Apothekers willen ander tariefsysteem Mediachaos Militaire coup Panama mislukt 3 5 7 14 15 CDA en PvdA eens over nieuwe mediawet VANDJfiKG Vertrek DDR-vluchtelingen naar Bondsrepubliek verloopt moeizaam Lech Walesa naar Chili CcidócSoiwcmt £eidóe Gomcwit 81ste jaargang no. 24538 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdi)k34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging- ma. t/m vr 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties, (excl 6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Losse nummers f. 1,10 Zonnig. Minimumtemperatuur circa 3 graden, hier en daar vorst aan de grond. Middag- temperatuur rond 18 graden. Matige zuidenwind. Vooruit zichten voor vrijdag tot en met maandag: veel bewolking en af en toe regen. Middagtempe- ratuur rond 14 graden. (Russen vragen hulp bij lestrijding criminaliteit )EN HAAG De Russen willen een politieman of een KGB'er stationeren Dp hun ambassade in Den Haag om neer te weten te komen over de manier vaarop het Westen de drugscriminali teit en de georganiseerde misdaad be strijdt. Met dit - al eerder driemaal af gewezen- verzoek aan de Nederlandse autoriteiten is drs. J. de Blaey van de Dienst Beleidszaken van de Haagse poli ce teruggekeerd van een bezoek aan Moskou. Dat de Russen hulp nodig heb ben in de bestrijding van de criminali teit is volgens de Hagenaar overduide lijk. Pagina 3: Openheid Russische politie verbaast Haagse onderzoeker Grote staking bij Boeing SEATTLE Een groot deel van het per soneel bij het Amerikaanse vliegtuigbouw concern Boeing is in staking gegaan. Liefst 57.000 werktuigkundigen in diverse vesti gingen in de VS hebben het werk neerge legd. Het is de eerste staking bij Boeing sinds 1977, toen er 45 dagen niet werd ge werkt. Hun vakbond vindt dat de werkne mers van Boeing recht hebben op een gro ter deel van de rijkdom van het bedrijf. De bond eist voor de komende drie jaar loons verhogingen van respectievelijk vier, drie en nog eens drie procent. Boeing, de groot ste producent van toestellen voor de bur gerluchtvaart, behaalde vorig jaar een winst van 614 miljoen dollar en een omzet van 16,96 miljard dollar. Boeing heeft voor dit jaar een produktie van 328 toestellen geraamd. Kinderboekenweek vandaag begonnen De kinderboekenweek die van daag is begonnen en voortduurt tot en met 14 oktober, is gister avond in Utrecht voorafgegaan door de jaarlijkse uitreiking van griffels en penselen. De organi serende CPNB (Collectieve Pro paganda van het Nederlandse Boek) gaf Alfons van Heusden (links) de Gouden Penseel en aan Wim Hofman de Gouden Griffel. Vandaag besteedt deze krant de hele pagina aan dacht aan de kinderboekenweek, met onder meer een gesprek met Wim Hofman: „En toen werd die rups een vlinder, maar..." FOTO: ANP Koudste plaats Siberië attractie voor toeristen MOSKOU De Sovjetunie gaat reizen aan bieden naar de „koudste plaats op het noorde lijk halfrond". Moskou wil met deze nieuwe at tractie buitenlandse toeristen trekken. Toeris ten zullen bij reizen naar de autonome repu bliek Iakoetië in Oost-Siberië Tomtor kunnen bezoeken. In deze plaats ligt de gemiddelde temperatuur nog 3,9 graden Celsius lager dan het Oostsiberische Verchojansk, de plaats waar op 15 januari 1885 het koude-record van 67,8 graden onder nul werd gemeten. De toeristen zullen worden ondergebracht in een jachthuis, dat nog gebouwd moet worden. Het onderko men zal onder meer worden voorzien van een zwembad. De gasten zullen in Tomtor kunnen jagen op hazen, eenden, herten en elanden of gaan vissen in een nabijgelegen rivier. De Panamese generaal Noriega heeft een tweede staatsgreep te gen zijn bewind overleefd. FOTO: AP VS ONTKENNEN ELKE BETROKKENHEID >ANAMASTAD De ïilitairen die gisteren een joging ondernamen de sterke man van Panama, jeneraal Noriega, ten val te brengen, zijn daar niet |in geslaagd. Enkele uren na de mislukte couppo ging verscheen de gene raal op de televisie. Hij maakte daarmee een ein de aan alle geruchten als |2ou hij gewond zijn ge pakt. '[Noriega beschuldigde de Vere nigde Staten ervan dat zij ach ter de opstand hebben gezeten. In Washington is deze be schuldiging direct van de hand re wezen. De muitende militairen ver overden gistermorgen het hoofdkwartier van het leger, maar wisten Noriega zelf niet in handen te krijgen. Nadat eenheden die trouw waren aan de generaal het complex had den omsingeld, werd een te genaanval ondernomen en kon de kazerne, die in het cen trum van de hoofdstad ligt, worden heroverd. Het is onbekend hoeveel slachtoffers zijn gevallen bij de meer dan zes uur durende ge vechten.