ficicUc 6ouAa/nt s- Kans op vrije verkiezingen in Oost-Duitsland 6 Looneis van Industriebond definitief .Blokkade van abortuskliniek 3 4 9 11 12 13 Cadeautje Kamer furieus over politie-afspraken HERVORMER MODROW WORDT PREMIER Booreiland en schip vergaan Winst voor fundamentalisten bij verkiezingen in Jordanië Deng geeft laatste officiële functie op VANDAW Donderdag 9 november 1989 81ste jaargang no. 24569 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers. behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071 313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur. zat. 14.00-15.00 uur. tel 071-122248 Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm Fax: 070-902702 tbv. advertenties, 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteur GJ. Onvlee. HET WEER Veel bewolking. Voornamelijk in het noordwesten enige re gen. Minimumtemperatuur rond 9 graden. Middagtempe- ratuur circa 12 graden. Vrij krachtige, aan de kust harde wind uit zuidwest tot zuid. Vannacht tijdelijk wat minder KZEEEEO met speciale rubriek ZIE PAGINA van de UIT-bijlage ecordbedrag voor doek in Willem de Kooning W YORK Het schilderij „Interchan- uit 1955 van Willem de Kooning is gis- :n op een veiling van Sotheby's in New •k geveild voor een recordbedrag van miljoen dollar (ongeveer 43 miljoen den) Niet eerder werd zoveel geld neer- ,'ld voor een doek van een nog levende ilder. De nieuwe Japanse eigenaar untain Tortoise verwierf het schilderij hevig bieden door drie partijen. Het urrijke stadslandschap Interchange is omstig uit de fameuze Edgar Kauf- nn-collectie. Kaufmann kocht het schil- ij in 1955 van De Kooning voor 4000 lar. Interchange van De Kooning was r Sotheby's vooraf geschat op een waar van acht a twaalf miljoen gulden. .Interchange" van Willem de Koornng^ DEN HAAG De politiespe- cialisten in de Tweede Kamer zijn furieus over de nadere af spraken die premier Lubbers met de ministers Dales (bin nenlandse zaken) en Hirsch Ballin (justitie) heeft gemaakt over het samengaan van de gemeente-en rijkspolitie in grote regionale korpsen. Volgens die afspraken krijgt de minister van justitie toch weer aparte bevoegdheden op politie-gebied, zoals de zeggen schap over landelijke politie diensten. „Ja het lijkt er inderdaad op dat er een soort Nederlandse FBI gaat ontstaan naast de ge wone politie. Maar dat is strij dig met het regeerakkoord. We zullen premier Lubbers hierover nader aan de tand voelen in het debat over de re geringsverklaring", aldus het PvdA-kamerlid P. Stoffelen. „De strekking van het regeer akkoord is dat het beheer van de politie zou worden toege wezen aan één minister. Dat de minister van justitie de su pervisie krijgt over landelijke diensten staat hiermee op ge spannen voet. Wij hebben ge zegd dat het beheer van de po litie bij Binnenlandse Zaken moet komen in een geregelde samenwerking met Justitie", aldus Stoffelen. Volgens hem heeft Nederland geen behoefte aan een soort 'superpolitie korps'. CDA-kamerlid Van der Heij den vindt dat Lubbers eerst maar eens goed moet uitleggen wat er wordt bedoeld. „Het re geerakkoord geeft onze inten ties weer. De premier zal moeten aangeven of de nieuwe aanvullingen zich wel met het akkoord verdragen". Ook wil hij precies de betekenis weten van de afspraak dat minister Hirsch Ballin niet alleen aan wijzingsbevoegdheid krijgt over de politie-inzet per regio, maar ook een deel van het po litiebudget zou moeten behe- Tweede slibverbrander „hopelijk niet nodig" DELFT De verbrandingsfabriek voor rioolslib, die er rond 1995 zou moeten komen bij óf Rijswijk (Ypen- burg) óf in Zoetermeer, is misschien niet nodig. Mogelijk kunnen de enorme massa's rioolslib tegen die tijd worden gestort in een anderhalve kilometer diepe put, waar na zelfontbranding schoon slib overblijft. Met dit systeem wordt thans in Gelderland een proef genomen. Dit heeft dijkgraaf A.P. van den Berge van het hoogheemraadschap Delfland