£eiclóe (Bowuvnt i cfi Voor 'minima' een extraatje van 45 gulden Tumultueuze aanloop naar top in Malta m NS-BANENMARKT DEN HAAG CS 5 21 25 27 32 Gehoor Staatsgreep Filipijnen mislukt PVC-VRIJE BOTERKUIPJES. VANDAAG AUTOIHEE1V1SKERK Zaterdag 2 december 198Ï 81ste jaargang no. 24589 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoft Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal 1.72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vnjdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per nim. fax 070-3902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur GJ. Onvlee. Eerst nog enkele mistbanken, later zonnig. Temperatuur on geveer 2 graden. Zwakke tot matige zuidoostenwind. Na morgen overwegend zonnig. In de nacht lichte vorst. Temperatuur omstreeks 4 gra den. Gorbatsjov nodigt paus uit voor bezoek VATICAANSTAD Paus Johannes Paulus II heeft de uitnodiging van Sovjet leider Michail Gorbatsjov voor een bezoek aan de Sovjetunie voorlopig van de hand gewezen. In een verklaring die het Vati- caan uitgaf na de historische ontmoeting tussen de twee leiders staat dat de omstan digheden waaronder de rooms-katholie- ken in de Sovjetunie leven van dien aard zijn dat de paus op korte termijn geen be zoek aan de Sovjetunie kan brengen. „Laat ons hopen dat de omstandigheden zich zodanig ontwikkelen dat hij op de uitnodiging in kan gaan", aldus de verkla ring van de persdienst van de Heilige Stoel. Pagina 2: Vaticaan en Sovjetunie gaan diplomatieke betrekkingen aan. Brilletjes Vijftien kevers, ook wel 'brilletjes' genoemd, staan netjes naast elkaar te wachten in een weiland bij De Zilk op een nieuwe eigenaar. Die is vaak niet zozeer uit op een auto als wel op een zogeheten 'collectors item'. Want de kever is bovenal een verzamelobject. Haagse fans zouden meer treinreizigers hebben bedreigd ZWOLLE Supporters van FC Den Haag die op zondag 19 november een ge zin in de trein van Groningen naar Zwol le terroriseerden, hebben waarschijnlijk nog meer reizigers bedreigd. Dit blijkt uit hqt onderzoek van de spoorwegpolitie. De verwachting is dat er nog meer aanhou dingen kunnen worden verricht. Er wer den al vier mannen en twee vrouwen ge arresteerd die deel uitmaakten van een groep van vijftien supporters. De groep, onderweg van Groningen naar Den Haag, verklaarde op sensatie uit te zijn. De zes verdachten moeten op de rechter verschijnen. Ambtenaren TU Delft wel 100 met kerstmis DELFT De vijfduizend ambtenaren van de TU Delft krijgen in tegenstelling tot hun collega's bij de rijksoverheid wèl een kerstgratificatie van netto honderd gulden per persoon. De universiteit be taalt het extraatje met het geld dat be schikbaar was voor flexibele beloning, maar niet is uitbetaald omdat daarvoor nog geen systeem is ingevoerd. De TU ge bruikt ook geld van de energiebesparing die ontstaat door collectief atv-dagen op te nemen tussen kerst en oud en nieuw. Mi nister Dales van binnenlandse zaken be sloot vorige week van het eerder aange kondigde douceurtje voor het overheids personeel af te zien. De vijftien miljoen gulden wordt bij de onderhandelingsruim te voor 1990 gevoegd. Premies van standaardpolis ziektekosten gaan omlaag DEN HAAG Staatsse cretaris Simons is van plan de premies voor de standaardpolis en de stan daardpakketpolis in de particuliere ziektekosten verzekering per 1 januari te verlagen. De premie voor de standaard polis zou omlaag moeten van 148,10 naar 133 gulden per vol wassen verzekerde per maand en die voor de standaardpak ketpolis van 181 tot 170,30 gul den per maand. De standaard polis is drie jaar geleden inge voerd voor mensen die afkom stig waren uit de vrijwillige ziekenfondsverzekering die toen werd opgeheven. De maximumpremie ervoor wordt wettelijk vastgesteld. Simons wil de premie verla gen om te voorkomen dat deze verzekerden volgend jaar meer moeten gaan betalen doordat ze vanaf 1 januari voor het eerst ook de zoge noemde omslagbijdrage ver schuldigd zijn. Deze bijdrage, bedoeld om de extra kosten van bejaarde particulier verze kerden te spreiden ('poolen') over alle particulier verzeker den, gaat in 1990 omhoog van 6,30 tot 17 giilden per maand. De kosten van de bijdrage worden (gemiddeld) gecom- I penseerd door de voorgeno men premieverlaging. Per sal do gaan bejaarden met een standaardpolis 1,74 gulden per maand minder betalen en niet- méér. Pagina 3: Hogere