Tsjechische premier wil oppositie in de regering Bon: Feestkorting op Pampers. 16 2 3 4 9 13 14 15 17 Energiek Ook oppositie DDR tegen herenigingsplan-Kohl rVdA wil snel over xtra bezuiniging p Defensie praten Pampers Pampers ^eimuidenaar aangehouden in Friese ontvoeringszaak IG ScicUc Coinmvt Woensdag 29 november 1989 81ste jaargang no. 24586 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071 -313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f .0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur I.J Hallewas, Chef-redacteurGJ. Onvlee. HET WEER Vannacht minimumtempera tuur van min 1 graad aan de kust tot min 7 plaatselijk in het binnenland. Morgen zon nig en middagtemperatuur on geveer 3 graden. Zwakke tot matige zuidoosten wind. De vooruitzichten voor vrijdag tot en met maandag; perioden met zon en droog. In de nacht lichte vorst. Middagtempera tuur omstreeks 4 graden. jrnster omaneci ucht naar ongarije )APEST Nadia Coma- ster van de Olympische en van 1976 te Montreal, it Roemenië naar Honga- JA gevlucht. Een woordvoer en de Hongaarse regering [de vanmorgen dat de 29- e vroegere turnster dins- ivond, met zes andere Roe- in de buurt van het hongaarse dorp Mezogyan ens is overgestoken. OOST-BERLIJN De voorstellen van Kohl om tot een hereniging van beide Duitslanden te komen hebben in de DDR tot nauwere banden tus sen oppositie en leiding geleid. Niet alleen staats- en partijleider Krenz sprak zich uit voor de soevereiniteit van de DDR ook een groep Oostduitse intel lectuelen heeft de voorstellen van Kohl van de hand gewezen en gewaarschuwd dat de DDR niet moet worden „uitver kocht" aan de Bondsrepubliek. Deze oppositionele groepen keerden zich tijdens een persconferentie in Oost- Berlijn faliekant tegen Kohls ideeën. De schrijver Stefan Heym gaf het sein voor een handtekeningenactie 'Ftlr unser Land' (Voor ons land). „We hebben twee mogelijkheden", zei Heym. „We kunnen op onze zelfstandigheid staan en met hulp van groepen en landen die daartoe bereid zijn een democratische en eerlijke samenleving proberen op te bouwen. Of we moeten de economische dwang dulden van invloedrijke mensen uit de Bondsrepubliek, zodat ons land wordt uitverkocht en wordt ingenomen. Laat ons de eerste weg gaan. Laten we vechten voor een socialistisch alterna tief naast de Bondsrepubliek". Verschillende prominenten, onder wie de schrijfster Christa Wolf en Dresdens burgemeester Wolfgang Berghofer, steunen het initiatief van de oppositie. Tijdens het programma Aktuelle Kame ra, het Oostduitse tv-nieuws, werden adressen getoond waarnaar de DDR- burgers hun handtekeningen konden opsturen. Een oprichtster van de oppositiegroep Neues Forum, Barbel Bohley, zei even wel dat het wel in de richting van een federatie tussen beide Duitslanden moet gaan, daar anders de aantallen vluchte lingen stijgen. De DDR heeft nu vooral zeer snel hulp nodig door middel van investeringen uit de Bondsrepubliek, meent zij. Pagina 5: Verdeelde reacties op here nigingsplan JO VINCENT OVERLEDEN DEN HAAG Op 91-jarige leeftijd is gisteravond in een ziekenhuis in Monaco de zan geres Jo Vincent overleden. Jo Vincent werd in 1898 in Am sterdam geboren. In 1920 gaf zij haar eerste concert. Drie jaar later trad zij voor het eerst op met het Concert gebouworkest. Jo Vincent nam in 1953 afscheid van het podi- In 1955 publiceerde zij het leven". Na haar afscheid begeleidde Jo Vincent als FOTO: ANP zanglerares tal van artiesten. |22 maanden oude Alyssa wordt klaargemaakt voor een pke operatie: het kind zou even later een deel van de lever I haar 29-jarige moeder Theresa ingeplant krijgen. De ope- vond plaats in een ziekenhuis in de Amerikaanse stad fcago. FOTO: AP (Van onze (parlementaire redactie) HAAG De PvdA ift gisteren harder dan acht aangedrongen 'een spoedige verlaging de uitgaven voor De- ie. De socialisten wil- al over twee maanden, de behandeling van de jfensiebegroting, met de Jen' minister Ter Beek :ken over extra bezui- ttingen. Maar de PvdA dt nog wel een slag de arm. discussie moet het moge maken om, afhankelijk de internationale situatie, ^anaf het begin van de ka- etsperiode in te zeten op ainigingen die verder gaan j voorziene één mil- gulden", aldus fractielei- Thijs Wöltgens. Hij moti- jrde het standpunt van zijn ptie door te wijzen op de amatische" ontwikkelingen Jost-Europa, die inmiddels ^ben geleid tot „verregaan- consequenties" voor de de- sieplanning in de Verenig- 3taten en de Duitse Bonds- ubliek. meerderheid in de PvdA dt dat dit eigenlijk nu ook [in Nederlsnd moet gebeu- „Het akkoord werd een and geleden gesloten. In middels hebben de instorting van de Berlijnse Muur en de fascinerende Praagse herfst voor een nieuwe werkelijk heid gezorgd. Een daling