LeicUc (Bowuvnl Verdeeldheid binnen Tsjechische partijtop 3 4 9 11 12 13 14 15 ind bezetting n hotel door rzet Salvador Lenen lagse binnenstad grondig vernieuwd VS willen verdere troepenvermindering ibinet dt helft n wat ïbtenaren ;en PREMIER WEL, PARTIJLEIDER NIET BEREID TOT CONCESSIES Flinke rem op stroom buitenlanders VANDAAG CeidócGouxa/nt 00 Woensdag 22 november 1989 81ste jaargang no. 24580 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthofi Pers, Apothekersdijk34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen. 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f .24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties, 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur GJ. Onvlee. Opklaringen en vooral morgen later op de dag enkele winter se buien. Vanaf vrijdag kans op sneeuw. Minimumtempera tuur van om het vriespunt aan de kust tot min 3 graden in het binnenland. Middagtempera- tuur ongeveer 6 graden. Aan de kust vrij krachtige noord westelijke wind. HAAG Een plein halverwege de Marktstraat in Den Haag, een ve winkelgalerij in het verlengde le bestaande Passage, een giganti- ondergrondse parkeergarage voor auto's en veel nieuwe woningen en els. Dat zijn de opvallendste ele- en uit een plan van de gemeente Haag voor de aanpak van de bin- ad. De voorstellen zijn gisteren wethouder Meijer (coördinatie bin- tad) gepresenteerd. rste plannen kwamen al een maand gele aar buiten. De nieuwe notitie dient vol- tfeijer dan ook te worden beschouwd als /oorzet" richting bedrijfsleven. Het plan beoogt een aantal ontwikkelingen rondom de Grote Marktstraat met elkaar in verband te brengen. Het gaat om de voorgenomen afbraak van het oude gebouw van V D, de bebouwing van het parkeerterrein achter de Bijenkorf en de sloop van het voormalige Haags Modehuis. Deze plannen liggen min of meer vast. De ge meente wil hieraan toevoegen: de sloop van het nieuwe V D-gebouw, de Hema, C A en een deel van Peek en Cloppenburg. Alleen de goe de architectuur, de Bijenkorf en de voormalige V D-ingang aan het Spui, mogen blijven staan. Op de vrijgekomen plaatsen moeten nieuwe winkels en warenhuizen komen die meer mensen naar de Haagse binnenstad zullen trekken. Tegen transplantatie Een groep die zich „slachtoffers van Arabisch geweld" noemt, demon streerde gisteren in Jeruzalem voor de ingang van het Ha- dassah ziekenhuis, waar bij een Pale stijn het hart inge bracht is van een vermoorde Israëli sche soldaat. De soldaat was dood geschoten door Palestijnen het be zette Gaza-gebied. FOTO: AP WASHINGTON De Verenigde Staten gen een extra vermindering van de Amerikaanse troepen in Europa, vanwege de ontspanning tus sen Oost en West en op voorwaarde dat ook de Sovjetunie tot een extra troepenvermindering be sluit. Dat blijkt uit een studie die nog voor de top ontmoeting tussen Bush en Sovjet-president Gor- batsjov van begin december aan de Amerikaanse president zal worden voorgelegd. Verwacht wordt dat Bush een extra troepenvermindering in ieder geval zal bespreken op de NAVO-top, die direct na de ontmoeting met Gorbatsjov zal plaatsvin den. Overigens zijn de NAVO-landen niet erg ge lukkig met de wijze, waarop de VS zondag zonder overleg vooraf via de media hun enorme bezuini gingen op defensie bekendmaakten. (Van onze (rlementaire redactie) HAAG De centra- overheidsperso- en trendvolgers heb- teleurgesteld gerea- op het bod van mi- Dales van binnen zaken en haar col- an sociale zaken, De om de lonen van de ljoen werknemers in llectieve sector vol- jaar met 1,25 procent hogen. aast trekken de be ieden 1,25 procent uit erbetering van de overi- •idsvoor waarden eerste reactie noemen itrales de beschikbare ïmte, die neerkomt op edrag van 1,1 miljard „volstrekt onvoldoen- jeneden de maat". Zoals f eisen de bonden ten vijf procent, waarvan rt ten goede moet komen n generieke loonsverho- is de ACOP (FNV) het kabinet rechtstreeks conflict aan. De centra- evenals