Geheime uittocht Russische joden Vr finale Duizenden DDR-burgers vandaag naar Westen 3 5 7 9 13 15 25 27 29 Wat let u? AUTCEHEEMSKERI Nieuwe zuigfles niet goed schoon te maken De Koning: CDA telt te weinig vrouwen VANDAAG £eicUc0omcmt Zaterdag 4 november 1989 81ste jaargang no. 24565 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. -Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/mvr. 18.0ff-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071 -122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Losse nummers 1. HET UUEER Veel bewolking en perioden met regen. Middagtempera- tuur rond 12 graden. Zuid tot zuidwesten wind, matig tot vrij krachtig, langs de kust en op het IJsselmeer krachtig of hard. De vooruitzichten voor mor gen tot en met woensdag: aan houdend wisselvallig, middag- temperatuur ongeveer 11 gra den. T)uizenden betogen voor emocratie in Bulgarije ENEN Voor het eerst is nu ook in Bulga- ,e een grote demonstratie gehouden voor de mocratische hervormingen. De schattingen fver het aantal deelnemers aan de protest- aars in de hoofdstad Sofia lopen uiteen van Her- tot negenduizend. Tijdens de veertig mi- durende demonstratie, die vreedzaam Berliep, werden leuzen als „democratie" en glasnost" gescandeerd. De betoging viel sa-, (nen met de slotdag van een CVSE-conferen- jie over de bescherming van het milieu. Het is (liet bekend of de politie tijdens of na de de monstratie arrestaties heeft verricht. De Bul gaarse partijleiding heeft de afgelopen maan- en met de mond de hervormingsgedachte be iden, maar in de praktijk is daar niets van irecht gekomen. agina 7: Roemenië saboteert milieuconfe- intie Bankovervallers verliezen buit bij aanrijding HAARLEM Een overval op een bankfiliaal in Haarlem is voor de twee overvallers gisteren slecht af gelopen. Tijdens de vlucht met hun motor botsten de mannen tegen een auto. Een van de mannen sloeg met zijn hoofd door de voorruit van de auto. De mannen vervolgden lopend' hun weg. Hun buit van tussen de 50 mille en een ton moesten zij achter laten. Volgens een politiewoord voerder hebben omstanders vervol gens een greep gedaan in de buit, die open en bloot op straat lag. De nummers van de bankbiljetten zijn overigens genoteerd, aldus de woordvoerder. Onderzoek naar dood Delftse vrouw (81) DELFT In een ruimte onder de trap in haar woning aan de Brasserskade in Delft is gisteravond het levenloze li chaam aangetroffen van de 81-jarige me vrouw B. Lagendijk-Buchholz. Omdat er volgens de Delftse politie geen natuurlij ke doodsoorzaak kon worden vastgesteld en de kamers boven in het huis door zocht bleken te zijn, zal sectie worden verricht. De politie houdt er ernstig re kening mee, dat de vrouw het slachtof fer is geworden van roofmoord. De vrouw is donderdagmiddag voor het laatst in leven gezien. Toen buren gister avond constateerden dat de gordijnen nog dicht waren, belden zij een kennis van het slachtoffer. Deze trof de vrouw Koe voor Gorbie Een functionaris van de Russische ambassade in Parijs (rechts) heeft 1 voor de gelegenheid de koe bij de horens gevat. De stier beter gezegd, want het is de bedoeling» dat de 17-jarige Don Juan, een stier uit het beroemde geslacht van de Limousin-runderen, gaat zorgen voor een uitgebreide nalaten schap in de Sovjetunie. Sovjetleider Gorbatsjov had Don Juan cadeau gekregen tijdens zijn re cente bezoek aan Frankrijk. FOTO: AP Het terrein van de overvolle Westduitse ambassade in Praag gistermiddag. Ondanks het vertrek van de duizenden vanmorgen wordt verwacht, dat de ambassade spoedig opnieuw overstroomd zal worden door vluchtelingen. FOTO: AP GROTE ZUIVERING IN OOSTDUITS