Eeidóe (Bowuvnt Lubbers en Kok polsen kandidaten V Bon: Gonzalez houdt nog net meerderheid in parlement 'olitie krijgt hulp >an Spaanse bom-expert 2 3 4 5 7 7 8 Nummer één fc ZUURKOOLEN ZUURKOOLSPEK Zeker negentien doden na aardschokken in Algerije 3 h f i O Maandag 30 oktober 1989 81ste jaargang no. 24560 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND HET WEER Vannacht en morgenochtend opklaringen en vrijwel overal droog. Enkele mistbanken en een minimumtemperatuur van rond 7 graden. In de loop van de dag toenemende bewolking vooral in de zuidelijke helft Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071 -122244. Voor abonnementen: 071 313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut.betahng), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f .0,67 per mm., familieberichten 1.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties, 071 -134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur GJ. Onvlee. I' van het land kans op regen. Middagtemperatuur omstreeks 15 graden. Matige zuidwesten wind. lphenaren krijgen Snip" in de bus pHEN AAN DEN RIJN Twintig inwo- van de Jan Luykenstraat in Alphen aan j Rijn zijn het afgelopen weekeinde ver- fa met een ongevraagd extraatje. Onbe- jden stopten in de nacht van vrijdag op krdag bij elk van hen een briefje van hon- rf in de bus. Nadaf enkelen van hen dat He politie hadden gemeld, bleek bij buurt- jerzoek dat er bij twintig eengezinswonin- I geld in de bus was gestopt. Voor de be- ikenen is het een raadsel waar ze de gulle te danken hebben. Volgens de politie let geld niet van een misdrijf afkomstig is ttnogen de betrokken het gewoon houden Eng het tegendeel niet blijkt. „Voorlopig bi we er nog maar vanuit dat er een vroe- Binterklaas op pad is geweest". Colombia levert Ambtenaren fiscus niet gelukkig drugsbaron uit BOGOTA Colombia heeft gistéren een belangrijke leider van de cocaïne- maffia uitgeleverd aan de VS. Het gaat om José Rafael Abello Silva (34), die ervan wordt verdacht de vierde man te zijn binnen het beruchte Me- dellin-Kartel. Om zijn uitlevering was gevraagd door een federale rechtbank in de staat Oklahoma. Het is voor de vijfde maal dat Bogota een vermeende drugsbaron uitlevert aan de VS, sinds Colombia op 18 augustus de oorlog verklaarde aan de drugshandel. Abel lo is de belangrijkste figuur die sinds dien is gearresteerd. Verwacht wordt dat de uitlevering zal leiden tot verde- represailles van andere drugsba- WAGENINGEN Voorzitter J.J. van de Kreeke van de Vereniging van aanslag- en controleambte naren bij de belastingdienst (VCAC) vreest het erg ste van de belastingoperatie Oort die op 1 januari ingaat. Dat de belastingdienst het met twaalfhon derd ambtenaren minder kan doen wil er bij hem niet in. In zijn jaarrede in Wageningen signaleerde Van de Kreeke dat het werk alleen maar verschuift van de aanslagsfeer naar de controle wegens de toenemen de ingewikkeldheid van de regelgeving. Als voor beeld noemde hij de toelichting op de nieuwe loon belastingverklaring waarin één enkele vraag zes pagina's toelichting vergt. Daarnaast moet de belas tingbetaler zichzelf indelen in een van de maar liefst zes tariefgroepen. Bijna niemand zal gelukkig zijn met de uitkomst van Oort, zo voorspelde Van de Kreeke. Uitsluitend mensen met een boven-mo- daal inkomen die nimmer gebruik maakten van af trekposten, kunnen tevreden opkijken. Het Amerikaanse vliegdekschip Lexington. Lesvliegtuig stort op vliegdekschip PENSACOLA Zeker vijf Ameri kaanse militairen zijn om het leven gekomen, toen voor de kust van Flo rida een lesvliegtuig van de Ameri kaanse marine op het dek van het