£eid£e ©oma/fit Massale volkswoede in DDR Grote braadpan gezocht. 5.99 iÖJ Geen heffing meer voor commerciële omroep 2 3 5 7 9 11 12 13 13 O, kom BB-alarm loeide niet in Leiden Van der Meer legt functie neer bij RO OPPOSITIE VREEST ONREGELMATIGHEDEN DOOR MACHTSVACUÜM Gevechten verhinderen evacuatie uit Manila Gehakt h.o.h.. Greenpeace: stappen tegen marine VS Dinsdag 5 december 198S 81ste jaargang no. 24591 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijtholl Pers, Apothekersdi|k 34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677 Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (mcl 6% BTW) per maand 1.24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vnjdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14 00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familiebenchten 1.0,60 per mm. lax 070-3902702 tbv. advertenties; 071 -134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ Hallewas, Chef-redacteur GJ. Onvlee. HET WEER In de nacht en ochtend op veel plaatsen mist, weinig wind en minimumtemperatuur om het vriespunt, 's Middags enkele opklaringen, zwakke tot mati ge westenwind en circa 5 gra- ïaak- eten- n de n li-J inder neter Ie li- ,18.9. pak- Den- 100 ;3200 Pleur ieter aan i ook van neter liet' .13.7. ïrbe- rden Chaos op komst bij Oostenrijkse grens KUFSTEIN De Oostenrijkse douane bij de grensovergang Kiefersfelden (Autobahn Mtlnchen-Innsbruck) verwacht voor morgen een verkeerschaos door het afsluiten van de Oostenrijk se autowegen voor nachtelijk vrachtverkeer. Het nachtelijk rijverbod is per 1 december afgekondigd om het milieu te sparen. Volgens de vervoerdersorganisatie NOB ver wacht de Oostenrijkse douane dat vanavond, als de grens dicht gaat, er aan de Duitse kant 2.400 vrachtwagens zullen staan. Daar komen dan morgen nog eens 2.400 bij. Zelfs al zou de dou ane 120 chauffeurs per uur kunnen 'verwerken', dan duurt het nog twintig uur voordat de eerste golf van vandaag de grens over is. Wie vandaag achteraan in de rij aansluit, loopt de kans pas donderdagochtend Oostenrijk in te kunnen rijden, aldus de NOB-woordvoerster. De wegblokkades in Oostenrijk van protesterende Oostenrijkse chauffeurs hebben nauwelijks gevolgen voor het Nederlandse vrachtrijders. Er zijn twee wegen geblokkeerd waar Nederland se chauffeurs op weg naar Italië weinig gebruik van maken. Oostenrijkse vrachtwagens blokkeren enkele wegen in Oos tenrijk uit protest tegen het nachtelijk rijverbod, foto: epa LEIDEN Leiden en omgeving zijn gisteren om 12.00 uur niet opgeschrikt door het geluid van de voormalige BB-sirenes. Door interne problemen was de brandweer die tegenwoordig de BB-ta- ken uitvoert niet in staat om het signaal op tijd te laten klinken. De brandweer bediende daarmee Kees van Kooten en Wim de Bie op hun wenken. Zij hoeven het dreigement in hun tv- programma 'Keek op de Week' van afgelopen zondag om burgemeesters in gemeenten waar de sirene zou loeien kaal te scheren en met pek en veren rond te dragen, in elk geval in de Leidse regio niet uit te voeren. Aanleiding voor hun uit spraak was de top tussen Bush en Gorbatsjov in Malta en de ontwikkelingen in Oost-Europa. Pagina 3: „BB-sirene moet vredesalarm wor den" DEN HAAG Ben van der Meer, directeur van het Residentie Orkest, legt die functie in de loop van volgend jaar neer. Van der Meer kwam on langs in aanvaring met chef-dirigent Hans Vonk, die vindt dat de orkestdirecteur het orkest „arm zalig" leidt. De publiciteit over die uitlating scherpte de al jaren levende tegenstellingen tus sen directeur en chef-dirigent nog eens extra aan. Vonk kan overigens zijn werk bij het orkest voortzetten, op voorwaarde dat hij zijn spijt be tuigt over z'n uitlating. Ben van der Meer, die al eerder bekend had gemaakt vóór het bereiken van de VUT een andere functie binnen het orkest te willen, is momenteel met het bestuur in bespre king over de financiële voorwaarden. Hij zal het orkest vermoedelijk gaan adviseren over sponsor activiteiten. Een opvolger is nog niet gevonden. Sinterklaas in vijver LEIDEN Het in de hand houden van meerdere paarde- krachten gaat Sinterklaas soms slecht af. Omdat zijn auto bij het afremmen steeds afsloeg, trapte de Sint gisteravond bij het naderen van een kruising op het koppelingspedaal om daarna ongelukkigerwijs in de achteruit te schakelen. De ach terwielen blokkeerden, de auto begon te slippen en belandde ondersteboven in de vijver naast de Dr. Lelylaan. De arui- pende Sint en zijn Piet werden ongedeerd naar het politiebu reau gebracht; bij de blaastest werd duidelijk dat Sint