gisteren in Delft gezegd. Ook bestaat de kans dat een verbrandings fabriek niet nodig is, als de capaciteit van de eerste te bouwen installatie in Dordrecht toch voldoende blijkt voor alle rioolslib van Zuid-Holland. ond dreigt et acties jY&D RECHT Be- ïrder G. Tous- van de nstenbond FNV ft van de direc- van Vroom- Dreesmann snel eg geëist over ichten over (on- irenste) sluiting warenhuizen supermarkten, in de wereld gekomen tij een satelliet- uitzending voor personeelsleden. Toussaint die niet snel jgt dreigen er, gelijk morgen al, ies in de vesti gen. Vroom- Dreesmann heeft winkelvestigin- in principe in- eeld in type- otten van 12.000 m2 en 0 m2. „Uit deze eling", aldus een ordvoerder van D, „kan zeker worden opge- akt dat vestigin- die buiten deze otten vallen, ge- zouden wor- Zonder enige .ondering leve- alle warenhuis- stigingen immers 1 positieve bijdra- aan de overhead het bedrijf, dat liddels een aan- ilijke resultaats- •betering laat LOOS fn gen, aar ga je' 1IDEN Een )-jarige Leide- is gisteravond negen uur tr de storm om- 'aaid. De man, in verzorgings- Robijnzicht mt, was een om- tje gaan maken, werd door agen- gevonden. Op vraag van de bezorgde agen- h hoe het ermee es, antwoordde de kf weling m on ter: Vou. aan de klap voelen dacht ik: pos jongen, daar De man is de Eerste ilpdiënst ter ia tse on derzoch t veilig thuis afge- •erd. OOST-BERLIJN Voor het eerst in de geschiede nis van de DDR heeft een vooraanstaand lid van de communistische partij ge pleit voor vrije verkiezin gen waarbij de communis ten het onderspit kunnen delven. Politburo-lid Günter Scha- bowski zei gisteren dat de nieuwe leiding van de Oost- duitse communistische partij (SED) moet beslissen over een nieuwe kieswet die vrije ver kiezingen mogelijk maakt. „De massale exodus kan alleen gestopt worden als de SED het vertrouwen terugwint", zei Schabowski. Hij verklaarde dat de opstelling van een nieu we kieswet een zaak van alle politieke krachten in het land was en niet alleen van de SED. De partij is volgens Schabowski voorbereid op vrije verkiezingen en het is mogelijk dat er na verkiezin gen coalities gevormd zullen worden of lijstverbindingen zoals nu bestaan met de blok- partijen. „Het gaat erom het begrip democratie een nieuwe inhoud te geven, met alle nare gevolgen (voor de SED) van dien, aldus het Politburo-lid, maar hij Verklaarde dat dr SED nog steeds de grootste partij was en niet met een „suicidaal gevoel" de verkie zingen in zal gaan. Het centraal comité, het partij- De Oostduitse partijleider Egon Krenz spreekt betogers toe voor het qebouw van de communistische partij SED in Oost-Berlijn. FOTO: EPA parlement van de SED, houdt momenteel een wel zeer bij zonder congres. De bijeen komst begon gisteren met het aftreden van het voltallige da gelijks bestuur (het politburo). Er werd vervolgens een afge slankt politburo gekozen. Egon Krenz bleef partijleider. Het politburo wees Hans Modrow aan als nieuwe premier. Deze partijleider uit Dresden die al jaren geldt als de potentiële 'Gorbatsjov van de DDR' werd ook tot stemhebbend lid van het Politburo benoemd. In de vergadering van het centraal comité haalde Krenz. scherp uit naar de 'oude garde' onder zijn voorganger Honec- ker. Die heeft veel te lang in een isolement van de samenle ving geleefd en niet willen on derkennen dat de massale uit tocht van honderdduizenden samenhing met misstanden in de DDR zelf, aldus Krenz. Het booreiland Interocean II, dat nu op de bo dem van de Noordzee ligt. IJMUIDEN Op ruim honderd kilometer ten noordwesten van Den Helder is gisteren het booreiland Interocean 2 gezonken. Alle 51 op varenden zijn tijdig door vier Britse helikopters van boord gehaald en overgebracht naar boor eilanden in de omgeving. Het platform werd door de sleepboten Tartran en An Viking ver sleept naar een nieuwe lokatie. In zware storm (kracht tien tot elf) brak van één van beide sle pers de tros, waarna ook de andere