„Waarom zou het bij ons duister moeten blijven?' llilos Jakes leidde Quivering na 1968 Karol Urbanek lijkt compromis-figuur JE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Dagen Egon Krenz lijken spoedig geteld EG wil meer voedselhulp voor Polen BUITENLAND CeidacSomoitt ZATERDAG 25 NOVEMBER 1989 PAGINA 7 ()DR laat officiële Wisselkoers vallen }NN De DDR laat de officiële wissel- lers van een DDR-mark tegen een West- litse mark (DM) los. De nieuwe DDR-minis- r van financiën Nickel zei gisteren tegen de tlactie van de Oostduitse vakbondskrant •ibune, dat de huidige officiële wisselkoers irealistisch is. Volgens haar kunnen DDR- jrgers die naar het Westen reizen binnen- *)rt beschikken over Westduitse reisdevie- tegen een koers van ongeveer 1:4,4. Op r moment mogen DDR-burgers voor een pfis naar het Westen vijftien van hun mar- :n wisselen tegen vijftien Westduitse mar- <n. Aan de andere kant vande grens krijgen Westduitse marken tegen de evenmin rea- :ische koers van 1:20. Vriendelijke gezichten over en weer bij het Poolse bezoek aan het Kremlin. FOTO: TASS Polen blijft Warschau Pact trouw' MOSKOU Ondanks de politieke veranderingen die er plaats hebben blijft Polen zijn bondgenootschappelijke verplichtingen jegens het Warschau Pact trouw. Dat heeft de Poolse minister president, Tadeusz Mazowiecki, gezegd in een tafelrede in Mos kou. Hij brengt momenteel als eerste niet-communistische pre mier van een Oostblokland sinds het einde van de Tweede We reldoorlog een bezoek aan de Sovjetunie. Volgens hem hangt het welslagen van het politieke proces in Polen mede af van het succes van de perestrojka (herstructurering) in de Sovjetunie. De onderlinge betrekkingen tussen de beide buurlanden moeten in de toekomst dan ook uitgaan van het staatsbelang en niet wor den gedicteerd door ideologische beginselen, zei hij. De Poolse regeringsleider is opvallend hartelijk ontvangen in het Kremlin. President en partijleider Michaïl Gorbatsjov wenste Mazowiecki zeer veel.succes met de uitvoering van de „grote taak die U op Uw schouders heeft genomen". De twee bewindslieden spraken over economische problemen, het Duitse vraagstuk, de aan staande ontmoetingen van Gorbatsjov met de paus en met de Amerikaanse president, George Bush. Heym weer in DDR- schrijversbond OOST-BERLIJN De afde- ling Oost-Berlijn van de Oostduitse schrijversbond heeft enkele van de in 1979 geroyeerde leden met terug werkende kracht weer in haar midden opgenomen. Onder hen is Stefan Heym, die bekend is door zijn boek „Vijf dagen in juni" over de arbeidersopstand in Oost- Berlijn in 1953. Volgens de Berliner Zeitung bood het af- delingbestuur zijn veront schuldigingen aan voor het „onherstelbare" onrecht dat de schrijvers destijds is aan- Veertien maanden cel voor duwende Vopo OOST-BERLIJN Een 41-jarige Oostduitse agent is veroordeeld tot veertien maanden gevangenisstraf. Hij had in oktober na de eer ste pro-democratische betogingen een demon strant in het politiebureau van de trap af ge duwd. waarna deze zijn enkel brak. De offi cier van justitie had twee jaar geëist, terwijl de verdediger vrijspraak had bepleit. Het is voor het eerst dat een agent wordt bestraft na het harde optreden van de Oostduitse veilig heidstroepen tegen demonstranten die rond 7 oktober, toen de DDR haar veertigste ver jaardag vierde, de straat opgingen. Er is al een gerechtelijk onderzoek naar de beschul digingen gaande. Volgens de rechtbank is be wezen dat zware lichamelijke verwondingen