Lonen mogen maximaal met 2,5% omhoog Bon: 3 5 9 11 13 14 15 17 Vrouwen jpelers Oranje willen (iet Michels naar WK Onbekend vat geborgen jp Wassenaars strand Premier DDR: „Veranderingen onomkeerbaar^ Salvadoranen vluchten massaal voor gevechten ffiouseoffliMiam YAI Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen. 071-313677. Giro 103003 Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) 1 24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248 Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv advertenties, 071-134941 tbv. redactie Directeur-hoofdredacteur IJ Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. HET WEER Morgen droog en vooral in het oosten van het land nog flinke zonnige perioden. Minimum temperatuur rond het vries punt, middagtemperatuur on geveer 6 graden. Zuidoosten wind, vrij krachtig, aan de kust eerst nog hard. De vooruitzichten voor zondag tot en met woensdag: droog, bewolkt en vrij koud. VANDAAG BIJ DEZE KRANT DE HST In tegenstelling tot uitlatingen eerder deze iek, willen de spelers van het Nederlands elftal Thijs bregts niet als belangrijkste bondscoach bij het we- Hkampioenschap volgend jaar in Italië. De spelers- >ep heeft zich het afgelopen weekeinde tijdens een ge- Ime bijeenkomst in Oegstgeest uitgesproken voor Ri fe Michels. coach die Oranje vorig jaar naar de Europese titel 1de, moet volgens de spelers op zijn minst een even are inbreng krijgen als Libregts. De spelers hebben bij monde van Ruud Gullit aan de KNVB laten we- j. De voetbalbond heeft hun voorstel overgenomen en een driemanschap van Michels-Libregts-De Ruiter, bregts moet de KNVB uiterlijk volgende week vrijdag en weten of hij daarmee instemt. Zo niet dan zal hij rmoedelijk op een zijspoor worden gezet. Geboren in badkamer ZOETERMEER Voor baby Kelly uit het Fledderesplan te Zoetermeer, die vanmorgen om 6.10 uur het levenslicht zag, is en blijft de politie waar schijnlijk 'de beste kameraad'. Haar moeder had een druk kend gevoel in de buik op het moment dat ze wakker werd. Zij dacht zij nog te kunnen douchen, maar net toen zij de badkamer bereikte, kwam dochter Kelly ter wereld. Om dat de dokter onbereikbaar was, heeft de politie de moe der terzijde gestaan. Met een ambulance zijn moeder, doch ter en vader daarna naar 't Lange Land ziekenhuis ver voerd. Laatste sigaret Door gelijktijdig 151 sigaretten te roken probeert Jim Purol, voor vrienden „de Mond", een nieuw wereldrecord te vestigen. Hij wil daarmee ook laten zien hoe smerig en hoe slecht voor je gezondheid roken is. Gisteren werd in Hollywood de grote „Roken is uit-dag" gehouden. Purol wil stoppen met roken. FOTO: AP Parketpolitie belt wanbetalers wakker DEN HAAG De parketpolitie heeft vannacht in Den Haag voor duizen den guldens aan achterstallige boetes geïnd. Er werden door elf recher cheurs 68 adressen bezocht. Veertig mensen betaalden meteen of waren niet thuis. De overige 28 mensen, goed voor 62.000 gulden, werden gearres teerd. Zij konden vannacht niet met geld over de brug komen. Zes van hen zijn inmiddels weer vrij, omdat zij toch hebben betaald. Alle mensen die vannacht werden bezocht, waren al voor de rechter geweest. Bij zeven adressen werden deuren geforceerd. Niemand raakte daarbij gewond. Al leen verbaal geweld werd veel ge- Demonstratie voor circus mondt uit in vechtpartij DEN HAAG Een demonstratie van het Amsterdamse Anti-Diergebruik Comité voor de tent van het Moskouse circus op het Malie veld in Den Haag is gisteravond op een vechtpartij met een bezoeker uitgelopen. Zo'n vijftien leden van het comité deelden gister avond pamfletten uit en spraken bezoekers aan. Zij willen dat er in het circus geen die ren gebruikt worden. Een 53-jarige bezoeker uit het Westland, zelf als berentemmer werk zaam in circus Renz, ging met het comité een discussie aan. Dat liep echter uit op een vechtpartij. Vijf leden van het comité deden