Zaidóc Qowuvnt Kohl wenst hereniging op termijn 1 Grote braadpan gezocht. 20% Afblijven van aftrek hypotheek Bon: StST Gratis Parkerset bij een complete bril of 'n paar contactlenzen. Burgerforum lijkt oppermachtig KORTING. 3 4 8 9 13 15 17 18 19 Tevreden Rundertartaar, VANDAM Dinsdag 28 november 1989 81ste jaargang no. 24585 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen- 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14 00-15.00 uur, tel. 071 -122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J.J Hallewas, Chef-redacteur GJ. Onvlee. e nummers f. 1,10 HET WEER Morgen perioden met zon en droog. Vannacht lichte vorst en een minimumtemperatuur van 0 graden aan zee tot -6 graden in het binnenland. Middagtemperatuur omstreeks 3 graden. Weinig wind. De vooruitzichten voor don derdag tot en met zondag: wol kenvelden en droog. In de nacht lichte vorst. Middagtem peratuur omstreeks 3 graden. aanbiedinr" Zie pagina 6 en 7 Üfonk blijft bij RO vol 3.JLADELPHIA Hans Vonk, chef-diri- opt van het Residentie Orkest, is niet van vei zijn ontslag in te dienen. Vonk, die mo rn jteel in Philadelphia verblijft als gastdiri- latt van het orkest van die stad, meent dat spfbestuur van het RO hem tegemoet is ge- i. jen door voorlopig af te zien van het ont- og van artistiek directeur Theo Muller, hik dreigde op te stappen als Muller zou stgden ontslagen. Het bestuur wil nu eerst >g programmavoorstellen van Muller af- Jiten. Vonk erkent „niet erg verstandig" >inandeld te hebben door tegenover de pers r trmate kritische opmerkingen over or- idirecteur Ben van der Meer te maken, bestuur noemde die uitlatingen vrijdag e forgvuldig en zeer afkeurenswaardig". p jina 19: „Ik ben geprovoceerd", ger Honecker „gebroken man" WANDLITZ Erich Honecker, nog maar kort geleden de machtigste man van de Duitse Democratische Repu bliek, is een gebroken man die nauwelijks in staat is de reusachtige veranderingen te volgen die zich voltrekken in het land dat hij achttien jaar lang leidde. Dat heeft zijn veiligheidschef gezegd. „Het heeft er moeite mee alles te begrijpen. Zijn hele wereld is ingestort", zo zei generaal- majoor Günther Wolf tegen Westerse journalisten. Hij stond hen te woord in Wandlitz, het woonoord ten noor den van Oost-Berlijn, waar de Oostduitse elite meer dan dertig jaar woonde onder zware bewaking en achter hoge muren. „Hij is een gebroken man", aldus een duidelijk ontroerde Wolf, die 26 jaar lang borg stond voor de veilig heid van Honecker. De 77 jaar oude Honecker trad vorige maand af als partijleider en staatshoofd na een aanhou dende golf protestdemonstraties in verscheidene Oost duitse steden. Nu leeft hij in het vooruitzicht van een dis ciplinair onderzoek binnen de regerende Socialistische Eenheidspartij Duitsland (SED) en een onderzoek naar corruptie tijdens zijn autoritaire bewind. Ex - gedetineerde mishandelt bewaarder DEN HAAG De Haagse politie heeft gisteren twee Hagenaars van 20 en 17 jaar aangehouden die op 20 november een 29-jarige gevangenis bewaarder van het Huis van Bewa ring voor zijn woning hebben mis handeld en bedreigd. De 20-jarige had in het Huis van Bewaring tij dens zijn detentie ruzie gekregen met de bewaker. Hij had volgens een woordvoerder van de politie daarop gedreigd de man „te komen opzoe ken als hij weer vrij was". Op 20 no vember was het zover. Samen met een 17-jarige vriend ging hij naar het huis van de bewaarder en sloeg de man verschillende kneuzingen en een pijnlijke schouder. Lubbers komt met variant op woorden Schillebeeckx DEN HAAG Premier Lubbers heeft gisteren op persoonlijke titel zijn slotwoord in de regeringsver klaring een religieus tintje meegegeven. Hij ge bruikte hierbij een variant op een uitspraak van de theoloog Schillebeeckx. In de ontwerp-tekst van de regeringsverklaring had Lubbers de van Schille- beecks afkomstige tekst „Mensen zijn de woorden waarmee God zijn verhaal vertelt" opgenomen. Na overleg met vice-premier Kok werd de betreffende passage echter veranderd in: „Mensen vormen de woorden in het verhaal van de geschiedenis". Nadat de premier deze tekst