^Uitstel voor belasting maatregelen Bon: 11 13 14 15 16 17 19 Damrak Akkoord over bouw nieuwe mijnenvegers SENAAT LAAT ZICH NIET OPJAGEN 4 Oostduitse pers gevoelig voor sensatie VANDAAG Woensdag 13 december 1989 81ste jaargang no. 24598 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N V Leiden. Abonnementen (mcl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familieberichten f0,60 pier mm. fax 070-3902702 tbv. advertenties; 071 -134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Losse nummers f. 1,10 Veel bewolking en regen. Mi nimumtemperatuur rond 5 graden. Middagtemperatuur circa 8 graden, later stijgend tot 10. Matige, later vrij krach tige wind, in hoofdzaak uit zuidwest. igtuigen Etiopië gen blijven vliegen faOL De luchtvaartmaat- lij Ethiopian Airlines mag blijven 1 met Boeings 707 die per 1 janua- officieel te veel lawaai produce- Rijksluchtvaartdienst heeft daar EA-directeur H. Moulijn van- i toestemming voor verleend. De (happij kan daardoor drie maal jek hulpgoederen blijven leveren •It door honger geteisterde land. e luchtvaartmaatschappijen krij- >r 1 januari te maken met ver- je milieu- en geluidseisen. De Jrs hebben een bestelling lopen Trie Boeings 757, die wél voldoen I nieuwe normen, maar die wor- let voro juni geleverd. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG/BRUSSEL De Bel gische en Nederlandse marines gaan samen een heel nieuw type kustmij- nenveger ontwikkelen, ter vervan ging van de huidige, sterk verou derde vloot. Na lang aarzelen is de overheid in Brussel begin deze maand akkoord gegaan met het ge zamenlijke project. Voor het ont werp van de mijnenvegers leggen Nederland en België samen 25 mil joen gulden op tafel. Volgens het ministerie van defensie is het 'Memorandum of understanding' dat on der meer afspraken bevat over de aanbe steding van het ontwerp onlangs in Den Haag gearriveerd, voorzien van de hand tekening van de Belgische minister. Oud- staatssecretaris Van Hou welingen had al in april dit jaar getekend namens Neder land. De nieuwe kustmijnenvegers zijn nodig om in oorlogstijd het Kanaal, de Noordzee en de toegangen tot de Nederlandse ha vens mijnenvrij te houden. Momenteel vervult de marine deze taak met 11 sche pen uit de Dokkum-klasse, gebouwd kort na de Tweede Wereldoorlog. De vervan ging door tien nieuwe mijnenvegers met een kunststof romp begroot het ministerie nenvegers wordt door Van der Giessen de Noord in Alblasserdam met de Belgische werf Mercantile Béliard uitgevoerd. Aan vankelijk zou ook Noorwegen aan het project deelnemen, maar uiteindelijk haakte dit land af omdat de Noorse kust wateren specifieke eisen aan de schepen zouden stellen. Volgens Defensie heeft in middels Portugal belangstelling getoond. Als alles volgens plan verloopt zou het eerste schip al in 1992 van de helling kun nen rollen. Het tiende schip moet eind 1999 klaar zijn. Welke werf de order krijgt, is nog niet besloten. Faillissement dreigt voor Verenigde Naties NEW YORK Secretaris-generaal Javier Perez de Cuellar heeft gisteren gewaarschuwd dat de Verenig de Naties tegen het eind van 1990 failliet zal zijn als de Verenigde Staten en andere landen hun financiële bijdragen blijven opschorten of te laat betalen. De Verenigde Naties hebben nog 464 miljoen dollar te goed van de in totaal 159 lidstaten. De 365 miljoen dollar aan achterstallige betalingen van de VS vormen daarin het grootste aandeel. In 1985 besloot de toenmalige president Reagan de Ame rikaanse