luidóc (Bowuvnt Oppositie in Praag wordt steeds feller 6 „Niet volledig koppelen wordt einde kabinet" PREI EN BRAADWORST 2 3 4 5 6 7 9 Feiten Verzet tegen ontruiming kraakpanden EG wil betalen voor democratie Maandag 20 november 19 81ste jaargang no. 24578 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248 Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur GJ. Onvlee Morgen flinke perioden met zon. Minimumtemperatuur tussen 4 graden in Zeeland en min 3 graden in het noordoos-, ten. Middagtemperatuur van 11 graden in het zuiden tot 4 graden in het noordoosten. Zwakke wind uit zuidoost tot 5 f. qjif- Walvis op het strand Een achttien meter lange walvis trekt de belangstelling van strandbezoekers bij Le Barcarès aan de Franse Middellandse-Zeekust. Het dier was tijdens een storm op de Middellandse Zee verdwaald geraakt en was al dood voor het aanspoelde. FOTO: AP YN beschermen 'rechten van het kind' NEW YORK De Verenigde Na ties hebben vandaag een interna tionaal verdrag aanvaard dat de rechten van kinderen beschermt en regels vastlegt voor de bescher ming van kinderen tegen seksueel misbruik, verwaarlozing en andere schendingen. Het is vandaag de dertigste ver jaardag van de Verklaring van de Rechten van het Kind. Deze ver klaring heeft echter geen rechts geldigheid, waardoor schending ervan geen gevolgen heeft voor de VN-lidstaten. Het Verdrag van de Rechten van het Kind omvat daar entegen alle internationale wetten voor minderjarigen die in de afge lopen zestig jaar zijn opgesteld. Het verdrag laat overigens nog veel vragen open. Zo wordt slechts summier iets gezegd over abortus en de vraag wanneer het leven be gint. Evenmin wordt gezegd wan neer de jeugd begint, maar wel dat ze op het achttiende levensjaar is afgelopen. Wel is onder meer vast gesteld dat kinderen niet langer het bezit zijn van de vader; dat ze niet mogen worden verkocht voor prostitutie of slavernij en dat ze niet mogen worden ingezet als ar beider om schulden .van hun ou ders af te lossen. Wel mogen de VN-lidstaten de minimumleeftijd voor kinderarbeid en arbeidsom standigheden zelf vaststellen. Westduitse artsen naar Oost-Berlijn BERLIJN Werkloze artsen uit de Bondsrepubliek kunnen binnenkort waarschijnlijk aan de slag in de DDR. Zij gaan daar de opengevallen plaatsen inne men van Oostduitse collega's, die hun heil in de BRD hebben gezocht. Van de twaalfduizend artsen die West-Berlijn telt, zitten er achttienhonderd zonder werk. In Oost-Berlijn daarentegen be staat er sinds de exodus van goed opgelei de mensen een grote behoefte aan dok ters. In de DDR waren al honderden va catures, maar dit aantal is de laatste tijd drastisch gestegen nadat in totaal 2500 mensen uit de medische sector de grens met de BRD overstaken. De Westduitse regering heeft gezegd bereid te zijn, de artsen financiële bijstand te verlenen. „BURGER FORUM" EIST AFTREDEN VAN LEIDERS PRAAG In de Tsjechoslowaakse hoofdstad Praag is een nieuwe hervormingsbeweging opgericht. De groep, „Burger Forum", wil een dialoog met de regering, maar eist het aftreden van de conserva tieve communistische leiders. De beweging ondersteunt de massale betogingen van de afgelopen da gen in Praag. Burger Forum bestaat uit twaalf onaf hankelijke groepen, waarvan de men senrechtenorganisatie Charta 77 de voor naamste is. De groep is tot stand geko men op initiatief van schrijver-dissident Vaclav' Havel. Burger Forum dreigde gisteravond, tijdens de eerste vergade- ring in een Praags theater, met het op- I roepen tot een algemene staking indien 1 de autoriteiten niet ingaan op de eisen I van de groep. De beweging heeft ook de vrijlating geëist van alle politieke gevan genen en wil vrije toegang tot de media. Burger Forum eist verder het vertrek van diegenen die verantwoordelijk zijn voor de invasie van het Warschau Pact in 1968 en de „daaropvolgende twintig jaren van verval". Vertegenwoordigers van zowel officiële als onafhankelijke groepen woonden de bijeenkomst gisteren bij. Onder hen wa ren Vaclav Havel, de vroegere minister van buitenlandse zaken Jiri Hajek, de secretaris-generaal van de officiële Soci alistische Partij, Jan Skoda, en de film regisseur Jiri Svoboda die lid is van de communistische partij. De demonstraties van de afgelopen da gen en de oprichting van de nieuwe op positiebeweging hebben de spanning in Tsjechoslowakije verder doen toenemen. De regering verzet zich nog