NAVO rekent op drie akkoorden Bon- Muiterij op Filipijnen nog niet onder controle DDR stuurloos na aftreden partijtop PREI EN FONDUE/ GOURMETSCHOTEL 3 4 5 i 6 7 Top Smogalarm in Zuid-Holland Lubbers krijgt schouder klopje BUSH EN GORBATSJOV BEZEGELEN EINDE VAN KOUDE OORLOG Jongens voetballen met menselijke schedel £ekUe @otwo/nt Maandag 4 december 1989 81ste jaargang no. 24590 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 1.24,24 (aut. betaling), kwartaal 1.72,34, )aar 1.275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties- (excl. 6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. fax 070-3902702 tbv. advertenties; 071 -134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur JJ. Hallewas, Chef-redacteur GJ. Onvlee. e nummers f. 1,10 HET WEER Voorlopig nog zon maar gelei delijk meer bewolking. In de nacht minder koud (mini mumtemperatuur om het vriespunt), middagtempera- tuur omstreeks 6 graden. Zwakke tot matige noordwes tenwind. Vrouw krijgt nieuw hart, lever en nier PITTSBURGH Tijdens een 21 uur durende operatie in het universiteitszie kenhuis van Pittsburgh heeft een 26-ja- rige vrouw een ander hart, een lever en een nier gekregen. Het was naar wordt aangenomen de eerste drievoudige transplantatie van deze soort. De opera tie was een succes en alle organen wer ken naar voldoening, aldus een woord voerster van het ziekenhuis. Aan de operatie werkten drie verschillende groepen artsen mee, een voor elk or gaan. Het was de tweede harttransplan tatie van de vrouw. De eerste transplan tatie drie jaar geleden was geen succes. De medicijnen tegen de afstotingsver schijnselen hadden een nier beschadigd. Lech Walesa, de leider van het Poolse vakverbond Solidariteit, is op bezoek in Groot- Brittannië om hulp los te krijgen voor zijn land. In Londen speelde hij mee in een kinderorkest van Britse Polen. Niet dat het ergens naar klonk. Maar daar zaten noch de kinderen, noch Walesa zelf mee. foto: ap Zoetermeer loopt 180 mille mis ZOETERMEER De gemeente Zoetermeer loopt circa 180.000 gul den mis. Het geld zou van het Rijk komen als premie uit de verkeer- sactie „min 25 procent". Gemeen ten, waarin het aantal verkeers slachtoffers daalde, konden een dergelijke premie krijgen. In Zoe termeer steeg het percentage onge lukken met letsel echter met tien procent. Argumenten vanuit Zoe termeer dat de meeste ongelukken op de A 12 plaatsvonden, mochten niet helpen: minister May-Weggen houdt de premie „in eigen porte monnee". DEN HAAG In de provin cie Zuid-Holland geldt ook vandaag nog de waarschu wingsfase voor luchtverontrei niging door stikstofdioxyde. De maatregel werd gister avond van kracht omdat in de loop van het weekeinde de concentraties aan stikstof dioxyde gestaag waren toege nomen. In dit stadium zijn nog geen maatregelen voor de industrie genomen. Carapatiënten kun nen mogelijk enige hinder van de luchtverontreiniging onder vinden. APELDOORN Premier Lubbers krijgt dit jaar de meeste schouderklopjes van het Nederlandse pu bliek. André van Duin staat op de tweede en ko ningin Beatrix op de der de plaats. Dat blijkt uit de Sinterklaas enquête van Bureau Lagen dijk uit Apeldoorn, waarbij 1000 mensen werd gevraagd om namen te bedenken van mensen die van de Sint een pluim of juist een standje verdienen. Vorig jaar kwam de meeste eer toe aan Mies Bouman en in 1987 aan Joop den Uyl. De meest berispte Nederlander in 1989 is VVD- fractieleider Voorhoeve. Hij volgt oud-minister Deetman van onderwijs op die zowel in 1988 als in 1987 de meeste standjes kreeg. (Van onze correspondenten) BRUSSEL/MOSKOU De Amerikaanse presi dent Bush en Sovjetlei der Gorbatsjov hebben vandaag hun bondgeno ten op de hoogtè gesteld van de resultaten van hun tweedaagse top op Malta. In Brussel, waar Bush de NAVO-regeringsleiders ont moette, wordt verwacht dat volgend jaar, mede als ge volg van „Malta", akkoor den worden ondertekend over de vermindering van de strategische, de conven tionele en de chemische be wapening. De eerste westerse rege ringsleider die door presi dent Bush op de hoogte werd gesteld was gister avond bondskanselier Kohl. Tijdens een diner in Brussel roemde Bush de resultaten van zijn topoverleg met Gor batsjov en zei dat de verbe tering van het klimaat tus sen Oost en West niet moge lijk zou zijn geweest zonder het westerse bondgenoot schap: „Vanavond staan wij op het kruispunt van de ge schiedenis op weg naar een Europa dat één is en vrij". Op Malta, waar zelfs hevig noodweer de steeds beter wordende