vliegkampschip Lexington stortte. Na het ongeluk ontstonden verscheidene branden, die echter snel konden wor den bedwongen. De Lexington is het oudste vliegdekschip van de Ameri kaanse vloot. Het schip werd in fe bruari 1943 in de vaart genomen, na de Tweede Wereldoorlog opgelegd, maar in 1955 weer uit de motteballen gehaald. Het wordt sinds december 1962 alleen nog gebruikt voor oplei dingen. )litiemensen zoeken naar 'stille getuigen' van de bomaanslag die in de Haagse Riouwstraat grote I vage heeft aangericht. FOTO: MILAN KONVALINKA AN DADERS ONTBREEKT ELK SPOOR EN HAAG In Den aag is vandaag een aanse bom-expert gear ceerd die de politie gaat ilpen bij het onderzoek lar de drie zware bom- nslagen vorige week nsdag- en vrijdagavond i Spaanse doelen in de aagse Archipelbuurt. De an is deskundig op het ibied van explosieven e de Baskische afschei- ngsbeweging ETA ge- •uikt. t wil overigens niet zeggen t de politie nu specifiek aan >aanse daders denkt. De aan- igen zijn door niemand op eist en de recherche staat Caasbacteriën vreten dioxines ERLIJN In het water van de Rijn zijn bacteriën gevonden le.dioxines tot ongevaarlijke stoffen kunnen afbreken. Het gaat ier niet om een heel bijzondere soort, maar om eenvoudige mi- co-organismen. Zij zijn verwant aan de bacteriën die gebruikt orden voor de bereiding van kaas. Het zal volgens het West- uitse ministerie van wetenschappen en technologie, dat de vin- ing heeft gedaan, nog wel even duren voordat de kleine gifvre- :r ingezet kan worden voor de sanering van met dioxines ver- itreinigde grond. De eerste proefnemingen zijn echter hoopge- end. Dioxine is een verzamelnaam voor ongeveer 75 gelijksoor- ge chemische verbindingen, waarvan sommige zeef schadelijk ijn voor de gezondheid en het milieu. dan ook voor een raadsel. Het onderzoek is in volle gang. Veertig rechercheurs zijn op de zaak gezet en al meer dan 50 getuigen zijn gehoord. Sporenonderzoek heeft inmid dels aangetoond dat de bom men die vrijdag in het Spaanse handelskantoor (Patijnlaan) en het Spaanse arbeidsbureau (Riouwstraat) zijn ontploft al lebei in een zwarte, canvas boodschappentas hebben geze ten. Dit is volgens de politie het eerste harde bewijs dat de aanslagen van vrijdag door de zelfde daders zijn gepleegd. De bommen zijn bovendien vol gens de Explosieven Oprui mingsdienst van hetzelfde hoogwaardige explosief mate riaal gemaakt. De Riouwstraat maakt een de solate indruk, al is veel van de „al opgeruimd. Het gebouw van de hulporganisa tie Wereldkinderen is ernstig beschadigd en de meeste acti viteiten zijn opgeschort. Gisteravond ontstond nog even paniek toen de politie ge durende drie kwartier het bij de Archipelbuurt gelegen Nas- sauplein afzette na de ontdek king van een verdacht pakket. Dit bleek echter loos alarm te zijn. Zaterdagochtend is het Centraal Station vanaf half ze ven 's ochtends een uur ont ruimd geweest na een vals bomalarm. Twee jongens had den in het Engels tegen de be waker van de fietsenstalling gezegd dat ze een bom hadden gelegd. Pagina 3: „Ik heb nog last van oorsuizingen"; Politie staat voor een raadsel. (ADVERTENTIE) Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees y, in de aanbieding. SQ Zuurkool naturel, pak 500 g jyj Zuurkoolspek, ÜJ zonder zwoerd, vacuüm verpakt QQ 100 g 1 29 O*/ Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Tien maanden cel wegens afpersing van Oostenrijk )EN HAAG Een 21-jarige chemiestudent uit Roelofarertds- 'een is vanmorgen door het gerechtshof in Den Haag in hoger >eroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien maan- len, waarvan vijf voorwaardelijk. Eerder