CcicUc (Sowuvnt Ondergronds spoornet in Europa in 2020 mogelijk Bon: SPEED SHOP fil«PJiyOL 2 3 4 5 13 14 15 Student Oostduitsers blokkeren vrijheidsexpress" GRATIS flipfotoalbum Van Dijk: ambtenaren moeten keuzes maken Yeronique nog zeker half jaar op de kabel 6 t/m 15 Donderdag 5 oktober 1989 81ste jaargang no. 24539 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot SijthoH Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen 071 313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden Abonnementen (incl.6%BTW)f.24,24 per maand (aut.betaling). 1.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 permm.,familiebenchtenf.0.60permm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties, 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur I J. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Losse nummers f. 1,10 Half tot zwaar bewolkt, af en toe regen Minimumtempera tuur rond 12, middagtempera- tuur circa 15 graden. Matige westen wind, aan de kust af en toe hard. Vooruitzichten voor zaterdag tot en met dinsdag: veel bewolking en af en toe regen. Middagtemperatuur roncKT4 graden. Vredesnobelprijs voor Dalai Lama OSLO De Nobelprijs voor de vrede voor het jaar 1989 is toe gekend aan de Dalai Lama, de verbannen geestelijke leider van Tibet. Dit heeft het comité voor de Nobelprijzen in de Noorse hoofdstad Oslo vandaag bekendgemaakt. „Het comité benadrukt dat de Dalai Lama in zijn strijd voor de bevrij ding van Tibet, steeds het gebruik van geweld heeft afgezworen", zo staat in een verklaring. In een toe spraak voor het Europese parle ment heeft de Dalai Lama vorig jaar een compromis voorgesteld om een einde te maken aan de 29 jaar durende bezetting door China. Daarin bood hij aan Tibet een auto noom gebied van China te maken, waarbij het buitenlands beleid door de regering in Peking zou worden gevoerd. „De Dalai Lama heeft op bouwende en vooruitblikkende voorstellen naar voren gebracht voor het oplossen van internationa le conflicten, mensenrechtenvraag- stukken en mondiale milieuproble men," aldus de Nobelprijscommis- Lubbers en Van Mierlo meest vertrouwenwekkende politici DEN HAAG Premier/informateur Ruud Lub bers en D66-fractieleider Hans van Mierlo wor den door de kiezers beschouwd als de meest ver trouwenwekkende politici. In een. recente enquê te van het Nipo sprak 58% van de ondervraagden het vertrouwen uit in Lubbers en 54% in Van Mierlo. Voor Lubbers betekende dit in vergelij king met eenzelfde soort enquête in maart j.l. een stijging van 8%. Het vertrouwen in Van Mierlo nam sinds maart met 12% toe. Een opmerkelijke verschuiving deed zich voor in de vertrouwenss- core van VVD-leider Voorhoeve. Vóór de val van het kabinet had nog 34% van de kiezers vertrou wen in hem en nu nog maar 19%. Het vertrouwen in CDA-fractieleider De Vries nam het afgelopen half jaar met 5% toe (van 30 naar 35) en de score van PvdA-fractieleider Kok steeg met 1% (van 42 naar 43). Onder schot Thaise grenspolitie houdt een Cambod jaanse militair van het regeringsleger onder schot en leidt hem weg. De soldaat werd in het dorp Phan- suk, bij de Thais- Cambod- 'jaanse grens, gevangen genomen. FOTO: AP Zwaaiend met bloemen, de Westduitse en de Beierse vlag kwa men vanochtend dolgelukkige Oostduitse vluchtelingen aan op het station van Hof. FOTO: AP •>1 HOF Na urenlange vertragingen zijn vandaag in de Beierse grensplaats Hof de acht treinen aan gekomen met de vluchte lingen uit de DDR die dit weekeinde hun toevlucht hadden gezocht in de Westduitse ambassade in Praag. Meer dan 10.000 Oostduitsers zijn op deze wijze naar de Bondsrepubliek gevlucht. De treinen liepen een vertraging van zeker drie uur op-toen zij zich een weg moesten banen door groepen DDR-burgers