Ceidóc (Sowuvnt Angstige spanning na koersval Wall Street Bon: Fracties zijn nu aan zet 3 5 13 13 15 25 26 28 Schone schijf VERPLEEGKUNDIGE, ALS U ZELF BETER WILT WORDEN, IS DIT HET MOMENT OM DE TELEFOON TE PAKKEN. 06-0221122 £eiclóe(2ou/ia/nt Zaterdag 14 oktober 1989 81ste jaargang no. 24547 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24.24 per maand (aut.betahng), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f .0,67 per mm., familiebenchten f .0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J.J Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Wisselend bewolkt en enkele buien. Middagtempera tuur omstreeks 13 graden. Vrij krachtige westelijke wind, aan de kust en op het IJsselmeer hard. De vooruitzichten voor zondag: wisselvallig. Middag- temperatuur rond 15 graden. BIJ DEZE KRANT INFORMATIE OVER FILMS, MUZIEK, THEATER, RECREATIE, EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA entre Pompidou moet irst ontsmet worden jyS RIJS Het Centre Pompidou in is na een twee weken durende - '-ingsactie van de schoonmakers te om te betreden. Eerder deze k werd een voorlopig akkoord de stakers bereikt, maar het com- x zal eerst grondig ontsmet moeten Jrden voordat het zijn deuren voor V publiek weer kan openen, aldus directie. De schoonmakers gingen 30 september in staking voor hoger ™nen een betere vakbondsvertegen- ordiging. Het vuil stapelde zich in rond het gebouw op. De verwach- is, dat het centrum later dit ekeinde weer open zal gaan. Voetballers Ajax reageren gelaten op halvering straf AMSTERDAM De spelers van Ajax hebben ge laten gereageerd op de uitspraak van de beroeps commissie van de UEFA. Nadat in hoger beroep de straf van de Amsterdamse voetbalclub was gehal veerd (één jaar uitsluiting van deelname aan Euro pa Cup-duels), zei international Wouters: „We kunnen nu in ieder geval na één in plaats van twee seizoenen weer meedoen. Dat moet de groep voldoende kunnen motiveren". Naar aanleiding het staken van Ajax-Austria Wien was de thuisclub bestraft met Europese uitsluiting voor twee jaar. De beroepcommissie van de UEFA verminderde die straf, maar verplichtte de Am sterdammers de eerstvolgende drie Europese thuis wedstrijden op minstens 100 kilometer afstand van het eigen stadion te spelen. Pag 17: Strafvermindering voor spelers toch zware tegenvaller. PvdA levert nieuwe minister financiën (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De PvdA mag in het nieuwe cen trum-linkse kabinet de nieuwe minister van fiT nanciën leveren. Het CDA heeft er geen behoefte aan deze cruciale post in de ministerraad te bezet ten. CDA-schatkistbewaarder Ruding, die tot voor kort nog zinspeelde op een eventuele derde termijn, keert dus niet terug in het kabinet Lub- bers-3. Volgens een ingewijde CDA'er gaat infor mateur Lubbers er van uit dat een socialist op fi nanciën zijn partijgenoten vermoedelijk beter in bedwang kan houden dan een christen-demo craat,. Deze zegsman: „Oneerbiedig gezegd: dieven moet je met dieven vangen. Een socialist op fi nanciën kan effectiever zijn dan oud-minister Ruding in het voorkomen van te hoge overheids uitgaven". Pagina 3: CDA levert geen „bruiden" aan nieuwe kabinet Toeval wordt ijzeren regelmaat OPIJNEN Kan toeval ijzeren regelmaat worden? Die wat vreemde veronderstelling lijkt bevestigd te worden door de gebeurte nissen bij de familie Van Empel in het Gel derse Opijnen. Moeder Gerda van Empel (36) beviel donderdag van haar derde kind op precies dezelfde datum als waarop de eerste twee kinderen (acht en vier jaar gele den) geboren werden: 12 oktober. „Met de eerste twee, Wilfred en Marcel, was ik ook steeds op 12 oktober uitgeteld", vertelt de moeder, „maar nu was dat op 3 