r w. w President Duitse Bank vermoord Pep zonder pit. Bon: Tunnels Top-ondernemers willen meer greep op onderwijs 7 10 12 13 aM Seidac 6oma/nt Donderdag 30 november 1989 jaargang no. 24587 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34.2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut.betaling), 1.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071 -134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chel-redacteur G.JOnvlee. Vannacht en morgenochtend hier en daar mist. Minimum temperatuur van min 2 graden aan de kust tot min 7 graden in het binnenland. Overdag zonnig. Middagtemperatuur omstreeks 2 graden. Zwakke tot matige oosten wind. De vooruitzichten voor zater dag tot en met dinsdag: perio den met zon en droog. In de nacht lichte vorst. •rgaande voorstellen jrbatsjov verwacht |E Het bezoek van Sovjetpresident Gorbats- an Italië blijkt méér dan een opwarmertje voor p met de Amerikaanse president Bush, het ko- P weekeinde. Gorbatsjov zet alvast zijn schaak- jen op het bord: terugtrekking van de Ameri- se en Sovjetvloot uit het Middellandse Zeege- een harde opstelling tegen een Duitse hereni- 'èn als klap op de vuurpijl, een spectaculaire krekking van Russische troepen uit Hongarije, •Duitsland en misschien wel Tsjechoslowakije. niddag hield de Sovjetpresident een toespraak de leden van parlement en senaat in het Capi- Iwaarvoor de verwachtingen hoog gespannen n Vanavond gaat de Sovjetleider uitgebreider I de ontwikkelingen in Oost-Europa en zijn vi- p „het gemeenschappelijke Europese huis", na 5: Gorbi doet het goed in Rome Etalage-agenten Een nieuwe, effectieve manier om het tekort aan politiemensen op te vangen is deze week in het oosten van het land beproefd. In een politiewagen wer den twee als agent verklede etalagepop pen gezet die nauwlet tend de snelheid van het verkeer 'contro leerden'. Passerende automobilisten die de controle opmerkten, pasten onmiddellijk de snelheid van hun voer tuig aan. FOTO: PERS UNIE tfÉMM f r t- f. PvdA wil Hirsch Ballin politietaak ontnemen (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De PvdA-fractie in de Tweede Kamer neemt geen genoegen met de kabinetsafspraak dat CDA-minis- ter Hirsch Ballin van justitie verant woordelijk blijft voor een deel van het politie-apparaat. Volgens de PvdA moet het beheer over de politie geheel in han den komen van de 'eigen' minister Dales van binnenlandse zaken. Fractieleider Wöltgens hield vanmorgen een motie hierover achter de hand. Eerst wilde hij het antwoord van het kabinet afwachten. Zoals bekend wil het kabinet rijks- en gemeen tepolitie samenvoegen en vervolgens opsplitsen in regionale korpsen. Minister Hirsch Ballin heeft echter kort voor zijn beëdiging de toezeg ging afgedwongen dat hij zeggenschap zou be houden over de landelijke diensten van de poli tie, zoals de Centrale Recherche Informatie dienst (CRI), de rijkspolitie te water en de Al gemene Verkeersdienst in Driebergen. De PvdA vindt dat ook deze diensten onder het beheer van minister Dales moeten vallen. Voor het CDA is het beheer over de politie geen groot probleem meer. De antwoorden van het kabinet gisteren aan de Kamer zijn voor het CDA in grote lijnen zeer bevredigend, aldus Brinkman. Dat geldt ook voor het plan om vol gend voorjaar de defensie-uitgaven van 1991 onder de loep te nemen. Pagina 4: Misschien iets meer geld voor ambtenaren KARSRUHE In de Westduitse plaats Bad I Homburg is vanoch tend een bomaanslag i gepleegd op de auto van de president-direc- teur van de Deutsche Bank AG, Alfred Her- rhausen. Herrhausen was op slag dood; zijn j chauffeur