10 11 bedrijven wachten Log betere tijden KERST 3 4 7 9 Schengen liden: reinig 1 ningwet- ningen Dader gijzeling gezin burgemeester nog spoorloos EG moet perestrojka redden Schengen uitgesteld Fietsers vaker slachtoffer aanbiedingen VANDIRG Donderdag 14 december 1989 81ste jaargang no. 24599 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen. 071-313677. Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248 Advertenties: (excl. 6%BTW)f. 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. fax 070-3902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteur GJ. Onvlee. Losse nummers f. 1,10 HET WEER Veel bewolking en af en toe regen, in het noorden van het land mogelijk met natte sneeuw. Minimumtemperatuur in het Westen ongeveer 8 gra den, middagtemperatuur om streeks 10. Vrij veel wind, zuidwestelijk. Igend jaar: plicht dimlicht HAAG Automobilisten wor- iet ingang van 1 november 1990 j cht ook overdag met dimlicht fedimd groot licht) aan te rijden, gr Maij-Weggen van Verkeer jterstaat wil hiermee de zicht- }id van de verkeersdeelnemers 1- iten. jnister verwacht dat het aantal )rsonge vallen, dat de afgelopen fs is toegenomen, zal teruglopen Hf procent. I dit jaar al 1.500 mensen omge- in het verkeer, honderd meer Minister Maij-Wei Honden in Wassenaar dood door vergiftiging WASSENAAR De afdeling bij- zondere wetten van de politie in Wassenaar stelt een onderzoek in naar een aantal gevallen van vergif tiging onder honden in deze ge meente. Een woordvoerder van de Wassenaarse politie noemt de^itua- tie bijzonder ernstig. Eén familie heeft in de afgelopen jaren zeven honden verloren. Deze familie heeft nu huis aan huis pamfletten bezorgd waarin bewoners worden opgeroe pen direct contact met de politie op te nemen, als ze verdenkingen heb ben of verdachte personen hebben gezien. Jongeren drinken minder alcohol UTRECHT Het percentage jonge ren van 10 tot 18 jaar dat drank ge bruikt is de afgelopen vier jaar ge daald van 67,4 tot 64,6. Van hen drinkt de meerderheid (60 procent van de jongens en 75 procent van de meisjes) per keer niet meer dan twee glazen. Het drinken van zeven glazen per keer komt voor bij 17 procent van de jongens en bij 6 pro cent van de meisjes die drinken. Dat is te veel voor jongeren van die leeftijd, aldus dr. I. Spruit, hoofd van de afdeling onderzoek van het Nederlands Instituut voor Alcolhol en Drugs (NIAD) vandaag op de conferentie 'Jeugd, drank en drugs' in Utrecht. Volgens haar brengt het een direct risico van verkeersonge lukken en lichamelijk letsel met zich mee. Bovendien ontstaat bij aanhoudend overmatig gebruik de kans op beschadiging van lever, hart, hersenen en maag. Het ge bruik van softdrugs is in Nederland veel lager dan bij voorbeeld in de VS waar het streng wordt aange pakt. Heel wat minder jongeren ex perimenteren met hasj en marihua na dan met alcohol: 8,7 procent van de jongens en 5,6 procent van de meisjes. Experimenteren met softdrugs bete kent niet dat deze jongeren na ver loop van tijd junks zijn, aldus Spruit. Het proces van verslaving aan harddrugs verloopt volgens haar via andere wegen. Men gaat uit van 20.000 verslaafden in Neder land. Die aantallen zijn sinds 1977 niet veranderd. VS kenden gevaar van atoomproeven NEW YORK De Amerikaanse auto riteiten, die in de jaren vijftig en zestig verantwoordelijk waren voor atoom- proeven in de Nevada-woestijn, wisten dat zij hun personeel daarbij aan ge vaarlijke straling blootstelden. Blijkens een publikatie in de New York Times verzuimden de autoriteiten de stralings- doses te verminderen of het personeel op de hoogte te stellen uit vrees dat de proeven geen doorgang zouden vinden. Het artikel in de New York Times was gebaseerd op overheidsdocumenten, die werden vrijgegeven tijdens een rechts zaak. Tijdens het proces werden twee honderd sterfgevallen en achttien ziek tegevallen besproken. ÏNQUÊTE KAMERS VAN KOOPHANDEL: (Van onze sociaal- I economische redactie) IEN HAAG 1989 las voor het Neder- tndse bedrijfsleven (eer een uitstekend r. Zowel de omzetten de winsten stegen, enals de export, de •rkgelegenheid en de ivesteringen. Het is larom niet onbegrijpe- dat het overgrote deel van de Nederland