POLITBURO BONN/PRAAG Alle meer dan vijfduizend Oostduitse vluchtelingen die de afgelopen dagen hun toevlucht hebben ge zocht op het terrein van de Westduitse ambassade in Praag, zijri vanmorgen in alle vroegte naar de Bondsrepubliek vertrok ken. Velen zijn daar in middels aangekomen. Vannacht besloten de Oost duitse autoriteiten af te zien van de tot nu toe gebruikelij ke, tijdrovende, procedures rond het vertrek van de vluchtelingen. Tot dusverre moesten Oostduitsers onder meer eerst een formulier on dertekenen, waarin zij formeel afstand deden van hun Oost duitse staatsburgerschap. On middellijk na de bekendma king, die met overdonderend gejuich werd ontvangen, ver trokken de eerste groepen Oostduitsers in hun eigen au to's richting Bondsrepubliek. Ook twee Westduitse passa giersbussen, met in totaal rond de honderd inzittenden, start ten omstreeks middernacht de reis naar West-Duitsland. Duizenden anderen bleven op het ambassadeterrein wachten op de speciale treinen, die vanmorgen om zeven uur zou den vertrekken. De verwach ting is overigens dat de ko mende dagen opnieuw vele duizenden mensen bij de am bassade zullen aankloppen. Gisteren gearriveerde vluchte lingen meldden dat de wegen naar Praag vol waren met Oostduitse auto's. Intussen is ook op politiek ge bied in de DDR een nieuwe uittocht op gang gekomen. Partijleider Krenz maakte gis teravond in een tv-toespraak het aftreden bekend van vijf van de achttien leden van het politburo, onder wie veteranen als de partij-ideoloog Hager (77) en het hoofd van de vei ligheidsdienst, Mielke (81). Ook wordt spoedig het ontslag verwacht van premier Willi Stoph. Krenz beloofde vergaande po litieke en economische hervor mingen. De partijleider deed een dramatisch beroep op de bevolking om in het land te blijven en te vertrouwen op de vastbeslotenheid van het lei derschap om hervormingen door te voeren. „Er is geen weg terug. We hebben jullie allen nodig. Hebt vertrouwen in onze vernieuwingspolitiek", aldus Krenz. Terwijl hij sprak betoogden in tal van Oostduit se steden opnieuw honderd duizenden mensen voor snelle hervormingen. Pagina 7: Hervormer Mo- drow genoemd als opvolger Stoph (ADVERTENTIE) iTïinJrflUB OFF. DEALER 00 LEIDEN É3NISSAN ROELOFARENDSVEEN Lammenschansweg 128 Alkemadelaan 1 Tel. 071-310811 Tel. 01713-12866. DEN HAAG De op zich onschuldige zuigfles mag zich sinds kort in de be langstelling van de poli tiek verheugen. Zelfs zo zeer dat demissionair staatssecretaris Dees van welzijn, volksgezondheid en cultuur de keurings dienst van waren op dracht heeft gegeven een onderzoek naar dit voor baby's onmisbaar eetgerei in te stellen. De boosdoener is een nieuw op de markt gebrachte zuigfles. Die heeft een speciale vorm, zodat baby's die zelf kunnen vasthouden, althans volgens de fabrikant. Maar door de speciale vorm zijn deze flessen moeilijk schoon te maken, klaagde par lementariër Beckers van Groen Links in kamervragen aan Dees. Want welke risico's lopen babies als er oude mel- kresten in de zuigflessen ach terblijven, zo vroeg ze zich af. Beckers stelde onder meer voor de flessen maar uit de handel te nemen. Dees ziet daar wel wat in. De flessen zijn inderdaad moeilij ker schoon te maken dan de gebruikelijke, zo schrijft hij. Als de keuringsdienst bepaalt dat de flessen gevaren voor de gezondheid van de mens (lees, baby) kunnen opleveren, mo gen de flessen niet meer in de handel worden gebracht, is zijn standpunt. Symbolisch einde aan Koude Oorlog NEW YORK De Verenigde Staten en de Sovjetunie zullen een gezamenlijke resolutie voorleggen aan de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De resolutie