betrekkingen niet kon verstoren, had president Gorbatsjov al gezegd, dat de „karakteristieken van de Koude Oorlog tot het verle den behoren". De beide lei ders spraken elkaar in totaal ongeveer acht uur. Als ge volg van de storm vond de gehele top uiteindelijk plaats aan boord van het Russische passagiersschip Maxim Gor ki, gelegen aan een pier in de Marsaxlokkbaai. j Bush en Gorbatsjov hebben afgesproken elkaar volgend jaar juni in de VS opnieuw te ontmoeten. Op Malta kwamen zij al overeen in Wenen een topconferentie te houden van de NAVO en het Warschau Pact, ter af ronding van de onderhande lingen over de conventione le troepen in Europa. De NAVO-leiders hebben zich in Brussel vandaag ove rigens niet alleen bezigge houden met het op Malta be zegelde einde van de Koude Oorlog. President Bush ver wees gisteren al naar de „stormachtige gebeurtenis sen" in Oost-Europa, die de Atlantische alliantie voor nieuwe problemen stellen. De Westduitse minister van buitenlandse zaken, Gen- scher, zei na zijn gesprek met zijn collega Baker, dat de VS niet bezorgd zijn over de snelheid van de verande ringen in de DDR. Pagina: Bush en Gorbats jov houden elkaar in juis te spoor Bondskanselier Kohl (rechts) was de eerste westerse r een verslag kreeg over de top op Malta. ngsleider die van president Bush foto: epa Terwijl toeschouwers van grote afstand toekijken, marcheren soldaten op naar een legerkamp in Manila waar zich nog opstandelingen zouden schuilhouden. foto ap MANILA Honderden opstandelingen hebben zich overgegeven, maar toch lijkt de muiterij, on der soldaten in de Fili- pijnse steden Manila en Cebu voort te duren. Vanmorgen werd nog hevig gevochten in het chique za kencentrum Mataki, waar ook de Nederlandse ambassade is gevestigd. De muiters houden daar enkele kantoren en ho tels bezet. Bij deze gevechten zijn zeker tien mensen om het leven gekomen. Tengevolge van de gevechten zitten hon derden buitenlanders ingeslo ten in de hotels en apparte menten. President Aquino beschuldig de de rebellen ervan de inwo ners van Makati te gebruiken als schild en zei dat het oprol len van deze verzetshaard daardoor wordt bemoeilijkt. Een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade zei „niet bevestigde" berichten te hebben dat opstandelingen zouden proberen Amerikanen te gijzelen. In andere, onbeves tigde, berichten werd gezegd dat Amerikaanse gijzelaars werden doodgeschoten. Op de Filipijnen verblijven meer dan honderdduizend Amerikanen. De opstand, onder leiding van ex-kolonel Honasan, heeft in middels aan zo'n honderd mensen het leven gekost. Pagina 4: Taai verzet rebel len verrast Filipijns leger FEYENOORD GEEFT TRAINER VERBEEK LAAT PRESENTJE ROTTERDAM De afgete kende 4-0-zege van Feyenoord op landskampioen PSV komt te laat voor trainer Pim Ver beek. De zege die voor de Rot terdammers hopelijk een om mekeer kan betekenen in een tot dusver rampzalig seizoen kan waarschijnlijk niet ver hinderen dat deze week de Zweed Gunnar Bengtsson wordt aangesteld als eerste trainer. Bengtsson was eerder trainer van IFK Göteborg en het Griekse Panathinaikos. De Rotterdamse politie heeft gisteravond op het plein voor het f Feyenoord-stadion „de Kuip" een verdacht pakketje gevonden. Het pakketje, waar een lont uitstak, is door de EOC meegenomen voor on derzoek. Vanmorgen was over de inhoud nog niets bekend. De politie van Tilburg heeft voor en na de wedstrijd Wil lem II - FC Den Haag (1-1) dertien Hagenaars aangehou den. ADVERTENTIE Laat een ander niet meeroken OOST-BERLIJN Oost- Duitsland zit zonder par tijtop, nadat gisteren het voltallige centraal comité en het politburo van de communistische partij SED zijn afgetreden. Wel iswaar is de regering blij ven zitten, maar aange zien een aantal ministers ook hoge partijfuncties had, is de DDR nu in feite stuurloos. De communistische partij wordt tijdelijk geleid door een 25 leden tellende speciale werkcommissie. Met het terug treden van de gehele Oostduit- se top is de weg vrij voor een totale reorganisatie van de partij. Over twee weken is er een bijzonder SED-congres. Met gefluit, gejoel en handge klap begroetten duizenden partijleden gisteren de specta culaire mededelingen van het afgetreden politburolid Gun- ther Schabowski. Het centraal comité, dat 160 leden telt, en het politburo waarin dertien mensen zitting hadden, gaven met hun besluit af te treden gehoor aan immense druk van de Oostduitse oppositie en de betogers die al weken op hun vertrek aandringen. De voormalige