K >k Machtsstrijd in partijtop Alcohol ALLES VOOR UW TUIN Ambtenaren voorspellen nog meer tegenvallers Geen douceurtje voor ambtenaren AFTREDEN JAKES VERWACHT Drugskartel Colombia zware slag toegebracht Matthias Rust na steekpartij in cel VANDAAG 6oma/nt Vrijdag 24 november 1989 81ste jaargang no. 24582 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bankNV Leiden. Abonnementen :(incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), 1.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/mvr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties (excl.6% BTW) i.0,67 per mm familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee Losse nummers 1. 1.10 HET WEER In de nacht flinke opklarin gen, hier en daar mistbanken en een minimumtemperatuur van ongeveer min 3 graden. Overdag eerst vrij zonnig, daarna toenemende bewolking en regen. Middagtemperatuur ongeveer 5 graden. Aan de kust tot hard toenemende wes telijke wind. Zondag regen en wind. Tevens op 25 januari en 2 februari verkoop expositie van gewassen pentekeningen van BEP BRUIN Bereikbaar via Acacialaan garden-centre bloemend aal bv. 4 WEKEN INDONESIË v.a. ƒ3695.- (Incl. Bangkok en Singapore) Voorlichtingsavond aanvang 20.00 uur op 28 nov. in „GOUWE INN", Groenhovenpark 1, Gouda. Toegang gratis. Info: 03404/51100/50100. Relsver./Touringclub Indonesia. Troost nooit jankende hon^ ELFT Troost nooit een }nzame hond die blaft of nkt. Daarmee beloont u im- iers zijn roep om gezelschap i stimuleert u het dier in zijn èblaf. Om de geluidshinder jan huisdieren terug te drin- en, heeft de Nederlandse stichting Geluidshinder (NSG) |n brochure uitgebracht. De st van het probleem wordt hderstreept door de hoeveel- den lawaai van huisdieren pakkende voorbeelden te vertalen. Een blaffende hond in een huiskamer produceert al gauw zo'n honderd decibel. Vergelijk daarmee de geluids- waarde van een goed huiska- mergesprek (zestig decibel) en de overlast is duidelijk. Boven dien zien de buren van blaf fende honden zich vaak ge noodzaakt hun radio of tv har der te zetten, hetgeen de spi raal van geluidshinder alleen nog maar verder opdrijft. Vier verdachten gepakt in moordzaak DEN HAAG De Haagse po- er met een buit van 12.000 gul- -itie heeft vanochtend vier Ha- den vandoor. Verder zouden 3,ïenaars, in leeftijd variërend zij, samen met een ook aange- ifan 18 tot 23 jaar, aangehou- houden 33-jarige Haagse ten, die ervan worden ver- vrouw, eveneens betrokken op zaterdag 11 novem- zijn geweest bij een overval op '^er de 88-jarige C. Hanemaaij- een juwelier aan de Korte Po- rfr in zijn woning aan de Glas- ten op dinsdag 17 oktober, jiblazerslaan in Den Haag te Daarbij werd 10.000 gulden -hebben vermoord. Zij gingen buitgemaakt. Zij ontkennen. (ADVERTENTIE) „NEDERLAND NIEUW BELASTINGPARADIJS" Teken van overwinning Het teken van de overwinning, dat zich tische partij van plan haar eigen leiden- wankelt de communistische heerschap- zo scherp aftekent tegen het licht van de rol te schrappen uit de grondwet, pij onder druk van de massale betogin- lantaarns in Oost-Berlijn (foto), kan in waarmee het land de weg opgaat die gen van de voorbije dagen. Tsjechoslowakije nog niet gemaakt wor- Polen en Hongarije eerder zijn ingesla- den. In de DDR is nu ook de communis- gen. In de Tsjechische hoofdstad Praag foto: pers unie Koelkast meegenomen LEIDEN Diep verontwaar digd kwam ze gistermiddag aangifte doen bij de politie, de nijvere bewoonster van de Brandewijnsgracht. De vrouw, die haar huis aan het boenen was, had gisterochtend rond negen uur haar koelkast op straat gezet. Toen de vrouw haar koelkast „even later", rond kwart over vijf, weer binnen wilde halen was het apparaat verdwenen. Tot haar stomme verbazing. Vijf jaar Huis ter Veen Katwijk na 53 jaar zonder bioscoop Top Residentie Orkest dreigt te vertrekken Ze hebben toch goed geholpen, die berichten in de krant over alcoholcontroles. Ze helpen kennelijk duidelijk mee het aantal automobilisten met een slok te verminderen. Vorig jaar reed één op de ze ventien automobilisten op vrijdag- en zaterdaga vond met te veel alcohol op rond. Vijf jaar eerder was dat nog één op de acht bestuurders. De resul taten van dat onderzoek, uitgevoerd door knappe koppen uit Leiden, staat vandaag in de krant. Er staat bij, dat in het noorden en oosten het rijden onder invloed overigens meer is afgenomen dan in het zuiden en westen. Daaruit valt dan weer af te leiden, dat er voor een nóg beter resultaat meer mensen (die berichten in) de Leidse Courant moeten gaan lezen. DEN HAAG Er komt geen, 'kerstuitkering' van honderd gulden voor de rijksambtenaren. Minister Dales van binnen landse zaken boekt de 15 mil joen gulden die dit jaar over blijft, door achterblijvende be langstelling voor deeltijd-vut en betaald ouderschapsverlof, over naar de onderhandelings ruimte voor volgend jaar. Begin deze week werd bekend dat Dales, net als haar voor ganger Van Dijk, overwoog om een kerstdouceurtjes uit het onbenutte geld te betalen. Het idee was afkomstig van topambtenaar Pont en viel goed bij de ambtenarenbon den. Dales, die toestemming voor de overboeking naar 1990 heeft van. minister Kok van Financiën, wil de 15 miljoen gulden volgend jaar gebruiken waarvoor deze ook dit jaar was bedoeld: het scheppen van werk bij het Rijk. rei m enz wil leidende rol munisten opgeven ST-BERLIJN De Oostduitse partij- Ur Egon Krenz heeft vanmorgen ver- ^rd dat de communistische partij (SED) j>id is om afstand te doen van haar in i grondwet vastgelegde leidende rol. inz zei dit in een interview met de par- rant Neues Deutschland. „Als het (hts een kwestie is van verwijdering i Artikel Een van de constitutie, dat [ekking heeft op de leidende rol van jartij, dan is daar volgens ons geen dis- e over nodig. We willen het schrap- aldus Krenz. In het bewuste artikel (dt de DDR omschreven als een socia- ;ch land geleid door de communisti- e partij. rina 5: Honecker dreigt uit partij ge- fte worden Regeringsverklaring rechtstreeks op tv HILVERSUM De regeringsver klaring van het derde kabinet Lubbers wordt aanstaande maan dag rechtstreeks door de NOS op televisie uitgezonden. Het verslag is te zien op Nederland 3 en begint om 11.15 uur. NOS-Laat besteedt maandag uitge breid aandacht aan de verklaring en duurt daardoor een kwartier langer dan normaal (Ned.3, 22-23 uur). De debatten over de rege ringsverklaring en de algemene politieke en financiële beschou wingen van dinsdag tot en met donderdag in de Tweede Kamer komen eveneens in dit programma aan de orde. 1 PRAAG Het centraal partij-afdeling van Praag de ging wordt ingezet. De f rnmitp van Hp Tqipchn- eis ëesteld van „fundamen- strijdkrachten hebben al la- tele veranderingen van de ten weten gereed te staan kaders binnen het presidi- verworvenheden j Slowaakse communisti- sche partij is vandaag in f' plenaire zitting bijeen. —o—j e— {I Verwacht wordt dat er Pe"de personele wijziging Gisteren demonstreerden um van de partij". Dit bete- van het socialisme" te ver kent dat het comité ingrij- dedigen. grondige veranderingen in de partijtop worden doorgevoerd en dat de inmiddels losgebarsten machtsstrijd tussen her vormers en conservatie ven zal worden beslist. wil in de landelijke leiding op het Wenceslasplein in van de partij. De Praagse Praag ruim 300.000 mensen, partijleider Miroslav Ste- Tijdens de massabijeen- pan, ook lid van het polit- komst op het Wenceslas- buro van de partij, gaf giste- plein waar de betogers ren al aan dat een ingrij- tevergeefs op de komst van pende zuivering van de par- oud-partijleider Dubcek tijtop ophanden is. Stepan wachtten hield de politie liet weten dat de zitting van zich afzijdig. De veiligheids- Mogelijk zullen de behou- het centrale comité in het politie bezette het kantoor gH*-"teken zal staan van „perso- st dende partijchef Milos Ja kes om wiens aftreden ne*e zaken" en voegde de laatste dagen steeds na- daaraan toe dat de „hoogste I drukkelijker door betogers functies in het geding zijn. in Praag is geroepen en Sommige opposanten hou- andere conservatieve leden den echter ook rekening in de partijtop het veld rui- met de overwinning van de men. Enige uren voor het conservatieve partijtop. Zij begin van de zitting heeft vrezen dat het leger tegen het centraal comité van de de democratiseringsbewe- van de staatstelevisie en voorkwam daarmee dat rechtstreeks beelden van de betoging werden uigezon- den. Bij de centrale nieuws- redactie van de zender hiel den agenten in burger de wacht. Pagina 5: Tweede kans voor Alexander Dubcek Schaduw Michels als zwaard van Damocles Natuurhistorisch j j museum wacht met smart op geld I I Internationaal handelscentrum ja sierteelt in M Hazerswoude I mm (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR - F.PRAM6EB5S Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag. HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 BOGOTA Eenheden van het leger en de politie van Colombia hebben een