gaat over vrede, veiligheid en interna tionale samenwerking en is bedoeld als symbolisch einde van de Koude Oorlog tussen de twee grootmachten. De in zeer algemene bewoordingen opgestelde resolutie roept alle landen op hun pogingen om vrede te bewerkstelligen te vergroten en de principes van het VN-handvest na te leven. Hoewel volgens diplomaten de resolutie in de praktijk weinig effect zal sorteren, wordt de stap van beide supermachten wel gezien als een historisch moment in hun onderlinge be trekkingen. ISRAEL REKENT OP TIENDUIZENDEN IMMIGRANTEN (Van onze correspondente Willy Werkman) TEL AVIV Bijna vijftienhonderd Russi sche joden zijn de afge lopen maand met een geheime operatie, die pas nu bekend is ge worden, in Israel aan gekomen. De nieuwe immigranten zijn, naar Israel verwacht, het begin van een immi gratiegolf die honderd- a tweehonderddüizen joden uit de Sovjetunie naar het Beloofde Land moet brengen. Met toestellen van de Hon gaarse, de Poolse en de Roemeense luchtvaart maatschappijen, of met Is raëlische toestellen vanuit Cyprus, arriveerden de Russische emigranten de afgelopen weken in het diepste geheim 's nachts op het vliegveld Ben Goerion. Absorptie-centra en in haast gemobiliseerde flats vangen de nieuwkomers op. De opzienbarende immi gratie-golf is het directe re sultaat van nieuwe Ameri kaanse beperkingen, die aan de min of meer vrije stroom van Russische emi granten naar de Verenigde Staten een einde hebben gemaakt. Voor Russische joden die hun geboorteland willen verlaten is Israel nu het alternatief. Israel ziet zich inmiddels gesteld voor het immense probleem de komende ja ren vele tientallen duizen den immigranten een nieuw bestaan aan te bie den. De eerste jaren is vol gens schattingen meer dan vier miljard gulden nodig om de Russische immigra tie-golf op te vangen. Geld dat de in moeilijkheden verkerende Israëlische schatkist zeker niet kan opbrengen en dat naar' in Israel gehoopt wordt voor een deel uit de Vere nigde Staten zal komen. Washington heeft echter al laten weten geen financiële hulp te zullen bieden als plannen doorgaan om een deel van de immigranten te vestigen in joodse nederzet tingen in bezet gebied. Onderonsje De aanstaande minister van economische zaken J.E. Andriessen (links) in een onderonsje met president Duisenberg van de Nederlandsche Bank. Andriessen sprak gisteren zijn inaugurele rede uit in verband met het aanvaarden van het bijzonder hoog leraarschap aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij kondigde meteen zijn afscheid aan. FOTO: ANP TI^Êm f 'y'" ÜËMa W V m ZWOLLE Het CDA telt te weinig vrouwen. Voor al het lage percentage CDA-vrouwen op ge meenteniveau is zorgwek kend; 15,5 procent is raadslid, 8,1 procent is wethouder en 1,7 procent is burgemeester. Deze aantallen doen voor de toekomst van het CDA niet veel goeds vermoe den. Vooral als men het lokale niveau beschouwt als een kweekvijver voor het landelijk partijkader. Minister van sociale zaken De Koning heeft dit vandaag ge zegd op een studiedag over po sitieve actie. De dag was geor ganiseerd door het CDA-vrou- wenberaad en de CDA-jonge- renorganisatie CD JA. Ook de CDA-jongerenbewe- ging laat vrouwen er bekaaid afkomen. Hoewel het aandeel van meisjes in het CDJA 24,4 procent is, zou De Koning een aanzienlijk hoger percentage verwachten. Als het zo blijft zal de jongerenorganisatie wei nig bij kunnen dragen aan de vorming van vrouwelijk par tijkader, constateert hij. Wat het aantal vrouwen bin nen de partij betreft, wordt door een cijfermatige aanpak duidelijk waar de knelpunten verder zitten. Het CDA heeft 22,7 procent vrouwelijke le