had uitgesproken, voegde hij er echter toch nog een persoonlijke noot aan toe, zo dat zijn uitspraak luidde: „Mensen vormen de woorden in het verhaal van de geschiedenis. Ande ren zullen zeggen: in Gods verhaal". Lubbers wilde hiermee recht doen aan alle stromingen in de sa menleving. se i BONN De Westduit- wèse bondskanselier Hel- V(mut Kohl heeft van- Jydaag in het parlement in Bonn een plan gepre- misenteerd, dat moet lei- Pi den tot de hereniging "van de beide Duitslan- 1111 den. Samenwerking met de DDR a)moet, aldus het plan van Kohl, in drie fasen tot here- teniging leiden. Als eerste djstap ziet hij de verwezenlij kt king van zelfbeschikkings- 3t7recht in de DDR door mid- a del van een grondwetswijzi- ikfging en vrije verkiezingen, y Daarna zou een „confedera tieve stap" kunnen volgen, 5tB bijvoorbeeld door de instel- n ling van interduitse com- un missies op het gebied van ,fti economie, verkeer en mi- 1 lieubescherming. Einddoel en blijft het herstel van de iaj Duitse eenheid. Kohl zegt .^in zijn plan niet, op welke e termijn een en ander ver- 5ni wezenlijkt zou moeten wor- Bondskanselier Helmut Kohl pleit vandaag in de Bonds dag voor een drie fasen om vattend plan voor hereni ging van de BRD en DDR. FOTO: EPA den. Gisteren ontvouwde Kohl zijn plan al tijdens een bijeenkomst van de bonds dagfractie van zijn CDU/C SU. De Westduitse extreem rechtse Republikaner-partij heeft inmiddels opgeroepen tot de vorming van een Duitse eenheidsstaat die ook de na de Tweede Wereld oorlog voor Duitsland ver loren gegane gebieden moet omvatten. De DDR heeft altijd gezegd niets te voelen voor een Duitse hereniging. Staats- en partijleider Egon Krenz heeft gezegd dat hij zich op den duur wèl een confede ratie tussen beide staten kan voorstellen, zij het on der de voorwaarde dat de Bondsrepubliek zich maakt uit de NAVO t DDR uit het Warschau Pact stapt. Een confederatie is geen hereniging, maar een vorm van samenwerking die ver uitgaat boven die tussen de Bondsrepubliek en welke andere staat dan ook, maar minder ver reikt dan die tussen de Westduit se deelstaten. Pagina7: Weer honderdui zenden betogers voor her vormingen in Leipzig "lagere premies ektekosten 'ECHT De meeste par- ^Jiere ziektekostenverzeke- verlagen de premies de individuele polissen in met drie a vier procent, ilijkt uit navraag bij diver- laatschappijen. De grootste liculiere verzekeraar, Zil- en Kruis (650.000 verzeker- verlaagt de premie voor Variabele polis op 1 januari II drie procent. De premies r de andere polissen dalen I vier procent. Bovendien ft Zilveren Kruis besloten premies voor derde klas jekeringen die na de verla 's nog boven de 181 gulden inï maand liggen, tot dat be- ng te verlagen. Die 181 gul- )U! geldt nu al voor de stan- ^dpakketpolis die ongeveer '^felfde verstrekkingen biedt tvhet ziekenfonds. Staatsse- n taris Simons (Volksgezond- 1SB) moet binnenkort nog tstellen met welk percenta- 11 'de premies voor de stan- eIjrdpakketpolis en die voor mptandaardpolis (nu 148 gul- cei) in 1990 worden aange- 'alt. m te Tyee jaar cel voor *buntain - bikedief nN HAAG Twee dieven -jsi en 20 jaar) van mountain- g3es zijn vanmorgen door de s 8gse rechtbank veroordeeld in,gevangenisstraffen van res- in'tievelijk drie jaar, waarvan jf jaar voorwaardelijk, en 21 dunden, waarvan 7 maanden djjrwaardelijk. De straf voor 1421-jarige was zwaarder, om- ,n hij ook nog het stelen van koffer en een gewapende je-'rval op een modewinkel op r) kerfstok had. Tegen de 21- aiiëe was drie en een half jaar ;ki geëist, tegen de 20-jarige ie jaar, waarvan acht maan- rrJ voorwaardelijk. De twee /fllen twee weken geleden t |zij uit stelen waren gegaan dat zij niet konden rondko- al£i van hun uitkering. De 7ste bedreigde de bezitters, jrfstal kinderen, van hun jzige terreinfietsen. (ADVERTENTIE) Tegen inlevering van deze bon, een originele Parkerset (ballpen vulpotlood) gratis, bij aankoop van I een complete bril of een paar contactlenzen. Aanbieding is geldig t/m 23 december as. Slechts één aanbieding of Parker-set is de "jotter-steel" uitvoering in een luxe doos. Winkelwaarde f32,50. Aanbieding geldt niet voor zonnebrillen en kant-en-klare look-overs 11. Leiden, Haar- lemmeistr. 