Lubbers gaat formeren Thuis voelen Uitgevers krijgen ruimte in commerciële omroep 3 4 5 11 12 13 14 15 16 ransplantatie met eigen beenmerg lijkt succesvol SPEED SHOP VANDAAG Autotelefoonnet 3 even uitgeschakeld. £eidóe(2ou/iant ^l^aVe Wesjerpers. b^orend tot S'jlhoff Pers, Apolhekersdijk 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071 -122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden Abonnementen (lncl.b/oBl W) 1.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur. tel 071-122248 Advertenties, [excl.6% BTW) 1.0.67 per mm., familieberichten 1.0.60 per mm. Fin: 070-902702 Ibv advertenties; 071 134941 tbv. redactie. Directeur-hooldredacteur J.I. Hallewas.Chel-redacteurG.J.Onvlee. jp zien weinig in borstel Gorbatsjov iINKI De Verenigde Staten hebben lauw gere- d op het voorstel van de Sovjetunie, vóór 1991 al kernonderzeeërs van de Golf-klasse uit de Oostzee te trekken en van Noord-Europa een kernwapen zone te maken. Gorbatsjov lanceerde het voorstel en, op de tweede dag van zijn bezoek aan Finland, d^ei hij dat de kernwapens aan boord van de onder- ros.zullen worden vernietigd. „Wij zijn bereid een ord te sluiten met alle kernmachten en de landen le Oostzee over doeltreffende garanties voor de van kernwapenvrije zone voor de Oostzee", aldus vjet-leider. Volgens deskundigen is de terugtrek- van de onderzeeërs militair van weinig betekenis, t het om zwaar verouderd materieel gaat. In totaal e Sovjetunie om deze reden zeventig schepen en nderzeeërs kunnen schrappen, zonder dat dat een zakking van haar vloot tot gevolg heeft. Brouwer (PvdA) nieuwe gedeputeerde financiën DEN HAAG Provinciale staten van Zuid-Holland heb ben gisteren unaniem G. Brou wer gekozen tot nieuwe gede puteerde voor financiën. Brou wer (41) volgt met ingang van 1 december drs. J.H. Boone op, die dan burgemeester wordt van Gouda. Brouwer heeft na mens de Partij van de Arbeid sinds 1982 in het Zuidhollandse college van provinciale staten gezeten. Hij werkte daarnaast bij de directie van de belas tingdienst in Noord-Holland. Brouwer woont in Rotterdam. Hij is getrouwd en vader van drie kinderen. Politiebus in Colombia opgeblazen MEDELLIN In de Colombiaanse stad Medellin zijn vannacht vier politiemensen gedood en veertig anderen gewond geraakt toen vlakbij de bus waarin zij zaten een bom ontplofte. Volgens het plaatselijke radiosta tion werd de bus geheel vernield door het explosief dat vermoedelijk vanuit een voor bijrijdende auto werd gegooid. De politie zelf heeft bevestigd dat er een aanslag is ge pleegd en dat er doden en gewonden zijn ge vallen, maar wil geen aantallen en andere details geven. Volgens de radio is de verant woordelijkheid voor de aanslag nog niet op geëist, maar wordt vermoed dat de Colombi aanse drugsbaronnen, die opereren vanuit Medellin, erachter zitten. Weer rellen in gevangenis VS CAMP HILL Uit onvrede over het eten en de bezoekregeling zijn in de staatsgevangenis te Camp Hill in de Amerikaanse staat Pennsylvania van nacht opnieuw rellen uitgebroken. Het complex is door de gevangenen gedeeltelijk in brand gestoken en er hebben zich enkele zware explosies voorge daan. Daardoor is één gebouw ingestort. Niet be kend is hoeveel mensen daarbij gewond zijn ge raakt. De gevangenen hebben acht personen in gij zeling genomen, zo hebben de autoriteiten meege deeld. Maar zij weten niet of het bewakers zijn of gedetineerden. Honderden politiemannen zijn te hulp geroepen om het gebouwencomplex op de ge vangenen te heroveren. In de gevangenis zitten 2600 gedetineerden. Woensdagavond waren bij rel len al 79 mensen gewond geraakt. De opstand brak gisteravond opnieuw uit toen gevangenen tijdens het eten uit hun cellen wisten te ontsnappen en een alles vernietigende tocht door de gevangenis begonnen. HET WEER Half tot zwaar bewolkt, later op de dag enkele buien. Mini mumtemperatuur rond 15, middagtemperatuur van 16 graden in het westen tot 20 graden in het oosten. Wind draaiend van zuid naar zuid west, toenemend tot krachtig, aan de kust tot stormachtig. Groningers betalen met jubileummunt GRONINGEN Ter gelegenheid van het 950-jarig bestaan van de stad Groningen zullen de inwoners hun boodschappen in 1990 kunnen betalen met een speciale stadsmunt. Burgemeester J. Staatsen van Gro ningen heeft gisteren bij 's Rijks Munt in Utrecht de eerste munt ge slagen, die in een oplage van 40.000 stuks in omloop zal worden ge bracht. De bronzen stadsmunt heeft een waarde van vijf