljoen voor de ou derenzorg, 22 miljoen voor de thuiszorg en" 15 miljoen om wat aan de wachtlijsten te doen. Van deze bedragen is bij de ouderenzorg 13 miljoen be stemd voor personeelsuitbrei ding in verband met de werk druk, in de gehandicaptenzorg 8 miljoen en in de psychiatrie zes miljoen. Een deel ervan is bestemd voor arbeidspools. Het nieuwe kabinet heeft voor de ziekenhuizen geen extra geld uitgetrokken. Maar er is wel 25 miljoen gulden meer beschikbaar voor de zieken huizen. In de plannen van de vorige staatssecretaris Dees ligt de prioriteit bij de topkli nische zorg. Er zijn dan Qok geen middelen gereserveerd voor verlichting van de wèrk- druk van verpleegkundigen in de ziekenhuizen. DEN HAAG De gemeente Den Haag heeft tijdens de jaarwisselingen van 1987 en 1988 potentiële relschoppers betaald voor hun medewer king aan een feest in Spoor wijk. In andere wijken werden de feesten en andere activitei ten georganiseerd door vrijwil ligers. In Spoorwijk was er te weinig animo om een feest te organiseren. Daarom besloot de ambtenaar D. Sourbag, toen werkzaam bij de afdeling alge mene bestuurszaken en belast met de coördinatie van de feesten, geld beschikbaar te stellen. Aan tien jongeren uit Spoorwijk werd in december 1987 ieder tweehonderd gul den gegeven. In 1988 kreeg dezelfde groep van de ge meente tweeduizend gulden voor het kopen van bier, fris drank en etenswaren De groep verkocht de drank met winst door aan anderen in de wijk en stak het geld in eigen zak. Volgens een woordvoer der van de gemeente was de betaling een persoonlijk initia tief van Sourbag. Inmiddels is deze ambtenaar overgeplaatst naar een andere afdeling en niet meer belast met de festi viteiten rond Oud en Nieuw. Het betalen van de jongeren is dit jaar volgens de woordvoer der uit den boze. „Je begeeft je op een hellend vlak. Boven dien is het oneerlijk ten op zichte van echte vrijwilligers die feesten organiseren". Sourbag betreurt de gang van zaken rond de voorgaande jaarwisselingen maar zegt niet precies te hebben geweten wat de jongeren met het geld zou den doen. Sourbag: „Ik heb hen te weinig gecontroleerd. Ik vermoedde helemaal niet dat de jongens het geld in ei gen zak zouden stoppen. Ik dacht dat alles werd gebruikt voor het feest in Spoorwijk". (ADVERTENTIE) Morgenmiddag vanaf 14.00 uur gaan 135.000 kinderen op pad om uw kaart uit de omroepgids op te halen. Legt u de kaart klaar? Kijk vanavond om 20.20 uur naar Koos Postema op Ned. 3. De kaart vindt u in uw omroepgids Avro bode pag. 13, KRO Studio pag 17. Mikro gids pag 5. NCRV gids pag 11Televizier pag 21Tros Kompas pag 48 en 49. Vara TV Magazine pag 37, Veronica gids pag 13. VPRO gids pag 40 en 41 (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR (F.PRAKK&giag Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 Geen krant ontvangen Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnr.071- 122248 en uw krant wordt nog dezelf de avond nabezorgd. 16 PAGINA'S Computer leert praten Telefooncellen schaars en meestal vies of kapot Luxemburg blijft belastingparadijs Komst Fokkerbedrijf naar Leiden nog onzeker PvdA-Koudekerk tegen bouw- onderzoek Kerkewijk Woningbouw beleid Voorhout „desastreus" Verkouden Bono laat publiek zingen bij U2 GEESTELIJK LEVEN/OPINIE BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE LEIOEN/REGIO 9 SPORT KUNST/RTV RTV-PROGRAMMA'S - WEER/PUZZEL/MENU Wie deze krant zo in de hand houdt, realiseert zich niet dat er net zoveel in staat als in een dichtbe drukte pocket of paperback. Maar wat een afwisse ling. En... de krant is niet één grijze brij van woorden, maar brengt ook foto's van gebeurtenis sen. In letter en beeld is een dagblad een niet te overtreffen informant. Met nieuws, dat wortelt in het verleden en gevolgen heeft voor de toekomst. En de Leidse Courant laat zich lezen als een goed geschreven boek. Overtuig uzelf. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters; Adres: Postcode/plaats; Telefoon (voor controle bezorging); In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement mor den geweigerd [N© CcldócSoiwant

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1