daarna aangifte bij de politie. De man zou hen hebben mishandeld. De politie heeft de man voor verhoor meegenomen. MINISTER KOK WAARSCHUWT VAKBONDEN: (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Kok van financiën heeft de vakbonden gisteren, zij het indirect, een dringen de waarschuwing gege ven. Als de lonen in het particuliere bedrijfsleven volgend jaar met meer dan gemiddeld 2,5 procent stijgen, zal de 'koppeling' zeer waarschijnlijk niet volledig kunnen worden toegepast. De vakbeweging heeft het vol gens Kok dus zelf in de hand of de salarissen van ambtena ren en trendvolgers en de soci ale uitkeringen in 1990 gelijke tred houden met de lonen in de marktsector of dat zij weer achter zullen blijven, zoals de afgelopen jaren steeds het ge val is geweest. Deze houding blijkt uit de zo geheten budgettaire start-brief die Kok gisteren aan de Twee de Kamer stuurde. De minis ter schrijft daarin dat het fi nancieringstekort volgend jaar niet zoveel zal hoeven oplopen als is voorspeld door het Cen traal Planbureau. De stijging van het tekort kan wel dege lijk, zoals afgesproken in het regeerakkoord, beperkt blij ven tot 0,25 procent. Maar dan zal er wel een streng en zuinig beleid gevoerd moeten worden. „Het is ver standig een bescheiden begin te maken", aldus Kok. Voor 'nieuw' beleid op de terreinen van ontwikkelingssamenwer king, onderwijs, sociale zaken, cultuur en kinderopvang wil de minister voorlopig pas de helft van de overeengekomen bedragen beschikbaar stellen. Eerst dat maar eens besteden, dan kan later bezien worden of er nog meer nodig is, luidt het devies van de minister. In dat kader past ook het aange ven van een 'plafond' voor de stijging van sociale uitkerin gen en ambtenarensalarissen. De vakcentrales FNV en CNV hebben tamelijk bits op de brief van de minister gerea geerd. „Kok praat voor z'n beurt", aldus een FNV-woord voerder, „en bovendien praat hij tegen de verkeerde partij. Hij moet tegen de werkgevers zeggen dat zij beter moeten in spelen op de verruiming van de werkgelegenheid en op de mogelijkheden voor betere scholing". Ook het CNV vindt Kok voorbarig. De christelijke vakcentrale blijft er voorstan der van de cao-onderhandelin gen per sector te doen plaats hebben. Het VNO, de grootste organi satie van werkgevers, is ook al negatief. Zij zegt uit de brief van Kok op te maken dat de automatische koppeling „een illusie" is. De regering zou daar ook niet naar moeten streven, meent het VNO. een gesprek tusen Bouterse en Brunswijk RAMARIBO Het ge ek tussen de Surinaamse le- bevelhebber, Desi Bouterse, de leider van het Jungle- ïmando, Ronnie Brunswijk, it voorlopig niet door. De moeting zou zaterdag in ins Guyana plaatsvinden. iterse is het niet eens met gesprek dat Brunswijk sdag had met een delegatie van de vakorganisatie „Moe- derbond". Hierbij heeft de lei der van het Junglecommando de totale vakbeweging uitge nodigd voor een gedachtenwi- seling over het vredesvraag stuk en de ontwikkeling van het Surinaamse binnenland. Bouterse vindt dat het verloop van het vredesproces „door deze démarche wordt door kruist". -ASSENAAR Een gisterochtend op het Wassenaarse strand bonden afgesloten vat ter grootte van 200 liter is 's middags tt de nodige voorzichtigheid geborgen. Nog steeds ontbreken Henkele vaten met het giftige dinosept die anderhalf jaar gele- n van een schip overboord sloegen. Hoewel de kans Klein jrd geacht dat dit één van de ontbrekende vaten was, wilde in gisteren ieder risico uitsluiten. Zowel de brandweer als po- ieambtenaren van de afdeling bijzondere wetten waren aan- Jzig bij de berging van het vat. Het verroeste vat werd ver- erd naar de gemeentewerf. Daar zal het vat tijdelijk worden feeslagen. Voor een deel van de gemeentewerf is een vergun- ag afgegeven voor tijdelijke opslag van klein chemisch afval. ilefoons voetbalvandalen afgeluisterd JRDRECHT Het Open- fcr