107 (tegenover C&A) korting tezelfdertijd. Gratis, of de helft van de winkelwaarde in contanten. Alphen a/d Rijn, vMandeislootstr. 9 (ADVERTENTIE) 100gramir?S' 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Deze aanbieding is geldig t/m zaterdag 2 december Squash in Kurhaus In de statige Kurzaaï, het pronkstuk van het Scheveningse Kurhaus, heerste de afgelopen nacht grote bedrijvigheid. De totstandkoming van de ruim vijfeneenhalve ton zware glazen kooi, waarin vanaf vanavond tot en met donderdag de halve- en hele finales van het toernooi om de open Nederlandse squashkampioenschappen plaats vinden, betekende een spectaculair karwei. ,,Een unieke operatie, in zo'n fraaie accommodatie heeft nog nooit eerder een sport-evenement plaats gevonden", aldus Frans P. Buis, de verantwoordelijke man voor de technische gang van zaken. De zaal zal plaats bieden aan circa 800 toeschouwers die in het hart van het Kurhaus de absolute wereldtop aan het werk kunnen zien. Foto: In het Kurhaus wordt ge werkt aan de totstandkoming van de zware glazen kooi, waarin de Open Nederlandse squashkampioenschappen zul len worden gehouden. FOTO: PETER VAN MULKEN (Van onze correspondent Wera de Lange) PRAAG Het succes van de eerste algemene werk staking in Tsjechoslowa- kije heeft de positie van de verenigde oppositie, het Burgerforum, aanzien lijk versterkt. Het Burgerforum voelt zich nu krachtig genoeg om concrete afspraken te eisen over vrije verkiezingen en een snelle verandering in de regeringssa menstelling. Vandaag zijn de besprekingen tussen de huidi ge premier, de communist Adamec, en leden van het Burgerforum voortgezet. Vol gens het Forum moet er een regering komen, die breed van samenstelling is, met 'eerlijke' en 'bekwame' mensen. Zo'n coalitie-regering zou de eerste vrije verkiezingen in Tsjecho slo wakije sinds 1947 moeten gaan voorbereiden. De econoom Valtr Komarek maakt een goede kans om door het Forum als kandidaat voor het premierschap te worden voorgedragen. Deze 60-jarige progressieve communist zou aanvaardbaar kunnen zijn voor zowel de oppositie als de autoriteiten. Komarek zit in de delegatie, die namens het Fo rum met Adamec moet onder handelen. Komarek voerde gistermiddag het woord op het Wenceslas-plein, tegenover een alweer honderddui zend-koppige menigte en pleit te zonder omwegen voor de mocratie op alle fronten. Hii had dat, partijlid en wel, al eerder gedaan in artikelen in de economische vakpers, die onder kenners beroemd wa ren. De menigte maakte giste renmiddag met spreekkoren duidelijk wel wat te zien in deze kandidaat-premier. Intussen worden steeds meer eisen van de oppositie ingewil ligd. Vice-premier Jaromir Zak zei op de televisie dat is besloten het grondwetsartikel waarin de leidende rol van de communistische partij is vast gelegd in het ontwerp van een nieuwe grondwet niet zal wor den opgenomen. „Elke politie ke partij heeft het recht op een leidende rol zolang die is geba seerd op resultaten", aldus Zak. Vladimir Janku, hoofd van de staatscommissie voor kerkelijke zaken, zei dat nieu we wetten een einde gaan ma ken aan de staatscontrole over de kerk. Het parlement zal een commissie gaan samenstellen die een onderzoek gaat houden naar het harde politie-optre- den op 17 november. En het ministerie van cultuur maakte gisteren bekend dat in over eenstemming met de wens van de oppositie de belangrijkste censuurmaatregelen zijn opge heven. Pagina Staking loopt uit op daverend feest Jongen beroofd van sportschoenen DEN HAAG Een 12-jarige Haagse jongen is gistermiddag in de Wapserveenstraat be roofd van zijn sportschoenen ter waarde van 260 gulden. Een onbekende jongen be dreigde het Hagenaartje met een mes en eiste dat hij zijn sportschoenen uittrok. De jon gen voldeed aan de eis en moest zijn weg op kousevoeten vervolgen. (ADVERTENTIE) Alleen morgenavond, van 18.00 tot 21.00 uur, geven wij op onze gehele CD-coilectie een korting van 20%. Extra lange koopdagen bij de Hofleverancier: a.s. woensdag, donderdag, vrijdag en maandag tot 21.00 uur Vanaf 17.00 uur is er een 'wild- buffet' in restaurant La Ruche. Van 14.75 Voor 12.50 p.p de Bijenkorf 0 BRINKMAN: AUTOVERHUUR Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 Geen krant ontvangen Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnr.071- 122248 en uw krant wordt nog dezelf- de avond nabezorgd. 