leidóe Coulant t Kritiek WD pp beperking 'aftrekposten m 5 11 12 13 15 Altijd prijs tedicijn vertraagt ekte van Parkinson Politie Dordrecht pakt mogelijke bommengooiers „Geen onderhandelingen over toekomst Europa" Haagse regio heeft nog 60.000 woningen nodig Vi Donderdag 16 november 1989 81ste jaargang no. 24575 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel, 071 -122244. Voor abonnementen: 071 -313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248 Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties, 071-134941 tbv. redactie Directeur-hoofdredacteur J.J Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Heldere nacht met op veel plaatsen lichte vorst. Mini mumtemperatuur omstreeks min 1 graad. Morgen overdag zonnig en maximumtempera tuur ongeveer 6 graden. Zuid oostenwind aan zee af en toe hard. De vooruitzichten voor zaterdag tot en met dinsdag: Droog, af en toe zon. Middag- temperatuur ca. 6 graden. jeder betaalt zoon Jadevergoeding CUSE Christopher Hoy, een ikaans jongetje van zes jaar, dan twee jaar geleden jewond bij een ongeluk in de :)^die zijn moeder bestuurde. Hij Oje een proces aan tegen zijn moe- in zij moet hem nu meer dan gulden schadevergoeding be- Christopher krijgt ook een ton le bestuurster van de andere auto iij het ongeluk betrokken was. bedragen worden door de ver- •ingsmaatschappijen uitbetaald, en beschuldigde zijn moeder ïard rijden. Christopher brak f botsing zijn neus en zijn been en iadigde zijn ruggegraat. Belgische tweedracht vertraagt komst TGV DEN HAAG De hogesnelheid strein (TGV) zal Nederland niet in 1993 aandoen, maar op zijn vroegst pas in 1995. Dat komt doordat in- België onenigheid bestaat over de aanleg van de TGV-lijnen door dit land. De Vlamingen maken bezwa ren uit milieu-overwegingen, de Walen uit economische motieven. Het is de bedoeling dat er een TGV-verbinding komt van Parijs via Brussel naar Amsterdam. Vol gende week vergaderen in Den Haag de verkeersministers van Frankrijk, de Bondsrepubliek, Bel gië, Nederland en mogelijk het Verenigd Koninkrijk over de TGV-problematiek. Wenskaartenactie voor doodziek jongetje komt niet in Recordbook DEN HAAG/LONDEN Het Guinness Book of Re cords distanciëert zich van de actie om een „Word- spoedig-weer-beter-wenskaart" te sturen naar het doodzieke Engelse jongetje Craig Shergold. Ook in ons land worden faxbezitters sinds enkele weken overstroomd met anonieme brieven waarin wordt opgeroepen zo'n wenskaart te versturen. De ketting brief circuleert ook druk onder scholieren. De actie zal er niet toe leiden dat het zeven-jarige kankerpa tiëntje Craig in het recordboek terecht komt, want de uitgever verleent er zijn medewerking niet aan na nare ervaringen met dergelijke acties in het ver leden. Nabestaanden hielden er trauma's aan over. Pagina 5: Guinnessbook niet overstag. „Foute" informatie via fax: stekker eruit PEKING Chinese autoriteiten hebben bepaald dat bij alle fax-apparaten bewakers moeten wor den aangesteld, die zonodig de stekker eruit moeten halen, indien „subversieve informatie" binnenstroomt. De maatregel is een reactie op de internationale campagne „Laat duizend faxen zoe men" geleid vanuit Parijs, om informatie te ver zenden over de geweldadige gebeurtenissen op 3 juni op het Plein van de Hemelse Vrede. Ook de Haagse Post publiceerde een lijst met faxnummers in China waarnaar de informatie in de vorm van een namaak-Volksdagblad kon worden gestuurd. Meer dan veertig gevangen leiders van de Chine se democratiseringsbeweging gaan berecht wor den op beschuldiging van contrarevolutionaire misdrijven. Dat is in China de zwaarste politieke aanklacht. Ambtenaren weer eerder met vut DEN HAAG De leeftijd voor ver vroegde uittreding van het overheidsper soneel