Moskou wil troepen terugtrekken finale Bon: VICTORIE IN LIJFRENTELAND L: li 3 5 13 15 23 27 29 Veelzijdig 89 Openbaar vervoer twee procent duurder Extra verhoging prijs aardgas van de baan Al oïne smokkelende lenaar aangehouden VUTCEHEEMSKERK HET IS ZOVER! Ir 1 I/V ©owo/nt M Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071 122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. f Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 1.24,24 (aut. betaling), kwartaal 1.72,34, jaar f275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071 -122248 Advertenties: (excl. 6% BTW) f0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. fax 070-3902702 tbv. advertenties; 071 -134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur G.J Onvlee. Zaterdag 16 december 19f 81ste jaargang no. 24601 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Losse nummers f. 1,10 HET WEER Veel bewolking en perioden met regen, in het noorden van het land mogelijk voorafge gaan door natte sneeuw of ij- zel. Temperatuur in de loop van de dag oplopend tot circa 11 graden. Wind uit zuidoost, later draaiend naar zuidwest en toenemend tot krachtig, aan de kust en op het IJssel- meer tot hard of stormachtig. Morgen regen en veel wind. t Sfeervol uit met de kerst? Zie pag. 10 TIENT AYLWIN ZAL RCONTROLEREN IXjO De winnaar van de verkiezingen, de christen-de- iPatricio Aylwin, heeft gezegd :dent een effectieve controle Strijdkrachten te zullen uitoefe- win wil zo snel mogelijk een ng hebben met de chefs van -pgeronderdelen om een goede tie te scheppen. Meer dan Chileense extreem-linkse be- b de vrijlating eisen van poli- •angenen, ^ijn gisteren in bot- imen met de politie in het cen- i Santiago. De betogers wier- cades op. De politie probeerde gebruik van traangas uiteen te iar werd bekogeld met stenen, 'luidt zijn er geen gewonden 'De Loohof' Prinses Juliana bekijkt met be langstelling het door haar ont hulde kunst werk van de beeldhouwer Boxtart. De prinses opende met deze ont hulling officieel het thuiszorg centrum De Loohof in Zet ten. Krachtige aardschok voor kust Filipijnen MINDANAO Voor de kust van het Filipijnse eiland Minda nao heeft zich vanochtend een krachtige aardschok voorge daan. Volgens het Amerikaanse geologische centrum in Golden (Colorado) had de aardbeving een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. Over slachtoffers en schade op het eiland was nog niets bekend. Het was de krach tigste aardbeving in 13 jaar voor de kust van Mindanao. Toen veroorzaakte de schok van 7,1 op de schaal van Richter een verwoestende seismische vloed golf, die naar schatting aan 8000 mensen het leven kostte. Klinisch dood MADRID De Italiaanse filmster Silvana Margano (59) die op het witte doek een internationale doorbraak be leefde met haar rol als de vrien din van een dief in ,,Riso amaro" is klinisch dood. De ster wordt verzorgd in een privé-kliniek in Madrid. rmste r van r. e eeuw ,T Dit jaar, 1989, waarschijnlijk het e jaar van deze le gemiddelde tem- De Bilt komt delijk uit op het i hoge gemiddelde ge veer 10,5 graden Dat is nog warmer 1988. Dat jaar was oe het warmste jaar eeuw, met een ge le temperatuur van raden Celsius, zo it gisteren gepubli- gegevens van het De gemiddelde ktuur over de hele \draagt 9,2 graden In 1989 is een aan- trreeords van deze ebroken. De winter 89 decemberja- n februari) was de I winter van de \et een gemiddelde ftuur van 5,6 gra- tsius tegen 2,5 gra- lsius normaal. Tot was de winter 75 de zachtste met ien Celsius. Op 26 j werd de laagste terstand van deze meten: 956,4 mbar. pte stand tot nu toe f,7 mbar op 27 no- 1983. Met 