de christelijke e CCOOP van mening n algemene loonronde 5 procent nodig is om Dg verder op de mark achter te raken. Daar- willen de bonden 2,5 t voor onder meer uft- ig van de werkgelegen- i 4: Hogere ambtena rijgen harde dobber les Vaclav Havel, toneelschrijver en oppositieleider, spreekt voor het eerst in de geschiedenis van Tsjechoslowakije openlijk zijn landgenoten toe. FOTO: AP PRAAG De massale demonstraties in Praag lijken tot grote ver deeldheid binnen de Tsjecholsowaakse com munistische partij te hebben geleid. Partijlei der Milos Jakes is niet bereid tot enige conces sie terwijl premier La- dislav Adamec heeft ge zegd dat hij met de op positie wil praten en niet uitsluit dat ook niet-communisten in de regering moeten wor den opgenomen. Adamec zei gisteren tegen een delegatie waarin leden van de. Burger Forum zit ting hadden, dat de conser vatieve regering bereid is een dialoog aan te gaan en zelfs besprekingen met le den van de mensenrechten organisatie Charta 77 niet uitsluit. Ook heeft de pre mier opdracht gegeven aan de procureur-generaal een onderzoek in te stellen naar het brute gedrag van poli tie- en veiligheidstroepen afgelopen vrijdag. Partijleider Jakes beschul digde daarentegen de de monstranten ervan dat zij proberen „het socialistische systeem te verstoren" en „emoties en hartstochten ontketenen met onvoorzien bare gevolgen". Intussen gingen gisteren in het centrum van Praag weer 150.000 mensen de straat op, terwijl ook in Bra tislava werd betoogd. Voor aanstaande dissidenten, on der wie de toneelschrijver Vaclav Havel spraken de menigte toe zonder dat de politie tussenbeide kwam. Sinds de dagen van de Praagse Lente (mei '68) is niet meer op een dergelijk grote schaal gedemon streerd. Volgens staatsme dia die geen schattingen ga ven van het aantal deelne mers, werd in twaalf andere steden betoogd. De Tsjechoslowaakse pri maat, kardinaal Frantisek Tomasek, zei: „Wij kunnen niet langer wachten; wij hebben een democratische regering nodig. Op dit be slissende moment, mag nie mand zich afzijdig houden". Ook vandaag is weer mas saal gedemonstreerd. Pagina 5: Praag in de ban van politiek Protesterende Tsjechen op het Wenceslasplein in Praag SALVADOR Le- ran het Salvadoraan- zet FLMN zouden in Dp van de nacht het tonhotel in San Sal- hebben verlaten zij eerder enkele llen gasten hadden vertrekken. Volgens ington, dat in zeer De bewoordingen re de op de bezetting jistermorgen begon, den zich nog wel ikanen in het hotel. I Huis-woordvoerder Fit- verklaarde dat volgens /adoraanse regering het le leger het hotel in heeft. Naar zijn zeggen situatie onduidelijk en ït nog te vroeg om te dat de gijzeling voorbij De bezetting van het Shera- tonhotel leidde in de VS tot het oproepen van een gijze laars-reddingsteam, maar de Salvadoraanse ambassadeur in Washington verklaarde dat een interventie „op dit mo ment" niet noodzakelijk is. De regering Bush geeft dit jaar wel 85 miljoen dollar militaire steun aan het rechtse bewind in El Salvador. Overigens houden de hevige fevechten om en rond San alvador aan; eergisteren le ken de rebellen van het linkse verzet zich terug te trekken, maar de strijd heeft zich alleen naar andere wijken verlegd. De Venezolaanse president Carlos Perez probeert morgen vertegenwoordigers te spreken van zowel de rechtse regering Christiani als het verzet. Perez zal vervolgens pogen beide strijdende partijen aan de on derhandelingstafel te krijgen. De secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten Joan Soares wordt door een Salvadoraanse soldaat weggeleid uit het Sheratonhotel. Dieselaccijns met 10,6 cent omhoog DEN HAAG De diese- laccijns gaat op 1 januari met 10,6 cent per liter om hoog. Dat is minister Maij- Weggen (verkeer en wa terstaat) overeengekomen met de vier organisaties voor het beroepsgoede- renvervoer. De overeen komst (convenant) is van morgen getekend. Tot vorige week zag het er