zijn toegebracht. )nduidelijkheid ver verdere wijzigingen |7ervolg van de voorpagina) RAAG Behalve over i vervanging van partij- Èder Jakes door Karol rbanek was vannacht pg weinig bekend over i verdere veranderingen innen de Tsjechoslo- laakse partijtop. ingenomen wordt dat in de euwe leiding toch wel vooral jrvormingsgezinde mensen m gekozen. Volgens eerdere (richten hadden zij de over- |nd op de vergadering van !t centraal comité. De uitein- flijke keuze voor Urbanek 5 pratijleider lag overigens et voor de hand en duidt op n breuk van de partij met de de invasie van 1968 door (Dskou in het zadel geholpen iders. De 48-jarige Urbanek Bakte pas sinds oktober vo- gjaar deel uit van het in zijn •heel afgetreden politburo. fc wijzigingen in Praag zijn in !t Westen met grote instem ing begroet. Aangenomen Drdt dat ook Moskou positief l reageren. De afgelopen da rn was vanuit de Sovjetunie verholen kritiek geleverd de starre houding van de iders in Praag. Jast alle blijdschap bij het irgerforum, werd gisteren :1 al duidelijk dat de ideeën Vaclac Havel en Alexan- Dubcek over de politieke ikomst van het land niet he- a^J overeenstemmen. Dub- zei dat hij de mening dat socialisme niet hervormd worden, niet deelde, •der op de dag had de dissi- ite toneelschrijver uit han- i van de Zweedse minister jn buitenlandse zaken, Sten idersson, de „Olof Palme- ijs" ontvangen. Havel kreeg prijs en een bedrag van im 30.000 gulden voor de inier waarop hij zich inzet Dr hervormingen in jechoslowakije. De prijs rd Havel uitgereikt in de ■eedse ambassade in Praag. ai j,andkaart DDR met ^ide Duitslanden 'éRLIJN Voor het eerst lids het eind van de jaren [jftig wordt in Oost-Duitsland ger een landkaart gedrukt aar beide Duitslanden op jan afgebeeld. uitgeverij Haack uit de stad Dtha heeft besloten tot de ntgave vanwege de grote iaag. In de eerste editie van rj „actuele kaart BRD-DDR" -rn ook alle nieuwe grens- itergangen tussen de twee ehden opgenomen. DUBCEK SLUIT MENIGTE OP WENCESLASPLEIN IN DE ARMEN: (Vervolg van de voorpagina) PRAAG De klok op de hoek van het Wenceslas- plein en zijn belangrijkste zijstraat staat stil op vijf voor twaalf. Niet door een technisch mankement. Het is, op deze historische 24e november, de bood schap van de Tsjechoslo- waakse bevolking voor zijn regering. De boodschap kan niet duide lijker worden gesymboliseerd dan door de terugkeer van Alexander Dubcek. Voor het eerst sinds het einde van de Praagse Lente verschijnt hij weer in de Tsjechoslo waakse hoofdstad, oorverdovend luid toegejuicht door een half mil joen landgenoten. Voor hen is het 1,5 kilometer lange en bij na honderd meter brede plein te klein geworden. Voortaan gaan ze naar het Letnaplein. Daar is ruimte voor ruim een miljoen mensen. Het is een cliché, maar woorden schieten vandaag Terwijl de Muur in Berlijn niet snel genoeg kan worden gesloopt, komen de inwoners van Praag muren tekort om alle pamfletten en muurkranten op te kunnen plakken. De belangstelling voor de alternatieve media is, mede als gevolg van de nog steeds bestaande censuur, enorm groot. écht tekort om de sfeer in de monumentale stad te beschrij ven. De hele dag hangt de de finitieve verandering onmis kenbaar in de lucht. De etala ges in de grote winkelstraten zijn volgeplakt met muurkran ten, waarvoor de mensen zich verdringen om er maar geen letter van te missen. Rood-wit-blauw Al in de loop van de ochtend stromen de mensen naar het centrum van Praag, sommigen met vlaggen of