331 uren pijn (normaal 202 vas mei '89 zelfs r dan de zonnigste taand van deze augustus 1947 met zonneschijn). Van en met september r 52 warme, droge ige dagen, ler was de zonnig- ember-maand van uw met 113 uren 'maal 53 uur). E DONDERDAG DE iEBII UW KRANT MET TIE OVER FILMS, MUZIEK RECREATIE, EXPOSITIES COMPLETE AGENDA BEZUINIGINGEN MET 8,2 PROCENT OP DEFENSIE MOSKOU/NEW YORK De Sovjetunie wil binnen 10 jaar alle 627.500 Sovjet-militairen in het buitenland terug trekken. Dit heeft het Kremlin bekendge maakt in een brief aan VN-secretaris-generaal Perez de Cuellar. De brief is volgens de Sov jetunie een antwoord op de aanbevelingen van de Verenigde Naties om troepensterkte en defen sie-uitgaven openbaar te maken. Onderminister van buiten landse zaken Vladimir Pe- trovski verklaarde echter in New York dat de aangekon digde terugtrekking niet eenzijdig kan zijn, maar zal afhangen van onderhande lingen. Hij wilde niet ingaan op een eventuele terugtrek king uit Oost-Europa, omdat die in Wenen bij het CFE- overleg besproken wordt. Volgens Petrovski is het mo gelijk in 1990 een akkoord te sluiten voor vermindering van conventionele wapens. Gisteren werd ook bekend dat de Sovjetunie haar de fensie-uitgaven in 1990 met 8,2 procent zal verminderen tot 70,98 miljard roebel (ruim 222 miljard gulden). Volgens de USSR maken de bezuinigingen deel uit van plannen om het leger een defensieve in plaats van een offensieve taak te geven. De NAVO-landen zijn giste ren in Brussel overeengeko men dat zij volgend jaar met het Warschaupact een ver drag willen sluiten over het openstellen van het lucht ruim voor militaire inspec tie vluchten. Het plan zal in februari aan de Oostbloklan den worden gepresenteerd op een conferentie in Otta wa. Deze bijeenkomst zal nog in hetzelfde jaar worden gevolgd door een tweede conferentie, dan in een War- schaupactland. Pagina 5: NAVO wil met militaire openheid weder zijds vertrouwen vergro- Een reconstructie laat zien hoe de vorig jaar boven Lockerbie neergestorte Boeing 747 van PanAm er na de bomexplosie uit zag. VS waarschuwen voor aanslagen WASHINGTON De Verenigde Staten hebben gisteren ge waarschuwd voor mogelijke aanslagen van terroristen tegen doelen in West-Europa en West-Afrika. Na de bomaanslag op PanAm-vlucht 103 boven Lockerbie in december 1988 kreeg de Amerikaanse regering kritiek te verduren, omdat zij het publiek niet gewaarschuwd had voor gevaren van een mogelijke aan slag. DEN HAAG De tarie ven van het openbaar ver voer worden op 1 mei 1990 met 2 procent ver hoogd, zo heeft minister Maij-Weggen meegedeeld aan de Tweede Kamer. Als de huidige aanpassingssys- tematiek van de tariefaanpas sing aan de loon- en prijsstij ging was gevolgd zou er een tariefstijging van 3,5 tot 4,5 procent zijn uitgerold, aldus de bewindsvrouw. De NS vindt de tariefstijging van 2 procent aan de krappe kant. Volgens een woordvoerder zijn de kos ten met 2,2 procent omhoog gegaan. Daarvoor is volgens hem een lichte verhoging van de rijksbijdrage met circa 2,6 miljoen gulden nodig. De tota le bijdrage van het rijk aan de Spoorwegen over 1988 bedroeg ruim 1,3 miljard. Het Streek vervoer Nederland, de organi satie van streekbusonderne mingen, vindt de tariefsverho ging van 2 procent „een ver antwoorde keuze van de mi nister". „Je moet die verhogin gen niet met al te grote schok ken laten verlopen", aldus een woordvoerder. De exploitatietekorten waar mee de openbaar-vervoersbe drijven te maken krijgen om dat de tariefverhoging wordt beperkt tot 2 procent worden afgedekt door de extra 50 tot 150 miljoen gulden die het mi nisterie nog verwacht te inner; uit terugvordering van ver leende maar niet voor het be stemde doel gebruikte open- baar-vervoersubsidies in de ja ren 1982-'87. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De extra ver hoging van de aardgasprijs voor kleinverbruikers niet 1,3 cent per kubieke meter is van de baa i Deze door een ka mermeerderheid van PvdA en CDA aangevochten maatregel is gisteren door het kabinet in getrokken. Ervoor in de plaats komt een verhoging van de milieuheffing op alle brand stoffen, die in 1990 eveneens 43 miljoen gulden moet op brengen. De gasprijsverhoging voor consumenten blijft daar door beperkt tot enkele tien den van een cent. Premier Lubbers rekent er op dat het hele pakket belasting wetten dat het kabinet onlangs heeft ingediend, nog deze maand door de Eerste Kamer afgehandeld kan worden. „Ik ben een optimistisch mens. Steeds weer zeg ik tegen de mensen, we voelen ons alle maal deze dagen misschien wat grieperig, maar zet nou nog even door. Ik denk dat het wel zal lukken", aldus Lub bers gisteren na afloop van de wekelijkse ministerraad. Lub bers heeft dit weekeinde een onderhoud met senator en CDA-fractievoorzitter Kaland, waarin hij zal aandringen op meer spoed. „Misschien kom ik kamervoorzitter Steenkamp óók nog wel tegen", aldus Lubbers op luchtige toon. „Mijn indruk is dat de instel ling van de senatoren wel po sitief is". De premier bena drukte dat minister Kok van financiën een buitenlandse reis heeft afgezegd om zijn staatssecretaris Van Amels- voort te kunnen helpen bij de voorbereidingen voor het de bat met de Tweede Kamer aanstaande dinsdag. „Kok en Van Amelsvoort zetten echt alles op alles". In Sofia gingen gisteren ongeveer duizend Bulgaarse advocaten de straat op. foto; ap Eind aan leidende rol Bulgaarse communisten SOFIA In Bulgarije heeft de communistische leiding gisteren beloofd dat zij de leidende rol van de partij binnen een maand zal afschaffen. Het parlement besloot tevens alle politieke ge vangenen vrij te laten en gevallen van machtsmisbruik te on derzoeken. Het grondwetsartikel waarin de communistische machtsaan spraak is verankerd zal op de eerstvolgende zitting van het par lement in januari worden geschrapt. Donderdag had het parlement besloten de discussie over het om streden artikel op te schorten omdat een wijziging van de grond wet nog minstens een maand op zich zou laten wachten. Alle 216 politieke gevangenen in Bulgarije zullen amnestie krij gen. Het parlement heeft ook besloten elf artikelen die rege- ringsvijandige propaganda verbieden uit de strafwet te verwij deren. 38 PAGINA'S ■iïM Toeval 'versnelt' aanhouding verdachte moord Ceciel Bot CDA op de bres voor zusterpartijen in Oost-Europa Stationsplan: vijftien miljoen Leden akkoord met fusie veilingen INKLEUR 'Oliver en company' geheide kersthit in bioscoop Lidewij de long, de vrouw achter Paul van Vliet Opstand in de Jordaan door goedheid nonnen EXTRA THEMA-PAGINA'S OOST-EUROPA GEESTELIJK LEVEN/OPINIE BINNENLAND 8UITENLAND ECONOMIE AUTONIEUWS. LEIDEN/REGIO 1: SPORT KUNST/RTV RTV PROGRAMMAS WEER/PUZZEL/MENU FINALE23 OOST EUROPA 31 fX SCHIPHOL Een Leidenaar is woens- hiphol op heterdaad srwijl hij heroïne je wilde smokkelen. apte in het vliegtuig je, maar werd op dat it zijn grote schrik in egrepen door Leidse irs die met de man «gereisd. Toen zijn rd doorzocht trof de gram heroïne aan. -land is de straat- n dit spul 9000 gul- in Spanje is het aan- eer", vertelt politie- D. Graveland. verd al eerder ver- landel in verdoven de middelen, ook met het bui tenland. De gangen van de Leidenaar werden daarom al geruime tijd door de Leidse re cherche