£eicUe Qo Ambtenaren willen er 5 procent bij m 11 Bon: 'ostduitse partij erder in het nauw Harde afspraak 12 13 15 ïieuw kabinet bouwt klein ir^diaf eest ie New York kiest voor een zwarte burgemeester Laatste voorbereidingen voor reis naar de zon Rijnland stemt in met bouw slib-verbranding H//LASER Woensdag 8 november 1989 81ste jaargang no. 24568 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteur GJ. Onvlee. Half tot zwaar bewolkt en en kele buien. Minimumtempera tuur rond 6 graden. Middag- temperatuur circa 11 graden. Krachtige zuidwesten wind, aan de kust eerst nog hard tot stormachtig. Tijdens het week- ejnde meer zon en droog. .tanley Rensch ontsteld Ijver uitspraak Brunswijk ARAMARIBO De leider van het Surinaamse ingle Commando, Ronnie Brunswijk, zegt alle irtrouwen te hebben in legerleider Desi Bouterse i het militair gezag in Suriname. liemand kan zeggen dat de militairen tegen ede zijn". Brunswijk deed zijn uitlatingen nadat gerleider Bouterse had verklaard dat hij „in het itionale belang" bereid is met Brunswijk te pra- n. Onder zijn aanhangers is grote beroering ont- lan over de uitlatingen van Brunswijk. Zijn ad- seur Stanley Rensch zei ontsteld te zijn over de chokkende" uitspraken. Volgens Brunswijk ►eft hij nooit iets tegen Bouterse zelf gehad, maar el „tegen de beslissingen die hem destijds door n adviseurs werden ingefluisterd en waarvan iuterse de schuld kreeg". Metaal: werken op zaterdag onontkoombaar UTRECHT De metaalwerkgevers zullen in de komende cao-onderhande lingen de zaterdag als reguliere werk dag op tafel leggen. Verder willen ze af van de automatische doorbetaling van de eerste twee ziektedagen en van de aanvulling van de ziektewetuitkering tot honderd procent. Dit voorschot op de cao-onderhandelingen in de metaal- en elektrotechnische industrie nam voorzitter drs. J. C. Blankert van de werkgeversorganisatie FME vanmiddag in zijn jaarrede in Utrecht. Begin vol gende maand beginnen de onderhande lingen over een nieuwe „metaal-cao", die voor zo'n 200.000 werknemers geldt. Pagina 8: Blankert: „Niet meer toe slag op zaterdag" Duizenden doof door discodreun LEIDEN Jaarlijks lo pen 15.000 jongeren tussen de 15 en 30 jaar gehoor- schade op. Popconcerten, disco's en walkmans zijn de boosdoeners. Nu al telt ons land naar schatting 150.000 jongeren met ge- hoorschade. Uit een nog niet gepubliceerd onder zoeksrapport blijkt dat vooral ook muzikanten disco's en walkmans Reagan Ronald Reagan is er al de jaren van zijn presidentschap in ge slaagd 'goed' over te komen op zijn publiek. Weliswaar zag hij er niet meer uit als in de jaren vijftig, maar je leeftijd hoef je ook niet te verbergen. Het geheim van Rea- gans verschijning bestond vol gens zijn critici uit weinig werken, veel slapen en het gebruik van de inhoud van allerhande potjes en flesjes. Die potjes kwamen er gis teren in Londen ook aan te pas. Al betrof het daar het wassen beeld van Reagan, dat komt te staan tussen die van zijn voor gangers Washington en Lincoln. Die zijn er ook niets ouder op ge worden. FOTO: EP A SfPliiiflffSfw&PmK ja de beëdiging van de nieuwe ministers gaf het kabinet gisteren met de koningin acte de présence op de trappen van het paleis ten Bosch. foto: milan konvalinka pj., HAAG Premier Lub- had het zijn ministers ploeg die ochtend nog zó inge peperd. Géén politieke inter views tot aan de regeringsver klaring (27 november). Alleen jen kort gesprekje voor de (JOS-televsie en radio en dan asta! Wat zenuwachtig en het de lippen verzegeld