Miljoenen Oostduitsers overstromen Westen Bon: G IN LIJFRENTELAND finale 2 5 13 15 16 27 33 36 Veelzijdig Tientallen miljoenen voor hulp Oost-Europa ^eicUe 0omcmt Zaterdag 18 november 19f 81ste jaargang no. 24577 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers. Apothekersdi)k34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244 Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) 1.24.24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familiebenchten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur GJ. Onvlee. Losse nummers f1,10 Droog, met een middagtempe- ratuur ongeveer 6 graden. Zuidoostenwind, matig, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Komende dagen droog, bewolkt en vrij koud met minimumtemperaturen van rond het vriespunt en middagtemperaturen van een graad of 6. Zon op: 06.47; onder: 18.08. echoslowaakse politie at demonstratie uiteen JAG De Tsjechoslowaakse politie heeft gisteren met ge- een einde gemaakt aan een demonstratie voor democratie faan tienduizenden mensen deelnamen. De oproerpolitie op de mensen in en verrichtte arrestaties. Het geweld brak i afloop toen duizenden mensen mensen naar het stadscen- trokken. Hier werd hen de weg versperd door oproerpoli- pantserwagens en wapenschilden. In verschillende delen stad kwam het eveneens tot botsingen, waarbij de politie waarschuwing vooraf op jongeren en oudere mensen en hen achtervolgde tot in de portieken en metrostations, ^ns ooggetuigen viel hierbij een groot aantal gewonden, werd traangas gebruikt. Een groep van ongeveer 500 men- jverd omsingeld, maar ging op de grond zitten, waarbij som- n kaarsen aanstaken en het volkslied zongen. „Wij willen geweld" riepen ze, terwijl omstanders applaudiseerden. 6: Massaal politiek protest in Praag Negentig doden bij mijnramp Joegoslavië BELGRADO Bij een brand in een kolenmijn in het oosten van Joegoslavië zijn gisteren ten minste 90 mijnwerkers omgekomen. Het vuur brak uit in de Aleksinac-mijn, 200 kilo meter ten zuiden van Bel grado. Door de vlammen was geen communicatie meer mogelijk met de 104 mijnwerkers die nog in de v schacht zaten. Reddings- Vrouwen wachten gespannen bij de ingang van de Aleksinac- ploegen waren gisteravond mijn, in de hoop dat er toch nog redding is voor de mijnwerkers, koortsachtig aan het werk FOTO: AP om hen eruit te halen. Vaticaan kondigt audiëntie voor Gorbatsjov aan VATICAANSTAD Het Vaticaan heeft gisteren officieel bekend ge maakt dat president Michail Gor batsjov van de Sovjetunie op 1 de cember door paus Johannes Paulus II in audiëntie wordt ontvangen. Het is voor het eerst in de geschie denis dat een leider van de Sovjet unie en het hoofd van de Rooms- Katholieke Kerk elkaar officieel ontmoeten. In 1967 had de toenma lige Sovjetpresident Nikolai Pod- gorny een ontmoeting met paus Paulus VI, maar toen betrof het een officieus bezoek. Van Sovjetzij de waren bezoek en datum reeds herhaaldelijk aangekondigd. Tot dusver had het Vaticaan geweigerd een en ander te bevestigen. Dieselaccijns met twee cent extra omhoog DEN HAAG Minister Kok en staatssecretaris Van Amels- voort van financiën hebben de Tweede kamer voorgesteld de dieselaccijns met nog eens twee cent per liter te verhogen als eerste aanzet van de gelei delijke accijnsverhoging in het kader van het Nationaal Mi lieubeleidsplan. Die verhoging komt bovenop de reeds ingediende voorstel len tot verhoging van de diese laccijns en de LPG-toeslag in de motorrijtuigenbelasting. In plaats van een verhoging met 6,3 cent per liter rolt er der halve nu een verhoging met 8,3 cent uit. PARLEMENT DDR GAAT AKKOORD MET HERVORMINGSPLANNEN Premier Hans Modrow. BERLIJN West-Ber- lijn en de Bondsrepu bliek bereiden zich voor op een miljoene ninvasie van Oostduit sers. De autoriteiten in Bonn verwachten een veel grotere toestroom dan vorige week, toen vier miljoen DDR-bur- gers profiteerden van het openstellen van hun landsgrenzen. In West-Berlijn vreest men dit weekeinde een complete chaos. Politie en brandweer hebben opgeroepen alleen te bellen wanneer dit drin gend noodzakelijk is. Gis teravond stonden al bij di verse posten aan de Duits- Duitse grens files van ruim tachtig kilometer. In acht dagen tijd heeft de DDR ruim 9,5 miljoen visa afge geven voor particuliere rei zen naar de Bondsrepubliek of West-Berlijn. De koers van de Oostduitse mark op de zwarte markt is de afgelopen dagen danig gezakt. Werd aan het begin van de week nog één West- duitse mark