financiële bijdrage op te schorten omdat de volkerenorganisatie geld zou verspillen en te bureau cratisch zou zijn. In september 1988 werd die maatregel weer opgehe ven maar aan de Amerikaanse financiële verplichtin gen is nog bij lange na niet voldaan. (Van onze parlementaire redactie) >EN HAAG De perste Kamer weigert ^ooralsnog de kabi- "Iletsvoprstellen voor de "verhoging van het -iuurwaardeforfait en CVe accijns voor petro- jp^rum en huisbrandolie ■v|Vaardoor de aardgas- jjrijs zal stijgen) vóór 1 nuari te behandelen, at betekent dat beide aatregelen niet op die itum kunnen ingaan. 5 commissie financiën an de Tweede Kamer is mmiddag in spoedzit- ng bijeengekomen om ch te beraden over het andpunt van de Eerste amer. De Tweede-Ka- erfracties willen weten Hanse >assadeur Skt aan ïn rakers JAAG De Spaan- nbassadeur Sassot leegt eigen Spaanse Jieidsmensen naar gland over te laten „Maar dat gebeurt Jereenstemming met Iderlandse autoritei- feldus de woordvoer- !>e eigen veiligheids- p ?n zouden overigens l de beveiliging „van nuit" op zich nemen, [ijgen dus geen taak i de gebouwen. jinisterie van justitie is ?en dergelijk verzoek et op de hoogte. „Maar beft in principe ook lolang de beveiliging 1 de gebouwen plaats- Als ze echter ook op hun functie willen uit- 'n, is die toestemming podzakelijk", aldus een Voerder van het minis- VD-kamerfractie heeft gen aan de bewindslie den binnenlandse zaken re|Stitie opheldering ge- over de bewaking. ieHül de fractie weten of tra personeel aan de Cp politie beschikbaar is Ja voor de bewaking Spaanse vestigingen, woordvoerder van Bin- idse Zaken bevestigde r extra manschappen ^kbaar zijn gesteld, ■wilde geen mededelin gen over het aantal en nier waarop zij worden of de Senaat vasthoudt aan een schriftelijke voorbereiding van het de bat. De verhoging van het huurwaardeforfait (een heffing voor huiseigena ren) en de accijns op huis brandolie waaraan de aardgasprijs is gekoppeld, zijn twee maatregelen die geld moeten opbrengen voor het nieuwe beleid dat het kabinet voor ogen staat. Daarom wil het ka binet haast maken met de behandeling van beide wetsvoorstellen. Volgende week debatteert de Twee de Kamer hierover. Daar na zouden de wetsvoor- stelen met spoed door de Eerste Kamer moeten worden besproken. De commissie financiën van de Senaat meent echter dat de zorgvuldigheid in het geding is. Het 'college van senioren' van de Eer ste Kamer (fractievoorzit ters en kamervoorzitter Steenkamp) beslist dins dag over het advies van de commissie. Vooral CDA en VVD hebben moeite met een snelle behandeling van beide wetsvoorstellen. De PvdA heeft hiervoor be grip maar vindt dat 1 ja nuari nog steeds een haal bare datum is. Volgens de PvdA (26 ze tels) doet het CDA net alsof er nog een coalitie is met de VVD. De PvdA vreest dat uitstel van de behandeling de staat hon derden miljoenen guldens aan inkomsten zal kosten. Volgens CDA en VVD zijn er nogal wat financië le gevolgen voor de bur gers. rw- p -1 11 1 m, y. Stenen in verkiezingsstrijd Eenheden van de oproerpolitie staan lijnrecht tegenover aanhan gers van de Chileense presidentskandidaat Buchi en sympatisan- ten van tegenkandidaat Aylwin bestoken vervolgens de beide partijen met straatstenen. Chili maakt zich op voor de verkiezin gen, die morgen worden gehouden. FOTO: EPA (Van onze correspondent Rihk Drost) OOST-BERLIJN Veertig jaar lang hebben de Oostduit se kranten tot de saaiste ter wereld behoord. Stevig is in hun kolommen