spandoeken, maar bijna iedereen met rood- wit-blauwe strikjes op de jas; de kleuren van de nationale vlag. Om twee uur is er geen doorkomen meer aan en dan duurt het nog twee uur voor dat de dagelijkse manifestatie van eensgezindheid en saam horigheid begint. Het is een manifestatie die een intens diepe indruk maakt. De menigte is niet vrolijk, laat staan uitbundig. De ernst straalt af van de gezichten. Maar in de ogen is de overtui ging te lezen dat de illusies dit maal realiteit zullen worden. In spreekkoren daveren leu zen over het imposante plein Vóór 'Svobodu'; vrijheid. Te gen partijchef Milos Jakes, die volgens de menigte het veld moet ruimen voor Alexander Dubcek of Vaclav Havel. De rammelende sleutelbossen van de honderdduizenden symboli seren dat de vrijheid niet ver meer is. En dan moet de echte betoging nog beginnen. De eerste sprekers zijn beken den uit de Tsjechoslowaakse politiek, de cultuur en de sportwereld. Dan wordt het opeens doodstil. Achter de microfoon ver schijnt de gestalte, op wie de bevolking 21 jaar geleden al haar hoop had gevestigd. Hoop, die door Russische tanks aan flarden werd geschoten. Dubceks woorden worden door de menigte ademloos op geslorpt. Menselijk gezicht „Ik ben blij dat ik bij u ben, ik houd van u en u weet dat. Na lange tijd ben ik hier en plaats mij aan het hoofd van het volk dat zijn stem verheven heeft". De leider van de Lente' van 1968 dringt er dan bij alle Tsjechoslowaken op aan te laten zien dat „het idee van het socialisme met een menselijk gezicht" ook leeft in de gedachten van een nieuwe generatie. „Een wijs man heeft eens gezegd dat er licht kan zijn. Waarom zou het bij ons duister moeten blijven? Dus laat ons handelen alsof er licht is. Wij moeten onze samenle ving verenigen in één stroom die ons land, ons land Tsjecho- slowakije naar een hoger plan zal brengen". Hij smeekt militairen, politie mensen en leden van de bur- germilitie „niet hun wapens tegen het volk te keren. Ver geet niet dat jullie uit dit volk voortkomen". Hij wijst erop dat zijn boodschap „niet alleen gericht is aan de Tsjechoslowa ken in ons land maar ook aan allen die zich buiten de gren zen bevinden. Laten wij ons verenigen om gezamenlijk te slagen. Ik schaar mij achter Burgerforum". Hij spreekt maar een paar mi nuten. Dan wordt de stilte ge volgd door een oorverdovend gejuich. Toneelschrijver Vaclav Havel, met Dubcek één van de sterk ste symbolen voor verande ring, zegt tot de menigte: „Wij waren niet met velen, maar nu zijn we met meer. Wij zijn niet aan zet. Maar zij, de commu nisten". De manifestatie wordt besloten met het volkslied, waarbij maar weinig mensen de ogen droog weten te hou den. Slecht voorbereid De bevolking weet, ondanks de nog steeds bestaande cen suur, dat de vreedzame om wenteling die niet meer tegen valt te houden. Zij heeft zich echter zo slecht kunnen voor bereiden, dat eigenlijk nie mand een plan heeft voor hoe de overgang naar een demo cratisch bestèl en een markte conomie eruit zou moeten zien. Onder hervormingsgezinde communisten en in de Tsjechi sche Socialistische Partij, die zich net aan de communisti sche greep heeft ontworsteld, leeft de gedachte aan een 'bre de, nationale coalitie-regering', die vrije verkiezingen moet voorbereiden. In tegenstelling tot andere Oostbloklanden hebben zich binnen de oppositie van Tsjechoslowakije nog geen verschillende politieke stro mingen kunnen vormen, die de basis van nieuwe partijen zouden kunnen worden. Voor lopig bestaat