werd zwaar gewond. De politie ver moedt dat de aanslag het werk is van de Rote Armee Fraktion (RAF). Onmiddellijk na het be kend worden ervan sloeg i de politie groot alarm en [werd de leiding over het onderzoek overgenomen door het openbaar ministe rie. Er wordt gezocht naar een dikke man van 1.80 meter in jogging-pak die bij de aanslag zou zijn geweest. De Duitse politie heeft on der andere helikopters in gezet. De 59-jarige Herrhausen stond sinds 1985 aan het hoofd van de Deutsche Bank en was daardoor de invloedrijkste bankier in de Bondsrepubliek. Hij laat een vrouw en twee kinde ren achter. In kringen van de West duitse veiligheidsdienst wordt vermoed dat de aan slag het werk is van de oude stadsguerrillabewe- ging RAF Een zegsman wees erop dat de afgelopen tijd werd gevreesd dat de RAF na een langdurige pauze weer actief zou wor den. Volgens de politie was die vrees het gevolg van een brief van de gearresteerde voormalige RAF-activist Helmut Pohl. Deze riep de andere leden van de orga nisatie op zich te oriënte ren op een nieuwe fase van de strijd. Er zou „nu nog eenmaal een hele nieuwe strijdfase" moeten komen, zo schreef Pohl in zijn brief, aldus de politie. Pohl speelde eerder dit jaar een hoofdrol in de mislukte hongerstaking van een aantal gevangenzittende le den varn de Rote Armee Fraktion. De laatste op zienbarende aanslag was in oktober 1977. Toen werd werkgeversvoorzitter Mar tin Schleyer vermoord. jechische emier wil rtrek van vjet-troepen kAG Premier La- av Adamec - heeft gis- vond aangekondigd hij Moskou zal vragen alle 80.000 in Tsjecho- /akije gelegerde troe- terug te trekken. imec zei dit gisteren in televisietoespraak di- na de stemming in parlement. vil hierover „op de kortst lijke termijn" onderhan- i met de Sovjetunie, e aftocht moet binnen het r van het ontwapenings- ■S in Europa plaatsvin- aldus Adamec. Tsjechoslowaakse parle- ,t heeft gisteren met una- ie stemmen een einde ge kt aan het politieke htsmonopolie van de com- tistische partij en de mar- fcche maatschappijvisie als raad in opvoeding en on tijs. De oppositie heeft op- op het (tastende optreden van het ement. Volgens Vasil Mo- ta, een vooraanstaand lid het politburo kan Tsjecho- 'akije zelfs binnen een jaar i verkiezingen yerwach- waarbij de communisti- partij niet, zoals in Polen, Vantevoren een bepaald van de zetels opeist. inier Adamec zei boven- 1 dat hij de regering de ge- Kênissen van 1968, toen de Jbegonnen democratisering ferdrukt werd door troepen i het Warschaupact, door prici en politicologen zal li analyseren. Bovendien Jlt er een regeringscom- »e in het leven geroepen alle economische fouten de afgelopen 20 jaar zal trzoeken en „allen die verantwoordelijk rekenschap zal vragen". 5: „Omwenteling veel sneller dan ver- i krant ontvangen Bel tussen en 19.00 uur, zaterdags tussen 'en 15.00 uur, telefoonnr.071- en uw krant wordt nog dezelf- ond nabezorgd. Moeder Teresa opnieuw in ziekenhuis CALCUTTA Moeder Teresa, winnares van de Nobelprijs voor de vrede in 1979, is voor de tweede maal in drie maanden in het ziekenhuis opgenomen. Volgens haar artsen klaagde de 79-jarige zuster over pijn in de borst en oververmoeidheid. Be gin september werd Moeder Teresa met ernstige hartklachten in het Woodlands- ziekenhuis van Calcutta opgenomen. Zij kreeg daar een pacemaker. Ruim een maand later mocht zij het ziekenhuis ver laten. Actie tegen bezoek NAVO- eskader Kleine bootjes van de milieu organisatie Greenpeace wachten op de Noordzee één van de marine schepen van het NAVO-es- kader Stanav- forlant op. Het eskader brengt een vijf-daags bezoek aan ons