oktober. Toen de baby op die dag niet geboren werd en de dagen verstreken, zei het hele dorp: let maar op, het wordt de twaalfde". Don derdagavond kondigde de nieuwste aan winst, Ilona, zich nog net op tijd aan. Zij zag 's nachts om tien voor twaalf het eerste le venslicht. Namaakbeschuit kost AVRO flinke boete HILVERSUM Een kwinkslag over beschuit in het AVRO-programma „Wordt Vervolgd" door presentator Han Pekel kost de omroep een boete van zestigduizend gulden. Het Com missariaat voor de Media vindt de opmerking in strijd met de reclame regels. Tijdens het programma moes ten kinderen met namaakbeschuit in de weer. De winnaar van het mooiste namaakbeschuit mocht op het podi um komen Waarop de presentator de opmerking „alleen voor beschuit kom ik er uit, of een variant op die slagzin maakte", aldus een AVRO- woordvoerder. De omroep heeft aan gekondigd tegen het besluit in beroep te gaan. AANDELENKOERSEN NEW YORK SCHERP OMLAAG NEW YORK De fi nanciële wereld houdt dit weekeinde de adem in. In angstige spanning wordt afgewacht wat maandagmorgen de aan delenkoersen in Japan en West-Europa gaan doen, in reactie op de scherpe daling van de noteringen gisteravond in New York. Daar kel derde de Dow Jones-in- dex van dertig industrië le fondsen met 190 pun ten. De gebeurtenissen in New York hadden direct gevolg voor de avondhandel in Am sterdam. Daar gingen de koersen omlaag van onder meer Koninklijke Olie (van 145,00 naar ƒ138,20), Phi lips (van 47,50 naar 46,50) en Unilever (van 155,10 naar 147,50). De nervositeit van de finan ciële wereld wordt versterkt door het feit dat het bijna op de dag af twee jaar geleden is dat ook op een vrijdag avond de beurskrach van 1987 begon. Toen verloor de Dow Jones op vrijdagavond ruim honderd punten, waar na op maandagmorgen over de hele wereld de aandelen koersen begonnen te kelde ren. In New York zakte de Dow Jones toen op één dag met meer dan vijfhonderd punten. Het was gisteren, vrijdag de 13e, veruit de grootste koers daling sinds die 'Zwarte Maandag', 17 oktober 1987. Een groot deel van de dag wees echter niets op specta culaire veranderingen. Ruim een uur na de opening van de markt stond, de Dow Jo nes een punt boven het slot- niveau van donderdag. Han delaren waren van mening dat de scherpe stijging van de producentenprijzen al was verrekend. Een uur later stond de Dow Jones tien punten in de min. Onder invloed van compu ter-verkoopprogramma's liep dat snel op tot 25 pun ten. Pas in het laatste uur van de handel werd het gro te verlies geleden. „Het was een volkomen cha os. Mensen hebben alles ver kocht wat ze hadden. Er is veel geld verloren gegaan", aldus een handelaar. Hoe groot de schade is, viel van nacht overigens niet vast te stellen. President George Bush wei gerde hij zijn vertrek uit het Witte Huis voor een week eind in Camp David vragen van de pers over de gebeur tenissen in New York te be antwoorden. Met stomheid geslagen ziet deze handelaar in New York hoe de koersen kelderen, foto: ap l&vormd n Russische pleegkundige int een .geboren baby de ematen en het slachtsdeel zijn svormd. De ders van het id werken in hva in de Koni- |io op een Jtbedrijf, waar dagelijks met giftige iffen in nraking men. ONDERHANDELAARS BEREIKEN AKKOORD yrische piloot wilde naar ^democratie en vrijheid" (Van onze correspondent Willy Werkman) SL AVIV De Syrische loot, die eerder deze eek met zijn Mig-23 otseling landde op een iegveld in Noord-Israel, eft geheel op eigen ini-, tief gehandeld. „Ik wil- een nieuw hoofdstuk mijn leven beginnen. wil leven in een land waar mocratie en vrijheid is. Nie- and in Israël was van mijn 1 slissing op de hoogte1', zo rklaarde hij gisteren tijdens ten. Het Israëlische leger