eigenlijk alleen het Burgerforum. Maar het program van dat Forum kijkt tot nu toe niet verder vooruit dan 'onderhandelingen met de autoriteiten' en 'het in gang zetten van democratische her vormingen'. Een coalitie van Burgerforum, communisten en de twee kleine, officiële scha- duwpartijtjes, zou het land de tijd moeten geven een nieuwe politieke cultuur met partijen en programma's op te bouwen. Eerder deze week maakte de oppositie zich nog (meer dan achteraf nodig bleek) zorgen over een eventuele militaire ingreep. Nu gaat het al over de vraag wat de snelste en beste weg naar de democratie zal Z1Jn WERA DE LANGE ANDRÉ HORLINGS :oj 11 fjlAAG Milos Jakes (67), gisteren afgetreden secreta- •generaal van de Tsjechoslo- lakse communistische partij, :rd beschouwd als de grote iveraar van de partij gedu ide de 'normalisering' die de op het platwalsen van Praagse Lente" van 1968. ïs was voorzitter van de uchte controlecommissie het centraal comité van de jjrtij, die verantwoordelijk "is voor het royeren van on een half miljoen com- misten uit de gelederen van partij. De zwijgzame en so- ~"r ogende Jakes gold als één van de conservatiefsten van de ploeg die in Tsjechoslowakije door Leonid Brezjnev op het pluche werd gezet na de inter ventie van Sovjettanks in Praag in augustus 1968. Jakes, die in december 1987 Gustav Husak, de regisseur van de „normalisering", als partijlei der opvolgde, is in de ogen van een groot deel van de Tsjechoslowaken het prototype van een 'apparatsjik'. Hij werd op 12 augustus 1922 geboren in het dorp Ceske Chalupy in Zuid-Bohemen in een boeren gezin. In 1945 sloot hij zich, na de bevrijding van het land Milos Jakes FOTO: EPA door het Sovjetleger, aan bij de communistische jongerenorga nisatie. Jakes werkte, als leer ling en gezel, tussen 1937 en 1950 in de Bata-schoenfabriek in Gottvaldov (Zuid-Moravië), voordat hij van 1955 tot 1958 politieke scholing onderging in Moskou. PRAAG Karol Urbanek, de gisteren gekozen nieuwe se cretaris-generaal van de Tsjechoslowaakse communisti sche partij, was sinds oktober 1988 lid van het politburo. Volgens waarnemers komt zijn benoeming als een verrassing en moet hij worden be schouwd als een compromisfi guur tussen conservatieven en hervormers. Tot deze laatste groep behoort onder meer de Tsjechoslowaakse premier, La- dislav Adamec. Urbanek werd op 22 maart 1941 geboren in Bojkovice, in Zuid-Moravië, in een kinderrijk gezin van klei ne boeren. In 1962 sloot hij zich aan bij de communistische partij, waarin hij zich aanvan kelijk inzette voor de Tsjecho slowaakse jeugdbeweging. In 1970 werd hij stationschef van zijn geboorteplaats Bojkovice en in 1973 trad hij toe tot het kader van het departement van industrie van het regiona le partijcomité in Zuid-Mora- viè. Tegelijkertijd studeerde hij aan de hogeschool van het centraal comité van de partij. Na verschillende functies te hebben bekleed in de partij, onder meer eerste-secretaris van de stad Brno, werd Urba- Karel Urbanek FOTO: EPA nek in maart '88 directeur van het organisatie-bureau van het centraal comité. In oktober van hetzelfde jaar trad hij toe tot het politburo, waarin hij zich bezighield met de partij zaken in Tsjechië. VALLEI DER VERGETEN WERELD aN532 De wilde man beschermt zijn ogen tegen het witte r<ht, dat hem tegemoet straalt. Liefst zou hij direct rechtsom- ibert gemaakt hebben, want er huizen immers gevaarlijke gees- in deze grot... Maar Skip trekt hem mee en dan opeens ziet k) man Rob liggen. Hij