22 PAGINA'S Oudere docent: typisch voorbeeld van 'opgebrand' raken Franse Raad van State keurt hoofddoeken goed Artistiek debuut Janneke Brinkman Clubs akkoord met verdeling inkomsten Geld voor ander j j beleid ligt bij defensie I Personeel muziekschool Leiden in conflict met directeur PPR Alkemade als Groen Links verkiezingen in Herindeling Rijnstreek onontkoombaar Voorhout heeft nieuwe pastoor Elfjarige sopraan wil geen pop, maar de top GEESTELIJK LEVEN/OPINIE 2 BINNENLAND 3/4 8UITENLAND 4/5 SPORT 9/16 ECONOMIE 11 LEIDEN/REGIO 13/15/17/18 DIENSTVERLENING 14 KUNST/RTV 19 RTV PROGRAMMAS 21 WEER/PUZZEL/MENU 21 DEN HAAG CDA-frac- tieleider Brinkman heeft vanmiddag het kabinet gewaarschuwd geen plan nen te ontwikkelen om de belastingaftrek van hypo theekrente te beperken. De commissie die binnen kort aan het werk gaat om verdere mogelijkhe den tot belastinghervor ming te onderzoeken, kan zich volgens Brinkman de moeite besparen om de hypotheek-aftrek ter dis cussie te stellen. De wens tot bevordering van het eigen woningbezit moet, aldus Brinkman, „in elke ge velsteen van het ministerie van financiën gegrift blijven staan". De nieuwe CDA-frac- tieleider legde in zijn reactie op de regeringsverklaring nog vele andere wensen bij het ka binet op tafel, zij het soms in bedekte termen. Zo suggereer de hij dat de koppeling tussen lonen en uitkeringen wellicht zou kunnen worden genuan ceerd door deze alleen toe te passen voor huishoudens waar slechts ééh inkomen wordt verdiend. Ook vroeg hij het kabinet ervoor te zorgen dat de belastingen de komende ja ren verder worden verlaagd. Dit komt de koopkracht van de burgers ten goede en be perkt de looneisen, aldus de CDA-fractieleider. Verder legde Brinkman niet alleen de nadruk op het schep pen van werk en het schoon maken van het milieu maar ook op een krachtiger bestrij ding van de criminaliteit, het tegengaan van oneigenlijk ge bruik van subsidies en uitke ringen, bevordering van „saamhorigheidsgevoel en zelfwerkzaamheid" in de maatschappij en het afschaffen van overbodige regels en voor schriften. Regeringspartij PvdA en oppo sitiepartij VVD vinden dat het nieuwe kabinet de ambtena ren en trendvolgers te stief moederlijk behandelt. De mi nisters Dales (binnenlandse za ken) en De Vries (sociale za ken) hebben de loonruimte in de overheidssector vastgesteld op 2,5 procent. In het geval van de ambtenaren wordt slechts 1,25 procent omgezet in een algemene loonsverhoging; de andere helft is bestemd voor bevordering van werkge legenheid en scholing èn een extra salarisverhoging voor uitsluitend de hogere ambte naren. Bij de trendvolgers is de verdeling wat gunstiger: 2,2 procent voor een algemene verhoging en 0,3 procent voor bijzondere maatregelen. Van alle kanten wordt gereageerd op de regerings verklaring van gisteren. De een is tevreden, de an der niet. Zo ziet de ANWB tot haar blijdschap enige reserve bij de regering ontstaan ten aanzien van de plannen met het zogenaamde rekening-rij den, waar deze bond geen voorstandster van is. Maar de vakbonden vrezen het ergste voor het cen traal akkoord dat er moet komen. De land- en tuinbouw wil graag duidelijkheid over de van over heidswege te verwachten steun. De Vereniging Ei gen Huis is laaiend over de verdere verhoging van het huurwaardeforfait. Alleen CDA en PvdA zijn tevreden. U misschien niet. Maar dat komt wel als u de Leidse Courant veertien dagen gratis hebt ge lezen. Maar of u dat dan ook over de regeringsver klaring bent...? De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres? Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB. Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd CeidócSouAcmt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1