wordt ook in 1990 verlaagd van 61 naar 60 jaar. Minister van binnenlandse zaken Dales stemt in met deze wens van de ambtenarencentrales. De vrijwillige vervroegde uittreding is losgekoppeld van het overleg over de arbeidsvoor waarden voor 1990. Volgens Dales is de vut onmisbaar voor het werkgelegen heidsbeleid van de overheid. De ambte narencentrales hebben het besluit met in stemming ontvangen. Door de kabinets formatie dreigde de verlaging van de vut-leeftijd tussen wal en schip terecht te komen, maar aan die onzekerheid is nu een eind gekomen. WOON-WERKVERKEER EN HUURWAARDE (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG VVD-fractieleider Voorhoeve noemt het wetsvoorstel yan het nieuwe kabinet om de af trekbaarheid van het woon-werk- irerkeer te beperken tot 30 kilome ter „onverteerbaar". Volgens Voor hoeve wordt een deel van de wer kenden onevenredig hard getroffen. Omdat tegelijkertijd het 'huurwaar- Öeforfait' wordt verhoogd, worden nensen met een eigen huis die ver (an hun werk wonen zelfs dubbel epakt, aldus Voorhoeve. Dok de Vereniging Eigen Huis is kwaad )p het kabinet. Volgens een woordvoerder s het kabinet te voorbarig met de verho ring van het huurwaardeforfait, omdat er nog een ambtelijke studie gaande is. De l'ereniging zal met spoed een boze brief ian minister Kok van financiën schrijven, (let kabinet heeft gisteravond ingestemd met het wetsvoorstel van Kok om de af- pekbaarheid van reiskosten voor woon werkverkeer te beperken tot 30 kilome ter. De ministers Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) en Alders (milieubeheer) hadden het liefst gezien dat het reiskos tenforfait helemaal werd afgeschaft, maar namen uiteindelijk genoegen met het plan van Kok. Ook ging de ministerraad akkoord met de reeds in het regeerakkoord aangekondig de verhoging van het huurwaardeforfait in combinatie met een verlaging van de overdrachtsbelasting. Daarnaast gaan de accijnzen op petroleum, huisbrandolie en diesel omhoog. De maatregelen, die ge troffen worden in het kader van het Na tionaal Milieubeleidsplan, gaan op 1 janu ari aanstaande in. Dat betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de wetsvoorstel len nog voor de jaarwisseling moeten be handelen c.q. goedkeuren. De ministerraad buigt zich deze week over de inhoud van de regeringsverkla ring die premier Lubbers in de laatste week van november in de Tweede Kamer zal afleggen. Gisteren, tijdens de eerste zitting van de ministerraad werden de fi nanciële zaken besproken. Zoals bekend viel het tweede kabinet-Lubbers begin mei over het voorstel om de belastingaf trek voor het woon-werkverkeer (het reiskostenforfait) te schrappen. Pagina 3: WD vreest loongolf V YORK In de VS in middel op de markt facht dat het voort ijden van de ziekte Parkinson sterk af- tns neuroloog Ira Shulso'n uit voorlopig onderzoek iet middel deprenyl het hijnen van de ergere tomen van de ziekte met één jaar vertraagt. Of ényl het verloop van de p op de lange termijn kan gen valt nog niet te zeg- itudie aan de hand van honderd patiënten in 28 medische centra begon in 1987 en duurt voort tot 1991. Al in een vroeg stadium bleken de resultaten zo goed dat men pa tiënten van een controlegroep in plaats van een placebo ook deprenyl ging geven omdat het ethisch niet verantwoord zou zijn hen een goed werkend middel te onthouden. De ziek te van Parkinson is een lang zaam toenemende aandoening van het centrale zenuwstelsel, met als opvallendste sympto men stoornissen van de moto riek. Het is een ziekte die be gint rond de middelbare leef tijd en die bij mannen iets va ker voorkomt dan bij vrou- jyptenaren Lichten i Irak na borden tlO De Egyptische re- ig gaat een onderzoek in- m naar de vele Egyptische irbeiders die in Iraq om