knielt bij hem neer en gromt zachtjes, ïnneer hij merkt, dat de blanke tovenaar geen teken van leven geeft. Skip staat er kwispelstaartend bij, wanneer de wilde ten slotte Rob op zijn schouders tilt en hem naar buiten draagt. On danks zijn zware vracht kost hem de tocht terug maar enkele stappen. Dan legt hij Rob neer in de frisse buitenlucht en gaat het stamhoofd halen. Die onderzoekt Rob. Nee, dood is de tove naar niet. Maar spoedige hulp moet geboden worden! Het opper hoofd ontbiedt een aantal mannen en geeft kort enkele instruc ties. Muurschildering aan oostkant overgewit OOST-BERLIJN De kers verse muurschilderingen aan de Oostberlijnse kant van de Muur zijn na vier dagen over gewit door grenswachten. Vol gens de Junge Welt, het or gaan van de jonge Oostduitse communisten, hadden de auto riteiten geen toestemming voor de graffiti gegeven. De grenspolitie wil echter op kor te termijn gaan praten met de makers van de muurschilde ringen zodat ze hun werk kunnen overdoen maar dan wel onder toezicht, zo meldde de krant. De Muur in Oost- Berlijn was tot nu toe ver schoond gebleven van de leu zen en schilderingen waarmee de Westberlijnse kant bijna is volgekalkt. Ook al is de Muur op deze plaats in Berlijn nog niet geheel ge slecht, er is ruimte voldoende voor een vriendelijke handdruk. FOTO: DPA PARTIJ RUKT ZICH LOS VAN LEIDER OOST-BERLIJN In kerkelijke kringen in de DDR circuleert momen teel een cassettebandje. Het is vorige maand naar buiten gesmokkeld na een besloten vergadering van de Oostduitse communisti sche partij, de SED. De tape bevat opmerkelijke teksten. Günther Schabowski, die zich publiekelijk presenteert als een hervormingsgezind lid van het politburo, toont zich in besloten kring gereserveerd. Hij zegt klip en klaar dat 'de autoriteit van de partij niet aangetast mag worden'. Het gezag van de huidige roergan ger, kameraad Egon Krenz, evenmin. „We mogen niet toe staan dat het wordt gedemon teerd", vertelt Schabowski. Dat laatste zal een hele toer worden, want de schroeve- draaiers liggen al klaar. Tij dens het bijzondere partijcon gres dat van 15 tot en met 17 december in Oost-Berlijn op de rol staat, worden ze vrijwel zeker ter hand genomen. Niet alleen de oppositie, ook een groot deel van de kameraden zal 'meeschroeven'. Dat blijkt bijna dagelijks tijdens de open bare discussierondes in het partijgebouw in Oost-Berlijn. SED-leden van allerlei rang en stand eisen voor de micro foon het aftreden van Krenz. De immer lachende leider heeft een te duister verleden, hij heeft te lang achter de ver maledijde alleenheerser Ho- necker aan gemarcheerd. Dat geldt niet alleen voor Krenz, maar voor het hele cir cus om hem heen. Het comple te centraal comité moet, zo wil het voetvolk, vervangen wor den tijdens de naderende par tijdag. Dat beloven dus span nende decemberdagen te wor den. Hoofden De kameraden aan de basis nemen geen genoegen met de hoofden van alleen Honecker, Mittag en de partijbonzen die de afgelopen weken al naar de guillotine werden gestuurd. Ze zijn zie het geval Krenz sceptisch over de plotselinge gedaanteverandering van oude stalinisten, die zich achter een spelletje Zwarte Pieten willen verstoppen. Het eerder opgevoerde casset tebandje, dat hard op weg is een tophit te worden, sterkt het wantrouwen alleen maar. De oude chefs zullen nooit en te nimmer in staat zijn het vertrouwen in de SED te her stellen. De nieuwe koers, die van het humanistisch socialis me, moet uitgezet worden door frisse