-In medische kringen werd gesproken "van twee do den en talrijke gewonden. De opstandige militairen zouden zijn aangehouden. Het is voor de tweede keer binnen achttien maanden dat Noriega een couppoging heeft overleefd. Pagina 5: Mislukking coup poging teleurstelling voor ALKMAAR tiental len apotheken zijn in fi nanciële problemen ge komen door het nieuwe tariefsysteem dat op 1 januari 1988 is inge voerd. Voorzitter dr. Th. Tromp van de Ko ninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevor dering der Pharmacie (KNMP) heeft daarom vandaag op een KNMP- congres in Alkmaar ge pleit voor een herzie ning van het systeem. Tromp verweet de regering een onzorgvuldig beleid. Hij zei dat ze het nieuwe sy steem heeft doorgedrukt zonder de consequenties voldoende te overzien. Met de economische aspekten van de apotheek als bedrijf is onvoldoende rekening ge houden. De KNMP heeftindertijd een kort geding tegen de overheid verloren. De ei genlijke toetsing door het College van Beroep voor het bedrijfsleven moet nog steeds gebeuren. „Juridi sche wegen zijn lang, maar de vraag is of de apothekers die in de problemen zitten de financiële adem zolang kunnen inhouden", aldus In het nieuwe systeem is de abonnementsvergoeding (ee'n vast bedrag per jaar per ingeschreven zieken fondsverzekerde) vervallen. Verder krijgen de apothe kers per recept een vaste vergoeding en niet langer een percentage van de in koopprijs. Tromp zei dat geen rekening is gehouden met al bestaande soms ongewenst hoge finan ciële verplichtingen tenge volge van investeringen en met de „overhead"-kosten. De overheid heeft ervoor gezorgd dat de subtiele ba lans tussen verplichtingen en vermogen, baten en las ten. in de ongeveer 1400 apotheken (vaak drastisch) is gewijzigd, zei Tromp. Er zijn nog wel geen faillisse menten uitgesproken, maar het heeft niettemin geleid tot minder investeren, ont slag van assistenten en een grotere en vaak onaan vaardbare afhankelijkheid van financiers. De KNMP meent dat het abonnementssysteem moet terugkomen ter dekking van de kosten van beschik baarheid, een minimumbe stand aan personeel, huis vesting, voorlichting en me dicatiebegeleiding. Tromp noemde dit noodzakelijk omdat een apotheker nau welijks invloed heeft op zijn omzet. Hij mag geen uitver koop houden of zijn waren in advertenties aanprijzen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG CDA en PvdA hebben gisteren aan de onderhandelingstafel van informateur Lubbers een akkoord bereikt over een nieuwe mediawet. Naast de bestaande publieke omroepen komt er in Neder land ruimte voor commerciële zenders. Ook de zenders Vero- nique en TV 10 krijgen een kans in het nieuwe bestel, maar volgens CDA-fractie- voorzitter Bert de Vries heb ben zij geen recht op een voorrangsbehandeling" De nieuwe wetgeving staat formeel lós van het juridische getouwtrek vandaag over de status van Veronique, dat on langs door het Commissariaat van de Media werd erkend als officiële buitenlandse zender. Minister Brinkman van WVC blijft echter van mening, net als de CDA-fractie, dat Vero nique de Nederlandse wet om zeilt en daarom verboden moet worden. Maar als Veronique zou voldoen aan de eisen die de nieuwe mediawet stelt, dan mag deze zender wat Brink man betreft „via de voordeur" binnenkomen. Uitgangspunt van het nieuwe akkoord over de mediawet is dat het huidige publieke bestel geen haar gekrenkt mag wor den. Zowel Kok als De Vries vinden dat de drie nu bestaan de netten in tact moeten blij ven voor uitsluitend publieke omroepen. Commerciële om roepen zullen uitsluitend op de kabel terecht kunnen, er komt dus geen