Geruchten over aftreden Honeckerkl HLMPJE VOL Bori: SPEED SHOP 4 5 9 13 14 Overbelast iiiiim met speciale De Vries: aan plan-Oort wordt niet gemorreld 2 MUSEUM GRATIS tlipfotoalbum 10 £eidóc (Sowuvnt Donderdag 12 oktober 1989 81ste jaargang no. 24545 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244, Voor abonnementen: 071-313677, Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f .0t67 per mm,familieberichten f.0.60 per' mm. Fax: 070-902702 tbv, advertenties; 071 -134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Losse nummers f. 1,10 Morgen veel bewolking- en af en toe regen of motregen. Mi nimumtemperatuur rond 10. graden, middagtemperatuur ongeveer 15 graden. Matige zuidwestelijke wind. Vooruit zichten voor het weekeinde: wisselvallig en bewolkt. Af en toe zon. Middagtemperatuur rond 14 graden. rubriek ZIE PAGINA van de UIT-bijlage "uticrime niet feilloos ,'^en computervirus HAAG Het anti-virusprogramma crime blijkt niet in alle gevallen de be- ite computervirussen helemaal aan te pa- Volgens het Platform Computercrimina- dat het programma uitgeeft, blijft het ar voor het virus vooral bestaan bij een i aantal gebruikers dat dank z* Anticri- il besmette bestanden heeft aangetroffen. ie, Ier bleek ook het anti-virusprogramma T< de Haagse politie niet feilloos te werken. :ekeringsmaatschappijen werken op dit ïent aan een polis voor schade als gevolg computervirussen. De gevreesde compu- irussen zijn vanaf vandaag actief, zij kun- opgeslagen gegevens ontoegankelijk ma- ina 3: Datacrime houdt spanning erin Smit-Kroes versleten voor Malle Kppie wegens rijgedrag DEN HAAC. Minister Smit-Kroes (verkeer) wordt op de Nederlandse wegen voor haar rij gedrag door snelheidsmaniakken vaak voor Malle Eppie versleten. Ze zei dit gisteren in het hoofdbureau van politie in Den Haag, waar haar een brochure over hulp aan verkeers slachtoffers werd aangeboden. „Met droefenis" stelde zij vast. dat het gedrag van verkeers deelnemers verslechtert en dat het met de ver keersveiligheid bergafwaarts gaat. De Haagse politie heeft al een paar jaar een eigen bureau voor verkeersslachtofferhulp, maar het bereik daarvan is nog onvoldoende. Met behulp van de brochure wil men dat nu verbeteren. In Den Haag werden vorig jaar jaar 12.000 aanrij dingen geregistreerd. Hierbij vielen 1700 ge wonden en 24 doden. Dit jaar zijn er al 25 ver keersdoden. Overijssel zet aanvoer Zuidhollands afval stop ZWOLLE Het provinciebestuur van Overijssel heeft besloten dat de deze week op gang gekomen aanvoer van afval uit Zuid-Holland naar Twente met onmiddellij ke ingang moet worden stopgezet. Vracht wagens die nu nog met afval uit Zuid-Hol land op weg zijn naar Overijssel, zijn niet meer welkom. Het provinciale college is tot deze beslissing gekomen, omdat de formele toestemming voor het storten van het vuil, noodzakelijk in het kader van het provinci aal rdvalstoffenplan, ontbreekt. Overijssel wil het Zuidhollandse afval alleen accepte ren onder stringente voorwaarden die in een vergunning moeten worden geregeld. Pagina 16: „Zuid-Holland moet eigen pro blemen oplossen". EFFECT GELUIDSWALLEN MINDER DAN AANGENOMEN DEN HAAG Geluidswallen en -schermen die verkeerslawaai moeten terugdringen, blijken in de praktijk meer geluid door te laten dan vooraf is berekend. Dat ligt aan een onderschatting van dë groei van het autopark en aan de hogere snelheden waarmee wordt gereden. De Algemene Rekenkamer conclu deert dit in een vanmorgen gepubliceerd rapport waarbij vijftien afschermingen onder de loep zijn genomen. Ook over de vorm geving van de schermen is niet iedereen tevreden. Heel wat be woners vinden ze zo lelijk, dat ze de geluidswerende maatrege len liever zien verdwijnen. De Rekenkamer meent dat dit euvel kan worden verholpen door struiken en bomen te planten die de wal of het scherm aan het zicht onttrekken. De geluidsisola tie is ook duurder dan gedacht. Wallen en schermen langs rijks wegen kosten gemiddeld ƒ740 per vierkante meter, terwijl het richtbedrag 400 bedraagt. De overschrijding wordt veroorzaakt door ontwerpen die op de situatie ter plekke zijn aangepast. Het mag wel wat minder mooi en soberder, meent de Rekenkamer. ran je vrijwel zeker van WK HAAG Nederlands ^jbalelftal is lle /el zeker van name aan de ronde van het ildkampioen- 8p volgend jaar Italië. Oranje gisteravond 2-1 in en van es en heeft op november