Honderdduizenden in Leipzig eisen vrije verkiezingen De juiste maat... de juiste stijl. I m. 3 4 7 9 9 11 13 Leesdichtheid Plasticfabriek explodeert 2 6 £NVB denkt toch aan ivoering van clubpas HEMA „Nog een paar dozijn geschilpunten" VANDAAG 10 Dinsdag 24 oktober 1989 81ste jaargang no. 24555 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Weslerpers. behorend tot Sijthofi Pers, Apothekersdnk 34.2312DD. postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003 Bank Amro-bank NV Leiden Abonnementen (incl. 6A BTW) 1.24,24 per maand (aut.betaling), 1.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/'m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14 00 15.00 uur, tel. 071-122248 Advertenties (ezel b% BTW) 1.0.67 per mm., lamilieberiehlen t 0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv advertenties, 071-134941 tbv. redactie. Direcleur-hooldredacteur II Hallewas Chel-redacteurG I Onvlee e nummers f. 1,10 HET WEER Wolkenvelden en in het noor den van het land mogelijk wat regen. Minimumtemperatuur omstreeks 12 graden. Middag- temperatuur ongeveer 17 gra den, verder in de week iets la ger. Matige zuidwestenwind, aan de Waddenkust af en toe krachtig. VIO stelt eerste uitzending voorlopig uit (iLSMEER De commerciële zender TV10 n ft haar eerste uitzending, gepland op 28 ok- .'lijer, tot nader order uitgesteld. TV10 is nog tij jg met onderhandelingen over zijn toekom- structuur. nu toe heeft TV10 steeds gezegd vóór 28 iber naar buiten te zullen komen met mede- dngen over een nieuwe juridische structuur, bedoeling is dat die wordt gevonden in sa- nverking met de Amerikaanse commerciële der NBC, het Zweedse Esselte en het Franse imerciële station TF1. TV 10 probeert door overeenkomst met de drie buitenlandse fi- ciers als buitenlandse zender te worden be- 5U\vd, teneinde legaal op de Nederlandse el te kunnen worden toegelaten. Onder de iige Mediawet is binnenlandse commerciële oep nog niet toegestaan. Voorzitter Geurt- van het commissariaat voor de media liet indagavond de mogelijkheid open dat door de samenwerking met TF1 de „oorsprongsfout" van TV10, zoals hij die eerder heeft genoemd, hersteld kan worden. Pogingen om TV10 en de reclamegelden die daarmee gemoeid zijn bin nen Nederland te houden zijn de afgelopen twee weken mislukt. NOS-voorzitter J. van der Reijden zei vorige week dat hij op verzoek van ambtenaren van het ministerie van WVC ge probeerd had TV10 en het produktiebedrijf vari Joop van den Ende binnen de Nederlandse grenzen te houden. Ook is er gepraat met de uitgeversconcerns Elsevier en VNU, die in principe bereid waren een bedrag van ongeveer 90 miljoen gulden in de commerciële zender te steken, op voorwaarde dat zij een vergunning voor commerciële televisie zouden krijgen. Die toezegging kon of wilde het ministerie van WVC evenwel niet doen. Demissionair minister Brinkman verklaarde gisteren nog dat hij daar geen mandaat toe heeft. Minister Brinkman. foto: anp Erasmusprijs voor Juristencommissie AMSTERDAM De Erasmus prijs voor de Rechten van de Mens 1989 is toegekend aan de Internationale Commissie van Ju risten in Genève. Secretaris-gene raal mr. Niall MacDermot neemt de prijs van 200.000 gulden op 21 november in het Koninklijk Pa leis in Amsterdam in ontvangst van prins Bernhard, regent van de Stichting Praemium Erasmia- num. De ICJ is een non-gouver nementele organisatie die zich in zet voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de juridische professie. Ze komt op voor de rechten van armen en misdeelden waar ook ter wereld. Woning in puin door explosie VOLENDAM Een woning in Volendam is vanmorgen vroeg door een explosie vol ledig