Akkoord over ontwapening Bon: 3 11 13 14 Dubbeldik ders: komende jaren meer rails dan asfalt Chili herwint vrijheid" 2 od Sacharov slag nspr Sovjetoppositie SHEVARDNADZE NAAR NAVO Veel automobilisten rijden veel te hard w IG 3Q (3 'IMóe&ouncvnt Vrijdag 15 december 1989 81ste jaargang no. 24600 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 1. 24,24 (aut. betaling), kwartaal 1.72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071 -122248 Advertenties (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., tamilieberichten 1.0,60 per mm. tax 070-3902702 tbv, advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ- Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee HET WEER Veel bewolking en perioden met regen. Minimumtempera tuur van 2 graden in Gronin gen tot 8 graden in Zeeland. Middagtemperatuur rond 10 graden, in het noorden enkele graden lager. Wind draaiend naar zuidwest en toenemend tot krachtig, aan de kust tot stormachtig. Zondag regen en veel wind. .40.* 20-lj 3.45 epvaccin valt t welijks aan te slepen F AAG Het aantal mensen in ons land jog een griepspuit gaat halen is zó groot, unfluenzavaccin bijna niet is aan te sle- i Nederlandse producent Duphar is bijna ,ar voorraden heen. _^en extra produktie niet eerder dan be- uari gereed is, laat Duphar maandag Jriepspuiten uit België overkomen. Sa- I »t twee Franse bedrijven voorziet Dup- lerland van griepvaccins. 1 verspreidt het bedrijf in het najaar I f miljoen spuitjes. Toen dinsdag de be- l^fbekend werden over de omvang van de jrelk'f *n Engeland, ontstond een bijna-pa- op ptie in ons land. Vluchtelinge De etnische onlusten in de Sovjetrepu bliek Azer- bajdzjan heb ben een vluch telingenstroom op gang ge bracht. Deze Armeense vrouw is met haar kind in een kamp on dergebracht in het district Apsheron. FOTO: AP SCHERPERE CONTROLE OP WAARDE HUIS DEN HAAG De belasting dienst gaat voortaan eens in de vier jaar de werkelijke waarde van koopwoningen controle ren. Huiseigenaren die de af gelopen jaren een te lage waarde van hun huis hebben opgegeven worden hierdoor geconfronteerd met een flinke stijging van het huurwaarde forfait. Maar ook het omge keerde is mogelijk. Wie een te hoge waarde heeft opgegeven kan een bijstelling van het huurwaardeforfait naar bene den verwachten. Opnieuw vertraging OV-kaart studenten DEN HAAG De invoering van de open baar-vervoerkaart voor studenten met in gang van 1 september 1990 staat opnieuw op de tocht. De Nederlandse Spoorwegen kunnen op deze datum niet over voldoende personeel en materieel beschikken om de bijna 600.000 extra reizigers te vervoeren. De problemen zijn het nijpendst in de Randstad. Het uitstel van de vervoersfacili- teit zou voor minister Ritzen van onderwijs een strop van 273 miljoen gulden beteke nen. Dat geld is namelijk nodig voor uitbe taling van de reiskostentoeslag aan thuis wonende studenten en voor .een hogere ba sisbeurs, omdat met het uitstel van de kaart ook de verlaging van de basisbeurs niet kan left vanochtend een minuut stilte in acht genomen om ilep&vijzen aan de gisteravond overleden afgevaardigde An- jeto^arov. Vanuit de hele wereld zijn blijken van medele- de familie van de Nobelprijswinnaar gestuurd. )ing lacharov, 68 jaar oud en hartpatiënt, werd gisteravond QU vrouw Jelena Bonner levenloos aangetroffen in de stu- er. De familie gaat ervan uit dat hij is overleden aan infCaanval. De natuurkundige, die in 1975 de Nobelprijs "rede won dankzij zijn ,,hang naar de waarheid" was de tanden zichtbaar ouder geworden. Het werk als afge- in het Volkscongres zou hem zwaar zijn gevallen, ■rotnikov omschreef Sacharov namens het regerende als „een van de prominentste wetenschapsmensen van en een belangrijke openbare figuur". Hij noemde diens aan de defensie van de Sovjetunie Sacharov werkte IGING fï ^et ontwikkelen van de Russische waterstofbom m uniek". j: Sacharov, tot einde toe een man van eerlijkheid BRUSSEL De NAVO heeft giste ren een ontwerpverdrag gepresen teerd dat voorziet in een verregaan de beperking van de conventionale strijdkrachten in Europa. De landen van het Warschau Pact deden het zelfde. Beide ontwerpteksten