se bedrijven tevreden is met do behaalde finan ciële resultaten. Ook de verwachtingen voor het komende jaar zijn vrij wel over de gehele linie hoog gespannen. Dat blijft uit de landelijke „Enquête Regionale Bedrijfsontwik keling" van de Vereniging van Kamers van Koophan del die vanmorgen in Den Haag werd gepresenteerd. Aan de enquête namen 61.400 bedrijven deel. Uitge splitst naar regio's behaalt het zuiden van ons land de beste resultaten. Daarna komt het westen, dat ten opzichte van 1988 aanzien lijk beter presteert. Ter ver gelijking: de reële export- groei van de „zuidelijke" bedrijven bedraagt 5 pro cent tegen een half voor be drijven in het noorden. Over het gehele bedrijfs leven gezien neemt de om zet dit jaar (in guldens uit gedrukt) met zes procent toe. Ruim 90 procent van de ondervraagde bedrijven zegt dit jaar met winst te kunnen afsluiten. Vooral de grotere bedrijven met meer dan 50 werknemers in dienst boeken forse omzet stijgingen. Voor het eerst in jaren blijkt het aantal ex porterende bedrijven te groeien. De investeringen stijgen vooral sterk in de in dustrie. Pagina 6: Visserij boert slecht ir-l Bt EN De gemeente ip n is teleurgesteld het aantal woning- )C-i>ningen dat volgend kan worden ge- ip fl. Gedeputeerde Sta- van Zuid-Holland ;p in gisteren bekend- ikt dat Leiden 179 igen in de sociale ector kan bouwen in tegenover 253 dit jaar jaar geleden waren nog bijna vijfhonderd, it wel erg hard omlaag", leactie van D. Schilder, van de directie volks- fting. Volgens hem er in het overleg met de tie op aangedrongen leerwaartsb spiraal te feken„Het teruglo- lantal huurwoningen is |rect gevolg van het (leid. Maar we zijn er- gekomen dat de grote worden ontzien en de grote gemeenten juist aar zijn we het niet mee ^e proberen de verde- inen de provincie te be- jlen. Alle gemeenten inatuurlijk dat ze meer pe huurwoningen wil- jaar wij denken gezien *ote aantal woningzoe- 'i duidelijk te kunnen en dat daar in Leiden él behoefte aan is", al- Jhilder. 'iet aantal premiekoop- )(en (315 tegenover 189 r) is hij wel tevreden. >eken daarmee vrij goe- Uitaten. De belangstel- enorm. En we kunnen ch alle woningen toe- aan mensen die een pe huurwoning achter- gesubsidieerde sector i (iden volgend jaar in to- 1 jl woningen bouwen, 48 dan vorig jaar. Het to- (antal nieuwe huizen (chter op 1140. Volgens ir worden er zeshon- 'oningen gebouwd in de i 516 in de nieuwbouw- levenshof. De vrije-sec- I lingen zonder subsidie vooral in De Coebel en Waardeiland. I 0: Regiogemeenten re- j tevreden i rant ontvangen? Bel tussen 4 t 19.00 uur, zaterdags tussen 1 15.00 uur. telefoon 071- en uw krant wordt nog de- vond nabezorgd. Tsjechische president door parlement gekozen PRAAG De nieuwe presi dent van Tsjechoslowakije wordt voor het eind van janu ari door het parlement geko zen: hij mag geen lid zijn van de communistische partij en moet uit de deelrepubliek Tsjechië afkomstig zijn. Dat zijn de Tsjechoslowaakse oppo sitie, verenigd in het Burgerfo rum en de nieuwe regering Calfa gisteravond overeen ge komen. Het besluit maakt de weg vrij voot de kandidatuur van de toneelschrijver en oppositielei der Vaclav Havel. De voorma lige partijleider Dubcek is door de maatregel uitgesloten van deelname want hij is afkom stig uit Slowakije en ook de af gestreden premier Ladislav Adamec kan, zolang hij lid blijft van de communistische partij, niet deelnemen. De pre sidentsverkiezing had volgens de huidige wet uiterlijk 14 da gen na het aftreden van presi dent Gustav Husak, afgelopen zondag, moeten plaatsvinden. Burgerforum eiste echter meer speelruimte. Toch neemt Bur gerforum een risisco door in te stemmen met een presidents verkiezing door het parlement, omdat de communisten daar nog steeds de meerderheid hebben. Pag. 2: Vaclav Maly slechts even een politicus Mevrouw Majoor en haar man MEERSSEN Een man van naar schatting 25 a 30 jaar heeft gisteren de echtgenote van burge meester Majoor van Meerssen en haar twee dochtertjes van zeven en negen jaar enkele uren gegijzeld. De gijzeling is goed afgelopen. De man is er vandoor met enkele duizenden guldens. Rond half negen 's morgens belde een man aan, die onder bedreiging