in puin veran derd. Twee andere woningen werden zwaar beschadigd. Eén bewoner raakte door de explosie licht gewond. De politie in Volendam wist van morgen nog niet wat de explosie heeft ver oorzaakt. Feyenoord-FC Den Haag op 1 november op tv DEN HAAG FC Den Haag legt zich, formeel onder protest, neer bij de beslissing van de KNVB om het uitduel tegen Fey- enoord, waarbij geen publiek aanwezig mag zijn, te verschui ven naar woensdagmiddag 1 no vember. De NOS overweegt de wedstrijd, die aanvankelijk voor aanstaande zondag op het pro gramma stond, volgende week woensdag (vanaf 14.00 uur) rechtstreeks uit te zenden via Nederland 3. Als dit niet door gaat zullen de Haagse en Rotter damse kabelomroepen het duel 'live' op het scherm brengen. Pagina 7: „Voetbalvandalisme lijkt op terrorisme" EGON KRENZ OOK TOT PRESIDENT GEKOZEN OOST-BERLIJN Nog geen week na het ge dwongen vertrek van DDR-leider Erich Ho- necker wordt de druk op de communistische partij om verdergaande hervormingen in te voe ren steeds groter. In de stad Leipzig gingen gisteren meer dan driehon derdduizend mensen de straat op: bijna de helft van de bevolking. Vanmorgen besloot het parlement van de DDR dat de nieuwe partijlei der Krenz Honecker ook op volgt als president. De stemming in de Volks- kammer was evenwel voor het eerst niet unaniem: 26 afgevaardigden onthielden zich van stemming en nog eens 26 parlementariërs stemden tegen. De demonstranten gisteren in Leipzig droegen talrijke spandoeken piee met teksten als „Egon, wat dacht je van vrije verkiezingen?", gericht aan het adres van de 52-jari- ge Egon Krenz, die sinds af gelopen woensdag partijlei der is. Ook schreeuwden zij leuzen als: „Vrije verkiezin gen" en „Wij zijn het volk". De betogers eisten de vrijla ting van degenen die bij de demonstraties begin oktober werden aangehouden, toen de politie nog hard optrad tegen demonstranten. Sinds vorige week laten de autori teiten de betogingen onge moeid. De demonstratie in Leipzig was dc grootste uit de veertigjarige geschiedenis van de DDR. Maar ook in tal van andere steden gingen de mensen massaal de straat op. Intussen is Erich Honecker, nog geen week na zijn aftre den als partijleider en presi dent, door de belangrijkste Een deel van de honderdduizenden betogers, die gisteren door de straten van Leipzig trok- ideoloog van de communisti sche partij (SED) beschul digd van persoonsverheerlij king. In Oost-Berlijn is gisteren de DDR-variant opgericht van het Poolse vakverbond Soli dariteit. Arbeiders van een apparatenfabriek stichtten de onafhankelijke bedrijfs- vakbond 'Reform' (Hervor ming). Zij eisen het recht op staking en een verbod op ac tiviteit binnen bedrijven van niet-vakbondsorganisaties, zo staat in een oproep die in West-Berlijn is opgevangen. IB (STERDAM De nieuwe sectievoorzitter. Betaald Voetbal i de KNVB, Maarten van Rooijen, heeft gisteren gezinspeeld het alsnog invoeren van een voetbaipas ter bestrijding van vandalisme. Naar aanleiding van de incidenten bij Ajax- yenoord liet hij weten „zeer binnenkort" met voorstellen in richting te komen, hoewel het eerdere experiment met de bpas faliekant is mislukt. De eerstvolgende risico-wedstrijd in isterdam staat voor 21 januari op het programma: Ajax-FC :n Haag. De politie heeft gisteren in Ridderkerk een 17-jarige tterdamse jongen aangehouden die ervan wordt verdacht be- ikken te zijn geweest bij het bomincident van afgelopen zon- Twee Schiedammers die al eerder werden gearresteerd, zit- nog steeds vast. gina 7: „Nederland gevaarlijkste voetbalnatie Europa" (ADVERTENTIE) Herenoverhemd 293518: Van modern streepje tot klas siek effen. Mt 37/38 -43/44. I ■Echt