©owo/tit Minister wil aftreden van voltallige politburo 2 3 4 6 7 7 Kabinet vandaag compleet 1.39 Nederland als 'paradijs' op Russische televisie Verklaring Verkeersdode op weg Alphen-Boskoop Nijpels vraagt steun om C02 terug te dringen DRUK OP LEIDING DDR NEEMT TOE PREI EN RUNDERTARTAAR Maandag 6 november 1989 81ste jaargang no. 24566 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Siithoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24,24 pier maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 pier mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties, 071 -134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J.J Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. In de nacht en ochtend plaat selijk mist. Later op de dag af en toe zon. Minimumtempera tuur van 5 graden aan zee tot om het vriespunt hier en daar in het binnenland. Middag- temperatuur omstreeks 9 gra den. Zwakke wind uit uiteen lopende richtingen. Campagne tegen walkman ils gevaar in het verkeer 2LVERSUM Het ministerie van verkeer en jaterstaat start een campagne die wijst op de ge- kren van de walkman in het verkeer. Mocht dat Een effect hebben dan overweegt het ministerie En verbod op het gebruik van draagbare cassette- [corders in het verkeer, aldus Ir. C. Schlösser van bt ministerie van verkeer en waterstaat gister- fond voor de VARA-televisie. Het ministerie Enkt aan het verspreiden van folders op scholen |n de scholieren te wijzen op de gevaren. Luiste- ;n naar muziek via de walkman is gevaarlijk om- at de verkeersgeluiden dan niet meer te horen Sn. Afgelopen week vond een jongen in Rotter- jim nog de dood omdat hij een tram waarschijn- Sk niet hoorde aankomen. Ook in Breda was de [alkman onlangs oorzaak van een dodelijk onge- Meesterpianist Horowitz overleden DEN HAAG Pianist Vladimir Ho rowitz, „de laatste der romantici" zo als hij werd genoemd, is gisteren op 85-jarige leeftijd aan een hartaanval in zijn woning in New York overle den. Horowitz werd beschouwd als een van de grootste pianisten van deze eeuw. Ondanks vaak jarenlange afwezigheid van de podia bleef het publiek hem op handen dragen, in bewondering voor zijn vaak eigen zinnige interpretatie van het werk van de grote componisten. Zo ook het Nederlands publiek, dat hem in 1987 twee keer kon zien in het Am sterdamse Concertgebouw. Pagina 8: Horowitz verveelt nooit Vladimir Horowitz. BOSKOOP De 22-jarige A. Onderstal uit Boskoop is in de nacht van vrijdag op zater dag om het leven gekomen, nadat zijn auto op de kop in het water naast de provinciale weg Alphen aan den Rijn-Boskoop was ge raakt. De auto werd pas bij daglicht aange troffen. Omwonenden hadden kort na mid dernacht wel een klap gehoord, maar zij had den niets kunnen ontdekken. Het slachtoffer is waarschijnlijk net na een bocht in de rech- terberm terecht gekomen en raakte daar met zijn auto een lantarenpaal. Om weer uit de berm te komen heeft hij vermoedelijk te ab rupt naar links gestuurd, waardoor hij met zijn auto dwars over de weg is geschoten en in de sloot is gereden. Dieven krikken vrachtwagen op BERKEL EN RODENRIJS Een vracht wagenchauffeur uit Berkel en Rodenrijs dacht dit weekeinde het ei van Columbus te hebben uitgevonden. Om te voorkomen dat dieven er met zijn aluminium platen van door zouden gaan had hij de wielen van zijn wagen .bovenop de waardevolle waar gezet. Zijn verbazing moet dan ook groot zijn ge weest toen de volgende dag de platen toch weg bleken te zijn. Slimme dieven hadden de combinatie opgekrikt en zo één voor één de aluminiumstukken onder de banden van daan gehaald. Een en ander heeft echter wel de belangstelling gewekt van een getuige, die het kenteken van de auto van de dieven heeft opgenomen. De