krachten, wellicht onder een nieuwe partijnaam. Die discussie over de poppetjes is belangrijk, zeker. Tot nu toe heeft het daar steeds om ge draaid. Met Krenz kwam een nieuwe partijbaas en presi dent, met Modrow een frisse premier. Ministers en partijse cretarissen in verschillende districten werden vervangen. Het lijkt alsof de partij door middel van beschuldigingen en aantijgingen aan het adres van de inmiddels afgezette lei ders de indruk wil wekken dat zij en niet Krenz en de nieuwe regering verantwoordelijk zijn voor de economische en mat schappelijke crisis. Tot zover lijkt de partij daar niet erg in te slagen. Van eminent belang is ook een wijziging in de structuur van partij en dat is in de DDR nog altijd inherent aan el kaar de staat. Alleen dat biedt enigszins garantie op continuïteit in de hervormin gen De reisvrijheid, de liberalise ring van de media. Het zijn voorbeelden. Maar het Oost duitse volk wil, nu de eerste opwinding wat gezakt is, veel meer structurele wijzigingen. Een nieuwe kapitein moet, boers gezegd, het roer ook echt omgooien. En dat is nog niet gebeurd Nieuw imago Krenz probeert het tot op he den met een nieuw imago. De Volvo werd ingeruild voor een Lada, de villa in het afge schermde elitedorp Wandlitz voor een bungalow tussen het volk en legio beloftes. De kies wet wordt, net als de media- en strafwet, herzien. Vrije ver kiezingen zijn op komst en er dient binnenkort een vette streep gezet te worden door artikel 1 van de grondwet. Daarin ligt de leidende rol van de SED verankerd. De partij leider belooft eigenlijk zo'n beetje alles wat zijn volk van hem eist. Vandaag dit, morgen dat. Maar woorden zijn geen da den, hoewel Krenz kan wijzen op de versoepeling van de reisregels. Sinds die onver wachte beslissing beseffen de Oostduitsers echter pas goed dat een wens snel in vervul ling kan gaan. Als de leider en zijn gevolg maar willen. Krenz heeft naar eigen zeggen een dikke huid. En dat is maar goed ook. Bij elke betogingen, waar dan ook in de DDR. wordt de partijbaas aangepakt. Of, om in de trent van de wei nig diplomatieke woorden van de betogers te blijven: voor rotte vis uitgemaakt. In ver schillende interviews heeft hij al laten weten bereid te zijn tot aftreden als dat tijdens de partijdag van hem wordt ge ëist. En daar ziet het steeds meer naar uit. Krenz lijkt niet alleen meer en meer op een president zonder volk, maar ook op een partijleider zonder Pa TWAN VAN DEN BRAND BRUSSEL De Europese Commissie heeft gezegd dat het Wes ten zijn voedselhulp aan Polen moet vermeerderen. De Commis sie kondigde een tweede voedselhulpprogramma aan, dat moet helpen de tekorten in de winter op te vangen. De Commissie coördineert een programma voor voedsel- en economische hulp aan Polen en Hongarije, waaraan behalve de twaalf landen van de Europese Gemeenschap nog twaalf landen deelnemen, waar onder de Verenigde Staten. Canada, Japan en Australië. Verte genwoordigers van die landen en van de Wereldbank en het In ternationaal Monetair Fonds kwamen gisteren voor de derde keer sinds, augustus in Brussel biieen om de balans op te maken van de tot nu toe verstrekte hulp. Ministers van de 24 landen vergaderen op 13 december over de stichting van een stabilisa tiefonds voor de zloty, de Poolse munteenheid, en een fonds om Hongarije te helpen zijn schulden af te lossen. Ook Poolse en Hongaarse regeringsvertenwoordigers zijn voor de vergadering uitgenodigd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 7