gewisseld voor tien Oostduitse marken, sinds vrijdag moeten er ze ker twintig „Oostmarken" voor één „Westmark" wor den neergeteld. Volgens de officiële koers in de DDR zijn beide marken evenveel waard. De Oostduitse mark is echter een strikt natio naal betaalmiddel en heeft in het buitenland geen en kele waarde. Het Oostduitse parlement is gisteren akkoord gegaan met vergaande hervor mingsplannen van de rege ring van premier Hans Mo drow. Alle 500 parlementa riërs stelden zich op achter de regeringsvoorstellen die er op zijn gericht de DDR tot een democratischer sa menleving te maken. Van daag komt het parlement bijeen om te praten over de eventuele benoeming van een commissie die een on derzoek moet instellen naar corruptie en machtsmis bruik tijdens de regeerpe riode van oud-partijleider Erich Honecker. Volgens het voormalige hoofd van de geheime dienst in de DDR, Markus Wolf, is het zeer waarschijnlijk dat Ho necker en Gtlnther Mittag, een andere voormalige top functionaris van de commu nistische partij, zich voor de rechter zullen moeten ver antwoorden. „Ik denk dat dat de enige manier is om het vertrouwen van de be volking terug te winnen", zegt Wolf in een interview met het Westduitse dagblad Bild. Dzierzynski in Warschau definitief voor de bijl Het standbeeld van Feliks Dzierzynski in het centrum van War schau is gisteren door gemeentewerkers van zijn sokkel gehaald. Toen het gevaarte in drie stukken naar beneden tuimelde steeg een luid gejuich op onder de vele duizenden toeschouwers. De Poolse aristocraat Dzierzynski, ook wel bloedige Felix genoemd, was degene die na de Russische Revolutie in 1917 de geheime politie Tsjeka, de latere KGB, oprichtte. FOTO: AP pERZOEK SIJTHOFF: letermeerders terst tevreden er hun stad iTERMEER De in- ters van Zoetermeer over het algemeen r) tevreden over hun De weinige negatie eacties op de stad ko- voornamelijk uit de Meerzicht en van 1 ïsen die pas binnen de ïeentegrenzen wonen. blijkt uit een enquête die jdracht van Sijthoff Pers houden door Full Servi- darketing-Buro M-4 uit urg. In totaal zijn 309 lermeerders ondervraagd de uitgaansmogelijkhe- sportvoorzieningen, on- vijs, de woonomgeving, winkelcentra, algemene ■celvoorzieningen en het ïbaar vervoer. Het on- ;oek is deze week uitge- ondervraagden mochten ;t een algemene waarde- (tevreden/ontevreden) een rapportcijfer geven, laagst (6,5) scoorde het ïbaar vervoer binnen de eente. Het hoogst wor de sportvoorzieningen en de leefomgeving ge- rderd. Vooral de inwo- van 65 jaar en ouder bijzonder te spreken het leven in Zoeter- ;ens directeur drs. F. iders van Buro M-4 is waarderingscijfer van de ermeerders op de diver- mderdelen „opmerkelijk in vergelijking met an- onderzoeken". „Het is lelijk dat de Zoetermeer- een zeer positief beeld :t van z'n eigen stad". (ADVERTENTIE) TEOORSTRAAT 80 NOUSTRIETERREIN I. 070-13)477696, s,. ONTWIKKELINGSSAMENWERKING HOEFT NIETS IN TE LEVEREN (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het kabi net is bereid enige tiental len miljoenen guldens uit te trekken voor hulp aan Oost-Europa. Het defini tieve bedrag wordt waar schijnlijk vanavond be kend gemaakt na de spe ciale bijeenkomst van de regeringsleiders van de Europese Gemeenschap (EG) in Parijs. Zeker is dat het geld niet van de begroting voor ont wikkelingssamenwerking wordt gehaald, waarvan eerder sprake was. „Geen denken aan", zei een woord voerder van premier Lub bers gisteravond. Het definitieve bedrag wordt betaald uit de meevallers die de Nederlandse schatkist heeft uit de zogenaamde 'EG-gelden'. Nederland heeft namelijk veel minder aan de EG-kas hoeven bij te dragen dan was begroot. Dit levert een voordeel op van 275 mil joen gulden. Ook is het denkbaar dat Nederland goe deren en diensten gaat leve ren aan Oost-Europa. De ministerraad, die gisteren zeer uitgebreid over de ver houding tussen West- en Oost-Europa vergaderde, heeft premier Lubbers en minister Van den Broek van buitenlandse zaken gemach tigd vanavond in Parijs ak koord te gaan met een even tueel voorstel van de Franse president Mitterrand voor hulpverlening aan Oost-Eu ropa. Daarbij denkt het kabi net vooral aan Hongarije, Polen en de DDR. Mitterrand brengt maandag middag een bliksembezoek aan Nederland. Hij luncht dan met koningin Beatrix, prins Claus, Lubbers, Van den Broek en diens staatsse cretaris Dankert en vice-pre- mier en minister van finan ciën Kok. Pagina 7: Weinig vertrou wen in Parijse top (ADVERTENTIE) LET