steeds tegen politieke en economische hervormingen. Pagina 5: Tsjechen blijven demonstre ren Voorafgaande aan de ontruiming wierpen krakers barricaden op in de Tesselschadestraat. Even later stonden die in branchy AMSTERDAM De ME heeft vanochtend twee kraakpanden in de Tessel schadestraat in Amster dam ontruimd. De politie wist de pandén via de achterkant en het dak binnen te dringen. Daarbij deden zich volgens de po litie geen schermutselin gen voor. De circa 150 krakers kwamen vrijwil lig naar buiten. Voor zover bekend zijn er geen arrestaties verricht. Aanvankelijk leek het erop *!at de ontruiming op een ware veldslag zou uitlopen. De kra kers hadden hevig verzet aan gekondigd. In de Tesselscha destraat hadden ze een barri cade Van auto's en hekken op geworpen. De straat werd op sommige plaatsen opengebro ken, auto's van particulieren werden vernield en een poli tiewagen werd in brand gesto ken. De ME moest gebruik maken van waterkanon en bulldozer om de barricade te doorbreken. Na de ontruiming hielden de krakers een demonstratieve optocht in de omgeving. Vol gens een woordvoerder van de krakers is alles „naar wens verlopen". „Dit conflict moet niet op straat worden uitge vochten, maar in de politiek", zo zei hij. De panden waren sinds november 1985 gekraakt en konden volgens een vonnis van de rechter vanaf vandaag worden ontruimd. De gemeen te heeft de panden aan een projectontwikkelaar verkocht die er luxe-appartementen wil bouwen. S willen irastisch in efensie ijden 1SHINGTON De Vere- tde Staten gaan drastisch jden in de defensie-uitga- i. Minister Cheney, die vol- nde week voor twee dagen ar Nederland komt, ver- larde dat vanaf 1991 180 Ijard dollar wordt bezuinigd er een periode van vijf jaar; t is jaarlijks een verminde- ig van vijf procent van de Igaven. Voor volgend jaar bben de VS nog driehon- rd miljard dollar uitgetrok- r VS menen tot dé verlaging ikunnen overgaan nu ook de •vjetunie haar uitgaven voor fensie heeft verlaagd en bo- •ndien sprake is van een ver inderde dreiging vanuit het jarschau Pact, gezien de hui- ge politiek omwentelingen, fesident Bush verklaarde za- Idag dat de VS met de bezui- (ingen willen inspelen op de rvormingen in de Sovjetu- en andere Oosteuropese iden. Amerikaanse luchtmacht eft inmiddels laten weten 't gelukkig te zijn met het rten op de begroting met 44 ljard dollar. De luchtmacht imt op een bezuiniging van miljard door vijftien bases sluiten en de aanschaf van 16's en Stealth-bommenwer- rs uit te stellen. Ook zouden eerdere divisies moeten wor- n ontbonden en bij de mari- zouden meerdere vliegdek- ïepen buiten gebruik wor- n gesteld. Minister Cheney uit evenmin een verminde- ng van de Amerikaanse troe- in Europa uit. erstdouceurtje jksambtenaren SN HAAG Minister Dales n binnenlandse zaken over- :egt rijksambtenaren een nmalige belastingvrije uitke- ig van honderd gulden te ven. Volgens het ministerie ijft er tussen de 12 en 16 mil- ?n gulden over van het be- ag dat dit jaar beschikbaar as voor de arbeidsvoorwaar- tn van het rijkspersoneel. De leevaller' is veroorzaakt >ordat in de aanloopfase ge- nger gebruik is gemaakt van deeltijd-vut. Verkiezingen Overmorgen worden in India parlements verkiezingen gehouden. Algemeen wordt aangenomen, dat die op een nederlaag zullen uitlopen voor de huidige premier, Rajiv Gandhi. Deze inwoner van Calcutta heeft zijn hoop op Gandhi echter nog niet verloren. FOTO: AFP CONCRETE HULPPLANNEN VOOR OOST-EUROPA BLIJVEN UIT (Van onze correspondent) PARIJS De regerings leiders van de twaalf EG- lidstaten zijn bereid de jonge democratieën in Oost Europa financieel te ondersteunen. Maar over de manier waarop die steun moet worden ver leend, lopen de ideeën nog zeer uiteen. Dat bleek het afgelopen weekeinde in Parijs, na de tussentijdse EG-top over Oost-Europa. Na afloop deel de Mitterrand mee dat Polen, Hongarije, de DDR en moge lijk in de toekomst nog ande re Oosteuropese landen op omvangrijke EG-hulp kun nen rekenen. Er moeten dan wel garanties zijn voor hun terugkeer naar de democra tie, de landen moeten de mensenrechten respecteren en de regeringen dienen hun mandaat te ontlenen aan ge heime en vrije verkiezingen. Polen, dat al aan al deze voorwaarden voldoet, kan als eerste een hulpprogram ma tegemoet zien dat in to taal ongeveer een miljard dollar beloopt. Over steun aan de DDR (en Joegoslavië) worden in de komende we ken besluiten