den. Het percentage CDA- vrouwen in de Eerste en Tweede Kamer is hiervan een redelijke afspiegeling, aldus De Koning. De verhoudingen liggen gunstiger in het Euro pees parlement: 30 procent. Een ander zorgwekkend punt vindt De Koning de taakver deling tussen mannen en vrouwen in de partij. „Zij wordt weliswaar niet echt in de zachte sector gedrukt maar zij moet niet zeggen dat zij so ciale of economische zaken wil", zo citeert De Koning staatssecretaris Korte-van He mel van justitie. De Koning vindt dat het CDA functies moet reserveren voor vrou wen of gericht moet werven voor functies met als doel de huidige taakverdeling tussen mannen en vrouwen te door breken. Verzet in CDA tegen Maij-Weggen (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG In de CDA- fractie is beroering ontstaan over de kandidatuur van Han- ja Maij-Weggen voor het mi nisterschap van verkeer en waterstaat. Sommige leden zeiden ronduit dat Piet Buk man, die nu minister van ont wikkelingssamenwerking is en dreigt te worden gedegradeerd tot staatssecretaris voor bui tenlandse handel, veel meer geschikt zou zijn „dan die kille brekebeen uit Straatsburg". Andere CDA'ers gaven de voorkeur aan Yvonne van Rooy, die nu nog als staatsse cretaris op economische zaken zit en die is voorbestemd om straks vice-voorzitter te wor den van de CDA-fractie. „Als het dan toch per se een vrouw moet worden, dan liever ie mand met bestuurlijke erva ring," zei een CDA-kamerlid. Pagina 3: Wisseling van de wacht op het Binnenhof Pagina 9: May-Weggen wil eerst gezin raadplegen Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen. 14.00 en 15.00 uur, telefoon 071- 12.22.48 en uw krant wordt nog de-, zelfde avond nabezorgd. Vier doden door aanslag Bogota BOGOTA Bij de ontploffing van dertig kilo dynamiet in een auto in de Colombiaanse hoofdstad Bogota zijn twee vrouwen, een kind en een po- litie-officier om het leven ge komen. De auto explodeerde onder een brug bij het gebouw van de liberale krant El Es- pectador. De krant was in sep-- tember al het doelwit van een aanslag, waarbij het gebouw bijna geheel werd verwoest. Het blad steunt de regering in de strijd tegen de drugsmaffia. Intussen hebben de Colombi aanse rechters en het recht- bankpersoneel het werk mas saal neergelegd om te proteste ren tegen de voortgaande golf van moorden op leden van de rechterlijke macht. 32 PAGINA'S TROS: voorlopig geen samenwerking commercieel TV10 Dagboek van een no-nonsense- formatie Bukman opent congres over bevolking Zonder beperking bevolkingsgroei dreigt catastrofe Loos alarm drastisch verminderd in Leiden Nieuwe burgemeester Warmond: „Ik durf nu alles aan" INKLEUR Anti- apartheidsfilm van Euzhan Palcy: een dreun in je maag Broeikaseffect niet meer te stoppen Ferry de Groot pendelt tussen autoriteit en anarchie GEESTELIJK LEVEN/OPINIE... BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE LEIDEN/REGIO1 SPORT AUTONIEUWS 80EKEN KUNST/RTV RTV PROGRAMMAS WEER/MENU FINALE25 De laatste cowboy van Tombstone is al lang gele den begraven. Onder de hopen stenen en cactussen van de Bothill. Het stadje zelf is te taai om te sterven. Een hele generatie van mensen die zich had vastgebeten in het avontuur en het geloof in het soort geluk dat men doorgaans met zilver en goud koopt, is er weggekijnd of onder duistere om standigheden gestorven. Jo Wijnen, onze corres pondent in Washington, doet er een boekje over open. In de Finale van de Leidse Courant van van daag. En iedere abonnee zal het beamen: wie de Finale van vandaag leest, kijkt al weer uit naar die van volgende week. Wat let u? De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1