Ministerie in Dordrecht left de telefoons afgeluisterd p potentiële voetbalvanda- p Volgens officier van justi- I J. van Zon zijn er „niet fer dan vier" telefoonlijnen getapt. Naar aanleiding van «e „taps" zijn vier aanhou- j»gen verricht. Drie van de "pr worden verdacht van overtreding van de vuurwa- penwet en zitten nog vast. De actie richtte zich met name op voetbalfans, vooruitlopend op de afgelopen woensdag ge speelde wedstrijd tussen Ne derland en Finland. Volgens Van Zon is het middel van tappen „niet voor niets" inge zet. Over de brug Alsof zij, gelijk Oostberlijners, eindelijk over de brug naar de vrijheid konden, zo liepen gisteren duizenden opgetogen inwoners van Oakland over de Bay Bridge naar San Francisco. De brug was bij de aardbeving van enkele weken beschadigd, maar ging gisteren weer open. OOST-BERLIJN „Het proces van veran deringen in de DDR is onomkeerbaar. Wat gebeurd is, valt niet meer terug te draaien. Het volk zou iedereen opzijschuiven die de oude verhoudingen wil herstellen". Dit zei premier Hans Modrow gisteren aan het be gin van een tweedaagse zitting van het par lement in Oost-Berlijn, dat vandaag recht streeks op de Westduitse televise was te zien In de gisteren gevormde nieuwe coalitie-re- gering bezetten niet-communisten elf van de 28 ministersposten. In het vorige kabinet hadden ze slechts vier van de 45 posten. De nieuwe premier kenschetste zijn kabinet als „coalitie van een nieuw begrepen creatief bondgenootschap, die alleen zal beloven wat zij kan waarmaken". Een eerste doel is dat de Oostduitsers „behoorlijke inkopen kun nen doen, al betekent dat al heel veel". Tot vernieuwing van de staat behoren zonder meer politieke en ideologische tolerantie, al dus Modrow. De afrekening met de partijtop van de SED gaat ook onverminderd verder; Erich Ho- necker, alsmede 26 andere vertegenwoordi gers van het conservatieve SED-kader verlo ren hun zetel in de Volkskammer. In drie grote steden in de DDR hebben gis teravond weer enkele tienduizenden burgers betoogd voor vrije verkiezingen en democra tische hervormingen. Pagina 5: Glasnost in Oostduitse media SAN SALVADOR In de hoofdstad van El Sal vador, San Salvador, zijn tienduizenden mensen uit de buitenwijken in paniek op de vlucht geslagen voor de steeds zwaarder wordende strijd tussen het leger en het verzet. De kerken in El Salvador zijn begonnen met het inrich ten van opvangkampen voor de vluchtelingen. Het verzet wil naar eigen zeg gen de hoofdstad in handen krijgen. Het is alleen bereid tot onderhandelingen over een wapenstilstand, indien de rechtse president Cristiani en de militaire top van het land aftreden. Het leger heeft in middels tanks en bommenwer pers tegen de rebellen ingezet. Buitenlandse hulporganisaties hebben vandaag alarm gesla gen over de situatie in het land. De Nederlandse regering is gevraagd El Salvador ter sprake te brengen op de EG- top die morgen in Parijs wordt gehouden. Weliswaar gaat die top over Oost-Europa. Maar volgens Nederlandse ontwik kelingsorganisaties is er alle reden in EG-verband te reage ren op het fel oplaaiende ge weld, dat inmiddels aan hon derden mensen het leven heeft gekost. Zo zou de EG kunnen vragen om ingrijpen van de pas gevormde vredes macht voor Midden-Amerika. Onder de slachtoffers van het geweld bevinden zich ook zes jezuïeten, verbonden aan de Middenamerikaanse Universi teit (UCA) van El Salvador. De zes werden gisteren, samen met hun huishoudster en haar dochter, op uiterst gruwelijke wijze door „mannen in militai re uniformen" vermoord. Pagina 2: Geschokte reacties na moord op jezuïeten. Israëlisch hart voor Palestijn JERUZALEM Het hart van een Israëlische militair is giste ren overgeplaatst in het lichaam van een zwaar zieke Palestijn uit Oost-Jeruzalem. De militair, de 40-jarige sergeant Zeev Traum, raakte afgelopen maandag zwaar gewond toen aanhan gers van de extreem