worden gezien als belangrijke impulsen voor de onderhan delingen over vermindering van conven tionele wapens in Europa, de CFE, in We nen. De voorstellen die beide partijen hebben gedaan voor de verschillende wa penplafonds stemmen vrijwel overeen. In het kader van het verdrag zullen de Ame rikaanse en Russische troepen in Europa worden beperkt tot maximaal 275.000 manschappen voor elk van beide bondge nootschappen. Daarnaast zal de omvang van het aantal tanks en ander conventio neel materieel als artilleriegeschut dras tisch en tot een gelijk niveau worden te ruggebracht. Dat betekent dat het War schau Pact gezien haar overmacht veel meer tanks, pantservoertuigen en kanon nen moet vernietigen dan de NAVO. Bei de allianties hopen midden volgend jaar in Wenen een akkoord te bereiken. Ook werd gisteren bekend dat voor het eerst in het ruim veertigjarig bestaan van de organisatie een Sovjet-minister het NAVO-hoofdkwartier zal bezoeken. Sov jet-minister van buitenlandse zaken She vardnadze benut zijn verblijf in Brussel maandag en dinsdag voor een gesprek met de secretaris-generaal van de wester se alliantie, Wörner. Shevardnadze vroeg zelf het bezoek aan. Verschillende minis ters van buitenlandse zaken, onder wie Van den Broek, spraken gisteren over een historisch bezoek dat de huidige vriend schappelijke betrekkingen tussen NAVO en Warschau Pact onderstreept. I (Van onze Jnentaire redactie) U1AAG Minister k Alders (VROM) Het uit milieu-oog- FJet langer verant- ^neer geld uit te k _aan wegenbouw het openbaar ver- De verdeelsleutel die nu wordt gehanteerd - 19 miljard voor wegen, 11 miljard voor open baar vervoer -, moet in zijn ogen worden omgedraaid. Mi nister Maij-Weggen van ver keer en waterstaat heeft al eerder gezegd dat met haar te praten is over een andere ver deling van de rijksgelden. Milieuminister Alders maakte gisteren aan de verzamelde pers duidelijk dat hij vaart wil zetten achter het nieuwe be leid. „Ik wil nog vóór het zo merreces met de Kamer pra ten over de uitvoering van het Milieubeleidsplan van mijn voorganger Nijpels en de NMP-plus die in het regeerak koord is afgesproken", aldus Alders. Intussen wil hij met zijn partijgenoot en minister van financiën Kok een discus sie aangaan over de vraag wel ke milieuheffingen wèl en niet onder het begrip 'collectieve lastendruk' vallen. De werkgevers raken „zo langzamerhand totaal verbijs terd" door de wijze waarop Al ders voortdurend plannen wil bijstellen, zonder zelfs maar een begin te maken met de uitvoering van eerder voorge stelde milieumaatregelen. Het ministerie dreigt daarmee „het betere de vijand van het goede te maken", aldus een woord voerder van het NCW. Pagina 4: NCW: Alders krijgt extra middelen niet uitgegeven Kerst 2000 In opdracht van het Huis van de Toe komst heeft Jan Blauw, die gespecia liseerd is in het verwer ken van elek tronica in (ei gen) kunst werken, deze kerstboom gemaakt. De kerstballen, waarin LED's zijn verwerkt, laten ook nog muziek ho ren. FOTO: ANP DEN HAAG Een grote groep automobilisten houdt zich niet aan de maximumsnelheid. Vooral mensen die voor hun werk met de auto rijden en vrachtwagen- en bus chauffeurs overtreden de limiet massaal. Dit staat in een vertrouwelijk rapport van het Verkeerskun dig Studiecentrum van de Rijksuniversiteit Groningen. De deskundigen concluderen dat de voorlichtingscampagne rond de invoering van de nieuwe snelheidslimiet geen enkel effect heeft gehad. Op weggedeelten waar de snel heidslimiet 100 kilometer per uur is wordt gemiddeld harder gereden, op gedeelten waar 120 kilometer per uur is toege staan ligt het gemiddelde ove rigens lager dan de limiet. Volgens een onderzoek van de de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) zijn wel meer mensen zich aan de snelheidslimiet binnen de bebouwde kom gaan houden. Ook het alcohol gebruik is teruggelopen. Meer ondervraagden zeggen ook al tijd de'autogordel te dragen. Volgens de Consumentenbond is autorijden het afgelopen jaar ongeveer twee procent voor deliger geworden dan het openbaar vervoer. Het beleid van de overheid dat is gericht op het terugdringen van het privé-autogebruik zet volgens de bond nog steeds geen zoden aan de dijk. (ADVERTENTIE) 1 ...eiUlER EN GEEN TIJD Vnnr> ^O^VOND TOCH Wilt u meer informatie7 Bel dan met het Innovatiecentrum in i (Teletoon 070-560323) Innovatiecentra, omdat vernieuwen uitdaagt. 