fceidóe Sowtcvnt DDR maakt haast met grensposten HELPEN Bon: fina G IN LIJFRENTELAND 3 7 25 27 36 J '7 Bulgaarse partijleider eedt ook onverwacht af VROM wint belangrijke miljoenen procedure tegen bodemvervuiler E33E! StenaLi ine H//LASER RODE KRUIS DEN HAAG GRO 6868 Zaterdag 11 november 1989 81ste jaargang no. 24571 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bankNV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/mvr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15 00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten 1.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur GJ. Onvlee. Perioden met zon en droog. Middagtemperatuur ongeveer 15 graden. Zuidelijke wind, matig, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, eerst nog af en toe hard. De vooruitzich ten voor morgen tot en met woensdag; morgen overwe gend zonnig en zacht met mid- dagtemperaturen van onge veer 14 graden. ELKE DONDERDAG DE BIJLAGE BIJ UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS, MUZIEK THEATER, RECREATIE, EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA FTA De langst regerende partijleider van Oost-Europa, de arige Bulgaarse partijleider Todor Zhivkov, is gisteren on- wacht afgetreden als president en hoofd van de communisti- l e partij. Zhivkov, die 35 jaar aan de macht was, is vervangen 0>r de minister van buitenlandse zaken, Petar Mladenov. Tot aftreden van Zhivkov en de benoeming van Petar Mladenov zijn opvolger werd besloten tijdens een bijeenkomst van het ïtraal Comité in Sofia. Het officiële Bulgaarse persbureau ~irh A meldde dat Zhivkov ook heeft verzocht de functie van pre- ent en het lidmaatschap van het politburo te mogen neerleg- aftreden van Zhivkov komt minder dan een maand na het slag van de Oostduitse veteraan-leider Erich Honecker. Met stap in Bulgarije is de Roemeense leider Nicolae Ceausescu de bi tste van de generatie Oosteuropese leiders die in het tijdperk Stalin aan de macht kwam. 5 gina 7: Gorbatsjov wenst Mladenov geluk Todor Zhivkov. DEN HAAG/GRONIN GEN Het bestrijdings- middelenbedrijf Aagrunol moet voor de sanering van zijn voormalige bedrijfs terrein in de binnenstad van Groningen de volledi ge kosten betalen: naar schatting 90 miljoen gul den. Dit heeft de rechtbank in Gro ningen gisteren bepaald in een civiele procedure die het mi nisterie van VROM (milieu) tegen het bedrijf had aange spannen. De procedure was in 1984 gestart. Het ministerie be schouwt de uitspraak van groot belang voor de uitspra ken in talrijke nog lopende procedures tegen bodemver vuilers. De rechter heeft na melijk bepaald dat het bedrijf, dat tussen 1946 en 1980 in Groningen actief is geweest, aansprakelijk blijft. Ook al zegt het lange tijd niet op de hoogte te kunnen zijn geweest van de schadelijkheid van be paalde stoffen, zoals in dit ge val kwik en arseen. VROM is ook verheugd dat in de proce dure tevens een privépersoon, ex-directeur J. B., aansprake lijk is gesteld. Uit de uitspraak van de rechter blijkt voorts dat de staat gerechtigd is ver mogenskwesties bij de burger lijke rechter aan te kaarten. Over deze kwestie, die sommi ge rechters anders hebben be oordeeld, doet de Hoge Raad over een week een principe uitspraak. Moeder haalt vondeling op HILVERSUM In Hilversum heeft een moeder die haar kind te vondeling had ge legd, het een paar uur later weer opgehaald. De 40-jarige vrouw, volgens de politie af komstig uit de omge ving van Het Gooi, werd meegenomen naar het politiebu reau. Ze verklaarde dat ze haar twee da gen oude dochtertje te vondeling had gelegd uit schaamte voor het ongehuwd moeder schap. BERLIJN Acht en twintig jaar na de bouw van de Berlijnse Muur is gisteren met de afbraak ervan begonnen. Op twee plaatsen zijn nieu we grensovergangen in be drijf gekomen en is een be gin gemaakt met het neerha len van delen van de Muur om plaats te maken voor nog meer doorlaatposten. Vóór de bouw in 1961 waren er in de stad 81 grensovergangen, daarvan werden er 74 geslo ten. De Westduitse minister van buitenlandse zaken Hans- Dietrich Genscher zei van de Oostduitse autoriteiten te hebben vernomen dat er de komende dagen totaal acht tien nieuwe doorlaatposten bijkomen. De eerste over gang die openging was de Mahlov-post. Deze werd tot nu toe alleen gebruikt door vrachtverkeer, maar vanaf gisteravond werden daar ook personenauto's doorgela ten. Daarna ging ook de Glienicker brug, die de ver binding vormt tussen West- Berlijn en Potsdam, open. De Glienicker brug werd wereldvermaard, omdat daar geregeld door Oost