even komen. Egyptenaren hten momenteel halsover- uit Iraq omdat ze voor leven vrezen. Zij klagen hdien over mishandeling ifpersing door de Iraakse ie. Al meer dan duizend Henaren zouden dit jaar in zijn vermoord. Volgens de1 lichte gastarbeiders ver fden Irakese ex-militairen Egyptenaren omdat voor geen werk meer voorhan- is. Tijdens de achtjarige >g tegen Iran hebben on er 1,5 miljoen Egyptische irbeiders de opengevallen idsplaatsen in Iraq inge- -*n. Nieuwe aanvallen van FMLN in San Salvador SAN SALVADOR De guerrillabeweging FMLN heeft opnieuw de aanval geo pend op het Salvadoraanse regeringsleger, dat de rebel len gisteren uit een aantal arbeidersbuurten in San Sal vador had verdreven. Zeker 680 soldaten, rebellen en burgers zijn gedood en 1.600 personen zijn gewond geraakt in de vijf dagen van gevechten sinds het FMLN zaterdag zijn grootscheepse offensief begon. In sommige wijken werden lijken op straat verbrand om het uit breken van ziekten te voor komen. De felle gevechten en luchtaanvallen van het regeringsleger hebben een groot deel van de burgerbe volking op de vlucht doen slaan. 4' p - Juul Ellerman spuit uit een reusachtige fles de champagne in het rond in een wat geforceerd feestje na afloop van de zege van 3-0 tegen Finland. foto: anp DORDRECHT De poli tie van Dordrecht heeft in de nacht van dinsdag op woensdag vier mannen aangehouden die ervan worden verdacht dat zij van plan waren tijdens de voetbalwedstrijd Neder- land-Finland bommen te gooien. Bij huiszoeking werd in de woning van één van de man nen materiaal gevonden waar mee bommen gefabriceerd konden worden. In de woningen van de drie anderen zijn door de politie drie vuurwapens, werpsterren, wurgstokjes, ploertendoders en stillettoé in beslaggenomen. Het viertal gearresteerden, die in leeftijd variëren van 19 tot 27 jaar, worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie en overtreding van de vuurwapenwet. De politie acht niet uitgesloten dat er nog meer arrestaties worden ver richt. Ook hield de politie gisteren twee jongens van 17 en 18 jaar aan die bekend hebben de bom te hebben gemaakt die •twee weken geleden werd ge vonden in een trein, waarmee supporters van FC Den Haag naar Rotterdam waren gereisd. De laatste kwalificatiewed strijd van Oranje voor de We reldkampioenschappen van 1990 in Italië verliep gisteren in Rotterdam zonder inciden ten. Nederland won, in een saaie wedstrijd, met 3-0 en drong daardoor zonder neder lagen door tot de eindronde. Poule-genoot Westduitsland plaatste zich via een krappe zege op Wales, waardoor De nemarken moet thuisblijven. Er is inmiddels een grote toe loop ontstaan op kaarten voor het wereldkampioenschap in Italië. Pagina 7: Glans ontbreekt aan triomf. BUSH STELT GORBATSJOV GERUST: In het Oostduitse Selingenstëdt gaat een vlag van het Rode Kruis in top. In het stadje is een centrum ingericht voor de opvang van Oostduitsers, die gedesillusioneerd terugkeren uit West-Duits- land. FOTO: AP WASHINGTON De Amerikaanse president Bush heeft verklaard dat hij niet van plan is op de informele topontmoeting met Sovjetleider Michail Gorbatsjov op 2 en 3 de cember „te onderhande len over de toekomst van Europa". De uitlatingen van Bush lijken bedoeld als een geruststelling voor Sovjetleider Gorbatsjov. Nadat de snelle ontwikkelin gen in Oost-Europa in eerste instantie vanuit Moskou wa ren verwelkomd, klinken de laatste dagen ook bezorgde ge luiden door. Gisteren beklem toonde Gorbatsjov dat hij te-1 genstander is van eenwording van de beide Duitslanden. Eerder had Gorbatsjov het Westen al gewaarschuwd af te zien van pogingen het kapita lisme te exporteren. Daarmee reageerde hij op de suggesties, dat westerse hulp aan de DDR alleen zin heeft als het land