land. Vol gens Greenpe ace hebben de schepen kern wapens aan boord. FOTO: ANP Pagina 3: NAVO-sche- pen niet wel kom in Am sterdam SCHEVENINGEN On dernemingen doen er goed aan scholen te „adopteren" door het af sluiten van samenwer kingscontracten. Zulke contracten moeten voor zien in het gezamenlijk gebruiken van appara tuur, het samen ontwik kelen van taalonderwijs voor niet alleen scholieren maar ook werknemers en het creëren van stage plaatsen, ook voor docen ten. Dit ongevraagde advies geven 21 top-ondernemers in een rapport, dat wordt aangeboden aan onderwijsminister Ritzen. De ondernemers, verenigd in de zogeheten Tafelronde van de Stichting Maatschappij en Onderneming, zien in een be tere afstemming van het on derwijs op de eisen van het bedrijfsleven een belangrijk wapen in de internationale concurrentiestrijd. In het rap port wordt bepleit dat onder nemingen gastdocenten be schikbaar stellen aan scholen. De Tafelronde met als voorzit ter drs. A. Helfrich, voormalig president-directeur van Shell- Nederland, vindt dat het aan tal afgestudeerden dat binnen een redelijke termijn een baan vindt een maatstaf moet zijn om scholen in beroeps- en we tenschappelijk onderwijs te be oordelen. Aan de hand daar van zouden scholen belonin gen kunnen ontvangen. Ook vinden de ondernemers dat goede leerkrachten beter betaald moeten worden dan sle'chte. Bij inkrimping van het docentencorps op een school zou niet steeds het principe van „laatst gekomen, eerst weg" gevolgd moeten worden. De kwaliteit van de opleiding tot leraar wordt door de on dernemers onvoldoende hoog genoemd. De overheid wordt een drang tot regelen en be zuinigen verweten. Een teveel aan „onderwijsinnovaties" leidt bovendien tot „verande ringsmoeheid". De ondernemers geven in overweging goede leerlingen sneller de basisschool te laten doorlopen dan slechte en ar beidsmarktconsulenten aan scholen te verbinden. Op ma vo's zouden cursussen sollicita- tietrainingg en computercur sussen niet misstaan. (ADVERTENTIE) Noordwijk, november 1989. CHAUFFEURS VAN touringcar/ TEVREDEN MET UITSPRAAK VAN DE RECHTER Vrijspraak voor direktie, en het bedrijf voor slechts a overtredingen van het rij tijdenbesluit veroordeeld. Natuurlijk, ook wij zijn wel eens net in overtreding. Neem nu het voorbeeld van de 81V? uur diensttijd in vier dagen, dit lijkt een ernstige overtreding, er is echter totaal maar 1022 km gereden en de chauf feur heeft in vier dagen slechts 16 uur echt achter het stuur gezeten. Hij heeft 3x een nachtrust gehad tussen de 7 en 8 uur, maar omdat net niet de volledige 8 uur rust is gemaakt (soms 10 minuten te kort) wordt de rusttijd volgens de wet maar helemaal niet geteld Dat is toch te gek! Bij de miljoenen jaarlijkse kilometers die wij maken is het percentage over tredingen: 1e ZEER LAAG; 2e ZEKER NIET ERNSTIG VAN AARD. Juist heel veel wordt er aan gedaan, door zowel chauffeurs als het manage ment, deze kleine tekortkomingen ook nog onder kontrole te krijgen, vervelend dat de Officier van Justitie daar aan heeft getwijfeld. Calamiteiten, zoals extreme file's, weersomstandigheden, ongevallen of vertra- gingsakties aan de grens zullen er altijd blijven. Gelukkig worden er aktiviteiten ondernomen om de tekortkomingen in de wet onder de loupe te nemen, en het rijtijdenbesluit internationaal op elkaar af te stemmen. Jammer dat de eerdere berichtgeving zo negatief was, daarom hebben wij er behoefte aan om op deze manier te verklaren dat de zaken nogal ongenuanceerd zijn voorgesteld. Daar hebben wij gezamenlijk een te mooi bedrijf voor opgebouwd! Daar zijn we trots op! Het is maar