en West spionnen werden uit- Kabinet verheugd over DDR (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Van den Broek (buitenlandse za ken) heeft gisteren namens de regering blij en verrast gerea geerd op de stormachtige ontwikkelingen in de DDR. Hij zei vurig te hopen dat er sprake is van een „onomkeerbaar pro ces" en dat de leiders in de DDR ook zelf zullen inzien dat er geen weg meer terug is. „De Nederlandse regering is ver baasd en verheugd over het adembenemende tempo waarin de ontwikkelingen elkaar opvolgen en over de volstrekt vreedzame wijze waarop dat gebeurt. Wie had drie weken geleden nog kunnen denken dat het allemaal zo snel zou gaan?", aldus Van den Broek op een inderhaast georgani seerde persconferentie. Pagina 7: Hereniging geen doel op zichzelf van de stad en op nog zes andere plaatsen komen nieuwe grensovergangen. Bij de befaamde Potsdam mer Platz zal zondag een nieuwe doorlaatpost in be drijf komen, zei Genscher bij het Westberlijnse gemeente huis Schöneberg voor een uitzinnige menigte van 20.000 mensen. „We moeten de DDR-burgers hulpvaar dig terzijde staan", zei Gen scher. „Nu worden ook van ons geen woorden, maar da den verwacht". Na de mededelingen van Genscher nam bondskandse- lier Helmut Kohl het woord, waarbij de in West-Berlijn niet erg geliefde kanselier op boegeroep en een afkeu rend fluitconcert werd ge- tracteerd. Ot talrijke span doeken spra» eert groot aan tal demonstranten zich uit tegen de hereniging van Duitsland. „Kein Gross- deutschland" (Geen groot- Duitsland), zo stond op een van de spandoeken te lezen. De dubbel-'s' in het woord 'gross' had men met SS-ru- nen geschreven. Voorts wer den leuzen meegevoerd als „Handen af van de DDR" en „Erkenning van het DDR- staatsburgerschap". Willy Brandt, ere-voorzitter van de SPD, voerde even eens het woord. Hij sprak de bijeenkomst geëmotioneerd toe. „Ik dank God dat ik dit nog mag meemaken", zo zei hij. Brandt was burgemees ter van West-Berlijn ten tij de van de bouw van de Muur. Onder groot gejuich zei Brandt: „Berlijn zal leven en de Muur zal vallen". De SPD-voorman zei er zeker van te zijn dat in het andere Duitsland niets bij het oude zal blijven. Wat Brandt be treft mag een deel van de Muur overigens blijven staan „als een historisch monster". De Oostduitse minister van binnenlandse zaken Frie- drich Dickel kondigde aan dat de Oostberlijnse metro aan de ondergrondse van het westelijke stadsdeel zal wor den gekoppeld. Onder meer het station Jannowitz-brug zal worden opengesteld voor de Westberlijnse metrolijn 8. Verder zullen tussen beide stadsdelen ook vaste lijn diensten met autobussen worden ingesteld. De ko mende dagen zullen daar onderhandelingen óver wor den gevoerd. Het Oostduitse persbureau ADN meldde dat ook geregelde treinverbin dingen tussen de DDR en de Bondsrepubliek worden in gesteld „om het drastisch stijgende aantal reizigers tus sen de DDR en de BRD" op te kunnen vangen. Dickel kondigde eerder op de dag aan, dat de DDR haar grenzen voorgoed zal open houden. „De nieuwe reisre- gels zijn permanent en zul- Oostduitse taxi ,even, naar Hamburg HAMBURG De taxichauffeur uit het Oostduitse Schwe- rin geloofde niet wat hij hoorde toen hij donderdagavond drie klanten had opgepikt, die hem vroegen even naar het 100 kilometer westelijker gelegen Hamburg te rijden. Hij liet zich uiteindelijk overtuigen. Enkele uren later zag een sur veillance-auto van de Hamburgse politie plotseling de Oost duitse taxi opdagen. „Omdat de chauffeur duidelijk de weg niet wist in de stad, hebben wij hem onze hulp aangeboden", zei een woordvoerder van de Hamburgse politie vrijdag. De drie passagiers van de taxi legden lachend uit dat ze even een tante van een van hen kwamen opzoeken. Na dit bezoek namen de drie dezelfde taxi terug naar Schwerin. Oostduitse grenswachten kijken naar de sloop van de Berlijnse Muur die ze jarenlang hebben bewaakt. Gisteravond werden al twee nieuwe grens overgangen in gebruik irf genomen. De komende dagen worden in totaal achttien nieuwe doorlaat- plaatsen geopend. De Oostduitse minister van binnenlandse zaken Dickel kondigde aan dat ook enkele metrostations weer heropend worden. FOTO: AP len de basis vormen van een nieuwe reiswet," zo ver klaarde de bewindsman. De minister zei dat politie en douane instructies hebben gekregen om elk verzoek om naar het buitenland te reizen „in het bijzonder naar West-Berlijn en de Bondsre publiek" binnen een dag in te willigen. Hetzelfde geldt voor verzoeken om zich per manent in het buitenland te vestigen, zo