president en partijleider Erich Honecker en elf anderen zijn uit de partij gezet en drie hoge partijleden, onder wie vakbondsleider Harry Tisch en politburolid Gunther Mittag, zijn aange houden wegens corruptie. De Westduitse bondskanselier Helmut Kohl sprak in een re actie van een „dramatische ontwikkeling". Kohl praatte gisteravond met de Ameri kaanse president Bush over het tien-puntenplan vóór her eniging van de twee Duitslan- den. Sovjetleider Gorbatsjov op zijn beurt informeerde van daag de landen van het War- schu Pact over zijn besprekin gen met Bush. Welke verte genwoordiger van het stuurlo ze Oost-Duitsland daarbij aan wezig was, was vanmorgen nog niet bekend. Egon Krenz in betere tijden, kort nadat hij Erich Honecker was opgevolgd. Nu is hij zelf ook van zijn voetstuk gestoten. (ADVERTENTIE) Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding. m Prei, 1 OQ kilo 1.0*7 Fondue/ Gourmetschotel, 1 QQ 100 gram ®®©®2d9"i.OZ7 1 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. SPIJKENISSE De politie van Spijkenisse is gisteravond bij toeval op een menselijke schedel gestuit. De politie was gewaarschuwd door omwonenden dat vier jongens met de in plastic verpakte schedel aan het voetballen waren. Onderzoek in de buurt leidde naar een man die de schedel had weggegooid. Hij verklaarde de schedel van zijn vroegere werkgever, verzorgingstehuis De Plantage in Den Briel, te hebben gekregen. Het onderzoek van de politie richt zich verder op het verzorgingstehuis. Medisch-directeur J.M. van IJzerloo van De Plantage bestempelt het verhaal als „klink klare nonsens". „Wij hebben geen schedels en geven ze zeker niet weg", aldus Van IJzerloo. Gist-Brocades: gifuitstoot valt binnen afspraak DELFT De Zuidhol- landse milieugedeputeer de J. van der Vlist kan zich niet voorstellen dat de officier van justitie de afspraken over de uitstoot van methyleenchloride die hij heeft gemaakt met Gist-Brocades, als incor rect zal afdoen. De milieu inspectie van Zuid-Hol land heeft de kwestie aan de Haagse milièu-officier mr. Van Zeben voorge legd, omdat het Delftse bedrijf de vastgestelde normen met twintig a dertig procent over schrijdt. De Raad van State stelde in 1987 vast dat jaarlijks maxi maal 300 ton methyleenchlori de mag worden uitgestoten. De stof die door Gist-Brocades wordt gebruikt bij de produktie van antibiotica, is een weinig giftige, kleurloze stof. Het bio- technologische concern heeft inmiddels een aantal investe ringen in voorbereiding die het produktieproces zullen ver schonen. Begin volgend jaar wordt de technische installatie voor tien miljoen gulden omge bouwd, waardoor niet langer chemisch maar met enzymen wordt gewerkt. Daarbij komt nauwelijks meer methyleenc hloride vrij. Tot dat moment wordt de hogere uitstoot door de provincie gedoogd. Pagina 3: Provinciebestuur eens met maatregelen Gist 18 Pt JA'S Geen bevatting gesp»pk met bestuur Acht Mei Beweging Ruime meerderheid van bevolking wil flinke verlaging defensie uitgaven EG gooit deur voor Turkije hard dicht Burgerforum dreigt met nieuwe staking Fusie veilingen noodzaak in belang koper en kweker Weekmarkt in Koudekerk Twijfel over toekomst medische 06-lijn GEESTELIJK LEVEN/OPINIE. BINNENLAND BUITENLAND LEIDEN/REGIO VAN HUIS UIT RTV PROGRAMMAS WEER/PUZZEL/MENU 9 SPORT 11 t/m 18 8 Slachtoffers afpersing Chinese gemeenschap melden zich ENSCHEDE Tien Chinese restauranthouders uit Oost- Nederland hebben zich tot nu toe gemeld als slachtoffer van de afpersing die zich eerder dit jaar in de Chinese gemeen schap heeft afgespeeld. De po litie heeft reden aan te nemen dat meer Chinese horecabe drijven de dupe van de afper sing zijn geworden. Uit vrees voor vergelding deden de Chi nezen aanvankelijk nauwelijks aangifte. Een stormachtige top. Letterlijk, want het spookte dit weekeinde flink rondom Malta, waar de beide wereldleiders Bush en Gorbatsjov elkaar - uitgere kend op dobberende schepen - wilden ontmoeten. Die ontmoeting mag dan weliswaar later nog tot stormachtige ontwikkelingen leiden, het was niet de bedoeling om gauw even de toekomst van Europa uit te stippelen. Het ging meer om een „open ge sprek" dat vooralsnog moet leiden tot een veiliger en gelukkiger toekomst voor iedereen. Of al die goede voornemens ook waar worden gemaakt, lezen we ongetwijfeld in de Leidse Courant. De krant, die u op en top op de hoogte houdt van wat er - niet alleen in en om Den Haag maar ook overal el ders - gebeurt. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1