in erdam genoeg een gelijkspel n Finland. Het voor het eerst waalf jaar zijn de ploeg weer een WK deel- Hnt. Vrexham legde 0( es (KV Meche- de basis voor ;ege met een treffende kop- in de eerste ';k' :t. Invaller en "I igenoot Bosman 1 in de tweede t hetzelfde. De ntreffer ont- d vlak voor het door een /erstand tussen man en doel- Van Breuke- 3u Marco van ^en kwam pas 'S in het veld en Invaller Marco van Basten is blij met de belangrijke zege van het Nederlands voetbalelftal in Wales. FOTO: ANP viel op met enkele fabuleuze acties. Kabinetsinforma teur Lubbers heeft gisteravond 'stie kem' een deel van het duel kunnen zien. De laatste vijf minuten kreeg hij gezelschap van PvdA-onderhande- laar Wim Kok. Toen echter het CDA-duo Bert de Vries- Elco Brink man binnenkwam, moest het toestel uit. Pagina 9: Oranje gooit reputatie weer eens te grab bel. COMMUNISTISCHE PARTIJ WIL HERVORMINGEN IN DDR OOST-BERLIJN Het Amerikaanse persbu reau Associated Press (AP) meldt dat de Oost duitse president en par tijleider Erich Honec- ker zeer binnenkort gaat aftreden. Het be richt is echter niet be vestigd. Zijn staatsbe zoek aan Denemarken heeft de 77-jarige leider inmiddels, zonder een reden te geven, afge zegd. Volgens AP wordt in de top van de Oostduitse communistische partij (SED) momenteel ernstig rekening gehouden met het spoedige aftreden van Honecker. Naar uit hoge partijkringen verluidt, heeft de 77-jarige Honec ker elke realiteitszin ver loren. Honeckers toe- sr gelegenheid van de 40e verjaardag van de DDR op 7 oktober, waarin hij een uitermate positief beeld van de DDR schetste, is niet alleen bij de Oostduitse bevolking maar ook binnen de SED op afkeuring en onbegrip gestuit. Het politburo van de Oost duitse communistische partij zal binnenkort met hervormingsvoorstellen komen. Zij belooft de oor zaken van de exodus te onderzoeken. Er worden hervormingen verwacht op rëisgebied, in het aan bod van consumptiegoede ren en in de mediabericht- geving. Gisteren gaf het politburo een verklaring uit waarin zij discussie met oppositiegroeperingen niet langer uit de weg lijkt te gaan: „Alle uitingen van meningen en sugges ties voor een aantrekkelijk socialisme in de DDR zijn van belang. Wij staan open voor discussies", al dus de verklaring die via het Oostduitse persbureau ADN wereldkundig werd gemaakt. Pagina 8: Koerswijzi ging SED staat onder in vloed van stakingsdrei ging mgst mosselen gestopt wegens besmetting jSWIJK Het Produktschap voor Vis en produkten heeft gisteren na overleg met het Usterie van landbouw en visserij de vangst 1 mosselen in de Waddenzee tijdelijk geslo- I Het Produktschap heeft hiertoe besloten et bij laboratorium-onderzoek een verhoog- ioeveelheid dinoflagellaten in mosselen uit de Waddenzee was gevonden. Deze algen kun nen bij mensen leiden tot maag- en darmklach ten. De algenbesmetting is een gevolg van de hoge temperatuur van het zeewater. Er wordt voorlopig geen tekort verwacht, daar er nog voldoende mosselen in voorraad zijn. K'rval op ïkstation aan (mmenschansweg jlDEN Twee nog onbe- hebberi gister- ind rond elf uur het Fina- kstation aan de Lammen- pnsweg in Leiden overval- Zij bedreigden de 24-jarige sier met een vuurwapen en »en er daarna te voet met eveer 700 gulden aan con- vandoor. De politie ft direct daarna een groot - :epse zoekactie gehouden, ir het tweetal niet gevon- twee donkere mannen een met tot op zijn schou- s hangend zwart haar, de er met kort geknipt stijl irt haar stapten kort r elf uur het winkeltje bij tankstation binnen. Een hen graaide wat frisdrank chocola uit de rekken. De er stapte daarna achter de ïbank. Hij stapte terug toen cassier zei dat hij daar niet ht komen. Toen hij even r opnieuw achter de toon- k wilde stappen trok hij vuurwapen en eiste in ge- ken Engels-Nederlands (ADVERTENTIE) 'ALS BESTE GETEST' Vandaag gebracht, nioi y«' 10/15 cm mat of glanzend STAPSPRIJZEN - DORPSSERVICE H^T^Thifi T\ Nieuwveen Dorpsstraat 12 telefoon 01723-8155 Leimuiden Dorpsstraat 55 teletoon 01721-8800 Roelofarendsveen Noordeinde 15a telefoon 01713-168361 Geen krant ontvangen Bel tussen 18.00 e en 15.00 uur, telefoonnr.071-122248 en u nabezorgd. ha actief P spectaculair gezicht was gisteravond de uitbarsting van de Siciliaanse vulkaan Etna. Haar zuid- Btelijke kratermond spuwde brandende léva omhoog. FOTO: EPA Speeltuig Kinderen spelen in de straten van de