zei hij. De Sovjetunie heeft met in stemming gereageerd op het Oostduitse besluit om de Berlijnse Muur af te breken. „Een redelijk en wijs be sluit". Pagina 7: Sovjetunie: here niging is niet volgende stap Finale: Fusie tussen Navo en Warschaupact nodig. Brokx slaat financieel gat in Nationaal Milieuplan Kamerlid De Grave: bittere einde onafwendbaar Phnom Penh stuurt versterking naar Thaise grensstreek Kleuters klem tussen poppen en schoolbank Polen gaan harde winter tegemoet Een monnik is altijd op zoek GEESTELIJK LEVEN/OPINIE.. BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE LEIDEN/REGIO 1 AUTONIEUWS LAND EN TUINBOUW SPORT 1 KUNST/RTV RTV PROGRAMMAS WEER/MENU FINALE..25 (ADVERTENTIES) 0 Net zo verliefd als toen...!» i.. metdeStena Line Minicruise. Zie pag. 4 Hoek van Holland Harwich LET OP UW GELD! BETAAL GEEN KOOPSOM OF LIJFRENTEPREMIE VÓÓR 14 DECEMBER A.S.! vanaf 14 december a.s. brengt pensioenadviesbureau MR. BOLLE PARTNERS BV in samenwerking met een ||solide verzekeraar het hoogste gegarandeerde lijfrente kapitaal (zonder lijfrente verplichting) op de markt dat we thans kennen. Deze speciale aanbieding is gelimi teerd en geldt slechts tot 31 december 1989. Indien U dit jaar een premie of koopsom voor een lijfrentekapitaal wilt storten adviseren wij u: I stort géén koopsom of premie vóór 14 december II vergelijk de aanbiedingen van de konkurrenten III vraag bij ons een offerte aan welke u na 14 december per omgaande zal worden toegezonden. SEGARANDEERD HET MEESTE GELD VOOR UW GULDEN "2 Naam: de heer/mevrouw Adres: -I Geboortedatum: mijnjaar. Ik wil f De uitkering moet aanvangen op i besteden (max. f 16.863,-) In een gesloten ongefrankeerde envelop opsturen naar Mr. Bolle Partners (070-50 52 51) antwoordnummer 85025.2508 VD Den Haag. Laan Co pas van Cattenburch 60A Victorie De V betekent victorie en niet haar leeftijd van vijf jaar, want Mercy de Koker is nu al een aanhanger van de DTA-partij. Giste ren was de slotdag van de verkiezingen in Namibia. ADVERTENTIE LASER XT/3 5 1/4 drive 20 MB hard disk. PC Tools pakket 5.0 de luxe 14" monitor. (amber, wit, groen) merk Laser. 1 jaar fabrieksgarantie 3 jaar gratis verzekerd (R.V.S. verzekering) Star LC-10 printer (1 jaar fabrieksgarantie) Compleet starters-pakket bestaande uit software 5V4 floppen printerkabels, enz. enz. Van 3899 - Aktieprija ƒ3299.- incl. B.T.W. Reeds PC'» v.a. ƒ2000.- Bel en bestel Tel. 071-220620 van 9.30-18.00 uur week 46 Desi Bouterse gaat praten met Ronnie Brunswijk PARAMARIBO De Surinaamse legerbevel hebber Desi Bouterse heeft officieel laten we ten in te gaan op de uitnodiging van Ronnie Brunswijk om elkaar te ontmoeten. De Suri naamse regering zal plaats en tijdstip van de ontmoeting moeten aangeven, aldus Bouterse gisteren in Paramaribo. De legerleider nam zijn besluit na een aantal gesprekken met „relevan te groeperingen en personen". Hij zei tevens dat hij er bij de regering op zal aandringen het Akkoord van Kourou uit te voeren. „Ontmoedigings beleid mongooltjes" UTRECHT Vrijwel alle hulpverleners in Nederland - artsen, pedagogisch en maat schappelijk werkers - dragen ten opzichte van kinderen met Down's syndroom (mongolis- me) een „ongerechtvaardig pessimisme" uit. Dat „ontmoe digingsbeleid" is een zeer groot probleem voor de ont wikkelingsmogelijkheden van kinderen met Down's syn droom. Dat zei ir. E. de Graaf, voorzitter en oprichter van de Stichting Down's syndroom, vandaag in Utrecht op het symposium „De zwakzinnige en de medicus: een spannende verhouding". Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoon 071- 12.22.48 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabe zorgd. Gewonden bij protest in Moldavië MOSKOU Een woedende menigte heeft gisteravond in de Moldavische hoofdstad Kisjinov de vrijlating geëist van demon stranten die eerder deze week tijdens de revolutieviering waren opgepakt. De betogers raakten in gevecht met de politie en be stormden het gebouw van het ministerie van binnenlandse za ken. De historicus Vladimir Solonar meldde dat de politie in de lucht schoot, nadat leden van het Moldavische volksfront het ge bouw van het ministerie hadden bestormd. Daarbij raakten tien tallen mensen, waaronder politiemensen, ernstig gewond. Tij dens het protest gooiden de demonstranten ook een ambulance De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zohder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 9 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding bestaai. kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1