langs de spoorbaan die hoop-.; ten mee naar het westen te kunnen reizen. Volgens oogge tuigen werden de treinen op Oostduitse stations tegenge houden door grote groepen mensen die „Wij Willen Weg" riepen. De treinen waren ech ter vergrendeld door de Oost duitse politie. De reizigers ver telden geruchten te hebben vernomen over ernstige onge regeldheden in de Oostduitse stad^Dresden. Gisteren zeiden ooggetuigen al dat de politie wapenstokken had gebruikt om een menigte van 5.000 mensen te verdrijven die zich bij het station in Dresden, langs de route vqn de vluchte- lingentreinen, had verzameld. Volgens Westduitse journalis ten zouden ernstige gewonden zijn gevallen bij pogingen van de politie om mensen van de trein te halen die onderweg aan boord wilden klimmen. Bij aankomst in Hof maakten de duizenden DDR-vluchtelingen het V-teken, werd gehuild van vreugde en geschreeuwd van opluchting. De treinen, die woensdag in de loop van de avond waren vertrokken uit Praag, werden door de inzit tenden tot „vrijheidsexpress' gedoopt. De vluchtelingen werden in Hof door burgers onthaald op thee en fruit. Me dewerkers van het Rode Kruis stonden klaar met voedsel en dekens voor de nieuwe immi granten. Het is de bedoeling dat de Oostduitsers na verloop van tijd over opvangcentra in de Bondsrepubliek worden verspreid. Sovjetunie levert geen wapens meer aan Nicaragua MANAGUA De Sovjet- unie zal geen wapens meer leveren aan Nicara gua om het vredesproces Midden-Amerika te steunen, „op voorwaarde dat de contra's hun ge welddadige acties stop pen". Dat heeft Sovjet-minister Sje- vardnadze van buitenlandse zaken gisteravond gezegd in Managua aan het eind van zijn tweedaags bezoek. Sjevardnadze zei ook dat Mos kou bereid is zich mèt de Ver enigde Staten garant te stellen voor het militair evenwicht in de regio. „De stabiliteit in de regio eist een troepeneven- wicht, zodat de Middenameri- kaanse landen hun strijd krachten slechts ter verdedi ging hebben, en nergens an ders voor", aldus de minister. Hij deed ook een beroep op de VS de Middenamerikaanse vredesonderhandelingen te ondersteunen, die onder meer voorzien in het ontwapenen en opheffen van de Nicara guaanse contra's vóór begin december, en de verkiezingen die in februari 1990 in Nicara- Eaa worden gehouden, te er- ennen. HOOGLERAAR TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT: DELFT/NUENEN Transport van personen en goederen met een snelheid van 540 kilo meter per uur kan in. Nederland binnen twin tig tot dertig jaar gerea liseerd zijn. Met steun van het ministerie van verkeer en waterstaat zijn al plannen gemaakt voor een Europees on dergronds tunnel-net werk voor supersnelle treinen. Volgens prof. ir. R.J.G.A. van der Hoorn, hoogleraar aan de Technische Univer siteit te Delft en bedenker van het plan, is het „high speed tunnel transport" technisch nu al uitvoerbaar. „We gaan uit van bestaande technologieën", zegt Van der Hoorn. De plannen ont wikkelde de hoogleraar in samenwerking met de ont wikkelingsmaatschappij CCM in Nuenen, de Vrije Universiteit in Amsterdam en het ministerie van ver keer en waterstaat. Hoe haalbaar zijn plannen in de praktijk zijn, is volgens de hoogleraar voornamelijk een politieke kwestie die de komende twee jaar moet worden onderzocht. Grootste probleem vormen de kosten van het project. Volgens Van der Hoorn is alleen in Nederland al twin tig tot dertig miljard gulden nodig voor de treinen en de aanleg van een ondergronds netwerk van 650 kilometer tunnel. Een bedrag voor heel Europa kan hij nog niet noemen. De kosten1 zouden volgens Van der Hoorn opgebracht moeten worden door de gebruikers: industrie, luchthavens en passagiers. Daarentegen ziet Van der Hoorn een groot aantal