Kabinet kan niet voor maandag aan de slag Bon: Vakbondsleider DDR treedt af 3 4 9 10 11 Opschudding Lood in Fries-Groningse melk TOUWTREKKEN ROND DRIE DEPARTEMENTEN De Kam wil verplichte tewerkstelling uitkeringsgerechtigden NMB betaalt klanten hypotheek- kosten terug Ccidbc SouAcmt £eicUe 6ou/tca/nt Woensdag 1 november 1989 81ste jaargang no. 24562 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen; (inch 6% BTW) f.24,24 per maand (auf .betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat14.00-15.00 uur, tel. 071 -122248. Advertenties: (excl.6%BTW)f.0,67 per mm,, familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv, advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur f.J. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Losse nummers f. 1,10 HET WEER Vannacht en in de ochtend en kele mistbanken. Overdag half tot zwaar bewolkt en later op de dag vanuit het westen af en toe regen. Minimumtempera tuur omstreeks 9 graden, mid- dagtemperatuur ongeveer 13 graden, maar daarna dalend tot ongeveer 9. Vrij krachtige zuidenwind, langs de kust hard. Prinses Juliana wil De Horsten verkopen DEN HAAG Prinses Juliana zoekt een an dere beheersvorm voor haar privé-landgoed De Horsten in Wassenaar en Voorschoten. Zij wil het landgoed, een natuur- en weidegebied van ruim 377 hectare met jachtslot en vijf wo ningen, voor circa zes miljoen gulden verko pen. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) is er nog geen beslissing genomen over een eigendomsoverdracht. ,,Er wordt al gerui me tijd onderhandeld". Over de reden van verkoop doet de RVD geen, mededelingen. „Gegadigden voor De Horsten worden of zijn al benaderd", aldus RVDrWoordvoerder H. Bax. Volgens hem heeft vooral Staatsbosbe heer „grote interesse" voor het landgoed. STROOBOS Door een produktiefout van de veevoederfabriek Slump uit Stroobos is de melk van enkele honderden veeteeltbedrijven rond de grens van Groningen en Friesland ver giftigd met lood. De duizenden liters melk wor den sinds maandag apart van de bedrijven op gehaald en verwerkt tot melkpoeder. Tien koeien zijn inmiddels overleden aan de vergif tiging. Hoewel daarvoor al melk met het zware metaal werd verwerkt in andere zuivelprodukten, be staat er volgens een woordvoerder van het mi nisterie van landbouw en visserij geen gevaar voor de volksgezondheid. De loodconcentratie in deze produkten is volgens hem zeer gering, doordht de melk vooraf voldoende werd ge mengd. Wel raadt hij af om zuivel die recht reeks van de besmette boerderijen komt te nut tigen. De ministerie van landbouw en visserii en van WVC zijn inmiddels een diepgaand on derzoek begonnen naar de precieze herkomst van het zware metaal. Daarbij zijn onder meer de Arbeidsinspectiedienst (AID), het Melkcon- trolestation en de Keuringsdienst van Waren ingeschakeld. Verder worden als voorzorgs maatregel alle betrokken koeien gemerkt om te voorkomen dat het eveneens giftige vlees bij de slager terecht komt- Om hoeveel koeien het gaat is nog niet bekend. De zaak kwam vrijdag aan het licht toen veeartsen een ernstige kwaal, die voorkwam bij koeien op verschillende be drijven, niet thuis konden brengen en de Ge zondheidsdienst van Dieren van het Land bouwschap te hulp riepen. Die constateerde dat de loodconcentratie in het bloed ver boven de toegestane waarde lag. De oorzaak daarvan bleek te liggen in het veevoer uit de fabriek in Stroobos. Nieuwe snijbloem De 5-jarige Jeffrey Stravers toont de nieuwe snijbloem die op de komende Nationale Bloemen Vaktentoon stelling in Aalsmeer te zien zal zijn. De bloem, een verkleinde uitgave van de gefbera, heet Germini en kent zes variëteiten. FOTO: ANP VNG-directeur dr. G.J. Fleers ontvangt in Leiderdorp het aller eerste exemplaar van het rode Nederlandse paspoort uit handen van wethouder mevrouw C. Huigen (VVD) van welzijn. FOTO: WIM VAN NOORT