Ceidbc (Sowuvnt CDA en PVDA eens over verdeling ministeries Bon: PSV mogelijk tegen AC Milan 4 13 Katalysator 'BLOEDGROEPENSTRIJD' IN CDA ZORGDE VOOR VERTRAGING Bomonstekingen ook in Spanje gebruikt Zuidafrika dreigt verkiezingen Namibia op te schorten 11 Donderdag 2 november 1989 81ste jaargang no. 24563 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (mcl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Losse Morgen veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Mini mumtemperatuur ongeveer 9, middagtemperatuur omstreeks 13 graden. Een matige zuiden wind, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. De vooruitzichten voor zater dag tot en met dinsdag: wissel vallig en middagtemperatuur omstreeks 11 graden. Blanke bewaker schiet 27 keer zwarte dood JOHANNESBURG Een blanke Zuida- frikaanse bewakingsbeambte heeft voor de 27e maal sinds 1986 een zwarte ver dachte doodgeschoten. Sybrand van Schoor schoot zaterdag in een vleesfa- briek in East London de 18-jarige inbre ker Lindile Hilti dood. Van Schoor, die voor een bewakingsbedrijf werkt, weiger de commentaar toen een lokale krant hem om een reactie op het aantal doden vroeg. In juli van dit jaar hebben mensenrechte nadvocaten geprobeerd om een zaak tegen van Schoor te beginnen vanwege het feit dat hij alleen zwarten heeft gedood. Na een onderzoek werd van Schoor echter vrijgepleit van schuld. Een politiewoord voerder omschreef de man als een „bij zonder effectieve bewaker". Den Haag stopt met plannen overbouwing van Utrechtsebaan DEN HAAG De gemeente Den Haag jieeft de plannen voor grootscheepse nieuwbouw van kantoren en woningen boven de Utrechtsebaan opgegeven. Volgens wethouder P. Noordanus (ruimtelijke ordening) is het overgrote deel van de plannen niet langer reëel door een gebrek aan financiële midde len. Ook plannen voor woningbouw aan de Prinses Beatrixlaan kunnen geen doorgang vinden. Hier worden nieuwe kantoren voor onder meer de PTT gebouwd. Managua ontketend groot offensief tegen de contra's MANAGUA Volgens leiders van de Contra-rebellen heeft het Nicaraguaanse regeringsleger gis teren een grootscheeps offensief ontketend in het noorden en oos ten van het land. Het leger zou, gesteund door zware artillerie, tanks en gevechtshelikopters, te gen de contra's in actie zijn geko men. Er zouden slachtoffers zijn gevallen. President Ortega heeft het 19 maanden oude bestand op gezegd nadat de rebellen eerder boeren zouden hebben vermoord. Pagina 5: Ortega zegt bestand in Nicaragua eenzijdig op Frustraties in Pakistan Ontevreden Pakis tani staken gisteren in de hoofdstad Ka rachi bussen en an dere voertuigen in brand. Zij uitten daarmee hun frus traties nadat be kend was gemaakt dat in het parlement premier Benazir Bhutto en haar re gering de motie van wantrouwen, die door de oppositie was ingediend, had overleefd. mmfó FOTO: AP ifif Wetenschappers graven, héél voorzichtig, naar de resten van de tyrannosaurus. foto- ap Skelet tyrannosaurus gevonden JORDAN Twee amateur-archeolo gen hebben in de Amerikaanse staat Montana het skelet ontdekt van een 65 miljoen jaar oude tyrannosaurus. Deskundigen zijn onlangs begonnen de versteende beenderen op te graven en ze den ken dat ze hebben te maken met het meest complete skelet dat ooit van een tyrannosaurus is gevonden. Ske letten van deze dieren zijn zeld zaam. Tot op heden zijn er negen ge vonden, waarvan zeven in Montana. Er zijn slechts drie complete schedels gevonden. Een ty- de hebben uitge- FOTO: AP meter lang en 5,5 meter hoog worden en bijna 6,5 ton we gen, maar zijn ar- langer dan die van een volwassen Ford koopt Jaguar voor vijf miljard LONDEN De raad van bestuur van de Britse fabrikant van luxe wagens Jaguar is akkoord gegaan met het overnemingsbod van branchegenoot Ford ten bedrage van circa 1,6 miljard pond sterling (5,2 miljard gulden). Jaguar zal een afzonderlijke juridi sche eenheid blijven, met een eigen raad van bestuur. Het bod per aandeel van Ford bedraagt 850 pence. Architect wil uitleg over discriminatie gemeente Leiden LEIDEN Architect Bas van Hille wil dat de Leidse wet houder H. van Dongen (onder wijs) uitlegt op wat voor grond zij architecten selecteert voor de bouw van scholen. Van Hille werkzaam bij het bureau B D werd onlangs afgewezen om een ontwerp te maken voor de nieuwbouw van openbare basisschool Woutertje Pieterse