voordelen: „De tunnels ko men dertig meter onder de grond te liggen. Ze worden bijna vacuüm gezogen, waardoor de luchtweer- stand minimaal is. De ener giekosten zijn uiterst laag. Het vervoer is milieu-vrien delijk en biedt grote veilig heid. Huidige transportmid delen, zoals auto, vliegtuig en schip zijn veel duurder, milieu-onvriendelijker en duren veel langer. Alleen het autoverkeer al levert de Nederlandse staat jaarlijks een schadepost op van zes miljard gulden". In Nederland zouden vol gens Van der Hoorn twee ondergrondse stations moeten komen: op Schiphol en in Rotterdam. Over tien jaar zou met een proeftra- ject begonnen kunnen wor den tussen Rotterdam en het Ruhrgebied. Als zijn plannen doorgaan zou een rit van Amsterdam naar Marseille volgens de hoog leraar tweeënhalf uur duren. Uilewapper Een bezoek gisteren aan een landbouwkundig museum in Kent nam voor Sarah Ferguson een vreemde wending toen zij Morgan stond te bewonderen. Deze 4 jaar oude uil begon onverwacht met zijn vleugels te slaan en raakte daarbij de hertogin van York in het gezicht. De Britse, die drie maanden zwanger is, liep geen verwondingen op. FOTO: EPA Reeks verbalen voor wegpiraat LEIDEN Een 28-jarige weg piraat kreeg gisteren op de Haagse Schouwweg volgens een politiewoordvoerder een „reeksje" processen-verbaal uitgereikt. De man werd daar gisteravond rond acht uur door een motoragent van de Leidse politie aangehouden. De agent wilde de Katwijkse automobilist kort ervoor in de omgeving van het station laten stoppen. De man maakte zich schuldig aan gevaarlijk rijge drag. De Katwijker liet zich echter niet zo gauw te pakken nemen. Op het Stationsplein ging hij er via het trottoir en de busbaan vandoor. Met hoge snelheid en met de motoragent in zijn kielzog stoof de Katwij ker vervolgens met snelheden tussen de 75 en 115 kilometer per uur over de Plesmanlaan richting Holiday Inn. (ADVERTENTIE) ■ALS BESTE GETEST Vandaag gebracht, „.otycnigjU "rr 10/15 cm mat of glanzend ROTTERDAM Minister Van Dijk (binnenlandse za ken) heeft de ambtenarenbon den gewaarschuwd dat ze hun gelijkwaardigheid in het over leg weer kwijtraken als ze geen verantwoordelijkheid willen dragen voor verdere verbeteringen van het over heidsapparaat. Loonsverbete ringen eisen zonder de vraag te stellen of dat ook verdiend is worden minder vanzelfspra- kend dan nu. Deze prikkelende woorden sprak Van Dijk vanmiddag op het congres 'Ambtenaar in het jaar 2000', ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van zijn ministerie. De minister schonk ter gelegenheid van dit feit een bijzondere leerstoel 'Ar beidsverhoudingen bij de overheid' (Albeda-leerstoel) aan de Rotterdamse Erasmu- suniversiteit. Hij betoogde dat de overheid via produktiviteitsstijging doelmatiger kan gaan werken, waarbij de opbrengst ook voor een belangrijk deel ten goede kan komen aan de arbeids voorwaarden. Hij bespeurde een grote motivatie onder de ambtenaren om hier aan mee te doen en achtte de overheid in staat om dit te bereiken, al verheelde hij niet dat het ba nen zal kosten De bonden hield hij dan ook voor dat er de komende jaren keuzes moeten worden gemaakt. Haagse politie gaat door met verkoop anti-virusfloppy's DEN HAAG De Haagse politie is niet van plan te stoppen' met de verkoop van het zogeheten CRIMP-floppy, een vaccin tegen computervirussen. De Rotterdamse Erasmus-universiteit heeft de ministers van binnenlandse zaken en justitie gevraagd om de politie hiertoe te sommeren. De politie zou niet helemaal eerlijk aan het CRIMP-floppy zijn gekomen. Volgens de Rotter damse universiteit komt op de floppy van de Haagse politie het programma VIRSCAN voor. Een programma dat is ontwikkeld door een medewerker van de