Filipijnse hoofdstad Manila met elektriciteits kabels, die door het geweld van de tyfoon Dan links en rechts op de straat zijn beland. Gratis speeltuig dus. Eerder op de dag had Dan echter dood en verderf gezaaid. In Manila kwamen door het natuurgeweld zeker 21 mensen om het leven en moesten meer dan honderd duizend mensen, sommigen tijdelijk en anderen definitief, hun huizen verlaten.. FOTO: AP (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Aan de belastingverlaging van ruim vier miljard gulden volgens het plan-Oort zal niet meer gemorreld wor den. Dit verklaarde CDA- fractieleider Bert de Vries gisteravond na afloop van de besprekingen bij infor mateur Lubbers over het te vormen centrum-linkse kabinet. Volgens De Vries heeft de PvdA zijn eis ingeslikt dat de helft van de lastenverlichting teruggedraaid moet worden. „Oort is één van de grote pro blemen die we nu achter ons hebben. Zoals het er nu naar uitziet wordt Oort niet gewij zigd", aldus De Vries. In de onderhandelingen met de PvdA zou zijn overeengeko men dat de koopkracht van de laagste inkomens volgend jaar „door een pakket maatrege len" beter uitvalt dan volgens de plannen van het demissio naire CDA/VVD-kabinet. Volgens een ingewijde moet daarbij gedacht worden aan zaken als het afschaffen van de medicijnknaak en het spe cialistengeeltje en het verho gen van de kinderbijslag. PvdA-onderhandelaar Wim Kok reageerde echter met lichte verbazing op de uitlatin gen van De Vries. Kok weer sprak nadrukkelijk dat giste ren bij de onderhandelingen 'Oort' of de inkomensverhou dingen in 1990 aan de orde waren geweest. „Daar hebben we niet over gepraat. Het pro bleem van de inkomensver houdingen is nög steeds niet opgelost en we hebben ook nog geen antwoord op de vraag waar de miljarden voor nieuw beleid vandaan moeten komen als 'Oort' onverkort Bij de PvdA vermoedt men dat De Vries met diens verkla ring dat aan het belastingplan niet gemorreld zal worden, vooral de bedoeling had de ei gen achterban gerust te stel len. De afgelopen dagen heeft de PvdA in hoog tempo be langrijke concessies van het CDA binnengehaald, zoals de wet gelijke behandeling en de koppeling van uitkeringen aan lonen. Het wordt tijd dat de PvdA nu ook eens over de brug komt, zo is het gevoelen in christen-democratische kring. Overigens heeft Wim Kok al eerder duidelijk gemaakt dat het wijzigen van het belasting- plan-Oort voor de sociaal-de mocraten geen 'heilig doel' is. Pagina 3: Strafkorting voor jongeren bij werkweigering Meisje ontvoerd en aangerand DEN HAAG Drie of vier onbekende mannen hebben gisterochtend een twaalfjarig meisje in een auto getrokken en later in een woning aangerand. Het meisje stond 's morgens om kwart voor tien te wach ten bij een tramhalte aan de Laan van Meerdervoort, toen zij plotseling van achteren werd beetgepakt en in een auto getrokken. In de wegrij dende wagen werd zij ge blinddoekt en door twee mannen vastgehouden. Met het meisje achter in de auto reden de mannen vervolgens naar een onbekend adres. Daar hebben zij het meisje ontkleed en aangerand. Het slachtoffer is later uit de auto gezet en meldde zich zelf bij de politie. 28 PAGINA'S Arrestaties en gewonden bij bezoek paus aan Oost-Timor „Deze UFO is geen weerballon" Sovjetunie dreigt uiteen te vallen John van Loen leert ook van af de tribune Engeland en Spanje zeker, Denemarken bijna Proces verbaal voor Fokker na lozingen Biblietheek aan Jacob Reviusstraat in Hazerswoude GEESTELIJK LEVEN/OPINIE BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE SPORT LEIDEN/REGIO KUNST/RTV RTV PROGRAMMAS WEER/PUZZEL/MENU 9/10/11 13/14/15 16/17 De belastingtelefoon voor ondernemers is nog niet overbelast. Dat meldt het ministerie van financiën, dat zegt zelfs nog capaciteit over te hebben. En dat, terwijl er in de eerste week duizend telefoon tjes binnen kwamen, in de tweede tweeduizend, vo rige week circa 1200 en deze week gemiddeld 300 per dag. De meeste ondernemers bellen „anoniem". Iemand die, moet per se ondernemer zijnde, toch zo ondernemend is om een proefabonnement op de Leidse Courant te nemen, kan dat natuurlijk gerust ook telefonisch doen. Maar om te voorkomen, dat onze telefooncentrale dan wel overbelast wordt is het veel handiger hieronder de bon even in te vul len. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N.B. Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1