met een mes geld eiste. Toen dat niet in huis aanwezig was, gaf hij de vrouw bevel om geld te halen op haar bank. Intussen bleef hij achter met de kinderen, die hij correct naar de speelkamer dirigeerde. Bezorgd om het lot van haar dochtertjes heeft de vrouw op de bank geen alarm willen slaan. Bij thuiskomst met het geld dwong de man haar in haar auto plaats te ne men achter het stuur en hem naar het nabije Valkenburg te rijden. In Valkenburg zette de overvaller de vrouw uit de auto en ging er vandoor. Een taxi heeft de man later in Maastricht op het Vrijthof af gezet. Sindsdien is deze op een gevonden stofjas na - spoorloos. Een speciaal team van tien man leidt het onder zoek. De gegijzelde vrouw en de kinderen maken het naar omstandigheden goed. De bur gemeester was op het moment van de gijzeling op een verga dering. Vluchtelingen demonstreren Enkele duizenden Vietnamese vluchtelingen trokken gisteren in een lange rij door Hong Kong uit protest tegen de gedwongen terugkeer naar hun vaderland. Eergisteren is de eerste groep van 51 vluchtelingen teruggestuurd naar Hanoi. Het Britse ministerie van buitenlandse zaken heeft gisteren ontkend noch bevestigd dat er vóór Kerstmis een tweede groep illegaal in Hongkong ver blijvende Vietnamese bootvluchtelingen wordt teruggezonden. Hanoi maakte bekend dat de vluchtelingen niet worden gestraft voor hun vlucht. POSITIE GORBATSJOV ONDER DRUK (Van onze correspondent Frans Boogaard) BRUSSEL De Europese Gemeenschap verwacht op korte termijn een ver zoek vanuit de Sovjetunie om met noodhulp de eco nomische hervormingen van secretaris-generaal Gorbatsjov te helpen red den. Diplomaten in Brussel veron derstellen dat de Sovjet-minis ter van buitenlandse zaken Edouard Shevardnadze dins dag tijdens zijn bezoek aan Brussel een dergelijk verzoek zal doen. De geruchtenstroom over de buitengewoon moeilijke positie van Gorbatsjov, die zijn econo mische hervormingen maar niet van de grond krijgt, zwelt aan. De Franse president Mit terrand, die midden vorige week Gorbatsjov in Kiev be zocht, maakte daar zondaga vond vrij duidelijke toespelin gen op tijdens een ruim ander half uur durend tv-interview. Shevardnadze komt volgende week naar de Belgische hoofd stad om een handels- en sa menwerkingsakkoord met de EG te ondertekenen Volgens bronnen in Brussel begint de positie van Gorbatsjov derma te wankel te worden dat dit akkoord weieens te laat kan komen. Aanhangers van de harde lijn binnen de Commu nistische Partij in de Sovjetu nie menen dat Gorbatsjov zich te zacht opstelt tegenover het Westen en dat hii het land met zijn hervormingsbeleid de ver keerde richting instuurt. Zo hield Sovjet-premier Ryzjkov gisteren een pleidooi voor het behoud van de staatsgeleide economie. De premier kreeg luid applaus van het conserva tieve deel van het 2.250 leden tellende Congres van Volksaf- 'agina 5 Sovjetpremier pleit voor behoud geleide economie DEN HAAG - Het ak koord van Schengen wordt morgen niet onder tekend, zoals oorspronke lijk de bedoeling was. West-Duitsland wil verdere besprekingen voeren met de andere betrokken landen. De Bondsrepubliek heeft beden kingen op het punt van gege vensbescherming en het opne men van de DDR in de con ventie. Het Nederlandse kabinet ver gaderde vanmorgen urenlang over het al dan niet onderte kenen van het Akkoord van Schengen. Bij de sluiting van deze editie was nog niet be kend wat het kabinetsberaad had opgeleverd. Nederland heeft voornamelijk bezwaren tegen de Luxemburgse weige ring belastingfraude aan te pakken. Ook de harmonisatie van het asielbeleid en de open Duitse oostgrens vormen be langrijke obstakels. Volgens de staatssecretarissen Dankert (EG-zaken) en Kosto (Justitie) zal het akkoord niet leiden tot een strenger drugsbedleid in Nederland. 