sleepboot het gevaarte niet meer kon houden. Het boorei land was eigendom van de Amerikaanse maat schappij Texaco. Volgens Texaco levert het geen gevaar voor de scheepvaart op, omdat het naar de boden van de Noordzee is gezonken. Op de Atlantische Oceaan nabij de Azoren blijkt vorige week de onder Antilliaanse vlag varende coaster Arbon met een gedeeltelijk Ne derlandse bemanning te zijn vergaan. De Ne derlandse kapitein en een Spaanse opvarende worden nog vermist. LUXEMBURG De looneis van 4 procent die de Industriebond FNV in de komende cao-onder handelingen wil stellen, is definitief. De ledenverte genwoordiging (bonds raad) is gisteren in Lu xemburg vrijwel unaniem akkoord gegaan met het voorgestelde pakket cao- Voorzitter B. van der Weg be nadrukte dat de eis van de grootste werknemersbond in het bedrijfsleven de beschik bare ruimte in sectoren en be drijven niet te boven gaat. In cidenteel is een hogere eis (zo als het district Rotterdam had gevraagd) na overleg met het bondsbestuur mogelijk, maar het beleid is 4 procent. Om de looneis aan te scherpen stelt de bond een vloer van 360 gulden per procent prijsstijging. Maar als terwille van een koppfling tussen lonen en uitkeringen een premieverhoging nodig zou zijn, is de bond bereid de looneis te matigen. Vervroegde uittreding zal ook in de komende onderhandelin gen over de cao's voor bijna een miljoen werknemers pro minente aandacht krijgen. De Industriebond wil ook deeltijd- vut invoeren, zodat oudere werknemers hun werktijd ge leidelijk kunnen afbouwen en hun opvolgers alvast wegwijs kunnen maken. De bondsraad heeft op het gebied van werk tijden het beleid aangescherpt. Werkdagen van 9,5 uur, zoals de cao's voor de metaalindu strie en -nijverheid die ken nen, zijn taboe. Overigens wordt in beide bedrijfstakken nauwelijks gebruik gemaakt van de mogelijkheid van een 9,5-urige werkdag. Pagina 6: Industriebond en werkgevers lijnrecht tegen over elkaar DRIE DODEN NA AANVARING VEERBOOT HAMBURG -=- Bij een aanvaring tussen een Deense veerboot en een Noors vrachtschip in de monding van de Elbe zijn vannacht drie mensen om het leven gekomen. Er vielen ook zeker zeven'ge wonden, aldus een woordvoerder van de veerbootmaatschappij, Scandinavian Sea ways. De slachtoffers bevonden zich aan boord van de veerboot 'Hamburg', die net was vertrokken op weg naar Harwich. JIDEN Een groepje van tien „individuele christenen" heeft naf vanmorgen acht uur de toegang geblokkeerd van de abor- skliniek aan het Kort Rapenburg in Leiden. Het tiental onder e enkele Amerikanen pleegde passief verzet als personeel en tiënten het pand wilden betreden. Ze werden dan steeds door litie-agenten uit elkaar getrokken en verwijderd om direct arna de blokkade weer te hervatten. >n woordvoerster van de groep verklaarde vanmorgen zolang •or te willen gaan met de blokkade als de groep het vol kan tuden. „We zijn hier komen staan en gedragen ons passief als it ongeboren kind. We laten ons op dezelfde manier uit elkaar kken. Iedere keer als dat gebeurt denken we aan de kinde- n". De actie die geen speciale aanleiding heeft, motiveert ze s volgt: „Als je weet dat er bij je buren een moord wordt ge- eegd, ga je niet vergaderen of brieven schrijven aan de presi- fnt, dan ga je er naar toe". Beekhuizen, lid van de cfirectie van de kliniek van de Stich- ig Medisch Centrum voor Geboortebeperking, zegt dat dit ort demonstraties lijdzaam worden ondergaan. „Wij willen ten aanleiding geven tot grote problemen". Hij merkt op dat er spraken met de politie zijn over demonstraties. Pas wanneer e zich niet meer beperken tot de openbare weg wordt er inge- repen. Van de kant van de kliniek wordt de discussie al lang iet meer aangegaan met de demonstranten. „We zijn een in "incipe legale kliniek. Als mensen bezwaar hebben tegen abor- is, moeten ze brieven naar Den Haag sturen". een krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 15.00 uur, telefoon 071-12.22.48 en uw krant wordt nog dezelfde avond •bezorgd. Autobom in West-Bayrut Bewoners in de wijk Caracas in de islamitische westelijke sector van de Libanese hoofdstad Bayrut proberen het vuur te doven nadat een krachtige autobom tot ontploffing is gekomen. Zeker vier mensen zijn bij deze aanslag om het leven gekomen. 