van de defensie-uitgaven is nu nog nog beter mogelijk", aldus Wöltgens. Coalitiepartner CDA is nog lang niet zo ver. „Aan de evenwichtige defensiepragraaf in het regeerakkoord hebben we op dit moment geen punt of komma toe te voegen", ver klaarde fractieleider Brink man. „We nemen aan dat er nu eerst het rvodige bondge nootschappelijke overleg zal worden gevoerd om tot een bijgesteld meerjarenplan van onze verdediging te komen", aldus Brinkman. De VVD koos de kant van het CDA. „Het proces van vreed zame verandering gedijt het best als West-Europa en de NAVO geen wilde dingen doen maar aansturen op nor malisering van de betrekkin gen tussen de landen in Oost en West", zei fractievoorzitter Voorhoeve. Ook D66-leider Van Mierlo waarschuwde te gen te haastige stappen. „Zou het niet verstandig zijn eens even helemaal geen defensie nota te maken en in plaats daarvan de energie te gebrui ken voor het regelmatig ver- vaaardigen van aanpassings schema's?" Pagina 4: Meningsverschil PvdA en CDA over btw-ta- rief Jitroën-XM Auto van het Jaar bEN HAAG De nieuwe Citroën-XM is verkozen tot Auto jan het Jaar. Een jury van 57 autojournalisten uit de hele Vereld koos de XM uit in totaal vijftien auto's, vooral van- vege de automatisch op de omstandigheden reagerende ve- Ing. De XM won met een fikse voorsprong van de Merce- |es-Benz SL en de Ford Fiesta, die met een punt verschil espectievelijk tweede en derde werden. veel methadon door storing automaat TERDAM Een techni- |e storing in een methadon- omaat heeft afgelopen ongeveer 28 ver fden in Rotterdam een ho- re dosis methadon opgele id dan gebruikelijk. De ver fden, cliënten van het Rot- lamse centrum voor hulp- Hening het Boumanhuis, pben volgens de directie fcn nadelige gevolgen onder vonden van de mogelijk te hoge doses. Volgens een woordvoerder van het Bou manhuis is dit incident het „eerste probleem dat we sinds de installatie tegen 2jn geko men". De automaat is in sep tember bij wijze van experi ment geïnstalleerd bij het ge bouw van de GGD in Rotter dam. PRAAG De Tsjecho- slowaakse premier, La- dislav Adamec, is be reid af te zien van de leidende rol van de communistische partij en samen met de oppo sitie een coalitie-rege ring te gaan vormen. Dit maakte regeringswoord voerder Marian Calfa giste ren bekend na besprekin gen tussen Adamec en een delegatie van de in het Bur gerforum verenigde opposi tie. Premier Adamec wil nog voor zondag 3 december een nieuwe regering aan presi dent Husak presenteren waarin niet alleen de com munisten en de vier zogehe ten blokpartijen vertegen woordigd zijn maar ook le den van de oppositie. On duidelijk is of de nieuwe partijleider Karei Urbanek achter Adamec staat. De de missionaire premier is geen lid meer van het politburo van de communistische par tij- Het Tsjechoslowaakse parle ment is vandaag bijeen om zich te beraden over de ei sen van Burgerforum. Wan neer het parlement akkoord gaat, komt Tsjechoslowakije op dezelfde lijn te staan als Hongarije en Polen. Gesterkt door de recente successen, heeft de opposi tiebeweging ook het aftre den geëist van president Husak. Zijn vertrek zou de situatie in het land „kalme- Woordvoerder van Burger- forum Jiri Kanturek las gis teravond in het journaal van de staatstelevisie een verklaring voor, waarin naast een opsomming van de door de regering gedane consessies nieuwe wensen kenbaar werden gemaakt. Het was voor het eerst dat Burgerforum zijn standpun ten voor de televisie presen teerde. De oppositieclub eiste ook een onmiddellijke herzie ning van het officiële stand punt waarin de hervormin gen tijdens de Praagse Len te van 1968 als van geen en kele waarde worden be schouwd. Pagina 5: Burgerforum houdt Praag onder druk Hijskraan te pletter Meerdere auto's en een schoolbus werden gisteren in San Fransisco verpletterd onder een hijskraan. De kraan stortte neer vanaf een zestien verdiepingen tellend bouwcomplex. De ravage was enorm; zeker zes mensen kwamen om het leven en meer dan twintig raakten gewond. Be jaarde na aanrijding mishandeld DEN HAAG Een 75-jarige Hagenaar is gistermiddag in de Anthony Duyckstraat dus danig door een jongen gesla gen, dat hij met een bescha digde oogkas in het zieken huis moest worden opgeno men. De man liep op de stoep en werd aangereden door een daar fietsende jongen. Beiden vielen op de grond. De jon gen werd daarop zo kwaad, dat hij de bejaarde een paar tikken in het gezicht gaf. Daarna fietste hij er vandoor. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, za terdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoon 071-12.22.48 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd. (ADVERTENTIE) Alle Pampers draagpakken zijn tijdens de feestmaand december in prijs verlaagd. Ultra Boy Ultra Girl Geen drogere boyengirl dan een Pampers boyengirl. fcEUWARDEN Het jrestatieteam van de ltspolitie in Friesland left gisteren drie man- Jn aangehouden in ver end met de verdwijning in de 61-jarige Lieuvve in der Valk uit Exmorra op zaterdag 11 november. Het zijn een 33-jarige in woner van Leimuiden en twee Haarlemmers van 20 en 33 jaar. Het drietal is herkend door ge tuigen, die hen die bewuste za terdag in het dorpshuis van Exmorra hebben gezien. Het recherche-bijstandsteam ken de al in een vroeg stadium de identiteit van de verdachten. Maar eerst is getracht De Valk en zijn auto op te sporen. Dit gebeurde met behulp van een fotoverkenningsvlucht van een laagvliegende F-16 boven het recreatiegebied Spaarn- woude. Na de aanhouding zijn huis zoekingen verricht in de wo ningen van de verdachten. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend. De verdachten zijn ingesloten in politiebu reaus in Friesland. De politie gaat er vanuit dat Van der Valk het slachtoffer is van een misdrijf. In zijn woning wer den bloedsporen aangetroffen. Mogelijk heeft er ook een wor steling plaatsgevonden. Sociaal akkoord komt dichterbij (Van onze sociaal economische redactie) DEN HAAG Ondanks de teleurstelling die werkgevers- en werknemersorganisaties hebben geuit over de rege ringsverklaring is de kans zeer groot dat vrijdagavond een centraal akkoord wordt geslo ten tussen kabinet en sociale partners. In. de voorbereidende fase hebben de onderhandelaars van de drie 'partijen' overeen stemming bereikt over het in stellen van een 'solidariteits fonds' voor werkgelegenheids- en scholingsprojecten. Dit fonds wordt gefinancierd door bedrijven die grote winsten maken en waar de loonruimte niet volledig wordt gebruikt voor loonsverhogingen en werkscheppende maatregelen. Andere bedrijven kunnen een beroep op dit fonds doen. De werkgevers eisen een loon matiging. Maar de werkne mers weigeren een maximale grens af te spreken voor de loonstijging. Daarom zal alleen een algemene principe-af spraak worden gemaakt waar in staat de loonontwikkeling de positie van het bedrijfs leven niet in gevaar mag bren gen. Vrijdagochtend zal het pakket van voorstellen intern worden besproken bij kabinet en sociale partners, zodat de onderhandelaars vrijdagavond tot een akkoord kunnen ko- CDA en PvdA willen commerciële tv al vóór zomer invoeren DEN HAAG Binnenlandse commerciële tv moet al in het komend vooijaar mogelijk worden en niet, zoals het kabi net wil, pas in het najaar van 1990. Dat vinden de coalitie partners CDA en PvdA. Tijdens het debat over de re geringsverklaring zei CDA- fractieleider Brinkman giste ren dat er niet te lang meer moet worden gewacht met de invoering van commerciële tv. „Het CDA is niet van plan de discussie opnieuw van onderaf te beginnen. Er ligt een basis die commerciële tv in de eer ste helft van 1990 mogelijk maakt", zei Brinkman met een verwijzing naar de nota die hij nog schreef als minister van WVC. Volgens CDA en PvdA moet minister d'Ancona (wvc) haast maken met het wetsontwerp dat binnenlandse commerciële tv mogelijk maakt. Dit heeft de directie van TV10, dat in april wil gaan uitzenden, weer hoop gegeven. 20 PAGINA's Gorbatsjov bezegelt met bezoek verbetering relaties met Vaticaan „Huisbezitters draaien op voor belasting verlaging" Lof voor maidenspeech Brinkman Wereldkampioen Khan vindt squasn niet leuk meer Fraude bij Leidse Schouwburg NAKG in Roelof- arendsveen breidt weer uit Burgemeester Van de Wouw kijkt terug op 13 jaar Voorhout Tientallen bezwaren tegen Katwijks hotel Knuttelboek leest als een roman GEESTELIJK LEVEN/OPINIE BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE SPORT LEIDEN/REGIO 13/1 KUNST/RTV RTV PROGRAMMAS WEER/PUZZEL 't Is moeilijk te geloven maar de mensen die ons het voorbeeld zouden moeten geven, doen dat op energiegebied beslist niet. Kamerleden en andere „bewoners" van de Tweede Kamer blijken nogal slordig met energie om te springen. Zij laten de verwarming onnodig branden, doen het licht niet op tijd uit en laten de deuren en ramen van de Kamer te pas en te onpas open staan terwijl de verwar ming vol aanstaat, 's Nachts blijkt er overal en al tijd weer onnodig veel licht te branden. Dat staat vandaag tenminste in de Leidse Courant. Verspil geen verdere energie met het zoeken naar een goe de krant. Vul energiek de bon in. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres; Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging); In een open envelop zonder postzegel opsturen naar de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N.B. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd. CeicbcSouAa/nt t

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1