Waar Voor Je Geld— Waterwinning bij Noordwijk niet vervuild LEIDEN Er zitten geen be strijdingsmiddelen in het wa ter dat in Noordwijk gewon nen wordt. Dit zei directeur J. Haijkens van de Energie- en Watervoorziening Rijnland vanochtend. Hij zei dit naar aanleiding van opmerkingen van gedeputeerde J. van der Vlïst die woensdag op een bij eenkomst in Lisse verklaarde dat de waterwinning in Noordwijk zo snel mogelijk moet stoppen. „Van der Vlist verwart een paar dingen. Dat Noordwijk zo snel mogelijk moet sluiten wijs ik van de hand. De EWR heeft inmiddels het onderzoek naar de winmiddelen in Noordwijk afgerond. Er zijn geen bestrij dingsmiddelen in het winge- bied gevonden. Wij leveren goed drinkwater", aldus Haij kens. De provincie is nog bezig met een onderzoek naar de waar- nemingsputten die buiten het wingebied liggen. Of in dat ge bied bestrijdingsmiddelen in het water zitten is nog niet be kend. Rijn te zout voor inname drinkwater Amsterdam in ver band met een te hoog chlori degehalte (zout) in het water is de inname van Rijnwater uit de Lek bij Nieuwegein vanmorgen teruggebracht tot een derde van de normale capaciteit, aldus het gemeen telijk waterleidingbedrijf in Amsterdam. Het verhoogde zoutgehalte in het water wordt veroorzaakt door de lozingen van de kalimijnen in de Franse Elzas en het la gere waterpeil in de Rijn. Dit laatste wordt veroorzaakt door weinig regenval en een milde winter 1988-1989. EEN DODE EN 23 VERMISTEN De explosies hebben de plas ticfabriek in Pasadena geheel in as gelegd. De werknemers kregen twintig seconden voor de eerste ontploffing een waar schuwing via de intercom te horen. foto: afp PASADENA In een plastic- fabriek ongeveer zestien kilo meter van de stad Houston in de Amerikaanse staat Texas heeft zich de afgelopen nacht een serie explosies voorge daan, waarbij zeker een man om het leven is gekomen en 23 personen worden vermist. Pepe, zei te vrezen dat alle vermisten door de explosies en uitslaande branden om het le ven zijn gekomen. „We den ken niet dat daar nog iemand in leven is", aldus Pepe. De ontploffingen waren zo krachtig dat stukken metaal kilometers ver werden geslin gerd en zij creëerden een vuurbal, die op 24 kilometer afstand was te zien. Fabrieksdirecteur Glenn Cox zei dat 109 arbeiders naar een ziekenhuis waren gebracht om behandeld te worden voor brandwonden, ademhalings problemen en snijwonden ver oorzaakt door rondvliegende glasscherven. Drieendertig medewerkers zijn in het zie kenhuis opgenomen, zes ver keren nog in levensgevaar. De fabriek is eigendom van Phillips Petroleum Co.. Presi dent-directeur Bill Stolz van Phillips verklaarde dat de ex plosies waren veroorzaakt doordat een klep van een et- hyleenreactor was lekgesla gen, waardoor etyleen-isobu- taan was vrijgekomen. De me dewerkers van de fabriek werden twintig seconden voor de gaswolk explodeerde via de omroepinstallatie gewaar schuwd. Zij renden voor hun leven. KOK OVER INFORMATIE: (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De onder handelaars van CDA en PvdA, De Vries en Kok, zijn vanmorgen begonnen aan de laatste loodjes van de besprekingen over een definitief regeerakkoord. „We gaan een zware dag tegemoet en misschien wel meer dan één", zei Kok gisteravond. Volgens hem liggen er „nog een paar dozijn geschilpunten" tussen. PvdA en CDA. Tot de lastigste onderwerpen waarover vandaag knopen moeten worden doorgehakt behoren vooral het defensiebe leid, de koppeling van de uit keringen en ambtenarensala rissen aan de lonen in het bedrijfsleven en de aanpak van de milieuproblemen. Wat het defensiebeleid betreft zijn de onderhandelaars het nog steeds niet