Erasmus-universiteit. De Haagse politie spreekt dit niet tegen, maar zegt dit programma vrij te mogen kopiëren en distribueren. De universiteit van de Maas stad spreekt dit tegen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het ziet er naar uit dat RTL Veroni- que in elk geval nog een half jaar gedoogd zal wor den op de Nederlandse kabelnetten. Minister Brinkman van WVC voelt weinig meer voor een te genactie van zijn kant, nu de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State gisteren heeft uitgesproken dat Veronique, zij het met enige slagen om de arm, aangemerkt moet worden als onderdeel van een buiten landse omroepinstelling. Brinkman wil dan ook afzien van zijn bevoegdheid tot schorsing en vernietiging van de toelating van Veronique door het Commissariaat voor de Media. „Een schorsing is er niet waarschijnlijker op ge worden. Zo iets lijkt me nu niet logisch meer. Laat ik eerst maar de nog lopende juridi sche procedures afwachten", zei Brinkman gisteren. Een woordvoerster van WVC wees er bovendien op dat ingrijpen van de minister op zich nog geen garantie is dat Veronique verdwijnt. „Daarvoor is name lijk een nieuw besluit nodig van het Commissariaat voor de Media en de minister kan het Commissariaat daartoe niet dwingen". De directie van TV 10, het commerciële station dat op 28 oktober tegen de wil van het Commissariaat voor de Media wil gaan uitzenden, heeft uit het vonnis van de Raad van State zoveel moed geput dat zij besloot alsnog tegen de beslis sing van het Commissariaat in beroep te gaan. Pagina 3: Kamer betreurt gedogen Veronique Toekomst voor oude Poolse symbolen WARSCHAU De voorzitter van de Poolse historische ver eniging, de historicus Andrzej Ajnenkiel, heeft voorgesteld om de kroon opnieuw op te nemen in het nationale wapen van Polen, de witte adelaar. Ook stelde hij voor om het door de communistische partij geïnspireerde „Volks" uit de officiële benaming van het land, de Poolse Volks Repu bliek, te schrappen. (ADVERTENTIE) Samen feestelijk uit op INTïRNATIONALE C< Morgen voor f 5,- naar de opening met Carry Tefsen! Op 6 oktober betaalt u tussen 11.00 en 12.00 uur maar 5 gulden entree! Speel mee en win... Als u vlot bent maakt u kans mee te spelen met Carry Tefsen's "Op goed geluk", met fantastische prijzen Kom 't samen beleven: de vernieuwde aFemina Een feest voor 't hele gezin! 28 PAGINA'S Rol vrijwilligers belangrijker in Rooms Katholieke Kerk Commissie- Albeda viert eerste lustrum met boek „Opsporing verzocht" het best bekeken in de gevangenis Noriega vernedert Washington opnieuw Van den Nieuwenhuyzen wm weegt belangen af van Van Berkel I Duitsers zijn er Q bijna V Leidse drukkerij verhuist uit binnenstad Lot Midden- Rijnland in handen Alphen Actievoerders timmeren laboratorium Lisse dicht GEESTELIJK LEVEN/OPINIE 2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND 5 ECONOMIE 7 SPORT9/10 KUNST/RTV 11 LEIDEN 13 OMGEVING 14/15/16/17 RTV PROGRAMMA/WEER 19 Het wordt voor de student van vandaag steeds moeilijker een betaalbare kamer te vinden. De ge middelde huurprijs is de afgelopen vijf jaar met niet minder dan veertig procent gestegen. De ge middelde woonlasten van een kamer komen tegen woordig op driehonderd tot driehonderdvijftvg gul den per maand. Het wordt, dat beprijpen wij zelfs, voor een student wel heel erg moeilijk om van zijn studiefinanciering ook nog eens een kranteabonne ment te betalen. Toch is het belangrijk voor stude renden om, via een goede krant, op de hoogte te blijven van wat er in de wereld gebeurt. Misschien een idee om een student in uw familie eens een abonnement op de Leidse Courant te schenken. De eerste veertien dagen kan dat zelfs gratis. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1