had een beperkt aantal Israëlische en buitenlandse journalisten in de gelegenheid gesteld de pi loot, Mohammed Bassam Adel, te ontmoeten. Het gesprek vond plaats in een militaire basis dicht bij Tel Aviv. De persconferentie was kennelijk georganiseerd om een einde te maken aan speculaties over de mogelijkheid dat de Syrische piloot had gehandeld in over leg met de Israëlische geheime dienst. Pagina 5: „Israël hoeft toch niet bang te zijn van één toe stel?" (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG CDA en PvdA hebben vannacht rond half een, na ruim twaalf uur vergaderen, in hoofdlijnen overeenstem ming bereikt over een nieuw centrum-links ka binet. Informateur Lub bers zal CDA en PvdA maandagochtend een con cept-regeerakkoord voor leggen, waarin de belang rijkste beleidspunten voor de komende vier jaar zijn opgenomen. De fracties van beide partijen zullen zich daar maandagmiddag en -avond over buigen. Lubbers bevindt zich op die dag voor een werkbe zoek in Rome. CDA-onderhandelaar De Vries kwam vannacht als eer ste naar buiten. „Op alle pun ten zijn de argumenten uitge wisseld. Wij zijn nu uitgespro ken", zei De Vries. De forma tie heeft nu vijf weken ge duurd en de verwachting is dat er over twee weken een nieuw kabinet zal aantreden. Volgens De Vries is het nu zo ver dat Lubbers een concept regeerakkoord kan schrijven. „Ik moet het stuk natuurlijk nog zien, maar ik heb er ver trouwen in dat ik de tekst in de CDA-fractie kan verdedi gen". Ook PvdA-fractievoorzitter Kok toonde zich tevreden over De CDA-onderhandelaars De Vries en Brinkman op weg naar de de manier waarop er „in deze laatste fase is onderhandeld". „Ik heb er vertrouwen in dat Lubbers een stuk zal maken dat ik in de fractie kan verde digen. Maar pas als ik de pre cieze bewoordingen ken, zal ik een definitief oordeel geven". Gisteren werd de gehele dag besteed aan zware financieel- en sociaal-economische onder werpen, zoals het inkomensbe leid, de collectieve uitgaven en de belasting- en premiedruk. Zowel De Vries als Kok wei gerde in bijzonderheden over de gemaakte afspraken te tre den. Wel stelde Kok dat „het laatste woord nog niet is ge zegd" over het totale pakket. De koppeling van lonen en uitkeringen zal volgens de PvdA-voorman ingaan op 1 ja nuari. Daarmee is echter niet gezegd dat de terugwerkende kracht tot 1 juli van dit jaar van de baan is. „Er is nog niks definitief weggegeven", aldus Kok. Pagina 3: Onduidelijk inko- mensplaatje zorgde voor vertraging Jogere inflatie geen fijn cadeau voor jarige premier Thatcher 10NDEN De Britse pre- ier Thatcher, sedert gisteren gaat nog niet met pensioen. iar volgelingen kunnen aggie niet missen. En, in de oorden van de premier zelf: wereld heeft Groot-Brittan- nodig, en ons land kan niet nder ons, de Conservatie- 1. strijd met het verlangen ui nagenoeg 47 procent van Britten die als we The uardian mogen geloven ui mening zijn dat ze maar reet moet zou aftreden, scan erden de Conservatieve con- esgangers gistermiddag in ft Noordengelse Blackpool hun bewindsvrouwe nog en jaar moet aanblijven, argaret Thatcher straalde trots. Ze had haar trouwe aanhangers in de zaal wild en thousiast gemaakt met een be geesterende slotrede, die over liep van lof voor haar eigen prestaties. Daarnaast ontbrak het haar niet aan de nodige strijdlust. De premier had het in de eerste plaats gemunt op Labourleider Neil Kinnock, die zij volledig onbekwaam en ongeschikt acht om aan het bewind te komen. De Britse Conservatieven zijn kennelijk van mening dat de volgende verkiezingscampag ne over uiterlijk twee jaar zal ontaarden in een strijd op leven en dood tussen de huidige regeringspartij en Labour. De andere partijen tellen niet