'Schengen' ver plicht Nederland wel de uit voer, verkoop en verstrekking van drugs, met inbegrip van cannabis, strafrechtelijk en be stuurlijk tegen té gaan. Frankrijk en België hebben geen bezweren tegen het ak koord en zien het liefst dat alle landen morgen onderteke nen. Aan het Akkoord van Schen gen en de aanvullende over eenkomst is jarenlang geheim overleg op ambtelijk en poli tiek niveau vooraf gegaan. De overeenkomst is vooral gericht op het bevorderen van samen werking tussen politie en justi tie van de vijf landen. BAARN Het aantal fietsers dat door een verkeersongeval om het leven komt, is volgens de laatste cijfers met dertig procent gestegen. Veilig Verkeer Nederland (VVN), die gis termiddag de campagne 'Rij alcoholvrij' presenteerde, noemt dit een dramatische ontwikkeling. In de eerste negen maan den van dit jaar kwamen 232 fietsers om het leven. Overi gens stijgt het aantal verkeersdoden over de hele linie. VVN- voorzitter Harry van den Bergh vreest dat dit jaar in totaal 1500 mensen in het verkeer om het leven komen, een toena me in één jaar van tien procent. Vooral kinderen zijn dit jaar veel vaker het slachtoffer van een verkeersongeval dan in voorgaande jaren. Pagina 4: Autorijden met drank op raakt 'uit' bij jonge- Knikkerbom gevaarlijk vuurwerk DEN HAAG De politie maakt zich ernstig zorgen over een nieuw fenomeen op vuur- werkgebied, de zogenaamde knikkerbom. Het gaat om een uiterst eenvoudig zelf te ma ken bommetje dat in de prak tijk levensgevaarlijk is. Vooral het fragmentatie-effect van een bom baart de politie grote zorgen. Mogelijk snelle restauratie toren Katwijk KATWIJK De toren van de Andreaskerk aan de Boulevard in Katwijk wordt mogelijk op korte termijn gerestaureerd. De kerk is aangewezen als een van de veertien projecten die in aan merking komen voor subsidie van het ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur. Het ministerie heeft elf miljoen gulden beschikbaar gesteld voor de 14 projecten. „Binnen twee maanden moet de gemeente Katwijk een compleet restauratie plan op tafel leggen", vertelt een woordvoerster van de Kat- wijkse afdeling monumentenzorg. Het ministerie beoordeelt dan of de restauratie van de toren inderdaad in aanmerking komt voor subsidie en hoeveel geld de gemeente Katwijk, die eigenaar van de toren is, krijgt. Het Rijk betaalt 70 procent van de subsi diabele kosten. Wat exact met de toren moet gebeuren, wordt op dit moment bekeken. De elf miljoen gulden van WVC is vrijge komen doordat projecten die in eerste instantie in aanmerking kwamen voor subsidiëring, geen doorgang konden vinden. Zes jaar cel voor gewapende overval DEN HAAG/LEIDEN Een 35-jarige Leidenaar is vanoch tend door de Haagse recht bank veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf vanwege zijn aandeel in een gewapende overval op een geldtransport in Antwerpen. Daarbij werd drie miljoen gulden buitge maakt. De man moet de 450.000 gulden die hij aan het misdrijf overhield terugbeta len. Omdat hij dat geld bijna helemaal heeft opgemaakt, moet- hij waarschijnlijk zes maanden langer in hechtenis blijven. De officier van justitie eiste twee weken geleden tij dens de zitting zeven jaar cel tegen de man, die zegt dat de overval in scène is gezet. Zie pagina no. 6 7 28 PAGINA'S Kerken boos over jh bijbelcursus van 1 Teleac m VU viert geboorte honderdste buisbaby Autorijden met drank op raakt 'uit' bij jongeren Bengtsson boekt eerste succesje met Feyenoord Vuurwerk in Leids college rond kerstkaart Verbouwing Hazerswoudse schoolkost 1,6 miljoen Noordwijkse duinen natuurmonument GEESTELIJK LEVEN/OPINIE2 BINNENLAND 3/4 .BUITENLAND5 ECONOMIE6 SPORT 7/13 LEIDEN/REGIO9/10/11 KUNST/RTV 13 RTV PROGRAMMAS15 WEER/PUZZEL/MENU15 Schengen. Je hoort er de hele dag over. Alleen we ten velen niet wat het eigenlijk is. Vooral als er over het Schengen-overleg wordt gesproken of over de „ondertekening" van Schengen. Schengen is een plaatsje in Luxemburg, waar de Benelux, Duitsland en Frankrijk een „eerste stap willen zetten naar de eenwording van Europa", maar die stap is nog maar erg wankel. Om te weten wat dit plaatsje voorstelt heeft de Leidse Courant er inmiddels een verslaggever heengestuurd. Dus als u onderstaande bon gauw invult, kunt u, die deze krant nog voor 1,25 gulden hebt gekocht - als proefabonnee - gra tis meer te weten komen over Schengen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB. Indien daartoe aanleiding bestaai. kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd CeidócSouAcmt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1