eens over het voorstel van informateur Lub bers om de uitgaven de ko mende twee jaar nog met 0,6 procent te laten stijgen en in 1992 en 1993 te bevriezen. Het CDA vindt het gevaarlijk om nu al een bevriezing in het vooruitzicht te stellen, terwijl nog niet zeker is hoe de Oost- West-verhoudingen zich de komende jaren zullen ontwik kelen. De PvdA vindt het compromis-voorstel van Lub bers echter niet ver genoeg gaan. Bij het onderwerp 'koppeling', dat overigens gisteren niet aan de orde is geweest, spitst de onenigheid zich toe op de vraag of dit mechanisme al dan niet in een wet moet wor den vastgelegd, zoals de PvdA wil. In de milieudiscussie gaat het niet alleen om meer geld (en hoeveel), maar ook om de aan pak van de vervuiling. Kok vindt onder meer dat er stren gere normen en voorschriften voor het bedrijfsleven moeten worden opgesteld. In samen hang met het milieuvraagstuk wordt ook nog gesproken over uitbreiding van het openbaar vervoer en invoering van het systeem van 'rekening rijden' voor automobilisten. Orka verliefd op Noorse veerboot AALESUND In de Noorse wateren is in de afgelopen week een buitengewone liefde ontstaan: een zwart-witte orka is niet meer weg te slaan van een eveneens zwart-witte veerboot en liefkoost het schip herhaaldelijk. Het vier meter lange dier schuurt met zijn huid tegen de boot en botst er soms zachtjes en liefdevol te genaan. Volgens de kapitein van de veerboot is niet geheel duidelijk wie nu verliefd werd op wie: de passagiers en de be manning zijn net zo dol op de zwaardwalvis als het dier op het schip. De orka spuit nieuwsgierige passagiers gere geld nat en blijft nooit langer dan een paar uur van de veer boot weg. De wel zeer merk waardige liefde, die volgens de kapitein niemand in gevaar brengt, trekt veel belangstel ling. Schoolkinderen kopen extra kaartjes voor de twintig kilometer lange tocht door het fjord en aan wal wachten altijd nieuwsgierigen op de aan komst van het tweetal. 16 PAGINA'S Ds. De Weerd „glimlacht tegen de hemel" Literatuur als bron van verzet „Milieu weinig gebaat bij uitdelen zware straffen" FNV: vrouwen moeten massaal naar arbeidsbureau Poortjes helpen niet tegen voetbalvandalen Drie Leidse scholen met opheffing bedreigd Mogelijk toch videocamera's op straat in Leiden Kerk Langeraar moet monument worden Lucas van Leyden capituleert voor de misdaad Noordwijker- houter zoekt berenjagers GEESTELIJK LEVEN/OPINIE 2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND 4/5 ECONOMIE 6 SPORT 7/12 LEIDEN/REGIO 9/10/11/13 KUNST/RTV 14 RTV-PROGRAMMA'S 15 WEER/PUZZEL/MENU 15 (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR F.PRANGE1S Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag. HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 Veronique, de commerciële zender uit Luxemburg, heeft een kijkdichtheid die te vergelijken is met die van Nederland 3. Dat heeft de NOS-kijk- en luis- terdienst uit laten rekenen. Of het toestel van die mensen alleen maar aanstaat en zodoende dient als een fraaie, heldere schemerlamp of niet, dat ver meldt het onderzoek niet. De leesdichtheid van de Leidse Courant daarentegen is volgens sommigen zo groot, dat - naar men ons heeft verzekerd - er heel wat abonnees zijn, die met onze krant in de hand zelfs helemaal vergeten hun televisietoestel aan te zetten. Dat is in feite ook niet nodig, want een gewone lamp is in dit jaargetijde al voldoende om hem goed te kunnen lezen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N. B: Indien daartoe aanleiding bestaai. kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd. CetdócSouaant

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1