door de jaren heen gekat op de boulevard bladen in het Westen, die ver moedens en geruchten opbla zen tot sensatieverhalen, waarvan de onwaarheid later in piepkleine berichtjes of zelfs helemaal niet wordt toe gegeven. Sinds de geweldloze revolutie lopen de redacties van Oost duitse kranten, en zelfs het officiële persbureau ADN, met boter op hun hoofd. In hnn jaoh* naar sensatie veri fiëren geruchten niet of nauwelijks. Met als gevolg dat er af en toe grove blunders worden gemaakt. De kroon spant het bericht van afgelopen vrijdag van ADN over drie kinderen in Bernburg bij Magdeburg, die op weerzinwekkende wijze door een zevental neo-nazi's zouden zijn mishandeld. De elf-jarige kinderen hadden het verhaal van a tot z ver zonnen. Ze hadden tijdens het spelen brandwonden opgelo pen. Om bestraffing door hun ouders te ontlopen, hadden ze elkaar vervolgens nog wat ex tra toegetakeld onder meer Steun voor Havel met hakenkruisen van kaars vet. Bij nadere ondervraging door de politie verstrikten de kin deren zich zodanig in hun leugens, dat ze met de waar heid voor het licht moesten komen. Maandag kwam ADN met de rectificatie. Maar het onheil was al geschied. Zelfs in veel andere landen was het verhaal in de kranten ver schenen. De misser van ADN is boven het formaat van een canard uitgegroeid en heeft politieke dimensies gekregen. De lei ding van de Dienst voor Na tionale Veiligheid in de DDR had het bericht als argument gebruikt om ondanks het principe-besluit tot opheffing van de dienst, voort te be staan. De goedgestructureerde 'BVD-organisatie' zou kunnen worden gebruikt om „het op komende neo-nazisme in de DDR" te bestrijden. Al even onwaar als het ver haal van de kinderen uit Ber nburg is het sensationeel in de FDJ-krant Junge Welt gepu bliceerde artikel, dat melding maakte van illegale wapen transporten via de Oostber- lijnse luchthaven Schönefeld. De groene kisten die getuigen in buitenlandse vliegtuigen hadden zien inladen, bleken normale exportartikelen te bevatten. FOTO: EPA Pagina 9: Burgerfo rum doet mee aan verkiezin gen Nieuw bewijs voor ontwikkeling mens ATHENE De Griekse pale ontoloog Koufos zegt een stuk schedel te hebben ontdekt dat mogelijk de ontbrekende scha kel vormt in de ontwikkeling van de mens. Het fossiel is tus sen de negen en elf miljoen jaar oud en overbrugt mogelijk de ontwikkeling tussen de vroege tweebenige primaat ra- mapithecus en de australopi- thecus, een van de voorouders van de mens. De vondst zou een bewijs kunnen zijn dat de ontwikkeling van primaat tot mensachtigen elf tot twaalf miljoen jaar geleden plaats vond in het gebied van het moderne Griekenland. Koufos zei dat geleerden nu een dui delijk beeld kunnen vormen van het gelaat met het voor hoofd, het gebied van de ogen en de neus, de bovenkaak en de tanden. Belg smeert 'em BRUSSEL Een gedetineer de in de Belgische gevangenis van Lantin, nabij Luik wist gisteren te ontsnappen dank zij de margarine die hij bij zijn ontbijt had gekregen. De man was met handboeien vastgeke tend aan een radiator in een bureau waar hij was voor ver hoor. Hij had 's morgens ver kozen af te zien van zijn ont bijt om de margarine van zijn boterhammen op zijn polsen te smeren. Na even de kamer uit te zijn geweest, vond een agent de handboeien bungelend aan de verwarming. De gevangene was gevlogen. (ADVERTENTIE) OPHEFFINGSUITVERKOOP DEN HAAG - Opheffingsuitverkoop van Nederlands mooiste meubelen. In deze spektakulaire uitverkoop vindt u