nagegaan. De man werd nadat hij was betrapt overgebracht naar het Leidse politiebureau en ingesloten. Diezelfde woensdagmiddag doorzocht de politie de woning van de Leidenaar. Er werd echter niets aangetroffen. De 28-jarige echtgenote van de man is wel aangehouden. Haar wordt medeplichtigheid ten laste gelegd. Het echtpaar is gisterochtend voorgeleid voor de officier van justitie in Den Haag. De man blijft in voorar rest, zijn vrouw is inmiddels naar huis gestuurd. (ADVERTENTIE) [Trira- OFF DEALER LEIDENOnissanROELOFARENDSVEEN chansweg 128 Alkemadelaan 1 071-310811 Tel. 01713-12866. ifvaloverschot van 65.000 ton AM Het ziet er naar uit dat de Afval Verwerking (AVR) in 1990 geconfronteerd zal worden met een van 65.000 ton afval, waarvoor de capaciteit van de x-^J\gsovens niet toereikend is. In totaal verwacht AVR h fir 1.040.000 ton afval voor verbranding aangeboden te ^j^'rwijl de verbrandingscapacaiteit niet groter is dan De AVR-directie doet dan ook een dringend beroep vincie Zuid-Holland om een regeling te ontwerpen ^^orten van het overtollige afval. (ADVERTENTIE) O lisiiiji-fast nieuwe Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoon 071- 12.22.48 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabe zorgd. Dertig spitsbuslijnen UTRECHT Ruim dertig nieuwe spitsbuslijnen moeten komend jaar zoveel mogelijk autoforensen de bus in krijgen, aldus Streekvervoer Neder land. Sinds augustus rijden er al op twintig trajecten snelle bussen tussen woon- en werk centra. Het streekvervoer verwacht de bussen op den duur voor de helft te vullen met ex-automo bilisten. Om deze vorm van vervoer extra aantrekkelijk te maken krijgen passagiers de mogelijkheid om tegen bijbeta ling een zitplaats te reserver- (ADVERTENTIE) De Harde Hollandse Gulden Polis verovert, door het hoogste garantiekapitaal, de lijfrentemarkt met overrompelend succes. Wij bedanken iedereen die onze offerte heeft aangevraagd. Uw geduld om tot 14 december te wachten was terecht. Mr. Bolle Partners BV, pensioenadviseurs, wenst al haar relaties en collega's een gelukkig kerstfeest en een vredig 1990. Mr. Bolle Partners, antwoordnummer 85025, 2508 VD Den Haag Laan Copes van Cattenburch 60A. Tel. 070-3550593. Fax 070-3505605. Big Ben stil In Londen stond de tijd gisteren even stil. De Big Ben gunde zijn wijzers om onduidelijke redenen drie uur rust. Voor deze politie man aanleiding de aangegeven tijd op zijn horloge extra secuur te vergelijken met die van 's werelds beroemdste klok. foto: ap In Oost-Europa is de laatste paar weken geschie denis met een grote G geschreven. De Leidse Cou rant was er als de kippen bij om eigen journalisten verslag te laten doen van deze vreedzame revolutie die op gang was gebracht door glasnost en pere strojka. Maar hoe goed zij het ook doen, het blijft toch het kijken van buiten naar binnen. Hoe is het om eens een keerp'e van binnen naar buiten te kij ken? Een Oostduitse en een Hongaarse journalist, een Poolse adjunct-hoofdredacteur, een Tsjechische leider van een toneelgezelschap en een Russische activist voor godsdienstvrijheid leveren vandaag een eigen bijdrage. Speciaal voor de Leidse Courant be schrijven ze hoe zij de ingrijpende veranderingen in hun land zien. Weer zo'n bewijs hoe veelzijdig de Leidse Courant is; De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres; Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar de Leidse Courant, Antwoordnummer 998. 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding bestaal. kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd. CeidócSouimit

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1