maak- en de elf nieuwkomers onder de ministers in het kabinet Lubbers-III zich daarom giste ren op voor hun eerste officië le ontmoeting met de pers. Om vervolgens toch hun mond een beetje voorbij te praten. Teneinde de presentatie van het nieuwe kabinet luister bij te zetten was gekozen voor de van historie doordrenkte Trè- veszaal in het ministerie van algemene zaken. Het vertrek, waar ooit de raadspensionaris sen Van Oldenbarnevelt en De Wit met de 'Heren Zeventien' vergaderden, was nu omgeto verd tot televisie- en radiostu dio. De anti-chambre was het jachtterrein van tientallen dagbladjournalisten. Eén voor één mochten de ministers hun entree maken, na een grondige poeder- en kapbeurt aan een NOS-schminktafel en fotoses sie in een andere kamer. De voorlichtingsdirecteuren wa ren er vaak als een haas bij om de nieuwe bewindspersoon krachtig bij de arm te nemen en langs het aanwezige volk te leiden. Pagina 3: „Denk er om: geen politieke uitspraken!" REGERING STAPT OP; DEMONSTRATIES HOUDEN AAN pOST-BERLIJN Het entraal comité van de IeD, een soort parlement |an de Oostduitse commu- listische partij, is in poedzitting bijeen om wijzigingen in het partij- estuur te bespreken. Mo- elijk nemen alle leden ran het politburo, het da- elijks bestuur van de [ed, ontslag. Gisteren is ie Oostduitse regering al bnder druk van de massale emonstraties, de roep om ervormingen en de omvang- tijke exodus naar de Bondsre- ubliek zal in elk geval op [orte termijn een buitenge woon partijcongres van de »ED bijeen worden geroepen, bok zal de partij een „actie program" voor politieke en jconomische hervormingen ifkondigen, dat onder andere roorziet in een betere bescher ming van burgerrechten. Willy Stoph. FOTO: epa Duizenden mensen hebben gisteren gedemonstreerd voor het gebouw van het centraal comité van de SED. Zij eisten vrije verkiezingen en riepen „Alle macht aan het volk, niet aan de SED". De stemming was grimmig. Intussen heeft een vooraanstaand leider van de Oostduitse Lutherse kerk, Guenther Krusche, opgeroe pen tot „vrije en geheime ver kiezingen" om een nieuwe re gering te kiezen. Krusche zei gisteravond voor de televisie niet te verwachten dat het huidige parlement in staat zal zijn een kabinet te vormen dat het vertrouwen heeft van de bevolking. In de stad Wismar protesteer den vijftigduizend mensen te gen het machtsmonopolie van de SED. Guntram Erdmann, een leider van de democratise ringsbeweging Neues Forum, sprak de menigte toe en stelde dat zijn beweging zich wil in zetten voor „een vreedzame overgang naar een- democrati sche staat". Volgens Erdmann luidt het aftreden van de mi nisterraad het begin in van een politiek proces dat uitein delijk tot „volledig nieuwe structuren" zal leiden. Pagina 7: „Nu lijd voor vrije verkiezingen in de DDR" IEW YORK De Democraat David Dinkins is vannacht geko- en tot nieuwe burgemeester van New York. Hij won de verkie- ingen voor zijn Republikeinse rivaal Rudolph Giuliani met 51 egen 48 procent van de stemmen. Jinkins (62), die na twaalf jaar burgemeester Edward Koch op- 'olgt. wordt de eerste zwarte burgemeester van de grootste stad 'an Amerika (7,5 miljoen mensen). lehalve in New York schreef ook in de staat Virginia een zwar- e kandidaat geschiedenis. Douglas Wilder, de kleinzoon van een laaf, werd met een krappe meerderheid tot gouverneur geko- en, vóór de blanke Republikein J. Marshall Coleman. Virginia 'as ooit een van de staten die zich het felst verzetten tegen het fschaffen van de slavernij. Wilder