Nieuw paspoort geen „rood vod" LEIDERDORP Pr G.J. Fleers, directeur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), heeft vanmorgen het allereer ste exemplaar van het nieuwe rode Nederlandse paspoort in ont vangst genomen in zijn woonplaats Leiderdorp. Voor deze gele genheid was het geen ambtenaar maar wethouder mevrouw C. i Huigen (VVD) van welzijn die de bijbehorende handelingen I verrichtte, zoals het zetten van de handtekening en het verreke nen van de (onveranderde) legeskosten. Zij viel overigens in voor burgemeester A. Bruggeman van Leiderdorp, die door I ziekte verhinderd was. De heer Fleers benadrukte dat het nieu- we rode paspoort niet kan worden omschreven als een „rood 1 vod", in navolging van de aanduiding „zwart vod" voor het 1 oude paspoort. „Het gaat om een goed produkt dat voldoet aan de Europese normen", zo stelde hij. Het nieuwe paspoort wordt j ook fraudebestendig genoemd, maar zoals bekend was het oor spronkelijk de bedoeling een paspoort te fabriceren dat aanzien lijk moeilijker na te maken is. Een dergelijk paspoort wordt waarschijnlijk in de loop van de jaren negentig- alsnog inge voerd. Belgische Raad van State tegen nieuwe abortuswet BRUSSEL De Belgi- sche Raad van State is van mening dat de ontwerp- abortuswet, waarover het Belgische parlement mo menteel debatteert, in strijd is met het wetboek van strafrecht en daarom op een belangrijk onder deel wijziging behoeft. De Raad van State heeft voorgesteld de bepaling te schrappen dat abortus tot twaalf weken is toegestaan bij vrouwen die volgens hun arts in een „noodsituatie" verkeren. Daarmee zou ech ter de beoogde legalisering van abortus vi'ijwel teniet worden gedaan. De uitspraak van de Raad van State betekent een over winning voor de partij van premier Wilfried Martens, de christen-democraten, die te gen legalisering van abortus zijn. De socialistische coali tiepartner is voor. Het advies van de Raad van State is echter niet bindend, zodat socialisten en liberalen die over de abortus een gelegenheidscoalitie hebben gesloten vrijwel zeker de kritiek naast zich neer zullen leggen. De Raad van State is gestruikeld over de term „noodsituatie", omdat het geen juridische term is en niet overeenstemt met „een van de in het strafrecht er kende subjectieve of objectie ve rechtvaardigheidsgron den". Hotelplan neemt Brooks over RIJSWIJK Hotelplan uit Rijswijk heeft de keten Brooks Reisbureaus overgenomen. Brooks heeft negen vestigin gen, onder meer in Den Haag, Rijswijk, Delft en Zoetermeer. Hotelplan nam al eerder Inter- home, M-2000 en NRV-Holi- day over. Brooks reisbureaus zetten per jaar ongeveer 30 miljoen gulden om. Eén van de twee directeur-eigenaren wordt toegevoegd aan het Ho telplan-managementteam. De andere trekt zich terug. Hotel plan handhaaft de naam Brooks en gaat de. keten zelfs nog uitbreiden. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het is uitgesloten dat het be oogde kabinet van CDA en PvdA nog deze week kan aantreden. Forma teur Lubbers, die aan vankelijk zeer optimis tisch was over de snel heid waarmee de laatste etappe in de formatie kon worden afgelegd, heeft met sterke tegen wind te kampen. Na vijf dagen van overleg zijn de onderhandelaars De Vries en Kok het nog steeds niet eens over de verdeling van de minis tersposten tussen hun partijen. Met name Onderwijs, Eco nomische Zaken e:ï Milieu beheer zijn 'hangpunten'. Ook is nog niet duidelijk welke partij Binnenlandse Zaken krijgt. Wel is de kans groot dat dit ministerie de verantwoording krijgt over de samen te voegen korpsen van rijks- en gemeentepoli tie. Voor het ministerie van justitie, waar de rijkspolitie tot nog toe onder valt, zou dan alleen het opsporings- en vervolgingsbeleid reste ren. Of dit plan ook werke lijk zal doorgaan, hangt af van de man of vrouw die minister van binnenlandse zaken wordt. Zowel CDA als