dat U het weet! n U bent bij ons in veilige handen! fa |+J touringcar/ zonder omweg de beste! voorzitter Beuk Kerngroep/Personeelsoverleg K. Van der voort Voorzitter BEUK Personeelsvereniging Toestel CIA stort neer in Angola WASHINGTON Een vlieg tuig van de Amerikaanse ge heime dienst CIA met militair materieel voor het Angolese verzet Unita is deze week in Angola neergestort. Hierbij kwamen zeker vijf Amerika nen en enkele Angolese ver zetsstrijders om het leven, al dus functionarissen in Was hington. Het toestel kwam van een militaire basis in Zaïre, waarna het later neerstortte nabij de Angolese stad Jamba, waar de onafhankelijkheidsbe weging Unita haar hoofd kwartier heeft. De VS steunen het Unita-verzet tegen de mar xistische regering in Luanda nog steeds. Donderpreek brengt dieven tot inkeer BENTHUIZEN Een don derpreek van de dominee van de gereformeerde ge meente in Benthuizen heeft verscheidene kledingdieven weer op het rechte pad ge bracht. De kleding werd vo rige week donderdag gesto len uit een sportzaak aan de Dorpsstraat in Benthuizen, nadat daar opzettelijk brand was gesticht. De dominee was het niet ontgaan dat veel van zijn kerkgangers zich onder de plunderaars bevon den. De donderpreek vanaf de kansel bracht hen zondag tot inkeer: de gestolen kle ding werd op het politiebu reau afgeleverd. ADVERTENTIE Ze zijn erweer, die lekkere Clementinas. Helemaal uit Spanje en nog zonder pit ook. Deze Clementinas van Chico krijgt u in een net van 1 kilo t/m a.s. zaterdag Servië wil met Slovenië breken BELGRADO Servië heeft al haar organisaties opgeroe pen de banden met de Joego slavische deelrepubliek Slove nië te kappen. Sommige poli tieke waarnemers beschouw den deze oproep als de eerste concrete stap naar desintegra tie van het federatieve Joego slavië. De voor morgen voorgenomen betoging van Servische acti visten in de Joegoslavische re publiek Slovenië is afgelast. Gevreesd werd dat de demon stratie op een bloedbad zou uitlopen. Slovenië had al tal van maatregelen genomen om Serven tegen te houden. Slo venië, een van de best ontwik kelde van de acht republieken en provincies in Joegoslavië, beschuldigt Servië er al gerui me tijd van een overheersende rol te willen spelen in het land. De Serven storen zich aan de steun van de Slovenen voor de Albanese minderheid in Servië. Ook de pro-westerse koers van Slovenië heeft ver zet opgeroepen. 32 PAGINA'S De ere-plicht van Wim Kok Weer knieoperatie voor Ruud Gullit Leids kinder opvangcentrum a moet fors U inleveren V Buschauffeurs: drempels weg uit Rijnsaterwoude Leidse atleet begint cursussen Egyptologie Meesterwerken op Ontmoetingen in Rijksmuseum GEESTELIJK LEVEN/OPINIE BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE SPORT LEIDEN/REGIO KUNST/RTV RTV PROGRAMMAS WEER/PUZZEL/MENU Komen er nu vijf nieuwe verkeerstunnels in ons land bij of niet? Dat is de hamvraag, op het ant woord waarvan pas in februari van het nieuwe jaar een beetje meer zicht komt. Want dan gaat het nóg slechts om een evaluatie over de wenselijkheid van de aanleg van die tunnels. Premier Lubbbers liet zich in de debatten van gisteren niet verleiden tot een uitspraak over het al of niet aanleggen ervan. Vandaag is dat als zodanig „nieuws", maar voor er al of geen auto's door die tunnels razen komen de tunnels nog voldoende in de Leidse Courant aan de orde. Al zal voor het volgen van dit alles een gratis veertiendaags proefabonnement vast en zeker te kort blijken. voor maar 1.99 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd. CeidóeSouAO/rit

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1