19 anderen raakten gewond. De explosie deed zich voor kort voordat de nieuw- gekozen president Rene Mouawad in West-Bayrut aankwam. FOTO: AFP AMMAN Fundamenta listische moslims hebben goede resultaten geboekt bij de verkiezingen van gisteren in Jordanië, ten koste van een aantal mi nisters uit de vorige rege ring. Dat blijkt uit de eer ste uitslagen, die vanmor gen bekend werden. De verkiezingen, waarbij 647 kandidaten om tachtig parle mentszetels streden, waren de eerste die in 22 jaar werden gehouden. De fundamentalis ten deden het vooral goed in de hoofdstad Amman, in de zuidelijke plattelandsgemeente Tafila en in Irbid, de tweede stad van Jordanië in het noor den. De kandidaten van de Moslimbroederschap zijn voor een strikte toepassing van de islamitische wet en staan on verzoenlijk tegenover Israel. Zij krijgen mogelijk twintig zetels in het parlement. De overige zijn voor meer gema tigde kandidaten. Onder de nieuw gekozen par lementsleden is ook Mansour Murad, een man die in 1969 betrokken is geweest bij een Palestijnse terreuraanslag op een bureau in Athene van de Israëlische luchtvaartmaat schappij El Al. Het waren de eerste verkiezi- nen in Jordanië waaraan ook vrouwen konden deelnemen. Over de resultaten van de twaalf vrouwelijke kandidaten was vanmorgen nog niets be kend. Kwartaalwinst Shell daalt 16% DEN HAAG In het derde kwartaal van dit jaar is de net towinst van de Koninklijke/S- hell Groep 16 procent,gedaald, maar over de eerste negen maanden is het resultaat met 31 procent gestegen in verge lijking met dezelfde tijdvak ken van verleden jaar. Het nettoresultaat kwam in het derde kwartaal uit op 652 mil joen pond sterling (tegen de huidige koers 2,2 miljard) te gen 778 miljoen pond in de zelfde periode van 1988. Over de eerste negen maanden steeg het van 2239 tot 2939 miljoen pond (ƒ9,7 miljard). HONGKONG China's ster ke man Deng Xiaoping heeft zijn functie als voorzitter van de Centrale Militaire Commis sie van de communistische partij neergelegd. Dit voorzit terschap was de laatste officië le functie die Deng (85) nog bekleedde. Hij wordt opge volgd door Jiang Zemin, de al gemeen-secretaris van de com munistische partij, aldus een persbureau in Hongkong, dat zich beroept op bronnen in Pe king. 26 PAGINA'S Krachtproef voor minister Maij- Weggen Alders rekent niet op populariteit Veel bedrijven chaotisch en ondoelmatig georganiseerd Naoki Kotake werkt aan nieuwe stijl Leiden moet „waterstad" worden Zoeterwoude gaat akkoord met recreatief fietspad Onduidelijkheid rond lokatie Noordwijkse school GEESTELIJK LEVEN/OPINIE BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE SPORT LEIDEN/REGIO I KUNST/RTV RTV PROGRAMMAS WEER/PUZZEL/MENU Voetbal op tv VANAVOND Duitsland 1, 20.15 uur: VfB Stuttgart-Bayern München en FC Kaiserslautern-FC Köln (Westduitse beker). Veel kranten, tijdschriften en programmabladen smijten met cadeautjes als iemand zich opgeeft als abonnee. Dat zijn lokkertjes, die evenzovele malen tot gevolg hebben, dat de nieuwe lezer later toch weer afhaakt. Abonnee van een krant als de Leidse Courant moet je uitsluitend en alleen worden als je hem goed vindt en wilt blijven lezen. Dat valt het beste te beoordelen na een gratis proefperiode van twee weken. Alleèn trouwe abonnees, die een ander opgeven als nieuwe abonnee kunnen op een ge schenk rekenen. Maar daarvoor moet hij of zij dan wel eerst even doorbladeren tot de eerste pagina van de katern Stad en Omgeving, vooraleer de pen ter hand te nemen. De Leidse Courant w proberen. Gratis en twee weken vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1