genomen. De regeringsleiders kwamen daar zaterdag tegen de ver wachtingen in niet aan toe. Volgens .minister Van den Broek is ook ons land bereid geld te reserveren voor hulp aan hervormingsgezinde lan den in Oost-Europa. Maar het kabinet wil dat de EG eerst onderzoekt via welke instantie het geld moet wor den gesluisd. Voordat beslo ten wordt tot een speciale Europese bank voor Oost- Europa, zoals Mitterrand wil, zou eerst moeten worden be keken of de hulp niet via be staande instellingen kan worden gegeven, aldus Van den Broek. Pagina 5; Haastklus op Elysee bij ganzelever en appeltjes KAMERLID MOOR WAARSCHUWT KOK: (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Dertien dagen na de start van het kabinet-Lubbers/ Kok klinken er al luide protes ten op uit de PvdA-frac- tie. Vooral de waarschuwing van de 'eigen' minister Kok van fi nanciën dat er wellicht onvol doende geld is voor een volle dige koppeling van de sociale uitkeringen en de ambtena rensalarissen aan de lonen in het bedrijfsleven, wekt grote woede. „Wat mij betreft is dat dan meteen het einde van het kabinet", zegt het PvdA-ka- merlid Frans Moor, specialist sociale zaken en ambtenaren zaken, in een interview met deze krant. Moor heeft „emotioneel en op persoonlijke titel" gesproken, zo luidt de reactie van de frac- tievoorlichter. De fractie houdt vast aan het regeerak koord, waarin staat dat de koppeling niet ten koste mag gaan van de economische groei. Deze week praat de fractie over het debat over de regeringsverklaring, dat vol gende week gehouden wordt. Moor zou het Kok hoogst kwa lijk nemen als hij een dergelijk voorstel aan de Kamer zou doen. „Iedereen die op dit mo ment in de PvdA de koppeling ter discussie stelt, daarvan vind ik precies hetzelfde wat ik twee jaar geleden van Hans Kombrink vond". Moor noem de zijn fractiegenoot Kom brink, die indertijd pleidooien hield voor het doorsnijden van de koppeling, „een verrader van de socialistische zaak". Volgens Moor is er geen enke le reden waarom de koppeling niet volledig zou worden toe gepast. Pagina 4: De ergernis van Frans Moor (ADVERTENTIE) Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding Prei, kilo 500 g §£§4.49 ,799 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Den Haag-supporters gepakt na vernieling ZEIST Dertien supporters van FC Den Haag, die in een gehuurd busje onderweg wa ren van Groningen naar Den Haag, zijn gisteravond bij Zeist aangehouden door de politie. Een vliegtuig van de rijkspoli tie had hen gevolgd. De groep zou vernielingen hebben aangericht aan drie benzinestations, bij Harder wijk, Wezep en Haren. Ook werd daar gestolen. Tegen de dertien is proces-verbaal opge maakt. Geen krant ontvangen Bel tussen 18.00 en 19.00 uur. zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur. telefoonnr.071-122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd. Oecumenisch beraad over boodschap van Willibrord Proefproces tegen arts na euthanasie coma patiënt De ergernis van Frans Moor Salvadoraanse aartsbisschop noemt moorden „barbaars" Industrieën vrachtauto's ten noorden van Huize Ursula Oost-West, Thuis Best is laaiend op Wassenaar Eerste promotiedag voor fietscrossers Warme ontvangst voor Sinterklaas 'A difterend world' verbaast zich in Madurodam GEESTELIJK LEVEN/OPINIE 2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND 4/5 LEIDEN/REGIO 6/7 KUNST/RTV 9 RTV-PROGRAMMA S 10 WEER/PUZZEL/MENU 10 SPORT 11 T/M 18 Mitterrand, Thatcher, Lubbers, ze komen allemaal vandaag weer in de Leidse Courant. Deze en de andere EG-regeringsleiders waren immers dit weekeinde in Parijs bijeen om te bezien op welke wijze ze de Oostbloklanden kunnen helpen „de winter door te komen". Ze komen overigens tegelij kertijd in de krant met Romario, het Braziliaanse voetbalwonder, dat - ook al met het oog op de win ter, alleen met voetbal-, maar ook met handschoe nen aan - voor een monsterzege van PSV wist te zorgen door vier van de zeven doelpunten te maken tegen FC Utrecht, dat er maar één van terug had. Feiten, waarover u wellicht inmiddels al de klok hebt horen luiden, maar waar de Leidse Courant u nu met de neus op drukt. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar. de Leidse Courani. Antwoordnummer 998. 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek óm een proefabonnement wor den geweigerd. CeidócSoirtcuit

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1