commercieel Neder- land-4. CDA en PvdA willen een beperkt aantal vergunnin gen uitgeven, waarvoor fors betaald zal moeten worden. Bovendien moeten de com merciële zenders zich houden aan strikte reclameregels. De Vries benadrukte dat de nieuwq wet nog niet betekent dat Veronique en TV10 offi cieel aan de bak zullen komen. „Alle gegadigden moeten zich netjes melden. TV 10 en Vero nique kunnen rekenen op een gelijke behandeling met ande re kandidaten voor commer ciële televisie". Volgens minis ter Brinkman ligt er al een aantal aanvragen van andere gegadigden. „Misschien kun nen deze partijen maar beter gaan samenwerken". Pagina 3: Omvangrijk on derzoek eqthanasie-praktijk 20 PAGINA'S Geen samenwerking gereformeerde predikanten- 1 opleidingen mm Dierendag duurt een jaar te kort Geen stakingsverbod Sovjetunie Acties douaniers hinderen vrachtverkeer Thijs Libregts wil postdirecteur betaald voetbal Veense Mavo Johannes XXIII viert 25-jarig bestaan VVD Sassenheim wil meer aandacht voor watersport GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND 5 ECONOMIE 7 SPORT 9 KINDERBOEKENWEEK 11 LEIDEN 13 OMGEVING 14/15 KUNST 17 RADIO EN TELEVISIE 19 WEER 19 Voetbal op tv Leider joodse gemeenschap in België doodgeschoten BRUSSEL De leider van de joodse gemeen schap in België, dr. Joseph Wybran, is vanochtend bezweken aan de gevol- ;en van een aanslag. De 8-jarige Wybran werd jisteravond door onbe- tenden door het hoofd jeschoten, toen hij vanuit iet universiteitszieken- luis in Brussel, waar hij werkt, naar zijn auto op iet parkeerterrein liep. Cr waren geen getuigen van !le aanslag en het slachtoffer verd pas enige tijd later be- vusteloos naast zijn auto ge zonden. Hij werd direct geope- eerd, maar vanmorgen is hij lan toch aan zijn verwondin- jen overleden. De politie tast n het duister over de mogelij- ce daders en hun motieven. IVybran stond sinds december /orig jaar aan het hoofd van le coördinatiecommissie van lelgische Joodse Organisaties, :n was juist teruggekeerd uit Jolen. Hij had bij de Poolse cardinaal Glemp aangedron- »en op de verplaatsing van het karmelietessenklooster van iet terrein van het voormalige :oncentratiekamp Auschwitz, herder had hij de Poolse lei- Iers gevraagd zich openlijk uit e spreken tegen racisme en intisemitisme. Het slachtoffer ivas tevens voorzitter van het lelgische Auschwitz-comité. Gasvondst voor Scheveningse kust DEN HAAG Op acht kilo meter uit de kust van Den Haag is met het booreiland Neddrill-4 aardgas van hoog- calorische kwaliteit aange toond. Tijdens het testen van de put die is geslagen in het Nederlandse deel van het Con tinentaal Plat, kon al een pro- duktieniveau worden gehaald van ruim een miljoen kubieke meter per dag. Leidens Ontzet rustig gevierd De viering van Drie October is volgens de Leidse politie „verbazend rustig verlopen". Men hoefde slechts een paar keer in actie te komen. Elf jongeren werden wegens vernielingen aangehouden, twee mannen wegens agressief gedrag. Gelokt door het mooie weer trokken gisteren vele duizenden naar de Leidse binnenstad. Grote trekpleisters waren zoals elk jaar de grote optocht en de kermis. Voor het Leidse echtpaar Van der Aar was het een extra feestelijke dag. Zij reden dit jaar mee in de gouden koets (foto) en werden door de vele toeschouwers hartelijk toejuicht. FOTO: WIM VAN NOORT Pagina 13: Optocht verloopt gladjes PRAAG Het vertrek van de Oostduitse vluch telingen, uit de Westduitse ambassade in Tsjechoslo- wakije, is vandaag moei zaam op gang gekomen. Vanochtend stonden nog dui zenden DDR-burgers op een ijskoud Praags station te wach ten op de treinen die hen naar de Bondsrepubliek moesten brengen. Hun vertrek, dat ei genlijk gisteren zou plaatsvin den, direct nadat de DDR haar fiat had gegeven, was ver traagd wegens „technische problemen". Omdat de DDR inmiddels een visumplicht heeft ingesteld voor reizen naar Tsjechoslo- wakije lijkt na het vertrek van deze duizenden voorlopig een einde te komen aan de massale uittocht van DDR-burgers naar het westen. Het visumbe- sluit geldt vanaf dinsdag 17.00 uur, en maakt het voor de DDR-burger zo