zieken fondspremie is vaak toch voordeliger CENTRAAL AKKOORD: (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het ka binet en de organisatie van werkgevers en werknemers hebben gisteravond een ak koord bereikt over een gemeenschappelijk be leidskader. Afgesproken is dat de uit keringsgerechtigden een extraatje krijgen van 140 miljoen gulden. Dit wordt verrekend bij een vaste fis cale aftrekpost. Netto le vert dat per persoon zo'n 45 gulden op. Een andere belangrijke afspraak is dat de ambtenarenbonden niet meer worden gehouden aan een maximum voor loonpercentages (nu 2,5 procent). Per 1 januari 1991 zal er dus geen percentage voor de ambenaren worden vastgesteld, maar wordt het .een kwestie van vrij onder handelen net als in het bedrijfsleven. De beperking van het reis kostenforfait (belastingaf trek woon- en werkver keer) wordt met vier maanden uitgesteld tot eind april 1990. Daarnaast wordt er door het kabinet en de sociale partners een onderzoek ingesteld naar een fiscaal aantrekkelijk winstdelingspercentage. Verder bevat het een op roep aan werkgevers en werknemers om hoge voor rang te geven aan herver deling van werk, onderwijs en scholing, de positie van de vrouw op de arbeids markt, werkloosheidsbe strijding en de noodzaak van een slagvaardig bedrijfsleven en goede ar beidsvoorwaarden. Deze algemene afspraken moeten bij cao-onderhan delingen in concrete maat regelen worden vertaald. Premier Lubbers, minister De Vries van sociale zaken. CDA en PvdA toonden zich na afloop zeer tevre den over de gemaakte af spraken. „Dit is een be langrijke stap vooruit", al dus Lubbers. De VVD- fractie in de Tweede Ka mer wil eerst het akkoord goed op zijn merites kun nen beoordelen alvorens erop te reageren. De onderhandelingen heb ben bij elkaar een kleine zes uur geduurd. Pagina 3: Loonstijging moet beperkt blijven Oorlogsleed Een hulpverlener in San Salvador probeert een baby in veiligheid te brengen. Regeringstroepen en re bellen voeren in de hoofdstad van El Salvador zware vuurgevechten uit nadat de burgeroorlog in dit Middenamerikaanse land weer in alle hevigheid is losgebarsten. FOTO: AP Purmerend en directe omgeving opgeschrikt door lichte aardschok PURMEREND Purmerend en direc te omgeving is gister avond opgeschrikt door een aardschok met een kracht van 2,5 op de schaal van Richter. Op grotere afstand werd de lich te beving al niet meer waargenomen. Er werden twee schadegevallen aan de politie gerappor teerd: een wand, waarvan een aantal tegels gesprongen zijn en een bescha digde antieke schouw in een woonkamer. Volgens het KNMI in De Bilt deed de beving zich voor op een uiterst vreemde plaats. Het gebied, waar vermoedelijk het epicentrum van de schok heeft gele gen, is tot in de diepe ondergrond zeer sta biel en kent geen be kende breuklijnen. Een relatie met een aardverschuiving in de diepe ondergrond onder invloed van booractiviteiten wordt daarom na drukkelijk niet uitge sloten. VALLETTA De top ontmoeting dit weekeinde tussen de Amerikaanse president Bush en zijn Sovjet-ambtsgenoot Gor batsjov op de twee slag schepen voor de kust van Malta kende een tumul tueuze aanloop. De gebeurtenissen op de Fili- pijnen leken gisteren een scha duw te werpen op de ontmoe ting, waar met name de Sov jetunie heel veel van ver wacht. George Bush, werd gis teren, op weg naar Malta, ge confronteerd met de Filipijnse couppoging en gaf vanuit het vliegtuig toestemming om Amerikanen in te zetten ter ondersteuning van president Aquino. Volgens sommige waarnemers had dit voor de Amerikaanse president niet op een slechter tijdstip kunnen komen, daar hij Gorbatsjov er juist toe wil bewegen een ein de te maken aan de Sovjetbe moeienis in Midden-Amerika. De sombere stemming ver- dwijnde echter toen de Sovjet unie in de loop van de dag een veroordeling uitsprak over de staatsgreeppoging en een advi seur van Gorbatsjov zelfs „be grip" zei te hebben voor de Amerikaanse reactie. Boven dien is de rebellie op de Fili- pijnen inmiddels onderdrukt. Voor de gesprekken die de twee wereldleiders vandaag en morgen houden is geen agenda bekend gemaakt. Vooral van Amerikaanse zijde wordt ge suggereerd dat het slechts om een informele kennismaking gaat. Maar dat over de turbu lente ontwikkelingen in Oost- Europa en over Gorbatsjovs „Europese Huis" gesproken wordt staat bij voorbaat vast. Het bezoek van Gorbatsjov