OP UW GELD! BETAAL GEEN KOOPSOM OF LIJFRENTEPREMIE VÓÓR 14 DECEMBER A.S.! vanaf 14 december a.s. brengt pensioenadviesbureau MR. BOLLE PARTNERS BV in samenwerking met een solide verzekeraar het hoogste gegarandeerde lijf rentekapitaal (zonder lijfrente verplichting) op de markt dat we thans kennen. Deze speciale aanbieding is gelimiteerd en geldt slechts tot 31 december 1989. Indien u dit jaar een premie of koopsom voor een lijfrentekapitaal wilt storten adviseren wij u: I stort géén koopsom of premie vóór 14 december II vergelijk de aanbiedingen van de konkurrenten III vraag bij ons een offerte aan welke u na 14 december per omgaande zal worden toegezonden. GEGARANDEERD HET MEESTE GELD VOOR UW GULDEN Stuur mij geheel vrijblijvend een offerte toe. Naam: de heer/mevrouw Postcode/plaats: Geboortedatum:- De uitkering moet aanvangen op mijn zjaar. besteden (max. f 16.863,-) Deze bon in een gesloten ongefrankeerde envelop opsturen naar Mr. Bolle Partners, antwoordnummer 85025,2508 VD Den Haag. Q Laan Copes van Cattenburch 60A. Tel. 070-505251. Fax 070-505605. I Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zater dags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoon 071-12.22.48 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd. Een één meter lange rat ligt aan de kant van de weg nadat hij door een dierenarts is verdoofd. Het beest, een albino van zeven kilo, joeg bewoners in Abbeville in noord- Frankrijk de stuipen op het lijf. FOTO: AP Gezin komt om door slechte keukengeiser NIEUWPOORT Koolmo noxidevergiftiging heeft een gezin van drie personen uit het Zuidhollandse Nieuw- poort het leven gekost. Het gezin bestond uit de 29-jarige vader, zijn 23-jarige vrouw en hun 1,5 jaar oude zoontje. Een inwoonster van Nieuw- poort, die bij het bevriende gezin op bezoek wilde, on- dekte gisteravond dat haar kennissen dood op de boven verdieping van hun woning lagen. De vergiftiging is ver oorzaakt door een slecht functionerende geiser in de keuken. Kinderbijslag 85 omhoog DEN HAAG De kinderbijslag voor het eerste kind gaat per 1 januari 1990 met 85 gulden per jaar omhoog. Het kabinet heeft gisteren ingestemd met dit voorstel van staatssecretaris Ter Veld van sociale zaken en werkgelegenheid. Ter Veld zal het wets voorstel voor advies naar de Raad van State sturen. De bijslag voor het eerste kind bedraagt nu 235 gulden per kwartaal. De Sociaal-Economische Raad (SER) is er gisteren niet in ge slaagd om de staatssecretaris een advies te geven over eventuele verhoging van de kinderbijslag. Werkgevers, werknemers en onafhankelijke kroonleden waren onderling zo verdeeld, dat SER-voorzitter Quené het te gênant vond om een advies naar het Binnenhof te sturen. (ADVERTENTIE) Startbrief valt PvdA rauw op dak DEN HAAG De Pvda-frac- tie is pijnlijk verrast door de budgettaiere startbrief van mi nister Kok van financiën. Daarin werd volgens de partij duidelijk dat de erfenis van zijn voorganger Ruding min der florissant is dan deze wilde doen geloven. Kok stelde gis teren dat de lonen met niet meer dan 2,5 procent mogen stijgen. De PvdA vindt niettemin dat Kok de enig juiste conclusie heeft getrok ken uit de tegenvallende be lastinginkomsten. Katholieke Schoolraad wil snel andere koers onderwijs De gevallen sterren van het kabinet Lubbers- II De dubbele rol van Lech Walesa Bloedbad in San Salvador f PvdA zet deur open voor videobewaking Fusie 't Heem en Het Spectrum van de baan Sportieve waarde Ijssel Cup nihil ■IfIHH'li Met belasting adviseurs door het mijnenveld van Oort Willem Bol tussen bank en bühne Shell verlegt zwaartepunt investeringen naar Oost-Azië GEESTELIJK LEVEN/OPINIE 2 BINNENLAND 3/5/6/11 BUITENLAND 6/7/11 ECONOMIE9 LEIDEN/REGIO AUTONIEUWS SPORT KUNST/RTV RTV PROGRAMMAS WEER/MENU FINALE 13/14/15 16 16/17/18 21/23 23 25 T/M 36 „De TROS wil commercieel, Veronica ook, de AVRO weet het nog niet. Dat zou er toe kunnen leiden, dat VARA, NCRV en KRO misschien wel noodgedwongen naar elkaar toe groeien. Het bestel zal de komende tijd veel veranderingen ondergaan. We moeten wel". Zegt VARA-presentator Felix Meurders, sprekend over het omroepbestel in een uitgebreid interview met hem in de Finale van van daag. Een veelzijdig radio- en tv-man, aan het woord in een veelzijdige weekeindbijlage. Gevoegd bij de Leidse Courant: de krant waar u nu mis schien wel noodgedwongen naar toe groeit. Wacht dat niet af, bestel 'm nu. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1