goed als onmo gelijk het land te verlaten. Hongarije, dat zijn grenzen met het westen heeft openge steld, is nu vrijwel onbereik baar geworden. Gistermorgen hadden zich honderden nieuwkomers gevoegd bij de 4.500 Oostduitsers op het ter rein van de Westduitse ambas sade in Praag, die eerder we gens overbevolking gesloten was verklaard. Volgens de stafchef van de Westduitse bondskanselier Kohl, Rudolf Seiters, verwacht men tussen de 10.000 en 11.000 DDR-bur gers in de Bondsrepubliek. Het instellen van de visum plicht is volgens het Oostduitse persbureau nodig omdat „be paalde kringen in Westduits- land provocaties voorbereid den" rond de viering van het 40-jarig bestaan van de DDR. De Oostduitse president en partijleider Erich Honecker heeft de Oostduitsers in Praag „om humanitaire redenen" toestemming gegeven naar de Bondsrepubliek te reizen. „Er was een risico dat kleine kin deren ziek zouden worden door de omstandigheden waar in zij in de ambassade verble ven", aldus Honecker, in een vandaag gepubliceerd inter view met de Britse krant „Daily Mirror". Pagina 5 Honecker „Socia listische staat heeft ons volk geluk gebracht" Hongaarse kroonprins nog geen kandidaat MÜNCHEN Otto von Habsburg, die nooit zijn aanspraken op de Hongaarse troon heeft laten vallen, zal geen kandidaat zijn in de aanstaande verkiezingen in Hongarije, waaraan voor het eerst meerdere partijen mogen meedoen. In de toe komst sluit hij deelneming echter niet uit, zo heeft een woordvoerder van de 76-jarige Von Habsburg verklaard. Otto von Habsburg, nu Westduits lid van het Europees Parle ment, gelooft dat hij binnen de Europese Gemeenschap meer kan doen voor Hongarije dan in de binnenlandse politieke van Hongarije, aldus zijn woordvoerder. Maar „in beginsel sluit hij de mogelijkheid niet uit dat hij ooit president wordt". Barcelona houdt vertrouwen in Cruijff BARCELONA Het bestuur van FC Barcelona heeft op nieuw het vertrouwen uitge sproken in zowel de spelers groep als trainer Johan Cruijff. Na de derde nederlaag in een uitwedstrijd voor de competitie, dit keer werd ver loren van Mallorca, nam de kritiek op de Nederlandse oe- fenmeester van de media en van de tienduizenden aanhan gers van de Catalaanse vereni ging nog meer toe. Na een spoedzitting van het bestuur, liet woordvoerder Jose Maria Antras weten dat het bestuur geen aanleiding ziet Cruijff te ontslaan, zoals verschillende kranten en supporters eisen. Geen krant ontvangen Bel tussen 18.00 e en 15.00 uur. telefoonnr.071-122248 en u nabezorgd. ROME Lech Walesa, de leider van de Poolse vakbond Solida riteit, gaat eind oktober naar Chili om te proberen twee gevan gen vakbondsleiders vrij te krijgen. Dit maakte het Internatio nale Verbond van Vrije Vakverenigingen (IVVV) gisteren iri Rome bekend. Manuel Bustos en Arturo Martinez, respectieve lijk voorzitter en algemeen secretaris van het Verenigde Arbei derscentrum, zitten een straf van 18 maanden interne balling schap uit wegens hun aandeel in het organiseren van een illega le staking in 1987. Het bezoek, op verzoek van het IVVV, wordt Walesa's eerste aan Latijns-Amerika. Er staat ook een gesprek met Patricio Aylwin op de agenda, de kandidaat van de Chi leense oppositie voor de presidentsverkiezingen op 14 december. De adverteerders van Nederland zijn boos. Ze vin den het maar een rommeltje in de mediawereld, waar ze hun reclamespotjes zo graag kwijt willen. Hun twee bonden dringen nu aan op een parlemen taire enquête naar de oorzaken van de mediachaos. Dergelijke enquêtes zijn goedbekeken tv-program- ma's. Dus willen ze die zeker voor en na hun re clamespotjes uit gaan zenden op de commerciële te levisie. Ze kunnen veel beter maar gewoon in onze krant (blijven) adverteren. Net als wij hier doen voor het werven van nieuwe abonnees van de Leid se Courant. Hieronder wordt door u toch maar weer duidelijk bewezen welk een effect zoiets heeft. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998. 2500 VD Den Haag. V B Indien daartoe aanleiding bestuurkan een verzoek om een proefabonnement w or den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1