is de eerste zwarte die het ot gouverneur heeft gebracht. Marshall heeft overigens een ïertelling van de stemmen geëist. Het was trouwens helemaal ten slechte dag voor de Republikeinenvan president Bush, die >ok in New Jersey de gouverneursverkiezingen verloren. Pagina 7: Dinkins wil „vredestichter" zijn Moeder is voorbeeld bij drop eten DEN HAAG Ruim een op de drie Nederlanders eet min stens eenmaal per week drop. Opvallend is dat vrouwen van 25 tot en met 49 jaar tweemaal zoveel drop eten als mannen. Bovendien fungeren zij in die leeftijdsklasse als 'koopagente' voor hun kinderen tot en met dertien jaar, die als grote drop- verorberaars naar voren ko men in een marktonderzoek van fabrikant Katja. In totaal wordt er per jaar 28.000 ton drop verkocht, voor 247 mil joen gulden. Van de jongeren tussen 6 en 19 jaar eet 90 pro cent geregeld drop. DEN HAAG De drie grote amb- tenarencentrales ACOP (FNV), CCOOP (CNV) en het onafhanke lijke Ambtenarencentrum willen voor volgend jaar 5 procent van de loonsom (ruim twee miljard gul den) voor verbetering van arbeids voorwaarden van het overheids personeel. Dat hebben ze minister Dales van binnenlandse zaken (overheidspersoneel) gisteren di rect bij haar aantreden per brief laten weten. De vierde centrale CMHA vaart een ei gen koers, omdat zij vindt dat de belan gen van haar middelbare en hogere le den onvoldoende tot hun recht zijn ge komen in tot nu toe afgesloten overeen- komstCii: Ook deze centrale vraagt zo'n vijf procent, die voor een belangrijk deel ten goede moet komen aan het wegwer ken van salarisachterstanden bij middel bare en hogere ambtenaren. In het regeerakkoord is voor volgend jaar voor ambtenaren een ruimte van 2,4 procent opgenomen (net als voor de uit keringen en uitgaande van een verant woorde stijging van de lonen in de marktsector). Verder mag een kwart van de besparingen die wordt bereikt door doelmatiger werken naar de arbeids voorwaarden vloeien en is er een paar honderd miljoen beschikbaar voor knel punten en scholing. De drie centrales willen vijf procent, omdat dit spoort met de ruimte die in het bedrijfsleven wordt gevraagd, voor zowel loon als andere arbeidsvoorwaar den. De helft van de vijf procent willen de ambtenarenbonden besteden aan een algemene salarisverhoging, die door werkt naar de gepensioneerden. Mocht de loonstijging in het bedrijfsleven hoger uitvallen dan 2,5 procent, dan zullen de centrales dit extraatje eisen. De andere 2,5 procent kan aan andere maatregelen worden besteed, bijv. op het vlak van werkgelegenheid. Dienstenbond CNV De Dienstenbond CNV stelt in de ko-. mende cao-onderhandelingen een loon eis van ten minste 3 procent. In het flo rerende bank- en verzekeringsbedrijf wil de bond 4 procent loonsverhoging claimen. Evenals de Dienstenbond FNV wil de CNV-bond „waar mogelijk" af spraken maken over invoering van de 36-urige werkweek om meer mensen aan het werk te helpen. 00 onx&óüngssa&hot Utyses start in oktober 1990 een reis via Jupiter naar de ion. De sateMiet gaat eerst richting Jupiter om. gebru* makend van de kractitvotdeo rond Jupiter. zelf meer sneih&d te ontvnkketon. I UMyses zal daarna de poten van I de ion bestuderen. NOORDWIJK In het technisch centrum ESTEC van de Europese ruimte vaartorganisatie ESA in Noord wijk zijn vandaag de laatste uitvoerige tests begonnen met de weten schappelijke satelliet Ulysses voor zijn lange reis naar de zon. Het zal de eerste keer zijn dat de astronomen de zon van zo dichtbij kunnen bestuderen. De kosten van