meer mee; het risico van een coalitie behoort tot het verleden. Groot-Brittannië is dus weer helemaal een land met een tweepartijenstelsel. Premier Thatcher heeft de eerste scho ten al gelost. De Conservatieve campagne is begonnen. Meer was er niet nodig om na een weekje congresseren in Black pool alle problemen in de ver geethoek te dringen. Thatcher eiste, met een verwijzing naar Oost-Europa, voor haarzelf ook een plaatsje op in de inter nationale geschiedenisboeken. „De toorts die wij in dit land hebben aangestoken, die dit land heeft veranderd, is een baken geworden die haar licht werpt naar het Oosten, door het IJzeren Gordijn heen". Zelfs de zware financiële vraagstukken waaronder Groot-Brittannië momenteel gebukt gaat, zijn plotsklaps weer van ondergeschikt be lang. Premier Thatcher wist in haar slotrede de Conservatieve congresgangers ervan te over tuigen dat alles so wie so weer in orde komt. Om het even wat de Conservatieve regering doet, aldus Thatcher, alles is schitterend en ingenieus. Overal elders, vooral 'in Euro pa', wordt er geklungeld. Maar terwijl zij in Blackpool haar rede hield, werd in Lon den bekend dat de Britse in flatie weer hoger is dan ge dacht nu 7,6 procent en de waarde van het pond ver der gedaald. Dat kan leiden tot een nog hogere rente. That cher hield echter gisteren vol dat haar regering de inflatie zal weten te bedwingen. (ADVERTENTIE) KIJK OP PAG. 14 OF BEL DIREKT: Saudiërs Joor onthoofding geëxecuteerd AR-RIYAD Zes Saudiërs, die ter dood waren veroor deeld, zijn in de hoofdstad Ar- Riyad onthoofd. Dit heeft het Saudische ministerie van bin nenlandse zaken bekendge maakt. Drie van de terechtge- stelden familieleden van elkaar waren veroordeeld wegens gewapende overvallen. De drie anderen, eveneens fa milie van elkaar, waren ver- oordeeeld wegens een tweetal moorden en meerdere gewa pende aanvallen. Het ministe rie van binnenlandse zaken bevestigde in een verklaring „de vastbeslotenheid van het koninkrijk misdadigers te tuchtigen die de veiligheid van het land bedreigen". „Ik heb nooit een massale verspreiding voorspeld" Honecker praat over mogelijke hervormingen Appartementen op Leids Vrouwen kerkplein gaat door Extra geld nodig voor ouderenbeleid in Leiden Alkemadese Kruidenwijk in actie voor veilige Googermolenweg INKLEUR Japankenner Von Siebold inde schijnwerpers Carl Huybrechts nieuw gezicht KRO De wonderbaarlijke wederopstanding van Hans Vonk GEESTELIJK LEVEN/OPINIE 2 BINNENLAND 3/4/7 BUITENLAND .5 ECONOMIE 9 LEIDEN/REGIO13/14/15 SPORT 16/17 AUTO 18 CONSUMENTENINFORMATIE 18 KUNST 19 RTV PROGRAMMAS WEER/PUZZEL/MENU FINALE 25 T/M 32 20/21 (ADVERTENTIE) r/ians Si r I, ij k 'etsen VOOR DE ÉCHTE FIETSLIEFHEBBER1 zie Gouden GkJs voor edreeeen ol bel: Geen krant ontvangen Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur. telefoonnr.071- 122248 en uw krant wordt nog dezelf de avond nabezorgd. Computerbezitters die denken vandaag opgelucht te kunnen ademhalen, omdat hun computer nog ge woon werkt, moeten niet te vroeg juichen. De drei ging van het criminele virus, dat verwoestend te werk zou gaan in hun bestanden, is nog niet hele maal geweken. Op de dertiende zou het actief zijn, maar nog beslist niet uitgewerkt. Wie de op grote schaal - zelfs door de politie - verstrekte medicij nen aan zijn machine heeft toegediend, heeft im mers minder te vrezen en ook met het verzetten van de klok is het virus al aardig in de war te brengen. Mocht het toch al hebben toegeslagen of dit alsnog doen, dan moet met eert schone schijf worden begonnen. Net zoiets als met een schone lei. Dat kan ook een nieuwe krant zijn: probeer de Leidse Courant eens. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1