grootscheepse actie uitgevoerd tegen een basis van het drugskartel van Medellin. .Na een gevecht werden 55 arrestaties verricht. Twee mensen kwamen bij de bestorming van drie landhuizen om het leven. Volgens het hoofd van de politie, generaal Gomez is met de actie één van de zwaarste slagen van de laatste drie maanden aan de cocaïnemafia toege bracht. Leger en politie sloten gisteren met ondersteuning van de luchtmacht het gebied rond de basis af. Een radio zender meldde onder aanhaling van een hoge politieman dat het hoofd van het drugskartel Pablo Escobar ternau wernood aan gevangenneming was ont snapt. De Colombiaanse president Bar- co verklaarde de mafia in augustus de oorlog, maar is er tot nu toe niet in ge slaagd de grote leiders van de kartels van Medellin of van de rivaliserende groep van Cali op te pakken. Beide groepen hebben naar schatting tachtig procent van de produktie en verkoop van cocaïne over de hele wereld in handen. Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding bestaal. kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd. Russische mijnwerkers: goed betaald maar kort leven Samsom verbiedt scriptie over a eigen X oorlogsverleden V te schuiven, waardoor het zicht verdwijnt op wat wel en wat niet waar is, enkel en al leen om het geldelijk gewin. Wiermans zei dat vandaag in zijn jaarrede in Arnhem. Hij voorspelde daar ook dat Ne derland een nieuw belasting paradijs zal worden, omdat de inkrimping van de belasting dienst zal leiden tot een gerin gere pakkans bij het plegen van belastingfraude. Wiermans zei te beseffen dat anderen hem tegenspreken; ook het ministerie van finan ciën ontkent de relatie tussen de herstructurering van de be lastingdienst en de fiscale te- genvïdlers. „Ik heb ook geen sluitend bewijs voor deze uitla ting, maar ik meen wel een al gemeen gevoelen bij grote groepen van de belastingamb tenaren te verwoorden", aldus de VRH-voorzitter. „Als u al die punten overziet, moeten we dan niet zeggen: elk ander bedrijf zou op die manier af stevenen op een faillissement. Hoe ver is onze dienst dan nog, wat de belastingheffing betreft, van dat faillissement verwijderd?" De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. HAMBURG De Westduitse amateurpiloot Matthias Rust, die twee en een half jaar gele den opzien baarde door een klein vliegtuig op het Rode Plein in Moskou neer te zetten, is gis teren in Hamburg gearresteerd. In een zieken huis waar de 21-jarige Rust vervangende dienstplicht vervult, probeerde hij volgens de politie een verpleegkundige te zoenen. Toen zij zich tegen zijn avances verzette, zou Rust haar twee keer met een mes hebben gestoken. De vrouw werd daarbij levensgevaarlijk gewond. Rust kwam vorig jaar na veertien maanden vrij uit een Moskouse gevangenis, nadat hij zijn Cessna dwars door het verdedigingssysteem had gevlogen en op het Rode Plein had gepar keerd. Als motief voor zijn handelen gaf hij op met Sovjetleiders over vrede te willen praten. Alsnog bloemen voor marinevrouw DEN HAAG Minister Ter Beek van de fensie betreurt de gang van zaken rond een prestatieloop voor marinemensen waarbij de derde-prijswinnaar, marine- vrouw Katinka Wiltenburg, haar prijs niet kreeg uitgereikt. Volgens de minister was de weigering weliswaar in overeenstem ming met de KNAU-reglementen omdat er slechts drie deelneemsters waren aan de prestatieloop in de categorie „dames 10 ki lometer". Maar de leiding had dit vooraf aan de deelneemsters moeten meedelen, zo schrijft hij in antwoord op vragen van de VVD-fractie. Inmiddels heeft de comman dant der zeemacht Katinka een brief ge stuurd waarin hij de zaak uitlegt. Daarbij heeft hij ook een bos bloemen gevoegd. 18 PAGINA'S Opnames duren korter door extra geld voor thuiszorg Blijft de auto de 4 heilige koe i Hervormingen met sinaasappels en discussie ARNHEM Voorzitter L. H. Wiermans van Vereni ging van Referendarissen en Hoofdcontroleurs van de belastingdienst (VRH) verwacht ondanks de eco nomische groei verder te genvallende belastingop brengsten. Oorzaken daarvan zijn volgens hem de omvorming van de be lastingdienst en de verande rende belastingmoraal bij het bedrijfsleven. Dat is steeds meer bereid met de waarheid Demonstranten droegen gisteren een bord waarop een verbod om wapenstokken te ge- bruiken staat afgebeeld. Voor de zevende achtereenvolgende dag vonden op het Wences- E lasplein in Praag massa-demonstraties plaats. FOTO: AP

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1