aan Italië kan inmiddels als een groot succes geboekstaafd worden. De Italianen genoten van het optreden van de Rus sische partijleider, die een paar keer met uitgekiende sponta niteit het protocol doorbrak om zich onder de mensen te begeven. Zijn charisma werd nog versterkt dankzij echtge note Raisa, die door de Italia nen geroemd werd om haar elegantie. Over de Duitse kwestie, actueel geworden na de door bondskanselier Kohl geuite wens om de beide Duit se staten te herenigen, zei Gro- batsjov gisteren in Milaan dat hij een hereniging op lange termijn niet geheel uitsluit. „De geschiedenis zal beslissen over Duitse hereniging. Maar men moet de geschiedenis niet dwingen", aldus Gorbatsjov. Pagina 9: Hoge verwachtin gen voor „zilte top" 32 PAGINA'S Gorbatsjov: Vaticaan en Sovjetunie gaan fm diplomatieke i relaties aan mm Thijs Wöltgens heeft vuurdoop achter de rug Jaap Mulder moet nog veel leren l.'IHM'l. Tsjecho- slowakije: een Mis voor de vrijheid Coma: de dood wordt tegengehouden Spoortunnel dwars door Rotterdam GEESTELIJK LEVEN/OPINIE 2 BINNENLAND 3/5 ECONOMIE 8 BUITENLAND 9 AUTONIEUWS 11 LEIDEN/REGIO 13/14/15 KUNST/RTV 21 SPORT 17/20 RTV PROGRAMMAS 22/23 WEER/MENU 23 FINALE 25 T/M 32 Leiden heeft een Stadsgehoorzaal en wat is er logi scher, dan dat „alles wat geluid maakt" in die zaal optreedt? Tot nu toe was dat nog lang niet altijd het geval, maar daar zou in de toekomst wel eens verandering in kunnen komen. Dat blijkt tenminste uit wat de nieuwe Leidse cultuurmanager Yvonne van Baarle vandaag zegt in een interview in de Leidse Courant. Ze heeft gehoord, dat de akoestiek van deze zaal zo goed is en bij nieuwe concertzalen is dat vaak hét probleem. Mogelijk vindt zij in Leiden gehoor. Lees dat dan vooral binnenkort weer in de Leidse Courant. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB. Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd. MANILA Filipijnse re geringssoldaten die presi dent Corazon Aquino steunen hebben de coup poging van muitende sol daten afgeslagen. Het Filipijnse leger werd bij gestaan door Amerikaanse vliegtuigen. Volgens het Rode Kruis zijn bij de gevechten ten minste 21 mensen om het le ven gekomen. Volgens gene raal Renato de Villa, opperbe velhebber van het leger, is de opstand compleet verpletterd. „Het is nu alleen nog maar een kwestie van opruimen", aldus de generaal. Aquino verklaar de echter: „De vijand is af geschrikt maar is nqg niet overwonnen. Er zal nog veel gevochten worden om de laat ste sporen van het verzet te gen de grondwettige regering weg te wissen". De rebellerende militairen hebben inmiddels de lucht machtbasis Villamor in Mani la, die zij bezetten, verlaten. De opstand begon toen onte vreden soldaten onder leiding van kolonel Gregorio Honasan Villamor, het aangrenzende internationale vliegveld van de hoofdstad en de televisies tudio van de staatsmaatschap- pij „Channel Four" bezetten. De opstandelingen bombar deerden vervolgens het presi dentieel paleis. Het leger riep daarop de hulp in van de Amerikaanse luchtmacht die Phantom-bommenwerpers in zette. De Amerikaanse vlieg tuigen vlogen laag over de hoofdstad om Aquino te hel pen. Een woordvoerder van het Witte Huis zei dat zij „con stant boven Manila cirkelen en dreigen elk vliegtuig van de rebellen neer te schieten dat probeert op te stijgen". Volgens Washington is geen enkele Amerikaanse soldaat bij de bij de gevechten betrok ken geweest. Rond 120 zwaar bewapende mariniers van de VS werden naar de Ameri kaanse ambassade overgevlo gen nadat de president George Bush, in het vliegtuig op weg naar Malta, toestemming had fegeven om in te grijpen, 'agina 9: Aquino was eens hoop van de natie (ADVERTENTIES) ~Qïjüjzjjï OFF DEALER "Jü# LEIOEN ÉJnissaN ROELOFARENDSVEEN Lammenschansweg 128 Alkemadelaan 1 Tel. 071-310811 Tel. 01713-12866. Nieuwe Rijn 106 Hoek Langestraat ACCU-SPECIALIST (ADVERTENTIE) We hebben een aantal van onze AH mar garines en AH halvarines in nieuwe kuipjes verpakt. Deze zijn vriendelijker voor het milieu,, omdat er geen pvc in verwerkt is. U betaalt daar niets meer voor, want 'n kuip AH tafelmargarine bijvoorbeeld kost nog steeds f 1.39. Een groen idee van Albert Heijn. iet milieu, (ADVERTENTIE) 9 DECEMBER A.S. LBO/MBO/MAVO/HAVO-ers, die aan de slag willen bij XS, lezen snel de advertentie op pag. 8

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1