politie van Berkel ver zoekt hem om weer contact op te nemen voor nadere informatie, telefoon 01891- 16067. allon larlijkse alon-festival de Indiase pofdstad New elhi grote ©langstelling ok. Scooters jn in India een per populair prvoermiddel. OTO: AP ÏOORDWIJK Minister Nij- (els van milieu heeft vanmor- len tijdens zijn openingstoe- praak tot de tweedaagse in- ernationale klimaatconferen- [e in Noordwijk gepleit voor iteun aan ontwikkelingslan- |en. Daarmee zullën duurza- ïe economische ontwikkelin- en worden gestimuleerd, die loeten leiden tot een vermin- ering van de uitstoot van ooldioxyde. Ook de landen in et Oostblok moeten door de jke landen worden gesteund, dus Nijpels tot zijn gehoor daaronder ook koningin Bea- !ix zich bevond. 'ijpels meent dat „in de toe- omst" een „internationaal limaatfonds" opgericht kan 'orden voor de bestrijding an de uitstoot van gassen zo als kooldioxyde (CO,), die het broeikaseffect veroorzaken. De klimaatconferentie in Noordwijk beschouwt de mi nister als een „eerste stap" naar een dergelijk fonds. An dere punten die volgens hem besproken dienen te worden, zijn een wereld-klimaatver drag en afspraken over stabili sering van het C02-gehalte. Het verloop van de voorberei dende onderhandelingen heeft duidelijk gemaakt dat in Noordwijk hooguit afspraken gemaakt kunnen worden over stabilisering van het C02-ge- halte op een nog nader te be palen tijdstip. Nijpels echter nam een voorschot op de ver dergaande maatregelen, waar toe het nieuwe Nederlandse kabinet heeft besloten. herkiezingen Griekenland lossen niets op ATHENE De conservatieve partij Nieuwe Democratie heeft ij de algemene verkiezingen van gisteren in Griekenland net jeen meerderheid in het parlement weten te behalen. Met 46,3 irocent van de stemmen krijgt de ND 148 zetels in het 300 zetels ellende parlement. Dat is drie minder dan de vereiste 151 zetels. Peze uitslag betekent dat er een coalitie moet worden gevormd, lis dat niet lukt en dat is niet denkbeeldig zullen opnieuw lerkiezingen worden uitgeschreven, mogelijk al op 17 december, fagina 5: Papandreou lijdt niet onder schandalen OOST-BERLIJN De Oostduitse minister van cultuur wil dat het vol tallige politburo af treedt. Minister Hans-Joachim Hoffmann pleitte voor een nieuwe regering die zou moeten aantreden om de hervormingspolitiek van partijleider Egon Krenz een kans te geven. „We hebben zo spoedig mo gelijk een nieuwe regering nodig", aldus Hoffmann in een toespraak tot een bij eenkomst van kunstenaars en leraren. Krenz maakte vrijdag al het aftreden be kend van vijf oudgediende leden van het politburo. Zaterdag vond in Oost-Ber- lijn de grootste demonstra tie uit de gechiedenis van de DDR plaats. Daarmee is de druk op de partijleiding om tot veranderingen te ko men weer toegenomen. Meer dan een miljoen men sen pleitten voor hervor mingen en hekelden de hui dige leiding. Intussen maakte de minis ter van binnenlandse zaken Friedrich Dickel op televi sie bekend dat tegen het eind van het jaar een nieu we wet op reizen naar het buitenland zal worden inge voerd. Details van het wets ontwerp zouden vandaag gepubliceerd worden. Alle DDR-burgers zouden onder de nieuwe wet de mogelijk heid krijgen 30 dagen per jaar vrijelijk te reizen. De minister liet verder door schemeren dat een illegaal verblijf in het westen niet langer strafbaar zal zijn. De massale uittocht van de Oostduitsers leidde tot lang wachten bij de Tsjechoslowaakse grens. Bij de grensovergang in Schirnding, ten oosten van Marktredwitz in Beieren, stond zondag een meer dan vijf kilometer lange file. foto: anp Ondanks dit vooruitzicht zijn zo'n 15.000 Oostduitsers de grens tussen de Tsjecho- slowakije en de Bondsrepu- bleik