PvdA claimt dit departe- De reorganisatie van de po litie kan in de ogen van bei de partijen alleen worden uitgevoerd onder leiding van een absoluut politiek zwaargewicht. Daarnaast blijft de mogelijkheid be staan dat er een aparte staatssecretaris voor politie zaken komt, zoals Lubbers CDA en PvdA willen beide graag economische zaken en milieubeheer hebben. Economische zaken behoort tot d^ 'vijfhoek' van minis teries waarin de belangrijk ste beslissingen worden ge nomen. Milieubeheer is interessant omdat dit hèt onderwerp van de jaren ne gentig is. Voor onderwijs, een ministerie dat voortdu rend met geldzorgen kampt, bestaat bij het CDA geen belangstelling. Maar de PvdA wil deze moeilijke post niet zo maar bekleden, omdat de nieuwe minister wel eens onenigheid zou kunnen krijgen met PvdA- leider Kok, die minister van financiën wordt. J eugdbendes jagen niet "aidsnaalderT NEW YORK - In de wijk Broadway Upper West Side in Manhattan in New York neerst een ware terréur 'van een bende zwarte tienermeis jes, die vooral blanke vrouwen op straat met injectienaalden prikken. De slachtoffers vre zen dat de naalden met aids zijn besmet. De politie heeft extra agenten en 'stillen' inge zet om de bende op heterdaad te kunnen betrappen. De slachtoffers zeggen dat zij op straat ineens een naald in hun rug of arm voelden, terwijl en kele zwarte tienermeisjes hen passeerden. Volgens artsen is de kans op aidsbesmetting in een dergelijke situatie zeer ge ring aangezien het virus niet lang leeft op een naald. Werkonderbreking kinderdagverblijven DEN HAAG Personeel van zestien Haagse kinderdagver blijven heeft vandaag het werk enige uren onderbroken. Circa zevenhonderd kinderen konden daardoor niet worden opgevangen. De actie was be doeld om het functie-onder scheid tussen assistent-leidster en leidster (een assistente krijgt minder betaald) af te schaffen. In de praktijk doen een assistent en een leidster precies hetzelfde werk. De ac tie werd ondersteund door de ambtenarenbonden CFO en AbvaKabo. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoon 071- 12.22.48 en uw krant wordt nog de zelfde avond nabezorgd. DEN HAAG Het sociale ze kerheidsstelsel in Nederland is te 'soft' en te tolerant voor de genen die er gebruik van ma ken. Dat zegt de Groningse hooglereraar economie van de publieke sector F. de Kam deze week in het blad 'Onder neming' van het werkgevers verbond VNO. Het PvdA-lid De Kam stelt verder: „De grootste uitdaging van de jaren negentig is niet te bezuinigen op het uitkerings niveau van de sociale zeker heid, maar ervoor zorgen dat minder mensen er gebruik van maken". Hiermee doelt De Kam onder meer op de „vele arbeidsongeschikten die voor een deel nog zouden kun nen werken". Het betoog van De Kam komt erop neer dat er in Nederland een verplichte „tewerkstel ling" van uitkeringsgerechtig den moet komen. Daarbij kun nen zij hun uitkering behou den. Degenen die hieraan niet willen meedoen, moeten vol gens De Kam geen geld krij gen van de overheid. De Kam: „Ik heb als premie betaler geen zin om voor laps zwansen te dokken. Wat dat betreft is de Nederlandse sa menleving veel te soft. De Bij standswet is niet geschreven om punkers en krakers die de hele dag niets uitvreten aan een basisinkomen te helpen". Stevige stappen Alsof de Griekse hoofdstad Athene niet geteisterd wordt door ernstige luchtvervuiuling, die tiental len mensen met hart- en longproblemen in het ziekenhuis heeft doen belanden, voeren deze mili tairen hun dagelijkse ritueel op. Doorlopen, met grote stappen, is hun devies. De soldaten maken deel uit van de erewacht bij het monument voor de onbekende soldaat in Athene. FOTO: EPA BERLIJN De leider van de officiële vakbond in de DDR, die wordt ver weten de belangen van de Oostduitse arbeiders niet afdoende te hebben be hartigd, zal zijn functie opgeven. Harry Tisch (62) staat