gulden. Het geldstuk is ontworpen door kunste nares A. Drijvers-Schutte en draagt de naam Kromstaart, naar een vijf tiende eeuwse munt. Voor verza melaars zal er ook een zilveren en gouden munt worden uitgegeven. WIM KOK WORDT VICE-PREMIER (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG CDA- voorman Ruud Lubbers is vanochtend door ko ningin Beatrix benoemd tot formateur. Dat ge beurde nadat Lubbers in zijn kwaliteit van in formateur eindverslag had uitgebracht aan de vorstin en haar had meegedeeld dat het be oogde centrum-linkse kabinet geformeerd zou kunnen worden. Rub bers kreeg opdracht een kabinet te vormen „dat mag rekenen op een vruchtbare samenwer king met de Staten-Ge- neraal". De formateur voerde van middag al de eerste ge sprekken met de onderhan delaars van CDA en PvdA, De Vries en Kok, over de verdeling van de departe menten en de selectie van de bijbehorende ministers en staatssecretarissen. Naar verwachting zal het nieuwe kabinet zich uiterlijk vol gende week vrijdag presen teren op de trappen van pa leis Huis ten Bosch. Nu is al zeker dat Lubbers voor de derde maal minis ter-president wordt. PvdA- leider Wim Kok stelde zich gisteren beschikbaar als vice-premier. Hij wilde nog niet zeggen naar welk de partement zijn voorkeur uitgaat. In politiek Den Haag gaat men ervan uit dat dit Financiën zal wor den. Als dat zo is, dan komt CDA-fractieleider Bert de Vries vrijwel zeker op Soci ale Zaken en Werkgelegen heid terecht. De fracties van PvdA en CDA zeiden gisteren beide unaniem 'ja' op de vraag van informateur Lubbers of de bijgestelde tekst van het regeerakkoord een voldoen de basis vormde voor een centrum-links kabinet. „Mede-onderhandelaar Brinkman en ik waren blij verrast met de ontspannen en positieve wijze waarop de CDA-fractie het onder handelingsresultaat beje gende", vertelde De Vries op een persconferentie. Hij vond het niet bezwaar lijk dat het kabinet jaarlijks moet bekijken of de koppe ling van lonen, uitkeringen en ambtenarensalarissen vollédig kan worden toege past. „We hebben goede voorwaarden opgesteld en we hebben de onderhande laars van de PvdA leren kennen als mensen die zich houden aan hun woord". Drie leden van de CDA- fractie hebben een voorbe houd gemaakt: Van Leijen- horst, Hermes en Paulis. Zij hebben onoverkomelijke bezwaren tegen de paragra fen over gelijke behande ling en/of de toepassing van de nieuwste medisch-gene- tische technieken. Pagina 3: Kok positief over wijze van onderhan delen Reclame op Efteling Fabrikanten getroosten zich vaak veel moeite om hun produkt aan te prijzen. Op de Efteling in winterrust kunnen ze nu hun gang gaan. Een Duitse autofabrikant maakt gebruik van de 'Py thon' om het nieuwste model op film vast te leggen, foto: anp pEN Ongeveer veertig lent van de leukemiepa- die zijn getransplan- 3 met eigen beenmerg (au- |e transplantatie) geneest, [blijkt uit ervaringen in prland. De exacte waarde de autologe been merg- Splantatie is nog niet be ll, maar deze methode blijkt nieuwe openingen te bieden als de gebruikelijke chemotherapie niet helpt. Dat zei wetenschappelijk di recteur dr. B. Löwenberg van de Rotterdamse Daniel den Hoedkliniek vandaag in Lei den op een symposium over kinderoncologie. Beenmergtransplantatie heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. De donor is meestal een broer of zus die dezelfde witte bloedgroepen heeft. Maar omdat een passen de donor niet altijd te vinden is, zoekt de wetenschap naar nieuwe behandelingen. Eén ervan is het gebruik van niet helemaal passende donoren. Een andere is de autologe beenmergtransplantatie die nog niet zo lang bestaat. De patiënt is zijn eigen donor en dus zijn er geen problemen met afstoten. Het beenmerg wordt afgenomen in een perio de dat er nauwelijks ziektever schijnselen zijn. DEN HAAG Uitgevers mogen voor één derde deelnemen in een com merciële omroep. Dat staat in de schets voor een wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet die mi nister Brinkman van WVC gisteren voor advies naar de Mediaraad heeft gestuurd. Deze schets moet de mogelijk heid openen dat Nederlandse commerciële zenders via de kabel de Nederlandse huiska mers kunnen bereiken. In de huidige Mediawet is dat verbo den. De NOS, het Bedrijfs fonds voor de Pers en de ver schillende organisaties van uit gevers bestuderen de schets momenteel. Voorzitter mr. A. Geurtsen van het Commissariaat voor de media liet weten dat de mi nister van hem geen advies