'Af/ OPPOSITIE SUCCESVOL SANTIAGO De tot pre sident van Chili gekozen Patricio Aylwin heeft gis teravond ten overstaan van duizenden feestvie rende aanhangers in het centrum van Santiago verklaard dat „Chili zijn vrijheid heeft herwon nen". „Vandaag viert Chili zijn ver bondenheid met zijn geschie denis, zijn vrijheid en zijn de mocratie", riep Aylwin enige uren nadat de kandidaat van de regeringspartij, Hernan Bü- chi, zijn nederlaag in de presi dentsverkiezingen van don derdag had toegegeven. Het Chileense ministerie van binnenlandse zaken zei dat Aylwin 55,2 procent van de uitgebrachte 6.641.507 stem men had gekregen. De kandi daat van de rechtse regerings partij, ex-minister van finan ciën Hernan Buchi, belandde op de tweede plaats met ruim 29 procent van de uitgebrachte stemmen en de andere conser vatieve mededinger Javier Er- razuriz moest het doen met iets meer dan 15 procent van de stemmen. De uitslag bete kent dat er geen tweede ronde nodig is omdat een van de kandidaten meer dan 50 pro- Patricio Aylwin (71) heeft alle reden breed lachend rond te gaan: gisteren kozen de Chilenen hem tot president. FOTO: EPA cent van de stemmen behaal de. De voorlopige uitslag komt overeen met opiniepeilingen die voor de stemming werden gehouden. De verkiezing ver liep in het algemeen rustig. De president, die in maart volgend jaar in functie treedt riep de feestende menigte op tot verzoening en herhaalde zijn plan een regering van na tionale eenheid te vormen. Pagina 2: commentaar. Pagi na 5: Chili op weg naar de mocratie Maij- Weggen scoort hoog HILVERSUM De Nederlandse bevolking kent al redelijk goed de drie vrouwelijke ministers van het nieuwe kabinet. Een derde van de door het NIPO ondervraagde mensen wist spon taan de namen van Maij-Wegen, D'Ancona en Dales te noemen bij hun functies op Verkeer, WVC en Binennlandse Zaken Vooral Maij-Weggen, de opvolgster van de altijd populaire Smit- Kroes, scoort hoog voor een nieuwkomer: 37 procent. Zij blijft overigens nog een stuk achter bij een andere nieuwkomer: Wim Kok, die 72 procent scoort. Acht procent noemt nog Deetman voor Onderwijs, terwijl zijn opvolger Ritzen bij 9 procent be kend is. Alders (VROM) is hekkesluiter met 8 procent. ELKE DONDERDAG DE BIJLAGE BIJ UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS, MUZIEK THEATER, RECREATIE, EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR F.PRANK&liilM Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 18 PAGINA'S Vaticaan waarschuwt voor oosterse meditatie „Laafde negertjes tot Mij komen" Militairen vrezen m perestrojka in het Westen Wolters wm Schaberg aast op grotere bedrijven l Vaten gevonden in haventje Zijloever in Leiden Hazerswoude zwicht voor rijksweg 11 CM Voorhoutse ontwerpt briljant droomhuis Dessing lijsttrekker CDA Noordwijk GEESTELIJK LEVEN/OPINIE BINNENLAND BUITENLAND KERKDIENSTEN LAND EN TUINBOUW ECONOMIE SPORT LEIDEN/REGIO 11/1 KUNST/RTV FILM RTV PROGRAMMAS WEER/PUZZEL/MENU Nog tien dagen en het is Kerstmis. Veel lezers ver heugen zich er al op straks weer die dubbeldikke kerstkrant in handen te hebben om tussen de spe cifieke genoegens van die dagen door extra te ge nieten van wat er allemaal wordt geboden. In de tussenliggende periode maken velen zich op om nog even een uitstapje te maken naar met name Duitse steden om daar hun kerstinkopen te doen. We zouden al die mensen, die daarvoor met bussen vol over de grens trekken, niet graag te eten geven. Maar wel gunnen, dat zij bij thuiskomst weer met verdubbelde interesse naar de Leidse Courant kun nen grijpen om te zien wat er nu weer allemaal in hun afwezigheid is gebeurd. Gun u dit veertien da gen durend gratis kerstgeschenk. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. S B Indien daartoe aanleiding bestaal. kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd £eidócSouicmt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1