de missie be dragen ongeveer twee miljard gulden. De satelliet zal vol gend jaar oktober met behulp van een ruimteveer vanaf Cape Canaveral in de VS in de ruimte worden gebracht. Ulys ses zal op zijn vijf jaar durende tocht verschijnselen onderzoe ken als de zonnewind, het magnetisch veld en de kosmi sche straling van de zon op de voor de mens nog onbekende zuid- en noordpool van dit he mellichaam. Ulysses zal niet direct naar de zon reizen, maar een omweg via Jupiter maken. De satelliet maakt gebruik van de zwaar tekracht van deze grootste pla neet van ons zonnestelsel om een grote slinger naar de zon te maken. Dan zal Ulysses een snelheid bereiken van mini maal 45 kilometer per seconde. Daarmee is hij de snelste satel liet die de mens ooit in de ruimte heeft gebracht. Op 30 september 1995 eindigt de mis sie. De astronomische satelliet Hipparcos, die op 8 augustus werd gelanceerd, is begonnen aan het aftasten van het heelal om de iuiste positie van meer dan 100.000 sterren nauwkeu rig te bepalen. Dit werk is met behulp van observaties vanaf de aarde niet mogelijk. LEIDEN Het bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijn land heeft vanmorgen ingestemd met de bouw van een verbran dingsinstallatie voor zuiveringsslib. De installatie zal worden be heerd door een nieuwe NV waarin ook de hoogheemraadschap pen Schieland, Delfland en het zuiveringschap Hollandse Eilan den deelnemen. De verbranding die in 1993 in Dordrecht in ge bruik wordt genomen moet een einde maken aan het storten van slib. Tegelijk gaat Rijnland onderzoek doen naar milieu vriendelijker manieren van verwerking (ADVERTENTIE) LASER XT/3 5V4 drive 20 MB hard disk. PC Tools pakket 5.0 de luxe 14" monitor. (amber, wit, groen) merk Laser. 1 jaar fabrieksgarantie 3 jaar gratis verzekerd (R.V.S. verzekering). Star LC-10 printer (1 jaar fabrieksgarantie) Compleet starters-pakket bestaande uit software 5'/4 floppen printerkabels, enz. enz. Van 3899 - Aktieprijs 3299- Bel en bestel Tel. 071-220620 van 9.30-18.00 uur week 44 Geen krant ontvangen Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnr.071- 122248 en uw krant wordt nog dezelf de avond nabezorgd. 18 Ritzen: „Kwaliteit onderwijs gaat omhoog" Klimaat conferentie eindigt zonder unanieme afspraken NCW: openbaar vervoer Randstad in particuliere handen Libregts kiest voor zekerheid en traditie Sociale Zaken wil drie ton van Leiden Bezwaren tegen bedrijfswoning bij cafe't Veen in Alkemade Protest VVD Noordwijk tegen voortrekken bouwplan Duna Deli #Ji Ray Charles nog steeds op zoek naar gevoel in muziek GEESTELIJK LEVEN/OPINIE 2 BINNENLAND 3/5 BUITENLAND 7 ECONOMIE 8 SPORT 9 LEIOEN/REGIO 11/12/13 KUNST/RTV 15 RTV-PROGRAMMA S 17 WEER/PUZZEL 17 Harde afspraken, daar gaat het om in het leven. En als die wel of soms ook niet worden gemaakt dan komt dat in de krant. Zeker als het gaat om de belangrijke, tweedaagse internationale klimaat- conferentie, die in Noordwijk is gehouden. Men had daarvan verwacht, dat de afspraken er hard van zouden zijn. Het gaat immers om het terug dringen van het broeikaseffect, dat wordt veroor zaakt door te veel C02 in de atmosfeer. Er viel weinig af te spreken. Pas over een paar jaar wor den we wellicht wat wijzer. Vandaar de goede raad om zelf maar een harde afspraak te maken. Dat kan met het invullen van onderstaande bon. Dan leest u binnenkort in de Leidse Courant, dat er uit eindelijk toch over het milieu wel harde afspraken zijn te maken. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1