hoeft te verwachten. De com merciële omroep wordt pro grammatisch gebonden aan de minimumnormen van de Eu ropese richtlijn inzake grens overschrijdende omroep (on der meer: geen porno, het aan deel van reclame aan een maximum gebonden). Com- merciëlen die toegang tot de kabel krijgen moeten daarvoor een bijdrage leveren aan het Bedrijfsfonds voor de Pers. De ether blijft in de schets gere serveerd voor de publieke om roepen. Zij krijgen de garantie dat hun huidige status tien jaar blijft gehandhaafd en ze ont vangen meer geld. Uitgevers krijgen niet langer een uitke ring uit de extra reclame-op brengsten van de STER. Om de pluriformiteit van de pers te beschermen zullen pu blieke en commerciële omroe pen financiële bijdragen moeten leveren aan het Be drijfsfonds voor de Pers. Ook buitenlandse zenders met op Nederland gerichte reclame krijgen vrij toegang tot de Ne derlandse kabelnetten, tenzij zij in het buitenland zijn ge vestigd met de „kennelijke be- Als de schets door de belang hebbende organisaties is be commentarieerd, wordt hij be handeld in de (dan nieuwe) ministerraad. Na advies van de Raad van State kan het parlement zich uitspreken. VIDEO-CASSETTE HG E-180 HG E-240 samen 28.95 luis 01713-16836 18 PAGINA'S Wim Kok: „Niet mooier maken dan het is" Opinie weekbladen voeren strijd om voortbestaan Britse regering in grote problemen 'gffk 4$ 'JK Leidse wethouder: „Een goed idee brengt altijd geld op" Leimuiden in problemen door dure riolen De Laatste Spriet strijdt voor Koudekerks groen Geen golfbaan bij kasteel Duivenvoorde Noordwijkerhout krijgt fonds voor minima Den Haag wil eigenlijk geen Holland Festival GEESTELIJK LEVEN/OPINIE BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE KUNST/RTV KERKOIENSTEN LAND- EN TUINBOUW SPORT LEIDEN/REGIO 11 FILM/KUNST/RTV RTV-PROGRAMMA S WEER/PUZZEL/MENU Wegens uitbreiding van de centrale voor het 3de autotelefoonnet wordt dit net vannacht (27 op 28 oktober) plaatselijk enkele minuten uitgeschakeld. Om zoveel mogelijk ongemak te voorkomen vinden de werkzaamheden plaats tussen 22.00 en 06.00 uur. Wij hopen dat u begrip heeft voor de noodzaak van dit tijdelijk ongerief. inge file na aanrijding op A4 DSCHENDAM Bij een aanrijding op de rijksweg A4 is (norgen rond zeven uur tussen Leidschendam en Voorscho ten enorme ravage ontstaan. Drie inzittenden van een VW- b van een schoonmaakbedrijf raakten gewond. Zij konden blekke worden behandeld. bngeluk ontstond nadat het busje een een vrachtauto inhaal- De bestuurder ging daarbij te snel terug naar de rechter rij- bk. Daardoor reed het busje tegen de vrachtauto aan en sloeg ple malen over de kop. De auto botste tegen de vangrail en tm ondersteboven op de vluchtstrook tot stilstand. Als gevolg het ongeval ontstond in de richting van Amsterdam een file zes kilometer. alkman wordt scholier fataal PTERDAM Een 17-jarige Rotterdammer is gisteren over- in nadat hij bij het oversteken door een tram was aangere- Volgens de politie heeft de scholier vermoedelijk de luid ende tram niet horen aankomen omdat hij een walkman op hoofd had. krant ontvangen Bel tussen J en 19.00 uur. zaterdags tussen en 15.00 uur, telefoonnr.071- <8 en uw krant wordt nog dezelf- Wnd nabezorgd. (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR F.PRANGERS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 Libisch protest Een groep van ongeveer achthonderd Libiërs bevindt zich nog altijd aan boord van een schip in de haven van Napels. De groep eist ophel dering over het lot van fami lieleden die tijdens het Itali aanse koloniale bewind in Li bië (1911-1943) werden ge deporteerd. Ook eisen zij schadevergoeding. De Libiërs hebben van de Italiaanse au toriteiten geen toestemming gekregen aan wal te gaan. foto: ap Misschien wist u dat helemaal niet, maar er wor den hier en daar bolgewassen uit het wild verza meld. Wat je daar aan hebt, weten eigenlijk alleen bollenkwekers haarfijn te vertellen. In elk geval zijn er mensen, die vinden dat daar maar een eind aan moet komen. In de rubriek „In en om de kas" van vandaag treft u daarover een verhandeling aan. Ook een bericht over de Hollandse prei, die zich zo goed thuis voelt in vele gerechten. Het is nu hét seizoen voor de prei, net zoals het nu ook het juis te ogenblik is om een proefabonnement op de Leid- se Courant te nemen. U zult zien hoe snel onze krant zich bij u thuis voelt. De Leidse Courant wil ïlWtest twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1