was de student we- ins afpersing van Oostenrijk veroordeeld tot achttien maan- n. De chemiestudent had in juli en september van het vorig ir twee dreigbrieven gestuurd aan de Oostenrijkse ambassades Den Haag en Brussel. Daarin eiste hij 48 miljoen gulden. Als taling niet volgde, dan zou hij het drinkwater in Oostenrijk iet dioxine vergiftigen. Bij het ophalen van het geld langs de ielweg bij Leiderdorp werd de man gearresteerd. /ANMIDDAG VERDELING PORTEFEUILLES (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Forma teur Lubbers en PvdA- fractieleider Wim Kok hebben het afgelopen weekeinde besteed aan het inwinnen van ad viezen bij de fracties en het informeel polsen van enkele ministers kandidaten, onder wie Bert de Vries, Heerma Van den Broek. Vanmiddag hoopten PvdA en CDA knopen door te hakken over de verdeling van portefe uilles in het nieuwe ka- Ibinet. Na een weekeinde telefone ren was nog geen antwoord gevonden op de vraag wel ke partij welke ministeries zal gaan bezetten, afgezien dan van Financiën (Kok) en Algemene Zaken (Lubbers). „Het blijft luchthappen. Al les staat ter discussie. Daar om zijn nog geen kandida ten officieel aangezocht", aldus een woordvoerder van Wim Kok. CDA-fractievoorzitter Bert de Vries, zélf nauw betrok ken bij de onderhandelin gen, heeft een sterke voor-, keur voor het ministerie van sociale zaken, nu Fi nanciën aan de PvdA is toe gevallen. Een definitieve toezegging had De Vries gisteren naar verluidt nog niet binnen. Het CDA heeft voorts min of meer een claim gelegd op de departementen Economi sche Zaken en Buitenlandse Zaken. CDA-kroonprins Van den Broek had immers eerder te kennen gegeven zijn ministerschap op 'BuZa' te willen prolongeren. De PvdA lonkt op zijn beurt naar de ministeries van mi lieubeheer, verkeer en wa terstaat, ontwikkelingssa menwerking en binnen landse zaken. Welke combi natie er ook uit rolt, vast staat al dat de PvdA twee vrouwelijke ministers zal leveren. In de formatiebesprekingen zal ook een knoop worden doorgehakt over de vraag welk departement de samen te voegen politiekorpsen moet gaan beheren (mo menteel Justitie en Binnen landse Zaken). Kok wil bo vendien nadere afspraken maken over de taakverde ling op Financiën. Demis sionair minister Ruding deed eerder deze maand de suggestie een apart staatsse cretariaat voor begrotings zaken in het leven te roe pen. Deze staatssecretaris zou op voet van gelijkheid met zijn collega-ministers moeten kunnen onderhan delen. Het voordeel van deze constructie is dat de minister van financiën wat meer tijd krijgt om zich met de hoofdlijnen van beleid bezig te houden. Gevreesd wordt dat Kok op het de partement ondergesneeuwd raakt in het werk en te wei nig tijd overhoudt om zijn vice-premierschap inhoud te geven. ALGIERS Twee aard schokken hebben gister avond in Algerije aan ze ker negentien mensen het leven gekost, terwijl ruim honderd anderen gewond raakten. Het zwaarst ge troffen is de streek rond de plaats Tipasa, zo'n hon derd kilometer ten westen van de hoofdstad Algiers. Veel mensen zouden daar door vallend puin bedolven zijn. Het ministerie van binnen landse zaken verwacht daar om dat het aantal slachtoffers verder zal stijgen. De beving had een kracht van ongeveer 5,5 op de schaal van Richter. In de hoofdstad, waar de be ving ook was te voelen, ren den mensen in paniek de straat op. Enkelen verkozen in de open lucht te overnachten maar de meesten gingen uit eindelijk naar huis. Er vielen geen doden afgezien van ie mand die een hartaanval kreeg, aldus het officiële pers bureau APS. In de oude stad stortten echter enkele gebou wen in en brak