al sinds 1975 aan het hoofd van de Vrije Duitse Arbeiders Fede ratie (FDGB) en maakt ook deel uit van het achtien leden tellende Oostduitse politburo. De loopbaan van Tisch was zeer nauw verbonden met die van de onlangs teruggetreden Oostduitse partij- en staatslei der Erich Honecker. De Oostduitse minister van binnenlandse zaken „studeert" momenteel op een verzoek om legalisering van de oppositie beweging Neues Forum. De leider van de fractie van Oost duitse Christen Democratische Unie (CDU), Heyl, had bij het ministerie een protest inge diend tegen het verbod van Neues Forum. Heyl wil berei ken dat de oppositiebeweging op een legale wijze kan func tioneren. De echtgenote van Honecker heeft het voorbeeld van haar man inmiddels gevolgd en is, volgens het Westduitse boule vardblad Bild, afgetreden als minister van onderwijs. De Oostduitse president en partijleider Egon Krenz is vandaag in Moskou om met Sovjet-president Michail Gor- batsjov over hervormingsvoor stellen te praten. Voor zijn te rugreis naar de DDR brengt hij ook nog een bezoek aan Polen. Opnieuw Franse atoomproef in Stille Oceaan WELLINGTON Op het atol Mururowa heeft Frankrijk bij een ondergrondse test vandaag een atoombom van 20 kiloton laten ontploffen. Het was de zesde Franse ontploffing in de Stille Oceaan dit jaar. In totaal zijn nu, sinds 1975, 109 bom men op het atol ontploft. Frankrijk zegt dat de atoom- proeven op Murorowa van vi taal belang zijn voor de natio nale veiligheid en voor het handhaven van de nucleaire afschrikking. De omringende eiland-staten in de Stille Oceaan, Australië en Nieuw- zeeland verzetten zich fel te gen deze atoomtests. Zij vrezen dat de atollen zullen breken met alle gevolgen van dien voor het milieu en noemen het Franse gedrag een „ontken ning van de rechten van de lo kale bevolking". DEN HAAG De Neder landse Middenstandsbank (NMB) zal geen „verlen- gingskosten" meer in reke ning brengen aan haar hypo theekklanten. Dat zijn kos ten die betaald moeten wor den bij het ingaan van een nieuwe rentevaste periode. Iedereen die tot dusver deze kosten heeft betaald - enke le tienduizenden mensen - krijgt zijn geld terug. Het gaat in totaal om een be drag van vijf tot zeven mil joen gulden. De bank was door de vereniging Eigen Huis gedreigd met een juridi sche procedure als ze niet zou stoppen met het bereke nen van verlengingskosten. Militairen in de slag om Blauwland Vinnig afscheid van Smit-Kroes J1 Chipcard vol toekomstmuziek Autotunnel bij Leids station te duur Leimuidenaar voert strijd tegen komst zuiverings installatie Voorhout wil niet meer bouwen voor de regio PSV heeft Eric Gerets nog heel erg hard nodig 13 GEESTELIJK LEVEN/OPINIE BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE LEIDEN/REGIO KUNST/RTV SPORT RTV PROGRAMMAS WEER/PUZZEL Voetbal op tv VANDAAG Nederland 3, 16.55 uur: Partizan Belgrado-FC Groningen. Veronique, 18.00 uur: Barcelo- na-Anderlecht. Nederland 3, 19.21 uur: PSV- Steaua Bukarest. België Nederlands 2, 20.00 uur: Sportavond met Europacup voetbal. MORGEN Eurosport, 10.00 uur: Voetbal. Duitsland 1 en 2, 11.03 uur: Eu ropacup herhaling. In de VS is nogal wat opschudding ontstaan over een verzoek van medewerkers van ex-president Reagan aan de Japanse multinational Sony om een bijdrage aan diens bibliotheek. Dat stak temeer, omdat Reagan onlangs tijdens zijn negendaags be zoek aan Japan de overname van het vermaarde Amerikaanse filmbedrijf „Columbia Pictures" krachtig verdedigde. Uiteraard meldt de Leidse Courant dit vandaag. Rechtstreeks uit Washington. Want het gaat bij onze regionale krant immers niet alleen om het nieuws van dichtbij, maar ook om dat van veraf. Reden om eens veertien dagen te merken welk een complete krant de Leidse Courant De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB. Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1