te diep in het glaasje had gekeken. TGV niet in Leiden, wel in Den Haag DEN HAAG De hogesnel heidstrein TGV die over enke le jaren tussen Amsterdam en Parijs rijdt, zal definitief niet in Leiden stoppen. De trein doet tussen Amsterdam en Pa rijs alleen de stations Schiphol, Den Haag Hollands Spoor, Rotterdam Centraal, Antwer pen en Brussel aan. Op het traject Amsterdam-Rotterdam mag niet harder worden gere den dan 160 km per uur. Van Rotterdam naar Brussel rijdt de trein 250 km per uur en daarna bijna 400 km per uur. Sassenheims echtpaar wint ruim twee ton SCHEVENINGEN Een echtpaar uit Sassenheim, dat anoniem wenst te blijven, heeft gisteravond in Scheve- ningen de Grand Jackpot van 228.098,98 gulden gewonnen. Het is dit jaar al voor de derde keer, dat een dergelijke hoge jackpot in Scheveningen is uit gekeerd Het dolgelukkige echtpaar, dat tot de regelmati ge bezoekers van het casino behoort, won het bedrag door inworp van drie gulden in een van de zestien aan elkaar ge koppelde speelautomaten. LEIPZIG Het vreed zaam protest in Oost- Duitsland slaat steeds meer om in woede en razernij. Burgers in Leipzig en Erfurt dreig den gisteren hoofdkwar tieren van de staatsvei- ligheidsdienst te bezet ten. In een grimmige sfeer riepen in Leipzig meer dan 200.000 men sen op tot opheffen van de communistische par tij, de hereniging van Duitsland en het met wortel en tak uitroeien van de corruptie. In kringen van de opposi tie groeit de vrees voor on regelmatigheden als gevolg van het machtsvacuüm dat ontstaan is door het collec tief aftreden van politburo en centraal comité van de communistische partij (SED), afgelopen zondag. Leden van de oppositie, verenigd in Neues Forum, alsook kerkelijk leiders proberen de boosheid on der het volk te temperen. Maar op het Karl Marx- plein in Leipzig hielden sprekers de menigte voor: ,,Wij praten over het op heffen van de SED" en „Duitsland, ons gemeen schappelijke vaderland". De bevolking van de DDR is zo boos over de corruptie waaronder zij decennia heeft geleefd, dat steeds meer mensen bang worden dat het tot gewelddadighe den zal komen. Het dage lijks bestuur van de SED heeft er bij de regering op aangedrongen de inwoners via de televisie tot kalmte te manen. Er is inmiddels een spe ciaal telefoonnummer in gesteld voor mensen en het zou om vele honderden gaan die aangifte willen doen van mogelijk corrup tie. Maar terwijl kunste naars, samen met de politie de wacht houden bij de woning van de van corrup tie verdachte staatssecreta ris Schalck, troffen boze burgers slechts lege ar chiefkasten in een van de gebouwen van de staatsvei ligheidsdienst in Oost-Ber- lijn. Belastend bewijsmate riaal zou met vrachtwa- fens vol zijn verwijderd, 'agina 5: Actie tegen cor ruptie: partijgebouwen op slot Op spandoeken en borden die worden meegedragen in de demonstraties in de DDR valt nog enige humor te ont dekken. Maar de stemming van de betogers zelf wordt met de dag grimmiger. foto: adn MANILA Aanhouden de gevechten tussen re bellen en regeringstroe pen in de Filipijnse hoofd stad Manila hebben van morgen de evacuatie ver hinderd van ruim twee duizend buitenlanders en enkele duizenden Filipij- nen, die in de financiële wijk Makati vast zitten in hotels. Elite-eenheden van het Fili pijnse leger, die de regering van president Corazon Aquino omver willen werpen, hebben in de wijk een aantal gebou wen in bezit genomen. Aan vankelijk was de Filipijnse vice-minister van toerisme, Rafael Alunan, een staakt-het- Terwijl soldaten op de harde vloer een dutje deden, stond deze buitenlander te wachten op zijn vervoer uit Makati. Ze ker tweeduizend andere bui tenlanders zitten nog steeds vast in de hotels. foto: ap vuren met de rebellen over eengekomen, zodat de toeris ten konden worden geëva cueerd. Maar toen Alunan met bussen in de buurt van Makati kwam, brak opnieuw een schietpartij uit. Onder de bui tenlanders bevinden zich ook zeker zes Nederlanders. Makati is inmiddels door rege ringsgetrouwe troepen volle dig omsingeld. De afgelopen nacht zijn ook de omliggende wijken ontruimd, waarin nog al wat buitenlanders wonen. Aangenomen wordt dat het re geringsleger een massale aan val zal openen op de rebellen, zodra de buitenlanders uit Ma kati weg zijn. Later vandaag zou opnieuw gepoogd worden de toeristen, gebouw voor ge bouw, veilig te laten vertrek ken. De Amerikaanse president Bush belde gisteren met presi dent Aquino en beloofde haar blijvende steun. Bush zei ech ter bezorgd te zijn over het lot van de Amerikanen. (ADVERTENTIE) a li 500 gram 14? 