behalve ei ken ook de allernieuwste collectie's BANKSTELLEN, wand- meubelen, eethoeken, kleinmeubelen enz. Nog nooit is er in de meubelgeschiedenis voor zulke lage prijzen verkocht. Puur kwaliteit voor iedereen betaalbaar. Nog nooit zag u zo'n zee van meubelen, kom snel naar dit unieke gebeuren: De OPHEFFINGSUITVERKOOP van meubelmagazijn en meubel toonzaal en pak enorm voordeel. Onvoorstelbare KORTING tot 80% 5 jaar garantie en service blijven gegarandeerd. Voormalig pand van Gescher en Kempen DEN HAAG BERKEL EN RODENRIJS Spuistraat 10 Noordeindseweg 114-116 Donderdagavond koopavond Vrijdagavond koopavond Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur. zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoon 071-12.22.48 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd. Egon Krenz aangeklaagd OOST-BERLIJN De. vroegere partijleider annex staatshoofd Egon Krenz moet volgens de oppositiebeweging Neues Forum worden vervolgd voor verduistering en vernietiging van straf rechtelijk relevante archieven. Ook tegen de chef van de Dienst voor Nationale Veiligheid Wolfgang Schwanitz heeft Neues Fo rum aangifte gedaan voor een dergelijk vergrijp. Pagina 9: Het alibi Honecker Popmuziek: jaarlijks 22.000 slachtoffers UTRECHT Per jaar ko men er ongeveer 14.000 Nederlandse jongeren bij die minder goed gaan ho ren door jarenlang bezoek aan popconcerten, disco theken en het luisteren naar popmuziek met een koptelefoon. Zelf optre den in een popgroep maakt die groep nog eens 8.000 groter. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezond heidszorg TNO dat op verzoek van de Gezondheidsraad is ge daan. De resultaten zijn van daag bekend gemaakt. Behal ve door popmuziek kunnen jonge mensen ook gehoorscha- de oplopen door bromfietsen en motoren. Dat zijn allemaal factoren waar vroegere gene raties weinig mee te maken hadden. Volgens de onder zoekster geeft popmuziek in de disco of via een walkman on geveer na zeven tot tien jaar een slechter gehoor bij acht procent van de luisteraars. De muzikanten zelf lopen een groter risico: twintig procent krijgt na die periode proble men met het verstaan van spraak in het dagelijks leven. Voor motorrijders geldt het zelfde. 22 PAGINA'S Kardinaal Willebrandsweg bij Vaticaanse a raad voor de 1 oecumene m Juridisch steekspel rond Rienk Kamer Gist Brocades niet naar Leiden Verkiezingen in Alkemade definitief uitgesteld Nieuwe gemeentewerf Oegstgeest is maatpak Sassenheim krijgt overdekt zwembad Havelange begrijpt niets van drukte over vandalisme Anton Koolhaas: over liefde, dood en eenzaamheid GEESTELIJK LEVEN/OPINIE... BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE LEIDEN/REGIO 13/1 SPORT KUNST/RTV RTV PROGRAMMAS WEER/PUZZEL/MENU „Damrak iets hoger, Damrak iets lager", of mede delingen van gelijke of juist heel andere strekking lezen we dagelijks in de rubriek „Beurs van Am sterdam". De graadmeter van onze economie. Een lawine van cijfers. Intens bekeken door de een, achteloos overgeslagen door de ander. Toch soms geraadpleegd als buitenlands geld moet worden ge kocht of goud en zilver moet worden verkocht. Met een dagelijkse toelichting op de fluctuaties die nu eenmaal inherent zijn aan het altijd weer boeiende gebeuren op de beurs aan het Damrak in Amster dam. Dagelijks te volgen in Den Haag en omge ving, en wel in de Leidse Courant. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd ficidóc (Bowuvnt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1