brand uit. Daarbij vielen 26 gewonden. De schrik zit er bij de Algerij nen nog goed in na de ver woestende aardbevingen in El- Asnam in september 1954 en oktober 1980. Bij de eerste be ving El-Asnam heette toen nog Orléansville vielen veertienhonderd doden en veertienduizend gewonden. Bij de tweede beving waren er drieduizend doden te betreu ren en raakten vierhonderd duizend mensen dakloos. De stad werd na de wederopbouw herdoopt in Chief. De Spaanse premier Gonzalez heeft niet echt veel reden tot lachen, want zijn partij verloor enkele zetels bij de verkiezin gen. De socialisten behouden wel de absolute meerderheid in het parlement. Links: De stemming bij enkele nonnen zat er gisteren in het stemlokaal al goed in. FOTO: AP en EPA MADRID De Spaanse socialisten van premier Felipe Gonzalez hebben met de hakken over de sloot hun absolute meer derheid in het parlement behouden. Pas vanmorgen vroeg maakte minister van binnenlandse zaken José Luis Corcuera be kend dat de PSOE 176 van de 350 te verdelen ze tels had gewonnen. De laatste zetel kwam uitein delijk uit Barcelona. De 47-ja- rige premier had er toen al en kele spannende uurtjes op zit ten omdat de officieuze uitsla gen voortdurend varieerden. Het zeteltal van de PSOE schommelde daarbij tussen de 164 en 185. Uiteindelijk wer den het er precies 176, dankzij acht miljoen stemmen of 39,5 procent. In de huidige Cortes bezet de PSOE nog 184 zetels. De PSOE behield ook haar ab solute meerderheid in de Se naat. Ze verwierf daar 109 ze tels, terwijl de gezamnelijke oppositie 99 zetels bezet. Het Verenigd Links (IU), een coalitie van communisten en ex-PSOE-leden geleid door een 'nieuweling' Julio Angui- ta, maakte de grootste sprong van zeven naar zeventien ze tels. De rechtse Volkspartij on der leiding van de nieuwe lijsttrekker José Maria Aznar kwam uit op 106 (was 105) ze tels, terwijl het Sociaaldemo cratisch Centrum (CDS) ,van oud-premier Adolfo Suarez vijf zetels verloor en uitkwam op een aantal van veertien. De socialistische premier had de parlementsverkiezingen met acht maanden vervroegd in de hoop zijn positie te kun nen versterken met het oog op „1992". Hij zei dat een krachti ge regering nodig is om de concurrentie met de andere EG-landen aan te kunnen als eenmaal de gemeenschappelij ke binnengrenzen zijn ver dwenen. Pagina 4: Ontevreden socia listen lopen over naar 'links' Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, tele foon 071-12.22.48 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd. „Verdeeldheid kerken is vorm van christelijk egoïsme" Getuige bomaanslag: „Ik heb nog last van oorsuizingen" handen opvolger Sisulu wil strijd verhevigen Gigantische opbrengst bij kerkeveiling Lof en snuifje kritiek voor Wassenaars college Leiden Weer Gezellig verdwijnt niet door ommezwaai PvdA G&ESTElUK LEVEN/OPINIE BINNENLAND BUITENLAND KUNST LEIDEN/REGIO RTV PROGRAMMAS WEER/PUZZEL/MENU SPORT 11 Nummer één op de tennisranglijst, Ivan Lendl, heeft gisteren in Antwerpen laten zien, dat hij zich ook daar weer als nummer één wist te plaatsen. Daarmee maakt hij een mooie kans om volgend jaar voor de tweede maal het met diamanten bezet te gouden racket ter waarde van 2,5 miljoen gulden definitief te veroveren. Daar zijn in totaal drie overwinningen voor nodig. Deze keer versloeg hij Miloslav Mecir. Hoe teleurstellend de partij zelf was, leest u vandaag in de Leidse Courant. De krant die bij veel sportliefhebbers terecht nummer één is omdat hij op sportgebied alles verslaat. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd Cöidóc Soumtit

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1