hervormingen doorvoert in de richting van een vrije markte conomie. Na de top met Gorbatsjov na bij Malta zal president Bush op 4 december een bezoek bren gen aan het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel om de bondgenoten te informeren over de uitkomsten van het informele topberaad. Volgende week zal Bush door president Mitterrand van Frankrijk op de hoogte worden gesteld van het resultaat van de extra EG- top van zaterdag. Pagina 5: Oppositie zoekt naarstig 'Oostduitse Walesa' Tornado Alabama eist 19 levens HUNTSVILLE Een wer- velwind heeft gisteren in de stad Huntsville in het zuidoos ten van de Verenigde Staten minstens 19 levens geëist. Bij na 300 mensen werden ge wond en ongeveer 500 raakten dakloos. Staatssecretaris maakt duur reisje BRUSSEL De Belgische staatssecretaris voor weten schapsbeleid, de socialist Pier re Chevalier, heeft problemen met een door hem ingediende declaratie. Chevalier blijkt in april tijdens een driedaags reisje naar Parijs een bedrag van ruim 6.200 gulden te heb ben uitgegeven. Arts verdacht van ontucht NOORDWIJKERHOUT Een 39-jarige bedrijfsarts wordt ervan verdacht zijn 36- jarige assistente verschillende malen te hebben aangerand. Tevens zou hij haar regelmatig hebben gedwongen tot het ple gen van ontuchtige handelin gen. De man is werkzaam bij een bedrijf in Noordwijker- hout. De arts ontkent alle aan tijgingen. Hij is vorige week vrijdag voorgeleid aan de offi cier van justitie in Den Haag. Er wordt een gerechtelijk on derzoek ingesteld. Zowel de assistente als de arts wonen niet in Noordwijkerhout. De politie wil de woonplaats van beiden niet bekend maken. De arts is weer aan het werk, de vrouw is ziek thuis. WASSENAAR Er moeten op korte termijn in de re gio tussen Den Haag en Rotterdam nog zo'n 60.000 wo ningen worden gebouwd. Ook moeten er nieuwe kan toren en industrieterreinen komen. Dat heeft de Zuidhollandse Commissaris van de Koningin S. Patijn gisteren gezegd tijdens een bijeenkomst van de Neder landse Maatschappij voor Nijverheid en Handel in Wasse naar. Hij liep daarmee alvast vooruit op een provinciale nota „Een parkstad tussen hof en haven", die maandag wordt ge publiceerd. Voldoende groen en een plassengebied zouden de aantrekkelijkheid van het gebied moeten waarborgen. Ook het openbaar vervoer moet volgens Patijn snel worden ver beterd. Pagina 3: „Den Haag raakt achter op andere grote ste den" Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, tele foon 071-12.22.48 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd. 26 PAGINA'S Mechtild de Jong verruilt provincie voor kamerzetel Opruiming in partijtop Bulgarije Koudekerk en Leiderdorp tegen verhoging energie-tarieven Twee vrouwen op CDA-kieslijst Alkemade Raadslid bepleit schrappen villa's uit plan Endegeest Kinderen voor Kinderen viert tienjarig jubileum GEESTELIJK LEVEN/OPINIE BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE SPORT LEIDEN/REGIO 1 KUNST/RTV RTV PROGRAMMAS WEER/PUZZEL/MENU Zo opgewekt als die Oostduitser, na zijn bezoek aan de Bondsrepubliek, zal niet iedereen na het le zen van dit stukje worden. Wat hem overkwam valt natuurlijk niet iedereen ten deel. De 40-jarige mon teur uit de DDR, waar het hier om gaat kocht van zijn welkomstmarken een lot in de staatsloterij van Niedersachsen. En zaterdagavond bleek hij bij de trekking de hoofdprijs te hebben gewonnen: 1,2 miljoen Mark. Toch moet zo'n bericht de stemming van een lezer zó gunstig beïnvloeden, dat hij nu spontaan doet, wat hij eigenlijk al lang had moeten doen. Zijn lot - na een proef van twee weken - in handen leggen van de Leidse Courant: dat is im mers altijd prijs! De Leidse Courant wil ik best twee weken proheren. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1