omdat hij een man is en bovendien bij een groot gevestigd kantoor werkt. De gemeente wil begin ners een kans geven. Van Hille vertelt dat volgens de ambtenaar die hem te woord stond dit beleid niet schriftelijk is vastgelegd. Daarover wil hij een brief aan de wethouder en de gemeente raad sturen. „Ik heb op zich niet zo'n probleem met positie ve discriminatie, maar het mag niet de enige overweging zijn". Van Hille was erg geïn teresseerd in de opdracht om dat het gaat om de school waar ook zijn kinderen op zitten en hij zich daar nauw bij betrok ken voelt. Volgens E. Botter van de di rectie onderwijs heeft de ge meente een groot aantal vrou welijke architecten uitgeno digd voorbeelden van eerder ontworpen gebouwen in te le veren. „We gaan ervan uit dat er een bij is die voldoende ge schikt is. Dat blijkt wel uit de documentatie". Ook bij voor gaande projecten kon volgens haar steeds een geschikte ar- chitecte worden gevonden. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Na da gen van onderhandelen en intern beraad zijn de onderhandelaars van CDA en PvdA, Bert de Vries en Wim Kok, het vanmorgen om kwart over elf eens geworden over de verdeling van de ministersposten en de portefeuilles van de staatssecretarissen. Hoe het resultaat eruit ziet wilden zij bij het verla ten van de werkkamer van formateur Lubbers nog niet zeggen. Van middag zouden de frac ties van CDA en PvdA er hun oordeel over ge ven. De Vries en Kok verwachtten daar geen problemen over. Wim Kok deelde mee dat hij samen met de Vries en Lubbers morgen zal begin nen met het polsen van kandidaten voor de minis tersposten en staatssecreta riaten. Het PvdA-congres dat officieel de deelname van de PvdA aan de rege ring nog moet goedkeuren, zal volgens Kok pas maan dagavond worden gehou den. Dit betekent dat dins dag het nieuwe kabinet beë digd kan worden. Gisteravond leek een koord over de verdeling van de ministersposten sen de twee partijen oi gens nog ver weg. In informeel gesprek met for Lubbers en CDA VERWACHTE ZETELVERDELING CDA Algemene Zaken Sociale Zaken Economische Zaken Buitenlandse Zaken Justitie Landbouw Visserij Verkeer Waterstaat PVDA Financiën Binnenlandse Zaken WVC Ontw.samenwerking Onderwijs Defensie VROM onderhandelaar De Vries weigerde Kok op te draaien voor het resultaat van de weer opgelaaide strijd tus sen de 'bloedgroepen' in het CDA. De departementen van Onderwijs en Defensie, waar het meest bezuinigd zal moeten worden, moeten namelijk, allebei maar naar de PvdA, vinden Lubbers en De Vries. Kok wilde dit alleen accep teren, als de PvdA 'schade loos' gesteld zou worden. Hij claimde de departementen VROM (bedoeld wordt de milieuminister) èn WVC (waarvan de minister ver antwoordelijk wordt voor de volksgezondheid). Dit stuitte aanvankelijk bij het CDA weer op problemen. Lubbers had namelijk disch Centrum in Amster dam en voorzitter van de programcommissie van het CDA, al toegezegd dat hij de nieuwe minister van Volks gezondheid zou mogen wor den. Werner zou zelfs al op het departement kennis hebben gemaakt met een aantal topambtenaren. Het probleem van de 'bloedgroepen' binnen het CDA stak de kop weer op, toen formateur Ruud Lub bers, die van KVP-huize is, zijn uiterste best deed om naast zichzelf nog drie ka tholieken in het kabinet te krijgen. Bert de Vries, een voormalig anti-revolutio nair, weigerde daarmee in te stemmen. EX-WERKNEMERS VAN LEIDS BEDRIJF VERDACHT BARCELONA/LEIDEN De drie bomaanslagen gericht tegen de Spaanse diplomatieke afvaardiging in Den Haag, zouden een wraakactie zijn van een groepje Spaanse oud werknemers van het Ne derlandse offshore-bedrijf Heerema. De arbeiders zouden ontevre den zijn ovei op de Spaanse ambassade hun belangen vorig jaar augustus heeft behartigd, toen zij door het Nederlandse bedrijf wer den ontslagen. Die verdenking is gisteren geopperd in het dagblad El Mundo uit Madrid. Wat de politie op het spoor van de oud-werknemers heeft gezet, is een bomaanslag op 7 oktober vorig jaar op het ge bouw van de gouverneur in Pontevedra in de noordweste lijke provincie Galicië, waar de ex-werknemers vandaan komen. De explosieven die daar des tijds werden gebruikt, zijn vo rige week ook in Den Haag aangetroffen. Bovendien was de ontsteking van dezelfde Portugese makelij en was de werkwijze identiek. Die aan slag is nooit opgeëist, maar de verdenking