3.49 kilo-lö^T ®qksks) 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Deze aanbieding is geldig t/m zaterdag 9 december (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het verdwij nen van de heffing van 15 procent op het uitzenden van televisieprogramma's via een commerciële zender uit het nieuwe Mediawetsontwerp is bij algemeen directeur van de TROS, Cees Wolzak, goed ge vallen. Hij zei het echter niet onrede lijk te vinden dat een commer ciële omroep betaalt voor het gebruik van de kabel. Met deze uitspraken in TROS Ak- tua-radio reageerde Wolzak op de wijzigingen die minister D'Ancona van WVC gisteren aankondigde op het Mediawet sontwerp dat nog onder haar voorganger Brinkman tot stand is gekomen. Voor Wolzak betekent het be sluit van de PvdA-minister een hele opluchting. Eerder heeft de TROS-directeur al aangekondigd er niet over te peinzen om ooit commercieel 'te gaan' zolang de heffing van 15 procent op de netto winst van het bedrijf niet zou ver- wijnen. Het kabinet zal vrijdag verga deren over het wetsontwerp dat commerciële televisie in Nederland mogelijk moet ma ken. Voor die tijd zal D'Anco na nog enige veranderingen in het voorstel aanbrengen. In de eerste jaren zullen praktisch geen heffingen worden opge legd vanuit Den Haag of Rijs wijk, aldus D'Ancona. Maar op de langere termijn moeten de commerciëlen wel bijdragen aan het Bedrijfsfonds voor de pers voor de eventuele schade die dagbladen lijden als gevolg van minder reclame-inkom sten. Voorlopig heeft het fonds zelf nog genoeg geld vindt de minister. Tegenover het ver dwijnen van de heffing staat het feit dat de kabelexploitan ten niet verplicht zullen zijn de nieuwe stations op de kabel toe te laten plus het verbod om via de ether programma's uit te zenden. Wolzak noemde deze barrière nog een „groot probleem". Beugels van vier invaliden gestolen ROTTERDAM Vier invaliden uit Rotterdam zullen zes maanden moeten wachten op nieuwe orthopedische beugels. Bij de firma Van Bekkum, die de beugels fabriceert, werden de pro theses afgelopen zaterdagnacht ontvreemd. De schade bedraagt ongeveer 18.000 gulden. Volgens een woordvoerster van Van Bekkum zijn de beugels voor inbrekers waardeloos, omdat ze precies op maat zijn ge maakt Het fabriceren van nieuwe beugels neemt volgens de woordvoerster ruim zes maanden in beslag. „De invaliden moeten eerst weer langskomen om de maat op te nemen, dan maken we proefmodellen en beginnen we met het bijstellen en afwerken". 14 PAGINA'S Bijbel genootschap ten strijde tegen aantijging Voor elke poster een nieuwe boom Baaistemming in bedrijven DDR Pim Verbeek duldt Bengtsson naast zich Goedkoper plan voor Leidse Stadsgehoorzaal Twijfels over realisatie plan Kerkewijk in Koudekerk Sluiting dreigt voor politiepost DeZilk Ikonen centraal in expositie Noordeinde Mr. Herstel: „NCRV biedt confrontatie tussen christendom en modern levensgevoel" GEESTELIJK LEVEN/OPINIE BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE sport LEIDEN/REGIO9 KUNST/RTV RTV-PROGRAMMA S WEER/PUZZEL/MENU Voetbal op tv VANDAAG België Nederlands 2, 19.55 uur en Duitsland 1, 19.59 uur: Vtb Stutt- gart-FC Antwerp (rechtstreeks). LONDEN De milieubewe ging Greenpeace zal gerech- terlijke stappen ondernemen tegen de Amerikaanse marine, vanwege de schade die een Amerikaans marineschip heeft aangericht aan het schip 'Greenpeace'. De onder Neder landse vlag varende MS Greenpeace liep gisteren een groot gat in de boeg op, toen het op de Atlantische Oceaan werd geramd door een Ameri kaans marineschip. Het Greenpeace-schip kon echter op eigen kracht naar een ha ven in de VS varen. Het schip van Greenpeace was aanwezig in internationale wateren voor de kust van Florida om een proeflancering van een Tri- dent-2 raket te verhindere- n.Een woordvoerster van Greenpeace noemde: „De Amerikaanse marine schendt het internationale recht. Zij heeft niet het recht een proef gebied in de internationale wateren af te schermen (ADVERTENTIES) AUTOVERHUUR F.PRANGERI Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 (Wijze: O, kom er eens kijken) O, kom er eens kijken Wat er in de brievenbus ligt Vol met artikelen Bericht na bericht Veel nieuws komt uit het buitenland Veel kunst en sport en binnenland En Kerk en Wereld en economie Vandaag in het Nieuws op drie O, kom er eens kijken alles over stad en land O, kom er eens kijken De Leidse is mijn Courant (Om te zingen bij de schoorsteen van wie onze krant nog niet leest). De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Coqrant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1