naar uit dat de dieselaccijns met 6,3 cent zou stijgen. Vrij dag zei minister Kok (finan ciën) dat de prijs met 8,3 cent omhoog zou gaan. Maij-Weg- gen heeft de organisaties voor gesteld de accijns met 2,3 cent extra te verhogen in het kader van het milieubeleid. De ac cijns komt dan op het niveau van andere landen van de Eu ropese Gemeenschap. De 2,3 cent extra komt neer op 240 miljoen gulden aan verhoogde inkomsten voor het rijk. De transportorganisaties zijn ak koord gegaan met het voorstel omdat de 240 miljoen geheel zal worden besteed aan subsi dies voor bedrijven die milieu vriendelijke maatregelen tref fen. Ook het taxi-bedrijf, het openbaar vervoer en het toe- ringcarbedrijf mogen daarop aanspraak maken. GEHEIME NOTA: HILVERSUM De komst van buitenlanders naar ons land moet fors worden afge remd. Dat staat in de derde in terdepartementale nota 'vreemdelingenbeleid', die gis teren in Tros Aktua werd ge publiceerd. Binnenkort moet de ministerraad een beslissing nemen over de voorstellen. De ambtenaren willen een al gemene identificatieplicht in voeren. Daarnaast willen ze gezinshereniging bemoeilijken en in de meeste gevallen zelfs verbieden. Vooral de tweede generatie buitenlanders wordt hierdoor getroffen. Zij mogen, als de voorstellen erdoor ko men, niet trouwen met een partner uit het land der her komst, ook niet als die partner hier al woont. De directeur van het Nederlands Centrum Buitenlanders, de heer Rab- bae, zei in Tros Aktua Televi sie de voorstellen immoreel te vinden. Ook werkgevers worden in de nota aangepakt. Zij moeten de kosten van uitzetting van ille gale werknemers zelf gaan be talen. Nu doet het rijk dat nog. Volgens het PvdA-kamerlid Van Traa zijn de voorstellen in strijd met het regeerak koord. Overheid sluit miljoenencontract met Olivetti LEIDEN Compüterfabri- kant Olivetti gaat de rijksover heid voor 3,5 miljoen gulden apparatuur leveren ten behoe ve van een nieuw op te zetten informatiesysteem. Dit sy steem wordt aangewend voor het geven van voorlichting over opleidingen, beroepen en arbeidsmarkt en komt onder het beheer van het onlangs op gerichte Landelijk Dienstver lenend Centrum (LDC), een samenwerkingsverband tussen de ministeries van sociale za ken, landbouw en visserij en economische zaken. Het con tract met Olivetti betreft de le vering van 600 personal com puters en 1.000 CD-ROM spe lers. Waarschijnlijk is het LDC-project het grootste in zijn soort in Europa. 18 PAGINA'S PLO-bijeenkomst a bij voorbaat 1 mislukt Rust voor ouders van huilende baby's Snelle trein kan vanaf 1995 rijden Cruijff en Saochi maken van Super Cup educatief spektakel Leiden overweegt soepeler beleid gemeente garantie Koudekerk wil overleg over toekomst zwembad Klachten over renovatie huizen Sassenheim Omroep Rijnsburg wil snel uitzenden Paul van Vliet viert jubileum met terugblik GEESTELIJK LEVEN/OPINIE 2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND 5/8 CARAVANRAI 6 ECONOMIE 7 SPORT 9 LEIDEN/REGIO 11/12/13/14 KUNST/RTV 15 RTV PROGRAMMAS 17 WEER/PUZZEL 17 Voetbal op tv VANDAAG België Nederland* 2. 19.25 i Rapid Wien-FC Luik. Duitsland 1, 20.15 uur: Hamburger SV-FC Porto. De Nederlander - wie dat ook mag wezen - leent dit jaar meer geld dan vorig jaar. En als hij zo doorgaat heeft hij aan het eind van dit jaar, vol gens de statistieken, in totaal niet minder dan 9,4 miljard gulden geleend, hetgeen 0,3 miljard meer is dan in 1988. Met die torenhoge schuldenlast gaat de Nederlander dan de jaren negentig in, waarin hij dat allemaal ook nog eens ooit, met rente en al, moet zien af te lossen. Hij schijnt met dat geld vooral auto's te kopen. Voor het betalen van zijn abonnement op de Leidse Courant heeft hij dat geld in de meeste gevallen niet nodig, Want zoveel is dat nou ook weer niet. Zeker als je daarbij be denkt, dat hy hem de eerste veertien dagen ook nog gratis krijgt. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1