Islamitische Hamas-beweging in de door Israël bezette Gazastrook op hem schoten. Tijdens het incident werd een andere Israëlische soldaat op slag gedood. Onmiddel lijk na het overlijden van sergeant Traum werd zijn hart per militaire helicopter overgebracht naar het Hadassahziekenhuis in Jeruzalem. De 54-jarige Palestijn Khader Hannah, die na twee ernstige hartaanvallen in levensgevaar verkeerde, bleek de meeste kans te maken met het gezonde hart van de Israëlische sergeant te overleven. (ADVERTENTIES) c0wtWtR EN GEEN TIJD Vonp Zaterdagavond van 19.25 uur tot het journaal op Nederland 2 'De Nieuwe Nationale Ideeënbus'. Een programma over innova ties in bednjven die een succes werden Over ondernemers en vóór ondernemers En voor alle mensen die belang stellen In ondernemend en innovatief Nederland. Eigenlijk gewoon yj voor iedereen. J 0 v 4 Wilt u meer informatie? Bel dan met het 4 Innovatiecentrum, in uw regio. (Telefoon 070- s v U T 560323). Innovatiecentra, omdat vernieuwen uitdaagt. AUTOVERHUUR F. PRANGERS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 0Z1-894O40 TOT 1990 DUBBELE TIJGERTRENDS-ZEGELS BIJ ESSO HAAGWEG. ET" ORIGINEEL ENGELSE CHESTERFIELD bi ESSO wil alcohol- en drugstest ROTTERDAM Esso Nederland wil bepaalde werkne mers verplichten ademtesten en uri- ne-onderzoek te on dergaan om alco hol- en drugsge bruik op te sporen. Het gaat om perso nen die vitale (vei- ligheids)functies be kleden in de uitvoe ring en de leiding van het bedrijf. De ondernemings raad is gevraagd in te stemmen met het plan. Voor zover bekend is er in Ne derland geen enkel bedrijf waar ver plicht wordt getest. De Industriebond FNV bestempelt het voorstel als „com pleet idioot" en „in strijd met de wet". Volgens de bond wil Esso Nederland een dergelijk beleid ook gaan toepassen op werknemers van bedrijven waarmee Esso zaken doet, zo als vervoerders. In het plan staat ver der dat werkne mers die problemen met alcohol en drugs hebben gehad dit alsnog kenbaar moeten maken. Ze worden dan ver plicht deel te ne men aan een „na zorg-programma". Woordvoerder W. van Roode van Esso bestrijdt dat de maatregelen in strijd met de wet zijn. „Als je als be drijf serieus met veiligheid bezig bent, dan kun je niet anders dan op een gegeven mo ment dit soort maatregelen invoe ren. Dat geldt zeker de olie-industrie". een krant ontvangen Bel tussen 18.00 en 00 uur. zaterdags tussen 14.00 en 15.00 ir. telefoonnr 071-122248 en uw krant ordt nog dezelfde avond nabezorgd 20 PAGINA'S in drie katernen Dopingprofessor Van Rossum geschorst „Liechtenstein Is a geen zakelijke A onderneming" i Rel over Colombia- manifestatie in Amsterdam Tonnen in het geding bij besprekingen over WK-geld De jaren '80 schrijnend in kleur Leidse begraafplaats Groenesteeg is bijzonder Nieuw winkelcentrum moet Woubrugge leefbaar houden Clazien Juffermans boetseert volgens haar eigen fantasieën Toch maatregelen op Victoriberg Noordwijkerhout GEESTELIJK LEVEN/OPINIE BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE FILM SPORT BOEKEN/PLATEN LEIOEN/REGIO 13/1 LAND EN TUINBOUW KERKDIENSTEN KUNST/RTV RTV PROGRAMMAS WEER/PUZZEL/MENU extra bijlage RIJMKRANT 32 PAGINA'S Mevrouw Groenewegen zou het niet hebben durven geloven, als men haar had voorspeld, dat tweeënze ventig jaar na haar beëdiging als eerste en enige vrouwelijke Kamerlid in Nederland, de Tweede Ka mer niet minder dan achtendertig vrouwen zou tel len. Toch is het waar, want het staat vandaag in de Leidse Courant. Het Is tevens het hoogste aan tal, sinds zij als SDAP'ster in het bankje in de Tweede Kamer plaats nam. In 1978 bedroeg het aantal vrouwen nog achttien. Hoeveel vrouwen de Leidse Courant dagelijks lezen is niet bekend. Maar vast staat, dat wie zich opgeeft als proefa bonnee zich niet alleen in een goed, maar vooral groot gezelschap bevindt. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1