per trein, bus of auto overgestoken. De massale uittocht is de vierde en de grootste uif de DDR sinds september. Dit jaar hebben in totaal meer dan 176.000 mensen het land verlaten. De DDR-burgers gingen per trein, auto of bus via Tsjechoslowakije naar West-Duitsland. De Oost duitse regering schortte vrijdag alle reisbeperkingen op. Op een bijeenkomst van het Rode Kruis in Bonn hield de Westduitse bondskanse lier Helmut Kohl een warm pleidooi voor solidariteit om de nieuwkomers uit de DDR en Oost-Europa op te nemen. „In een welvaarts maatschappij als de Bonds republiek moet het toch vanzelfsprekend zyn dat zonder grote discussie soli dariteit wordt betracht voor de Duitsers die naar ons toe komen". Pagina 5: Volk roept par tij ter verantwoording Fiolet: „Oecumenische situatie lijkt op Oost-Berlijn" A «a< De Koning: „Zomer'90 wordt testcase voor nieuwe kabinet" Aoun maakt geen plaats voor Libanese president J Bisschop Bar: Boodschap evangelie onveranderd krachtig Scheepswerf koopt café Tante Kee Clubliefde verdwijnt bij sporters Koninkrijkszaal Jehova's Getuigen rijst als paddestoel uit de grond GEESTELIJK LEVEN/OPINIE 2 BINNENLAND 3 KUNST/RTV 4 BUITENLAND 4/S LEIDEN/REGIO 6/7 RTV-PROGRAMMAS 9 WEER/PUZZEL/MENU 9 VAN HUIS UIT 10 SPORT 11 T/M 18 (ADVERTENTIE) MORGEN BEËDIGING DOOR KONINGIN Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding Prei, kilo Rundertartaar, 100 we Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Forma teur Lubbers zal vandaag zijn nieuwe kabinet ge reed hebben. De ministers van CDA en PvdA wor den naar verwachting morgenmiddag door ko ningin Beatrix beëdigd. De enige ontbrekende schakel in het kabinet was vanochtend nog de minister van verkeer en waterstaat. Over de vervul ling van deze functie voerden Lubbers e« beoogd vice-pre- mier Kok vanmorgen een ge sprek met mevrouw H. Maij- Weggen (CDA). In politieke kringen hield men er echter rekening mee dat er wellicht ook nog andere kandidaten zouden worden opgeroepen. Na het completeren van de ministersploeg zouden Lub bers en Kok beginnen met het ontvangen van de kandidaat- staatssecretarissen. Het is ove rigens niet noodzakelijk dat deze bewindslieden op dezelf de dag als de ministers worden beëdigd. Vijf personen zijn al zeker van een post als staatsse cretaris: mr. A. Kosto (PvdA) gaat naar Justitie, J. Wallage (PvdA) naar Onderwijs, mr. B.J.M. van Voorst tot Voorst (CDA), die nu nog staatssecre taris van Buitenlandse Zaken is, verhuist naar naar Defen sie, drs. E. Heerma (CDA) blijft op VROM en mevrouw D.Y.W. de Graaf-Nauta (CDA) prolongeert haar functie op Binnenlandse Zaken. De Rot terdamse wethouder van on derwijs en minderhedenbeleid H.J. Simons (PvdA) wordt als grootste kanshebber genoemd voor het staatssecretariaat van volksgezondheid op het minis terie van WVC. braken konden er in de loop van de dag drie worden inge vuld. Eerst kregen Lubbers en Kok het ja-woord te horen van prof.dr.ir. J.M.M. Ritzen (PvdA), aan wie gevraagd was de portefeuille van onderwijs en wetenschappen te gaan be mannen. Vervolgens konden zij de Nijmeegse burgemeester mevrouw drs. C.I. Dales (PvdA) noteren als minister van binnenlandse zaken en daarna prof.mr. E.M.H. Hirsch Ballin (CDA) als minister van justitie. Van de vier ministersposten Pagina 3: Hirsch Ballin zegt die zaterdagmorgen nog ont- ja na langdurig overleg (Van onze correspondent) lOSKÓU Miljoenen Sovjet-kijkers hebben gis- eren op het tweede net an de centrale staatstele- isie anderhalf uur lang tunnen zien wat een pa- adijselijk land Nederland )e traditionele landerige uren ia de zondagse lunch worden lier op de tv vaak gevuld met vaardenvrije natuurfilms. Haar wat Volodja Moltsjanov, ix-Novosti correspondent in (ederland en thans een zeer gekend tv-presentator in de Sovjetunie, op het scherm bracht, was niets meer of min der dan een kleurrijke lofzang op het kapitalisme en de demo cratie. Zoals die, in zijn ogen althans, in ons land de gang van zaken bepalen. Moltsjanovs boodschap was simpel: Nederlanders zijn wel varend en gelukkig omdat ze hard werken. En hij illustreer de dat met beelden die voor de gemiddelde Sovjet-burger overrompelend waren. Schap pen met zes miljoen kilo kaas die vrij verkrijgbaar bleek te zijn (kaas is hier in Moskou al enige tijd uit het het gezicht verdwenen). Een banketbak ker die lol heeft in zijn werk en de oprechte bedoeling bezit om zijn klanten te verwennen. Vissers die trots zijn op hun ar beid en er een eer in leggen om hun produkt vers op de markt te krijgen. Arbeiders in een machinefabriek die een huis met twaalf kamers blijken te hebben, geen lid zijn van een vakbond of een politieke partij en op de vraag „Bent u een proletariër?" reageren met „Wat is dat?", maar ondertus sen wel een salaris van over meer dan drieduizend bruto per maand toucheren. Dat is meer dan wat een generaal of fabrieksdirecteur in de USSR verdient, zelfs als je bij de om rekening de onzinnige officiële wisselkoers hanteert. Dit alles komt sprookjesachtig over op de Sovjet-mensen, die zich na de uitzending van gisteren wel vertwijfeld moeten afvragen wat ze met al haar gesappel in dienst van het marxisme-leni- nisme nu eigenlijk hebben be reikt. Het bleek immers dat de Nederlandse arbeiders tot hun onwaarschijnlijke levensni veau waren doorgestoten zon der enige vorm van klasse- strijd. En ook de Nederlandse bejaarden toonden zich in hun tehuizen opperbest tevreden. Een keer per week kregen ze bezoek van hun kinderen, een zaam voelden ze zich rjiet. Dit was een van de momenten waarop Moltsjanov zich een beetje vergaloppeerde in zijn rapportage. Want eenzaamheid onder Nederlandse bejaarden is een gekend feit. Zoals hij ook de problemen van de mul- tiraciale Nederlandse samenle ving geheel oversloeg. Of het milieuvraagstuk waar notabe- ne ons kabinet over is geval len, en dat terwijl Moltsjanov net in Nederland was toen de verkiezingscampagne haar hoogtepunt bereikte. Ook het voor de gemiddelde Sovjet ver bijsterende gegeven dat er in zo'n campagne soms wel meer dan dertig politieke partijen meedingen, werd onbesproken gCaten. Maar dat was ook niet de bedoeling van deze film. Moltsjanov komt er rond voor uit, dat hij zich volledig door zijn Nederlandse sponsoren heeft laten leiden. „Wij wilden een reclamefilm maken", zegt zijn medewerkster Irina Zajt- seva dan ook openhartig. Dat is perfect gelukt. Nederland, waarvoor in de USSR tegen woordig op het hoogste niveau grote belangstelling bestaat op agrarisch gebied, is gisteren waanzinnig gepromoot. Ons land kan hier niet meer kapot. Zelfs de drugsproblemen, die behoorlijke aandacht kregen, lijken in Nederland door een meegaande behandeling be heersbaar. Het lijkt erop, dat we morgen een voortvarend ka binet krijgen. Het is nog niet beëdigd of het wil al in de slag gaan met werkgevers en werknemers om zo een sociaal akkoord tot stand te brengen. Dat wordt van groot belang geacht voor het welslagen van het werkgelegenheidsbeleid. Binnen twee we ken - precies de tijd waarin iedere abonnee in spe er achter kan komen hoe goed geïnformeerd de Leidse Courant ook op politiek terrein is - komt premier Lubbers met een regeringsverklaring. Tijd dus voor üw verklaring dat u onze krant wel eens twee weken wil proberen. Om daarna met het kabi net tenminste de rit uit te zitten. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998. 2500 VD Den Haag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1