viel direct op de oud-Heerema-arbeiders, al zijn daar nooit bewijzen voor ge vonden. Dat doet de Spaanse politie vermoeden, dat de aan slagen in Den Haag ook nooit opgeëist zullen worden. Volgens een woordvoerder van het Leidse offshorebedrijf Heerema is het „ver gezocht" dat Spaanse ex-werknemers met de bomaanslagen in Den Haag te maken hebben gehad. „Het bedrijf heeft vorig jaar met de Spaanse werknemers een akkoord bereikt. Beide partijen waren toendertijd te vreden", aldus de woordvoer der. Romario (links) maakt zijn derde treffer EINDHOVEN Voor het Eindhovense voetbalpu bliek was het gisteren een prima dag. PSV won de tweede ronde van het Eu ropa-Cuptoernooi voor landskampioenen in Eind hoven na een moeizame start alsnog met royale cij fers (5-1) en plaatste zich daarmee voor de kwartfi nales. Voor FC Groningen is het be- keravontuur voorbij. In Bel grado bleek Partizan te sterk: 3-1. In de eerste helft van het duel in Eindhoven leek het erop dat PSV roemloos ten onder zou gaan. De Roemenen kwa men op voorsprong, maar nog voor de pauze maakte Eller- man gelijk. Drie doelpunten van de Braziliaan Romario plus nog een treffer van Eller- man verzekerden PSV van ten minste nog een ronde Euro- fen. In de eredivisie hebben slechts weinigen de overwinning van FC Den Haag op Feyenoord (2-0) kunnen meemaken. De wedstrijd moest zonder pu bliek worden gespeeld als ge volg van een straf die de Rot terdammers kregen opgelegd van de tuchtcommissie van de KNVB. Door een ludieke actie van de sponsor van FC Den Haag kon in het Zuiderpark toch een gedeelte van de Haagse aanhang de verrichtin gen van hun favorieten vol gen. Zij het, dat zij de beelden een uur later te zien kregen. Na de beide helften van het duel in de Kuip werd per heli kopter de videoband met de beelden naar het Zuiderpark gevlogen. Daar werd in de zo genaamde Ballenbios de wed strijd vertoond aan zo'n 1500 belangstellenden. Pagina 15: PSV maakt sei zoen goed. PRETORIA Zuidafri- kaanse troepen zijn in pa raatheid gebracht en Pre toria wil de voor volgende week uitgeschreven Na- mibische verkiezingen op schorten als geen einde wordt gemaakt aan de in filtratie in Namibia van gewapende SWAPO-strij- ders vanuit Angola. Dat zei gisteren de Zuidafri- kaanse minister van buiten landse zaken, Pik Botha. Volgens Botha houdt de Na- mibische bevrijdi ging Swapo zich niet maakte afspraken. SWAPO heeft de beschuldi ging van de hand gewezen als „een nieuw complot" van Pretoria om de verkiezingen te torpederen. Functionaris sen van de VN, die de alge mene verkiezingen in Nami bia begeleiden, konden niet bevestigen dat gewapende SWAPO-strijders vanuit An- fola het land binnenvallen, 'agina 6: Geweld als scha duw boven Namibia Nieuwe opleiding voor verzorgenden LEIDEN Een nieuwe oplei ding voor verzorgenden kan per 1 augustus worden gevolgd aan De Noorderwiek, de Leid se rooms-katholieke scholen gemeenschap voor middelbaar beroepsonderwijs. De 2-jarige studie leidt op tot gezinshel- pende, bejaardenhelpende en assistente in de civiele dienst. Toegelaten worden leerlingen van zestien jaar en ouder. Een speciale vooropleiding is niet nodig, motivatie is wel belang rijk. De Noorderwiek is de eerste school in de Leidse re gio waar deze opleiding kan worden gevolgd. Nieuw lesmateriaal moet jongeren leren herdenken Groen Links Leiden wil 15 miljoen voor nieuw beleid College Zoeterwoude houdt vast aan ja fietspad door ly polder I Ondernemers Lisse te traditioneel GEESTELIJK LEVEN/OPINIE BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE KUNST/RTV RTV PROGRAMMAS WEER/PUZZEL/MENU LEIDEN/REGIO 1 SPORT 1 Er rijden steeds meer auto's rond met een kataly sator. Ruim de helft van de nieuw verkochte auto's is al van zo'n apparaat voorzien. Het ding zorgt er voor dat er minder schadelijke uitlaatgassen in de lucht komen. Verwacht wordt, dat over ongeveer twee jaar bijna alle nieuwe personenwagens ermee zijn uitgerust. Het gaat overigens wel twaalf jaar duren voor het hele Nederlandse wagenpark ervan is voorzien. Maar wellicht wordt er nog meer uitge vonden om de uitstoot van schadelijke stoffen tegen te gaan. U leest het wel in de Leidse Courant: werkt al vele jaren - met de dagelijkse stortvloed van nieuws die op ons afkomt en die zorgvuldig ge schift moet worden - als een katalysator. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1